گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی مهارت‌های مدیریت مزرعه در صنعت پرورش طیور گوشتی * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی مهارت‌های مدیریت مزرعه در صنعت پرورش طیور گوشتی
۱۳۹۶-۰۹-۰۲
425 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی مهارت‌های مدیریت مزرعه در صنعت پرورش طیور گوشتی


تعداد صفحات ۱۲۳ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

پرورش طیور یک صنعت کشاورزی مهم و همواره رو به گسترش در کشور و جهان است. در ایران این شاخه از دامپروری به دلایلی همچون بهره‌وری پایین تولید، ضعف در مدیریت‌، عدم کارآیی واحدها و اعمال شیوه‌های سنتی تولید از رسیدن به هدف توسعه بازمانده است (میرک‌زاده و همکاران ۱۳۸۶). صنعت پرورش طیور همیشه به مدیرانی  که به اصول علمی مربوط به پرورش طیور آگاهی دارند نیازمند می‌باشد.تحقیقات محدودی می‌توان یافت که از نگاه مدیریتی و سازمانی، واحدهای تولیدی مرغداری را مورد واکاوی قرارداده باشد و اثر مجموعه عوامل تولید را بررسی کرده باشد.تحقیق حاضر با این دیدگاه به این مهم پرداخته است. هدف کلی این پژوهش شناسائی و تحلیل عوامل مؤثر بر کارآیی و عملکرد مدیران واحدهای پرورش ‌دهنده مرغ گوشتی صنعتی در شهرستان آمل می‌ باشد. تحقیق حاضر از لحاظ نوع تحقیق جزء تحقیقات کابردی و از لحاظ روش تحقیق جزء تحقیقات توصیفی– تحلیلی محسوب می‌شود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران و گردانندگان واحدهای مرغداری پروانه‌دار شهرستان آمل می‌باشند (۱۷۴= (N  که بر اساس جدول حداقل حجم نمونه بارتلت تعداد ۱۰۴ تولید کننده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. پرسشنامه به عنوان ابزار اصلی جمع‌آوری اطلاعات استفاده شد که به منظور تأمین روائی و پایایی ابزار سنجش از آزمون مقدماتی استفاده گردید. برای این منظور از روائی صوری بهره گرفته شد و پرسشنامه اولیه به تعدادی از متخصصان و اساتید دانشگاهی ارایه گردیدو نظرات اصلاحی آنها در تدوین پرسشنامه نهایی مورد توجه قرارگرفت. به منظور تامین پایایی ابزار تحقیق از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار این ضریب ۸۰۰۷ /. محاسبه گردید که نشان از سطح مطلوب پایایی پرسشنامه می‌باشد. میزان سطح توانمندی مدیران و گردانندگان واحدهای مرغداری گوشتی در  ۹ حیطه یا حوزه مهارتهای مدیریت مزرعه مورد پژوهش و بررسی قرارگرفت. نتایج نشان دادند که سطح توانمندی اکثر پاسخگویان در دامنه‌ای بین متوسط تا خوب قرار دارند و بهترین و بالاترین میزان سطح توانمندی در حوزه‌های مهارتهای فنی، کاری و تولیدی و نیز ایجاد ارتباط و پایین‌ترین میزان سطح توانمندی در مهارتهای بازاریابی و فروش محصولات مشاهده گردید. بر اساس نتایج بدست آمده ۱/۷۳ درصد از پاسخگویان در دامنه‌ای بین متوسط تا خوب، ۵/۱۲ درصد از پاسخگویان در سطح ضعیف و ۴/۱۴ درصد از پاسخگویان در سطح عالی از توانمندی و کارآیی مهارت‌های مدیریت مزرعه قرار دارند. نتایج حاصل از آزمون فریدمن نیز نشان می‌دهد که بین میانگین‌های توانمندی در حوزه‌های مختلف مهارتهای مدیریت واحدهای مرغداری اختلاف معنی‌دار وجود دارد.

واژه‌های کلیدی: مرغداری، مهارتهای مدیریت مزرعه، توانمندی و کارآیی واحدها، شهرستان آمل

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                       صفحه

————————————————————————————–

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول: کلیات تحقیق                                                                                                             

۱-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳

۱-۲- وضعیت تولید گوشت مرغ در ایران و جهان……………………………………………………………………………………………. ۴

۱-۳-  ضرورت تحقیق و بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………………. ۶

۱-۴- سؤال‌های اساسی طرح………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹

۱-۵- سؤال‌های فرعی طرح……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰

۱-۶- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰

۱-۷- فرضیه‌های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰

۱-۸- مشخصات محدوده تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱

۱-۹- محدودیت‌های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵

۲-۲-  مفاهیم اساسی در مدیریت…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵

۲-۲-۱-  نظریه‌های مدیریت…………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵

۲-۲- ۲- تعریف مدیریت……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵

۲-۲-۳-  اثربخشی و کارآیی…………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۶

۲-۲-۴-  فراگیری مدیریت…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷

۲-۲-۵- اهمیت مدیریت………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۸

۲-۲-۶-  سطوح مدیریت……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸

۲-۲- ۷- مدیریت موفق و مؤثر……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹

۲-۲-۸-  اصول و وظایف مدیریت…………………………………………………………………………………………………………………… ۲۰

۲-۲- ۹- مهارت‌های مدیریتی…………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۲

۲-۲- ۱۰- سازماندهی……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۵

۲-۲- ۱۱-  بسیج منابع و امکانات…………………………………………………………………………………………………………………… ۲۶

۲-۲-۱۲-  هدایت و انگیزش………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۹

۲-۲-۱۳-  ارتباطات………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۹

۲-۲-۱۴-  جنبه‌های اخلاقی کار مدیران………………………………………………………………………………………………………….. ۲۹

۲-۳-مفاهیم اساسی مدیریت کشاورزی…………………………………………………………………………………………………………….. ۳۰

۲-۳-۱- مدیریت کشاورزی…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۰

۲-۳-۲- واحد کشاورزی………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۲

۲-۳-۳-  وظایف مدیریت واحد کشاورزی……………………………………………………………………………………………………….. ۳۲

۲-۳-۴-  انتظارات و توقعات از مدیریت واحد کشاورزی………………………………………………………………………………….. ۳۷

۲-۳-۵-  مشکلاتی که مدیر واحد کشاورزی با آن روبرو می‌باشد……………………………………………………………………….. ۴۲

۲-۳-۶-  موضوعاتی که مدیران بایستی مطالعه کنند…………………………………………………………………………………………… ۴۳

۲-۴-  مفاهیم اساسی در مدیریت پرورش طیور گوشتی…………………………………………………………………………………….. ۴۳

۲-۴-۱-  اهمیت مدیریت در پرورش طیور………………………………………………………………………………………………………. ۴۳

۲-۴-۲-  نکات اساسی در مدیریت مرغ گوشتی……………………………………………………………………………………………….. ۴۸

۲-۴-۳-  مدیریت تراکم جوجه‌ریزی……………………………………………………………………………………………………………….. ۵۰

۲-۴-۴-  مدیریت آب…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۰

۲-۴-۵-  مدیریت دان……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۲

۲-۴-۶-  مدیریت تهویه………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۴

۲-۴-۷-  مدیریت دما…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۴

۲-۴-۸-  مدیریت بستر………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۵

۲-۴-۹-  مدیریت اوایل دوره پرورش………………………………………………………………………………………………………………. ۵۶

۲-۴-۱۰-  مدیریت برنامه‌ نوری………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۶

۲-۴-۱۱-  مدیریت امنیت زیستی و بهداشت مرغداری……………………………………………………………………………………… ۵۷

۲-۴-۱۲-  مدیریت تخلیه و ارسال به بازار……………………………………………………………………………………………………….. ۵۸

۲-۴-۱۳-  کنترل و نظارت……………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۸

۲-۴-۱۴-  ثبت اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۱

۲-۵-  پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۳

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۸

۳-۲-  نوع تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۸

۳-۳-  روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۸

۳-۴-  جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۹

۳-۵-  شیوه اجرای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۹

۳-۶-  اعتبار پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۳

۳-۶-۱-  ضریب آلفای کرونباخ………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۳

۳-۷-  روایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۴

۳-۸-  روش‌های آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۵

۳-۸-۱-  محاسبه میانگین……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۵

۳-۸-۲- محاسبه واریانس……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۶

۳-۸-۳-  محاسبه انحراف معیار………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۶

۳-۸-۴- آزمون فریدمن………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۷

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱-  مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۹

۴-۲-  محاسبه آلفای کرونباخ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۹

۴-۳-  توصیف داده‌های ویژگی‌های فردی……………………………………………………………………………………………………….. ۷۹

۴-۴-  تحلیل و تفسیر مهارت‌های مدیریت مزرعه در بین مدیران و گردانندگان واحدهای مرغداری………………………. ۸۶

۴-۴-۱-  حیطه مهارت‌های برنامه‌ریزی و تعیین هدف……………………………………………………………………………………….. ۸۷

۴-۴-۲- حیطه مهارت‌های مدیریت مالی و حسابداری……………………………………………………………………………………….. ۸۹

۴-۴-۳- حیطه مهارت‌های بازاریابی و فروش محصولات تولیدی……………………………………………………………………….. ۹۱

۴-۴-۴- حیطه مهارت‌های جستجوی اطلاعات…………………………………………………………………………………………………. ۹۳

۴-۴-۵- حیطه مهارت‌های تصمیم‌گیری عاقلانه………………………………………………………………………………………………… ۹۵

۴-۴-۶- حیطه مهارت‌های بسیج و بهره‌وری منابع…………………………………………………………………………………………….. ۹۷

۴-۴-۷- حیطه مهارت‌های ریسک‌پذیری………………………………………………………………………………………………………….. ۹۹

۴-۴-۸- حیطه مهارت‌های ایجاد ارتباط……………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۱

۴-۴-۹- حیطه مهارت‌های فنی، کاری و تولیدی……………………………………………………………………………………………….. ۱۰۳

۴-۴-۱۰- بررسی تفاوت بین میانگین‌های توانمندی در مهارت‌های مدیریت واحدهای مرغداری از دیدگاه پاسخگویان ۱۰۶

۴-۴-۱۱- سنجش کارایی و گروه‌بندی گردانندگان واحد مرغداری…………………………………………………………………….. ۱۰۷

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۵-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۰

۵-۲-جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۰

۵-۳-پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۴

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۷

ضمایم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۳

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 792 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *