دانلود پایان نامه بررسی و شناسایی عوامل موثر بر استقرار نظام مدیریت عملکرد منابع انسانی در بیمارستان های شهرستان ساری وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مازندران

تعداد صفحات ۱۲۲ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده :

مدیریت عملکرد یک فرایند استراتژیک و منسجم می باشد که موفقیت پایدار سازمان ها را به وسیله بهبود عملکرد کارکنانشان از طریق توسعه توانایی تیم ها و افراد شرکت کننده تضمین می نماید. از آنجایی که مدیریت مبتنی بر عملکرد می تواند کارایی و اثر بخشی سیستم را ارتقاء دهد، اجرای و استقرار این سیستم در بیمارستان های شهرستان ساری، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مازندران می تواند این سازمان بزرگ را در رسیدن به اهداف عالیه خود که همانا خدمت موثر به سلامت مردم عزیر شهر ساری، استان مازندران و حتی کشور عزیزمان ایران است، یاری رساند. هدف اصلی از انجام این پژوهش شناسایی و بررسی عوامل موثر بر استقرار نظام مدیریت عملکرد منابع انسانی در بیمارستان های ساری وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مازندران است.

در این تحقیق از طریق روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) به نتیجه حاصل آمد که ابزار پژوهش که در دو مرحله انجام شده از روایی و پایایی لازم جهت سنجش مولفه های مورد نظر را دارد. در تعیین اولویت عوامل مختلف موثر در استقرار نظام مدیریت عملکرد، به این نتیجه دست یافتیم که در بین عوامل شش گانه به این ترتیب نقش داشته اند. توسعه منابع انسانی بیش ترین تاثیر، پس از آن حقوق و مزایا، سپس عامل ساختار، نگرش فرایندی، مشارکت افراد و در نهایت فرهنگ سازمانی قرار داشته اند.

 

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول : کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه ۲
۱-۲ بیان مسئله تحقیق ۴
۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق ۶
۱-۴ اهداف تحقیق ۷
۱-۵ سوالات یا فرضیات تحقیق ۸
۱-۶ متغیرها ۹
۱-۷ دلایل انتخاب جامعه مورد مطالعه ۱۰
۱-۶ قلمرو پژوهش ۱۰
۱-۸-۱ قلمرو موضوعی پژوهش ۱۰
۱-۸-۲ قلمرو مکانی پژوهش ۱۰
۱-۸-۳ قلمرو زمانی پژوهش ۱۰
۱-۹ فرایند پژوهش ۱۱
۱-۱۰ ضرورت واهمیت پژوهش ۱۱
۱-۱۴ انتظارات کاربردی نتایج ۱۱
۱-۱۵ چارچوب نظری ۱۱
۱-۱۶ تعریف واژگان ۱۲
۱-۱۷ تعاریف عملیاتی متغیرها ۱۵
فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش
۲-۱ مقدمه ۱۹
۲-۲ تاریخچه مدیریت عملکرد ۱۹
۲-۳ مدیریت عملکرد ۲۱
۲-۳-۱ فواید مدیریت عملکرد ۲۳
۲-۳-۲ چگونگی استقرار یک برنامه مدیریت عملکرد ۲۳
۲-۳-۳ اهداف مدیریت عملکرد ۲۴
۲-۴ ساختار سازمانی ۲۵
۲-۵ فرهنگ سازمانی ۲۷
۲-۶ فرآیند ۳۳
۲-۷ توسعه منابع انسانی ۳۵
۲-۷-۲ توسعه ی منابع انسانی براساس نقاط مرجع استراتژیک ۳۹
۲-۸ مشارکت منابع انسانی ۴۲
۲-۹ حقوق و مزایا ۴۶
۲-۱۰ ارزیابی عملکرد ۴۸
۲-۱۱ مطالعات انجام شده ۵۴
۲-۱۱-۱ مطالعات انجام شده در ایران ۵۴
۲-۱۱-۲ مطالعات انجام شده در خارج از ایران ۵۹
۲-۱۲ نتیجه گیری کلی از بررسی متون و تحقیقات انجام شده ۶۱
فصل سوم : روش تحقیق یا متدولوژی
۳-۱ مقدمه ۶۴
۳-۲ روش تحقیق ۶۵
۳-۳ جامعه آماری ۶۷
۳-۴ روش گردآوری اطلاعات ۶۸
۳-۵ ابزار گردآوری اطلاعات ۶۸
۳-۶ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۷۱
۳-۷ روایی ابزار تحقیق ۷۵
۳-۸ پایایی ابزار تحقیق ۷۷
۳-۹ نرخ سازگاری ۷۸
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱ مقدمه ۸۲
۴-۲ استخراج شاخص ها ۸۲
۴-۳ تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی ۸۴
۴-۳-۱ نظرسنجی از خبرگان(متخصصان)و تعیین ماتریس مقایسات زوجی ۸۴
۴-۳-۲ محاسبه اهمیت عوامل ۸۵
۴-۳-۳ محاسبه اهمیت عامل ساختاری در مدیریت عملکرد ۸۷
۴-۳-۴ محاسبه اهمیت عامل نگرش فرایندی مدیریت عملکرد ۸۹
۴-۳-۵ محاسبه اهمیت عامل فرهنگ سازمانی مدیریت عملکرد ۹۱
۴-۳-۶ محاسبه اهمیت عامل توسعه منابع انسانی مدیریت عملکرد ۹۳
۴-۳-۷ محاسبه اهمیت عامل مشارکت افراد مدیریت عملکرد ۹۵
۴-۳-۸ محاسبه اهمیت عامل حقوق و مزایا در مدیریت عملکرد ۹۷
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 
۵-۱ مقدمه ۱۰۰
۵-۲ مروری بر نتایج کلی تحقیق ۱۰۰
۵-۳ ساخت مدل ۱۰۱
۵-۴ نتیجه اصلی تحقیق ۱۰۲
۵-۵ مقایسه نتایج تحقیق با تحقیقات مشابه ۱۰۶
۵-۶ محدودیت های تحقیق ۱۰۷
۵-۶-۱ محدودیت های در کنترل محقق ۱۰۷
۵-۶-۲ محدودیت های خارج از کنترل محقق ۱۰۸
۵-۷ پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق ۱۰۹
۵-۸ پیشنهاداتی برای مطالعات آتی ۱۱۰
منابع و ماخذ
الف. منابع فارسی ۱۱۳
ب. منابع غیرفارسی ۱۲۰
پیوست ۱ : پرسشنامه ۱۲۲

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *