گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی وضعیت مولفه ها وشاخص های ارزیابی عملکرد کارکنان اداره کل دارایی استان مازندران و اولویت بندی آنها با استفاده از روش آنتروپی * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی وضعیت مولفه ها وشاخص های ارزیابی عملکرد کارکنان اداره کل دارایی استان مازندران و اولویت بندی آنها با استفاده از روش آنتروپی
۱۳۹۶-۰۸-۲۷
363 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی وضعیت مولفه ها وشاخص های ارزیابی عملکرد کارکنان اداره کل دارایی استان مازندران و اولویت بندی آنها با استفاده از روش آنتروپی


تعداد صفحات ۱۳۰ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

در بسیاری از سازمان ها عملکرد کارکنان به شیوه های مختلف مورد ارزیابی قرار می گیرند. ارزیابی و اندازه گیری عملکرد سازمان ها جهت تطبیق عملکرد واقعی با اهداف برنامه ریزی شده به منظور بهبود سازمان و کار آمد نمودن آن مبتنی بر تفکر سیستمی است که در دهه های اخیر به آن توجه شده است، ارزیابی عملکرد سازمان ها دارای گستره موضوعی زیادی می باشد. این موضوعات از ارزیابی منابع ورودی تا محصولات خروجی و غیره را در بر میگیرد. سنجش و ارزیابی عملکرد سازمان ها دارای منافع زیادی است که همگرایی اهداف سازمانی و فردی یکی از دستآوردهای مفید آن است.

در این جا هدف ارائه الگویی برای سنجش عملکرد اداره کل اقتصاد و دارایی استان مازندران و مراکز تابعه ی آن است تا بتوان با نتایج بدست آمده در تصمیم گیری های مدیریتی تسهیلاتی ایجاد گردد و این الگو مبتنی بر سنجش منابع (داده ها) سازمان (فعالیت های درونی یا فرایندها) و کالا ها و خدمات (ستاده ها) می باشد که روش های مبتنی بر تامین منابع، مبتنی بر فرآیند درونی و مبتنی بر تامین هدف پشتوانه ی تئوریکی آن محسوب می گردد. برای هر ارزیابی ملاک ها و معیار هایی را در نظر می گیرند که در این تحقیق معیارها با ابزار پرسشنامه بدست آمده و تعیین اهمیت گردیده اند. با طرح پرسشنامه اول نگرش کارکنان درباره ی وضع موجود سازمان مورد بررسی قرار گرفت و از نتایج آن جهت طرح بعضی از ملاک ها بهره گیری شد، آنگاه در پرسشنامه دوم ملاک ها و معیارهای پیشنهاد شده با استفاده از نظرات خبرگان داخل و خارج سازمان با روش آنتروپی وزن دهی و تعیین اهمیت گردیده است. نتایج بدست آمده از نظر سنجی ها و روش اجرایی جهت سنجش و ارزیابی عملکرد سازمان بوسیله ی الگویی کاربردی پیشنهاد شده است.

 

کلید واژه: عملکردارزیابی عملکرد – پیامد – شغلارزشیابی‌کننده – ارزشیابی شوندهاقدامات اصلاحی

فهرست مطالب

چکیده

شرح                                                                                               صفحه

فصل اول کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲

۱-۱مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳

۱-۲ بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….۱۵

۱-۴-قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۷

۱-۵ سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۷

۱-۶- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۷

۱-۷-مدل مفهومی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………..۱۸

۱-۸- تعاریف واژه ها و اصطلاحات …………………………………………………………………………………………………………….۱۸

 

فصل دوم پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………..۲۰

۲-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۱

۲-۲تعریف عملکرد………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۶

۲-۳ تعاریف ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………………………………………………………۲۷

۲-۴ سیرتحول وتطورارزیابی عملکرد(تاریخچه) ………………………………………………………………………………………….۲۸

۲-۵-تاریخچه ارزیابی درکشورهای توسعه یافته………………………………………………………………………………………….۲۹

۲-۶-ارزیابی عملکرد در ایران ………………………………………………………………………………………………………………………۳۰

۲-۷-مقایسه مولفه های ارزیابی ازدیدگاه سنتی ونوین………………………………………………………………………………..۳۱

۲-۸-  فرآیند مدیریت منابع انسانی……………………………………………………………………………………………………………..۳۱

۲-۹-فلسفه ارزیابی عملکرد …………………………………………………………………………………………………………………………۳۳

۲-۱۰-دلایل استفاده ازسیستم ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………………………..۳۴

۲-۱۱- ابعادارزیابی عملکرد……………………………………………………………………………………………………………………………۳۷

۲-۱۲- مقاصد و اهداف اساسی ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………………………..۳۹

۲-۱۳-مزایای ارزیابی عملکرد  …………………………………………………………………………………………………………………….۴۴

۲-۱۴-کاربردهای ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………………………………………………۴۵

۲-۱۵-مدل جامع ارزیابی عملکردمنابع انسانی…………………………………………………………………………………………….۴۷

۲-۱۶-انواع ارزیابی………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۰

۲-۱۷-اصول حاکم برارزیابی عملکرد……………………………………………………………………………………………………………۵۵

۲-۱۸-مراحل ارزیابی عملکرد  …………………………………………………………………………………………………………………….۵۶

۲-۱۹-شاخصهاومعیارهای ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………………………………………..۶۰

۲-۲۰- روشهای متداول ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………………………………………۶۶

۲-۲۱- ارزیابی عملکرد در بخش دولتی ………………………………………………………………………………………………………..۷۴

۲-۲۲- خصوصیات ارزیابی کننده…………………………………………………………………………………………………………………..۷۴

۲-۲۳-آیا ارزیابی باید محرمانه انجام شود یا علنی و آشکار؟………………………………………………………………………..۷۶

۲-۲۴- مصاحبه های ارزیابی…………………………………………………………………………………………………………………………..۷۷

۲-۲۵-ارزیابی عملکرد به عنوان ادراک اجتماعی…………………………………………………………………………………………..۷۹

۲-۲۶-دلایل مطلع ساختن کارکنان از نتایج ارزیابی……………………………………………………………………………………..۸۰

۲-۲۷-سابقه مطالعات و تحقیقات مشابه ………………………………………………………………………………………………………۸۰

فصل سوم

۳-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۰

۳-۲- روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۳

۳-۳-جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۴

۳-۴- نمونه و روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………………………….۹۵

۳-۵- ابزاراندازه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۵

۳-۶- روش تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………………………………………….۹۷

فصل چهارم

۴-۱مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۰

۴-۲تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۰

فصل پنجم

۵-۱مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۶

۵-۲ مرور کلی بر تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۶

۵-۳ نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۸

۵-۴ نتایج فرعی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۳

۵-۵ توصیه به مدیران اجرایی……………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۴

۵-۶ مقایسه نتایج این تحقیق با تحقیقات مشابه………………………………………………………………………………………..۱۲۸

۵-۷- محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۹

منابع وماخذ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۱

 

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 778 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *