گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی پتانسیل عملکرد دانه و روابط صفات زراعی در لاین های جدید کلزا


رهاپروژه

ادامه مطلب

آپدیت
دانلود پایان نامه بررسی پتانسیل عملکرد دانه و روابط صفات زراعی در لاین های جدید کلزا
2017-09-26
410 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی پتانسیل عملکرد دانه و روابط صفات زراعی در لاین های جدید کلزا


تعداد صفحات ۶۴ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”368″]

چکیده

تولید لاین های اصلاح شده داخلی گام موثری در جهت کاهش وابستگی به واردات بذر محسوب می شود. در این راستا به منظور تولید ژنوتیپ های برتر از نظر خصوصیات آیده ال و همچنین برخوردار از پتانسیل عملکرد بالا و سازگار به شرایط اقلیمی سواحل خزر تعداد ۲۴  ژنوتیپ  شامل لاین های اصلاح شده داخلی به همراه ارقام شاهد در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات زراعی بایع کلا در مهر ماه سال ۱۳۹۱ کاشت ومورد ارزیابی قرار گرفتند. هر کرت آزمایشی شامل ۴ خط ۵ متری بوده است. در این تحقیق ژنوتیپ های Fornexx401 ، L10b ، Modena/308 ، Fornex/308  به ترتیب با عملکرد دانه ۳۰۵۶ ، ۳۰۱۵، ۲۹۷۸،  ۲۹۵۶کیلوگرم درهکتار رتبه اول الی چهارم رابه خود اختصاص دادند. تعداد روز تا گلدهی ژنوتیپ های فوق الذکر نیز به ترتیب برابر ۳۳/۱۵۱، ۳۳/۱۶۵، ۶۷/۱۶۵، ۶۷/۱۶۵ روز بوده است.درضمن تعداد روز تا رسیدگی ژنوتیپ های مزبور نیز به ترتیب برابر     ۲۳۸، ۲۲۹ ، ۶۷/۲۳۲ ، ۲۳۳ و ۲۲۸ بوده است.به طور کلی ژنوتیپ هایی که از طول دوره گلدهی بیشتری برخوردارند به علت دارا بودن فرصت کافی برای تبدیل گل به غلاف وتکمیل اجزای عملکرددانه ، در نهایت از عملکرددانه بیشتری برخوردارند.بالا بودن عملکرد   دانه در  ژنوتیپFornex x/401 مربوط به بالا بودن تعداد خورجین در ساقه اصلی، تعداد خورجین در بوته و طولخورجین می باشدنتایج جدول ضریب همبستگی صفات نشان دهنده همبستگی مثبت و معنی دار( r=0/46* ) بین صفت تعداد خورجین در ساقه اصلی با عملکرد دانه می باشدبنابراین  ژنوتیپ های ، Fornex x401  ،Zarfam/308 با برخورداری از تعداد خورجین در ساقه اصلی بالاتردر زمره ژنوتیپ های  برترجهت کشت محسوب می گردند

 

واژه های کلیدی: ژنوتیپ ،کلزا ،لاین های اصلاح شده، عملکرد دانه

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه چکیده     ۱

فصل اول : کلیات

۱-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. ۳

۱-۲ -فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………… ۵

۱-۳ – اهمیت و اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………. ۵

۱-۴- مبدا کلزا………………………………………………………………………………………………………. ۶

۱-۵ -تاریخچه کشت کلزا درجهان ……………………………………………………………………………. ۷

۱-۶- اهمیت و جایگاه کلزا درجهان……………………………………………………………………………. ۸

۱-۷- تاریخچه کشت کلزا در ایران ……………………………………………………………………………. ۹

۱-۸- اهمیت وجایگاه کلزا درایران…………………………………………………………………………….. ۱۰

۱-۹ -گیاه شناسی گیاه کلزا ……………………………………………………………………………………… ۱۱

۱-۹-۱- ریشه ……………………………………………………………………………………………………… ۱۱

۱-۹-۲ –  ساقه  …………………………………………………………………………………………………… ۱۱

۱-۹-۳ –برگها……………………………………………………………………………………………………… ۱۲

۱-۹-۴- گل آذین………………………………………………………………………………………………….. ۱۲

۱-۹-۵ –میوه……………………………………………………………………………………………………….. ۱۳

۱-۱۰ -مواد تشکیل دهنده دانه کلزا……………………………………………………………………………. ۱۳

۱-۱۱- اکولوژی کلزا ……………………………………………………………………………………………… ۱۴

۱-۱۱-۱- واکنش به طول روز …………………………………………………………………………………. ۱۴

۱-۱۱-۲ –دما……………………………………………………………………………………………………….. ۱۴

۱-۱۱-۳- رطوبت………………………………………………………………………………………………….. ۱۶

۱-۱۱-۴ خاک………………………………………………………………………………………………………. ۱۷

۱-۱۱-۵- باد………………………………………………………………………………………………………… ۱۷

۱-۱۲- تغذیه گیاه کلزا ۲۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۸

۱-۱۳-تقسیم بندی کلزا…………………………………………………………………………………………… ۱۸

۱-۱۴ – ویژگیهای زراعی گیاه کلزا …………………………………………………………………………… ۱۹

فصل دوم :ادبیات و بیشینه تحقیق

۲-۱- عملکرد واجزای عملکرد دانه ………………………………………………………………………….. ۲۲

۲-۲- همبستگی عملکرد واجزای عملکرد با سایر صفات………………………………………………… ۲۳

فصل سوم:روش تحقیق

۳-۱-زمان و موقعیت جغرافیایی مکان اجرای طرح ………………………………………………………. ۲۹

۳-۲- مشخصات خاک محل اجرای .طرح…………………………………………………………………… ۳۰

۳-۳- اجرای طرح…………………………………………………………………………………………………. ۳۰

۳-۴-عملیات آماده سازی زمین، کاشت و داشت…………………………………………………………… ۳۱

۳-۵-برداشت………………………………………………………………………………………………………. ۳۱

۳-۶- ارزیابی صفات مورد مطالعه……………………………………………………………………………… ۳۲

۳-۶-۱- صفات فنولوژیک………………………………………………………………………………………. ۳۲

۳-۷- محاسبات آماری و نرم افزارهای مورد استفاده………………………………………………………. ۳۳

فصل چهارم :تجزیه وتحلیل داده ها

۴-۱- صفات فنولوژیکی…………………………………………………………………………………………. ۳۵

۴-۱-۱- تعداد روز تا شروع گلدهی………………………………………………………………………….. ۳۵

۴-۱-۲ پایان گلدهی…………………………………………………………………………………………… ۳۶

۴-۱-۳- طول دوره گلدهی……………………………………………………………………………………… ۳۷

۴-۱-۴- روز تا رسیدگی………………………………………………………………………………………… ۳۸

۴-۲- صفات مورفولوژیکی……………………………………………………………………………………… ۴۱

۴-۲-۱-ارتفاع بوته………………………………………………………………………………………………… ۴۱

۴-۲-۲- (کمباین گیر )ارتفاع اولین خورجین از سطح زمین…………………………………………….. ۴۲

۴-۲-۳-تعداد شاخه فرعی ……………………………………………………………………………………… ۴۳

۴-۳- صفات  اجزای عملکرد دانه…………………………………………………………………………….. ۴۶

۴-۳-۱- تعداد خورجین در ساقه اصلی……………………………………………………………………… ۴۶

۴-۳-۲- تعداد خورجین در بوته……………………………………………………………………………….. ۴۷

۴-۳-۳- طول خورجین………………………………………………………………………………………….. ۴۸

۴-۳-۴- وزن هزار دانه ………………………………………………………………………………………….. ۴۹

۴-۳-۵- تعداد دانه در خورجین……………………………………………………………………………….. ۵۰

۴-۴-صفات عملکردی……………………………………………………………………………………………. ۵۳

۴-۴-۱ –عملکرددانه………………………………………………………………………………………………. ۵۳

۴-۴-۲- عملکرد بیولوژیک………………………………………………………………………………………. ۵۴

۴-۴-۳- شاخص برداشت ………………………………………………………………………………………. ۵۵

فصل بنجم : بحث ، نتیجه گیری و بیشنهاد ها

۵-۱- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………. ۶۰

۵-۲-بیشنهادات……………………………………………………………………………………………………. ۶۲

منابع وماخذ  ………………………………………………………………………………………………………. ۶۴

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 937 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *