گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی آرایه های ادبی ( بدیع لفظی و معنوی ) در غزلیات نصرالله مردانی * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی آرایه های ادبی ( بدیع لفظی و معنوی ) در غزلیات نصرالله مردانی
۱۳۹۶-۰۸-۲۵
527 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی آرایه های ادبی ( بدیع لفظی و معنوی ) در غزلیات نصرالله مردانی


تعداد صفحات ۹۲ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

نصرالله مردانی از صنعت بدیع در اشعارش بسیار بهره برده است و از میان بدیع لفظی و معنوی ، استفاده از بدیع لفظی در اشعارش بسامد تقریباً بالایی دارد و اشعارش را به زیباترین شکل زینت داده است . وی شاعری وفادار به انقلاب و رهبر بوده است که توانست مضامین انقلابی و مذهبی خود را با هنرمندی تمام جلوه دهد و همواره بزرگداشت شهیدان و تشویق مردم به دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی در جای  جای اشعارش به چشم می خورد اشعاری که غیر از داشتن اوزان زیبای عروضی از آرایه های بدیعی نیز بهره برده است .

مردانی در حالی که قصد نداشت معنارا فدای لفظ سازد می خواست توانایی هنرمندانه اش را در خدمت مضامین و محتوا قرار دهد وی از نخستین کسانی است که عناصر حماسی را در قالب غزل ریخت و با ترکیب آفرینی در حوزه دینی بخصوص ترکیب آفرینی با واژه خون ، ترکیبات زیبایی خلق نموده است ، حماسه ای که مردانی شرح می کند خالی از واقعیات نبوده است بلکه تماماً عینی و حقیقی در جامعه و جبهه های جنگ مشاهده می شد.

پایان نامه ای که نوشته شد بر اساس هدف از نوع تحقیقات بنیادی نظری می باشد که روش آن توصیفی و تحلیلی است در این پایان نامه به بررسی آرایه های بدیع چه لفظی و معنوی در غزلیات مردانی پرداخته شد.

پایان نامه بر پایه ی شیوه نامه واحد پژوهشی در پنج فصل تنظیم شده است که فصل چهارم آن مهمترین فصل است که در دو بخش بدیع لفظی و بدیع معنوی مورد بررسی قرار گرفته است سپس به تجزیه و تحلیل آرایه های بدیعی پرداختیم که آن را با شواهدی از اشعار مردانی همراه ساختیم .

تقسیم بندی دو نوع بدیع بر اساس فراوانی بسامد مرتب شده است یعنی بسامد بدیع لفظی تقریباً بیش از بدیع معنوی بوده است بنابراین بدیع لفظی در ابتدای کار قرار گرفته است که برای هر یک از آنها شواهد آورده شد .

در بدیع لفظی آرایه های تکرار ، انواع جناس ، انواع سجع ، ردالقافیه ، ردالمطلع ، ردالصدر علیالعجرو ردالعجز علی الصدر و در بخش معنوی به بررسی آرایه های مراعات النظیر ، تضاد ، متناقض نما، حس آمیزی ، تجاهل العارف ، تمثیل، جمع ، تلمیح ، تضمین،حسن تعلیل و سوال و جواب پرداخته شد .

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                             صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱

فصل اول : کلیات تحقیق

۱-۱مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………۳

۱-۲-بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………….۴

۱-۳- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..۴

۱-۴- سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………۵

۱-۵- فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..۵

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………۷

۲-۱-۱- فنون بلاغت…………………………………………………………………………………………………………………….۷

۲-۱-۲- بدیع ………………………………………………………………………………………………………………………………۸

۲-۱-۳- تاریخچه ی بدیع …………………………………………………………………………………………………………….۹

۲-۱-۳-۱ پیدایش بلاغت در زبان عربی ………………………………………………………………………………………….۹

۲-۱-۳-۲- پیدایش بلاغت در زبان فارسی ……………………………………………………………………………………۱۰

۲-۱-۴- اهمیت فن بدیع …………………………………………………………………………………………………………….۱۲

۲-۱-۵- بدیع لفظی…………………………………………………………………………………………………………………….۱۳

۲-۱-۶- بدیع معنوی ………………………………………………………………………………………………………………….۱۴

۲-۱-۷- نصر الله مردانی ……………………………………………………………………………………………………………..۱۴

۲-۱-۸- مهمترین شاخصه های سبکی مردانی………………………………………………………………………………..۱۵

۲-۱-۸-۱- عناصر حماسی در شعر مردانی…………………………………………………………………………………….۱۵

۲-۱-۸-۲- ترکیب آفرینی با واژه خون………………………………………………………………………………………….۱۶

۲-۱-۸-۳- ترکیب آفرینی در حوزۀ فرهنگ دینی……………………………………………………………………………۱۷

۲-۱-۸-۴- سیمای امام خمینی (ره) در شعر مردانی ……………………………………………………………………….۱۷

۲-۱-۸-۵- عناصر باستانی و اساطیری در شعر مردانی ……………………………………………………………………۱۸

۲-۱-۸-۶- ویژگیهای عمومی تصویر در غزلهای نصرالله مردانی……………………………………………………….۱۹

۲-۱-۹- آثار……………………………………………………………………………………………………………………………..۲۲

۲-۲- پیشینه ی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….۲۳

فصل سوم : روش تحقیق

۳-۱- معرفی روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………..۲۶

۳-۲ گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………………۲۶

۳-۳- ابزار گرد آوری داده ها ………………………………………………………………………………………………………۲۶

۳-۴- روش های تجزیه و تجلیل داده ها ………………………………………………………………………………………۲۶

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- بخش اول : بدیع لفظی ……………………………………………………………………………………………………..۲۸

۴-۱-۱- فصل اول : روش تکرار ……………………………………………………………………………………………….۲۸

۴-۱-۱-۲- تکریر یا تکرار……………………………………………………………………………………………………………۳۰

۴-۱-۱-۳- ردالقافیه …………………………………………………………………………………………………………………..۳۸

۴-۱-۱-۴- ردالصدر علی العجز……………………………………………………………………………………………………۳۸

۴-۱-۱-۵- رد العجز علی الصدر …………………………………………………………………………………………………۴۰

۴-۱-۱-۶- رد المطلع………………………………………………………………………………………………………………….۴۱

۴-۱-۲ فصل دوم : روش تجنیس……………………………………………………………………………………………….۴۲

۴-۱-۲-۱ جناس تام …………………………………………………………………………………………………………………..۴۳

۴-۱-۲-۲- جناس مرکب ……………………………………………………………………………………………………………۴۴

۴-۱-۲-۳- جناس زاید ………………………………………………………………………………………………………………۴۵

۴-۱-۲-۴- جناس خط یا جناس مصحف………………………………………………………………………………………۴۹

۴-۱-۲-۵- جناس لفظ یا لفظی ……………………………………………………………………………………………………۵۰

۴-۱-۲-۶- جناس ناقص یا محرف……………………………………………………………………………………………….۵۰

۴-۱-۲-۷- جناس مطرف ……………………………………………………………………………………………………………۵۱

۴-۱-۲-۸- جناس مکرر ……………………………………………………………………………………………………………..۵۲

۴-۱-۲-۹- جناس مضارع و لاحق………………………………………………………………………………………………..۵۲

۴-۱-۲-۱۰- جناس اشتقاق یا اقتضاب…………………………………………………………………………………………..۵۳

۴-۱-۲-۱۱- جناس قلب یا مقلوب……………………………………………………………………………………………….۵۷

۴-۱-۲-۱۲- قلب کامل یا مستوی…………………………………………………………………………………………………۵۷

۴-۱-۳- فصل سوم : روش تسجیع……………………………………………………………………………………………..۵۷

۴-۱-۳-۱- تسجیع………………………………………………………………………………………………………………………۵۷

۴-۱-۳-۲- سجع………………………………………………………………………………………………………………………..۵۸

۴-۱-۳-۳- روش تسجیع در سطح کلام…………………………………………………………………………………………۶۱

۴-۱-۳-۴ ترصیع………………………………………………………………………………………………………………………..۶۱

۴-۱-۳-۵- موازنه یا مماثله …………………………………………………………………………………………………………۶۲

۴-۱-۳-۶- تضمین المزدوج یا اعنات القرینه………………………………………………………………………………….۶۲

۴-۲- بخش دوم : بدیع معنوی …………………………………………………………………………………………………..۶۳

۴-۲-۱- فصل اول : روش تشبیه…………………………………………………………………………………………………..۶۳

۴-۲-۱-۱- مبالغه و اغراق و غلو…………………………………………………………………………………………………..۶۳

۴-۲-۱-۲- جمع ……………………………………………………………………………………………………………………….۶۶

۴-۲-۱-۳- تفریق ………………………………………………………………………………………………………………………۶۷

۴-۲-۱-۴- جمع و تفریق ……………………………………………………………………………………………………………۶۸

۴-۲-۱-۵- جمع و تقسیم …………………………………………………………………………………………………………..۶۸

۴-۲-۱-۶- تجاهل العارف ………………………………………………………………………………………………………….۶۸

۴-۲-۱-۷- ارسال المثل یا تمثیل…………………………………………………………………………………………………..۶۹

۴-۲-۲- فصل دوم : روش تناسب ……………………………………………………………………………………………….۷۱

۴-۲-۲-۱- مراعات النظیر……………………………………………………………………………………………………………۷۱

۴-۲-۲-۲- تضاد وطباق………………………………………………………………………………………………………………۷۵

۴-۲-۲-۳- متناقض نما ………………………………………………………………………………………………………………۷۸

۴-۲-۲-۴- حس آمیزی ………………………………………………………………………………………………………………۸۰

۴-۲-۲-۵- تلمیح……………………………………………………………………………………………………………………….۸۲

۴-۲-۲-۶- تضمین …………………………………………………………………………………………………………………….۸۶

۴-۲-۳- فصل سوم : تعلیل و توجیه……………………………………………………………………………………۸۷

۴-۲-۳-۱- حسن تعلیل …………………………………………………………………………………………………………۸۷

۴-۲-۳-۲-سوال و جواب………………………………………………………………………………………………………..۸۷

فصل پنجم : بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱- نتیجه ……………………………………………………………………………………………………………………………….۹۰

۵-۲- پیشنهاد…………………………………………………………………………………………………………………………..۹۱

-منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………………………..۹۲ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 792 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *