گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی پند و حکمت درمنظومه منطق الطّیر عطّار * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی پند و حکمت درمنظومه منطق الطّیر عطّار
۱۳۹۶-۰۶-۰۵
390 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی پند و حکمت درمنظومه منطق الطّیر عطّار


تعداد صفحات ۱۴۴ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

عنوان                                           فهرست مطالب                                               صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………. ۱

فصل اوّل : کّلیّات تحقیق

۱-۱- مقدّمه………………………………………………………………………………………….. ۳

۱-۲- بیان مسئله و ضرورت تحقیق…………………………………………………………….. ۶

۱-۳- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………… ۶

۱-۴- فرضیه‌های تحقیق…………………………………………………………………………… ۷

۱-۵- سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………. ۷

فصل دوم : ادبیّات و پیشینه‌ی تحقیق

۲-۱- بحث لغوی واژه‌های پندو حکمت………………………………………………………. ۹

۲-۱-۱- پندو حکمت در ادبیّات فارسی(پیش از عطّار)……………………………………. ۱۱

۲-۱-۲- قرن هفتم ، عصر مصایب و بلایا…………………………………………………….. ۱۲

۲-۱-۳- زندگی نامه‌ی عطّار……………………………………………………………………… ۱۳

۲-۱-۴- معرّفی آثار عطّار…………………………………………………………………………. ۱۶

۲-۱-۵- سبک و اندیشه های عرفانی عطّار…………………………………………………… ۲۰

۲-۱-۶- عطّار در نگاه دیگران ………………………………………………………………….. ۲۱

۲-۲- پیشینه‌ی تحقیق………………………………………………………………………………. ۲۵

۲-۲-۱- پژوهش های انجام شده در مورد عطّار…………………………………………….. ۲۵

۲-۲-۲- بیان خلاصه چگونگی حلّ مسأله‌ی پژوهش……………………………………….. ۲۷

فصل سوم : روش تحقیق

۳-۱- نوع روش تحقیق……………………………………………………………………………. ۲۹

۳-۲- روش گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………… ۲۹

۳-۳-  ابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………………………….. ۲۹

۳-۴- روش تجزیه و تحلیل……………………………………………………………………… ۲۹

۳-۵- قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………. ۳۰

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

مقدّمه :…………………………………………………………………………………………………. ۳۲

۴-۱- بخش اول : پندها و حکمت هایی که با مفاهیم دینی مطابقت دارند ……………. ۳۵

۴-۱-۱- ازلی بودن عشق………………………………………………………………………….. ۳۵

۴-۱-۲- امیدواری به فضل خدا………………………………………………………………….. ۳۹

۴-۱-۳- به دیگران انفاق کردن…………………………………………………………………… ۴۰

۴-۱-۴- پایان شب سیه……………………………………………………………………………. ۴۱

۴-۱-۵- پدیده ها در تسخیر انسان بودن………………………………………………………. ۴۲

۴-۱-۶- تجلّی حق در پدیده ها…………………………………………………………………. ۴۲

۴-۱-۷- ترسیدن از مرگ………………………………………………………………………….. ۴۲

۴-۱-۸- تواضع و فروتنی در برابر حق………………………………………………………… ۴۳

۴-۱-۹- حیرانی سالک راه حق………………………………………………………………….. ۴۴

۴-۱-۱۰- خود را فراموش کردن………………………………………………………………… ۴۷

۴-۱-۱۱- در راه حق همّت والاداشتن…………………………………………………………. ۴۸

۴-۱-۱۲- در فضیلت خاموشی………………………………………………………………….. ۴۹

۴-۱-۱۳- در مذمّت آز…………………………………………………………………………….. ۴۹

۴-۱-۱۴- در مذمّت ابلیس……………………………………………………………………….. ۵۰

۴-۱-۱۵- در مذمّت بی‌وفایی……………………………………………………………………. ۵۱

۴-۱-۱۶- در مذمّت تزویر و ریا………………………………………………………………… ۵۱

۴-۱-۱۷- در مذمّت تعصّب  ……………………………………………………………………. ۵۳

۴-۱-۱۸- در مذمّت حبّ دنیا……………………………………………………………………. ۵۴

۴-۱-۱۹- در مذمّت حسرت……………………………………………………………………… ۵۷

۴-۱-۲۰- در مذمّت عیب‌جویی ………………………………………………………………… ۵۷

۴-۱-۲۱- در نکوهش خودبینی………………………………………………………………….. ۵۹

۴-۱-۲۲- دستگیری از زیردستان………………………………………………………………… ۶۲

۴-۱-۲۳- رهاکردن تعلّقات مادی……………………………………………………………….. ۶۳

۴-۱-۲۴- زندان بودن دنیا…………………………………………………………………………. ۶۷

۴-۱-۲۵- سجده کردن فرشتگان به جز ابلیس در برابر انسان…………………………….. ۶۷

۴-۱-۲۶- شکرگزاری در برابر نعمتهای خداوند……………………………………………… ۶۸

۴-۱-۲۷-  شناختن خود…………………………………………………………………………… ۶۸

۴-۱-۲۸- شناختن کل حقیقت و کنه هستی…………………………………………………… ۶۹

۴-۱-۲۹- شایستگی برای ورود به درگاه حق ……………………………………………….. ۶۹

۴-۱-۳۰- عزّت یا ذلّت یافتن از جانب حق………………………………………………….. ۷۱

۴-۱-۳۱- غنیمت دانستن فرصت ………………………………………………………………. ۷۲

۴-۱-۳۲- کم و سنجیده گویی……………………………………………………………………. ۷۳

۴-۱-۳۳- مبارزه کردن با نفس امّاره…………………………………………………………….. ۷۴

۴-۱-۳۴- متوسّل شدن به ائمه دین و شفاعت خواستن از آن ها ………………………… ۸۰

۴-۱-۳۵- مرگ و نیستی پایان همه‌ی موجودات…………………………………………….. ۸۱

۴-۱-۳۶- مورد عنایت حق را گزندی نرسیدن……………………………………………….. ۸۳

۴-۱-۳۷- ناسپاسی بنده در مقابل لطف خداوند……………………………………………… ۸۳

۴-۱-۳۸- ناممکن بودن شناخت و توصیف خداوند………………………………………… ۸۳

۴-۱-۳۹- وفادار بودن و به عهد خود عمل کردن……………………………………………. ۸۵

۴-۲- بخش دوم : پندها و حکمت هایی که به سعادت دنیوی مربوط می‌شود………… ۹۱

۴-۲-۱- آشفتگی عاشق از عشق…………………………………………………………………. ۹۱

۴-۲-۲- اثر بخشی عشق در پیر و جوان………………………………………………………. ۹۲

۴-۲-۳- اختصاص داشتن درد عشق به انسان………………………………………………… ۹۲

۴-۲-۴- ارزش نداشتن چیزهای ناپایدار……………………………………………………….. ۹۲

۴-۲-۵- انسان با انصاف بودن…………………………………………………………………… ۹۴

۴-۲-۶- بدست نیامدن مقام با ثروت و عبادت………………………………………………. ۹۴

۴-۲-۷- برگشتن اعمال بد به خود شخص……………………………………………………. ۹۵

۴-۲-۸- بهانه تراشی برای انجام ندادن کار……………………………………………………. ۹۵

۴-۲-۹- به چیز کم قانع نبودن ………………………………………………………………….. ۹۶

۴-۲-۱۰- بی پیر نرفتن به خرابات……………………………………………………………… ۹۶

۴-۲-۱۱- بی‌خوابی عاشق………………………………………………………………………… ۹۸

۴-۲-۱۲- بی‌نیازی کردن و تناول از دست رنج خود……………………………………….. ۹۹

۴-۲-۱۳- تأثیر گذار بودن آه سوزناک………………………………………………………….. ۱۰۰

۴-۲-۱۴- تحمّل سختی ها برای رسیدن به معشوق…………………………………………. ۱۰۱

۴-۲-۱۵- تقابل داشتن عقل و عشق …………………………………………………………… ۱۰۱

۴-۲-۱۶- دانستن قدر عشق از سوی عاشق واقعی………………………………………….. ۱۰۳

۴-۲-۱۷- در راه معشوق دست از همه چیز برداشتن ………………………………………. ۱۰۳

۴-۲-۱۸- در عشق صادق بودن…………………………………………………………………. ۱۰۵

۴-۲-۱۹- در عشق لاف نزدن……………………………………………………………………. ۱۰۵

۴-۲-۲۰- درمان نخواستن گرفتار دردعشق…………………………………………………… ۱۰۶

۴-۲-۲۱- در مذمّت خودستایی………………………………………………………………….. ۱۰۶

۴-۲-۲۲- دست از طلب برنداشتن……………………………………………………………… ۱۰۶

۴-۲-۲۳- رسوایی عشق…………………………………………………………………………… ۱۰۸

۴-۲-۲۴- رعایت کردن ادب پیش بزرگان…………………………………………………….. ۱۰۸

۴-۲-۲۵- رعایت کردن حق همسایگان………………………………………………………… ۱۰۸

۴-۲-۲۶- رفتارخوب دیگران را پاسخ دادن…………………………………………………… ۱۰۹

۴-۲-۲۷- صبوری پیشه کردن……………………………………………………………………. ۱۰۹

۴-۲-۲۸- عیب دوست را به خودش گفتن ………………………………………………….. ۱۱۰

۴-۲-۲۹- فرمانبرداری عاشق از معشوق……………………………………………………….. ۱۱۱

۴-۲-۳۰- کتاب سبب ماندگاری شدن …………………………………………………………. ۱۱۲

۴-۲-۳۱- کسب دانش با وجود سختی ها…………………………………………………….. ۱۱۲

۴-۲-۳۲- ملازمت و همراهی با معشوق ……………………………………………………… ۱۱۲

۴-۲-۳۳- مثل بزرگان ساده زیست بودن ……………………………………………………… ۱۱۴

۴-۲-۳۴- مذمّت کردن شاعران درباری………………………………………………………… ۱۱۴

۴-۲-۳۵- مرد راه بودن……………………………………………………………………………. ۱۱۴

۴-۲-۳۶- مردگی عاشق بی‌عشق………………………………………………………………… ۱۱۵

۴-۲-۳۷- مسئولیت بالا دردسر بیشتر…………………………………………………………… ۱۱۴

۴-۲-۳۸- مصمّم و بی‌ادّعا بودن عاشق در راهش …………………………………………… ۱۱۵

۴-۲-۳۹- معنی نگربودن نه صورت نگر ……………………………………………………… ۱۱۶

۴-۲-۴۰- مطابق میل معشوق رفتارکردن ……………………………………………………… ۱۱۶

۴-۲-۴۱- مفلس و تهیدست بودن عاشق………………………………………………………. ۱۱۷

۴-۲-۴۲- مهمان‌نوازی و حرمت مهمان را نگه داشتن………………………………………. ۱۱۷

۴-۲-۴۳- نافرمانی عاشق شیدا…………………………………………………………………… ۱۱۸

۴-۲-۴۴- ندیدن عیب معشوق…………………………………………………………………… ۱۱۸

۴-۲-۴۵- نسبی و ناپایدار بودن دل خوشی ها……………………………………………….. ۱۱۸

۴-۲-۴۶- ننازیدن به اقبال و ننالیدن از ادبار …………………………………………………. ۱۱۹

۴-۲-۴۷- نیازمندی عاشق و عشوه‌گری معشوق……………………………………………… ۱۱۹

۴-۲-۴۸- نیکو بودن وسایل از دست دوست…………………………………………………. ۱۲۰

۴-۲-۴۹- والا بودن جایگاه مورد عنایت حق…………………………………………………. ۱۲۱

۴-۲-۵۰- هنگام پیری و معرکه گرفتن…………………………………………………………. ۱۲۱

 

۴-۳- بخش سوم : پند و حکمت هایی که به سعادت اخروی مربوط می‌شود…………. ۱۲۵

۴-۳-۱- ارزشمندی عبادت خالصانه……………………………………………………………. ۱۲۵

۴-۳-۲- پرهیز چیزهای غیرقابل بیان…………………………………………………………… ۱۲۷

۴-۳-۳- توبه کردن………………………………………………………………………………… ۱۲۷

۴-۳-۴- توجّه نکردن به حرف شیطان…………………………………………………………. ۱۲۹

۴-۳-۵- حفظ کردن اسرار عشق ازلی………………………………………………………….. ۱۳۰

۴-۳-۶- حق راهنمای سالکان……………………………………………………………………. ۱۳۰

۴-۳-۷- در برابر فرمان حق تسلیم بودن………………………………………………………. ۱۳۰

۴-۳-۸- شرمساری انسان بی‌توشه در روز قیامت……………………………………………. ۱۳۱

۴-۳-۹- شناختن ذات حق……………………………………………………………………….. ۱۳۳

۴-۳-۱۰- عبادت و بندگی دربرابر حق………………………………………………………… ۱۳۳

۴-۳-۱۱- قدم نهادن درراه عشق حقیقی ……………………………………………………… ۱۳۵

۴-۳-۱۲- محو شدن  در وجود حق = فنا…………………………………………………….. ۱۳۵

فصل پنجم : نتیجه گیری

۵-۱- نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………. ۱۴۲

– منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………. ۱۴۴


چکیده :    

پند و اندرز در ادبیّات فارسی بازتابی گسترده دارد. از جمله مضامینی که شاعران و نویسندگان بدان پرداخته اند؛ بیان پند و اندرز و متوجّه ساختن مردمان به اخلاقیّات است. در بررسی اجمالی آثار اندیشمندان و شاعران می‌توان دریافت که قصدشان از آوردن پند و اندرز در آثار خود ، تظاهر به علم و فخرفروشی نبوده بلکه هر یک خواسته اند تا آنچه را دست مایه تجربه‌ی گذشتگان است ، با آفرینش اثر خویش آن را به عنوان میراث گرانبهایی برای آیندگان به جای گذارند. از جمله این شخصیّت ها که نقش زیادی در حفظ و زنده نگه داشتن فرهنگ ایرانی داشته ، عطّار نیشابوری است . او توانسته در لابلای اشعار خود سخنان پندآموز زیادی بیاورد.این پندها در سه دسته جای می‌گیرند. دسته‌ای از پندها با مفاهیم دینی مطابقت دارند و دسته‌ای به سعادت دنیوی مربوط می‌شوند و دسته‌ی سوم پندهایی که به سعادت آخروی مربوط می‌شوند.این پژوهش که در راستای بررسی پند و حکمت در منطق الطّیر عطّار می‌باشد، به‌ پنج فصل تقسیم شده است که در فصّل اوّل به کلّیّات تحقیق پرداختم و در فصل دوم ، ادبیّات و پیشینه‌ی تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است که دربخش ادبیّات تحقیق به مواردی چون : زندگی عطّار ومعرفی آثار او ، سبک و اندیشه های عرفانی عطّار، عطّار در نگاه دیگران پرداخته ام . فصل سوم که روش تحقیق می باشد ، که بیان کردم که در نوشتن این تحقیق از روش توصیفی – تحلیلی استفاده کرده ام . فصل چهارم تحقیق که تجزیه و تحلیل اطلاعات است در حقیقت شالوده اصلی تحقیق می باشد ، در سه بخش ؛ بخش اوّل پندها و حکمت هایی که با مفاهیم دینی مطابقت دارند و بخش دوم پندهایی که به سعادت دنیوی مربوط می‌شود و دسته‌ی‌ سوم پندهایی که به سعادت اخروی مربوط می‌شوندرا مورد بررسی قرار داده‌ام و در فصل پنجم ، نتیجه گیری نموده ام .

کلمات کلیدی : پند ، حکمت ، عطّار ، منطق الطّیر.

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 792 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *