گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی ویژگی‌های نثر زبانی دکتر علی شریعتی * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی ویژگی‌های نثر زبانی دکتر علی شریعتی
۱۳۹۶-۰۸-۲۹
1571 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی ویژگی‌های نثر زبانی دکتر علی شریعتی


تعداد صفحات ۱۲۷ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده:

در این پایان نامه تلاش شده است تا ویژگی‌های زبانی نثر دکتر علی شریعتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. بدین منظور ویژگی‌های زبانی نثر شریعتی به تفکیک در سه حوزه‌ی ویژگی‌های نگارشی و دستوری، بدایع لفظی و معنوی و تحلیل زبان شناختی طبقه بندی و تحلیل شده است. ویژگی ها نگارشی و دستوری در این پژوهش شامل ساده نویسی، زبان محاوره، کاربرد واژگان و اصطلاحات بیگانه، جمله بندی دستوری و … ؛ بدایع لفظی و معنوی شامل اقتباس، سجع، تضمین، جناس، ترصیع و موازنه، تشبیه و توصیف، مراعات نظیر، ضرب المثل، استعاره و مجاز، کنایه، ایهام و …. بالاخره تحلیل زبان شناختی شامل ادبیّت متن، خود بسنده گی، همنشینی و جانشینی تراز در انتخاب و ترکیب،گریز از قواعد زبان (ساختار شکنی)، برجسته سازی زبانی و … شده و در نهایت مشخص گردید که در نثر شریعتی سویه‌های زیباشناختی به صورت ترکیب خلّاقانه ی فرم و محتوا تجلّی یافته است؛ فشرده سازی سازه‌های زبان به یاری بیان تصویری است؛ نثر اجتماعی در قیاس با نثر ادبی او غالباً شعار گونه و فاقد تصویر یا توصیف قوی است؛ حضور زبان محاوره و رسوخ  تجربیات فردی نویسنده به متن به منظور ارتباط بیشتر مخاطب با متن است و بالاخره اینکه در نثر شریعتی گاهی زبان فاخر و در عین حال گزنده است، گاهی حماسی، آهنگین و روایت گونه است، گاهی به مضامین فلسفی و درونی نزدیک می شود، گاهی بعد عرفانی و عبادی آن پر رنگ می شود.

واژگان کلیدی:

ویژگی‌های زبانی، نثر معاصر فارسی، دکتر علی شریعتی، بدایع لفظی و معنوی، تحلیل زبانشناختی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………… ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………… ۳

۱-۲ فرضیه‌های پژوهش ……………………………………………………………………………………………… ۴

۱-۳ اهداف و کاربرد پژوهش………………………………………………………………………………………… ۴

۱-۴ روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. ۴

۱-۵ روش تجزیه و تحلیل……………………………………………………………………………………………. ۵

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱ نگاهی اجمالی به زندگی و آثار دکتر شریعتی………………………………………………………………. ۷

۲-۱-۱ زندگینامه………………………………………………………………………………………………………… ۷

۲-۱-۲  اندیشه و آثار………………………………………………………………………………………………….. ۸

۲-۲   نگاهی اجمالی به نثر فارسی از آغاز تا امروز……………………………………………………………. ۱۰

۲-۲-۱  نثر فارسی پیش از ظهور اسلام…………………………………………………………………………… ۱۱

۲-۲-۱-۱ نثر در پارسی باستان و اوستا…………………………………………………………………………… ۱۳

۲-۲-۱-۲ نثر در دوره‌ی ساسانی و زبان پهلوی…………………………………………………………………. ۱۵

۲-۲-۲ نثر فارسی پس از ظهور اسلام…………………………………………………………………………….. ۱۶

۲-۲-۲-۱ ترسّل  پس از ظهور اسلام………………………………………………………………………………. ۱۶

۲-۲-۲-۲ تطور نثر پس از ظهور اسلام……………………………………………………………………………. ۱۸

۲-۳  پیشینه‌ی مطالعات زبان شناختی و ویژگی‌های زبان …………………………………………………….. ۲۱

۲-۳-۱  جایگاه  متن در نظریه‌ی ساختار گرایی ( شالوده شکنی)…………………………………………… ۲۹

۲-۳-۲ ساختار شکنی ( شالوده شکنی)……………………………………………………………………………. ۳۴

۲-۴ پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………. ۳۷

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱ نوع تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. ۴۰

۳-۲ روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………. ۴۰

۳-۳ روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………. ۴۰

۳-۴ جامعه آماری پژوهش…………………………………………………………………………………………… ۴۱

۳-۵ حجم نمونه و روش نمونه گیری …………………………………………………………………………….. ۴۱

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

۴-۱   گفتار اول : ویژگی‌های نگارشی و دستوری نثر شریعتی………………………………………………. ۴۶

۴-۱-۱  نثر ادبی………………………………………………………………………………………………………… ۴۶

۴-۱-۲  ساده نویسی …………………………………………………………………………………………………. ۵۰

۴-۱-۳ زبان محاوره……………………………………………………………………………………………………. ۵۴

۴-۱-۴ طنز………………………………………………………………………………………………………………. ۵۹

۴-۱-۵ کاربرد واژگان و اصطلاحات بیگانه………………………………………………………………………. ۶۰

۴-۱-۶  جمله بندی دستوری………………………………………………………………………………………… ۶۳

۲-۴   صور خیال و آرایه‌های ادبی در آثار دکتر شریعتی……………………………………………………… ۶۴

۴-۲-۱ اقتباس…………………………………………………………………………………………………………… ۶۵

۴-۲-۲  سجع…………………………………………………………………………………………………………… ۶۸

۴-۲-۳   تضمین……………………………………………………………………………………………………….. ۷۰

۴-۲-۴ جناس…………………………………………………………………………………………………………… ۷۲

۴-۲-۵ جمع و تقسیم…………………………………………………………………………………………………. ۷۳

۴-۲-۶   تشبیه و استعاره……………………………………………………………………………………………… ۷۴

۴-۲-۷  مراعات نظیر………………………………………………………………………………………………….. ۷۸

۴-۲-۸ ضرب المثل……………………………………………………………………………………………………. ۸۰

۴-۲-۹ کنایه و مجاز…………………………………………………………………………………………………… ۸۰

۴-۲-۱۰  تخیل و توصیف……………………………………………………………………………………………. ۸۳

۴-۲-۱۱ تضاد…………………………………………………………………………………………………………… ۸۹

۴-۲-۱۲ پارادوکس ( باطل نما)…………………………………………………………………………………….. ۹۰

۴-۱۱-۳ تشخیص……………………………………………………………………………………………………… ۹۲

۴-۳  گفتار سوم : تحلیل زبان شناختی نثر دکتر شریعتی………………………………………………………. ۹۴

۴-۳-۱ برجسته سازی ادبی………………………………………………………………………………………….. ۹۵

۴-۳-۱-۱ قاعده افزایی……………………………………………………………………………………………….. ۹۷

۴-۳-۱-۲ قاعده کاهی ……………………………………………………………………………………………….. ۹۹

۴-۳-۲ ادبیّت متن…………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۰

۴-۳-۲-۱   اندیشیدن با تصویر…………………………………………………………………………………….. ۱۰۲

۴-۳-۲ -۲  قابلیت تأویل اثر ………………………………………………………………………………………. ۱۰۵

۴-۳-۲ -۳  سویه‌های زیباشناختی…………………………………………………………………………………. ۱۱۰

۴-۳-۲-۴  سازه‌ی بینامتنی…………………………………………………………………………………………… ۱۱۱

۴-۳-۲-۵  گزینش شده گی…………………………………………………………………………………………. ۱۱۳

۴-۳-۳ خود بسنده گی……………………………………………………………………………………………….. ۱۱۵

۴-۳-۴ نگرش هم زمانی و درزمانی………………………………………………………………………………. ۱۱۶

۴-۳-۵ هنجارگریزی واژگانی………………………………………………………………………………………. ۱۱۷

۴-۳-۶ آشنایی زدایی…………………………………………………………………………………………………. ۱۱۸

۴-۳-۶-۱ آشنایی زدایی در زبان نثر………………………………………………………………………………. ۱۲۰

۴-۳-۶-۲  گریز از هنجارهای دستوری زبان معیار…………………………………………………………….. ۱۲۱

۴-۳-۶-۳   آشنایی زدایی در فضای نثر………………………………………………………………………….. ۱۲۱

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱ نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۴

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۷

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 778 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


یک پاسخ به “دانلود پایان نامه بررسی ویژگی‌های نثر زبانی دکتر علی شریعتی”

  1. سلام.خواستم بابت وبسایت خوبتون ازتون تشکر کنم و امیدوارم باعث ایجاد انگیزه براتون بشه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *