گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی مفهوم انسانگرایی در قصاید ناصرخسرو * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی مفهوم انسانگرایی در قصاید ناصرخسرو
۱۳۹۶-۰۸-۱۶
188 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی مفهوم انسانگرایی در قصاید ناصرخسرو


تعداد صفحات ۱۶۳ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

برای فهم آثار هر شاعر و نویسنده ای درک زمینه فکری او لازم است.

ناصرخسرو یکی از اولین شاعرانی است که با مطرح کردن ارزش انسان واهمیت اوبا توجه به اوضاع اجتماعی، فرهنگی و سیاسی روزگار خود درباره از خود بیگانگی، بی‌وفایی، دین گریزی… سخن می‌گوید و انسان را از غفلت و بی‌خبری نسبت به جایگاه خویش برحذر می‌دارد.

او نام‌دارترین حصاریِ حصاریمگان است. اگرچه بر دوشش رنج کهن و کُشنده‌ای را حمل می‌کند، اما شعرش سپیده‌ی روشن و نویدبخش رسیدن به دنیایی براساس خردمندی و دین‌داری است. دردی که ناصر خسرو به دوش می‌کشید جهل وغفلت عامه مردم زندگی اش بود وانسان‌ها رابه مهرورزی، انسان دوستی، مدارا و گذشت نسبت به همنوعان خویش دعوت می‌نموده است.

در بیشتر سروده‌ها و قصاید این شاعر گرانمایه ازمنزلت دین، کرامت انسان، لزوم اطاعت وفرمانبرداری از رسول الله واهل بیت (علیهم السلام) سخن به میان آمده است، آن هم باسوزوگداز وبا تعبیرهایی بس شیوا و دلپذیر.

ناصرخسرو، جدا از پوست‌اندازی‌های زندگانیش، خود متحول کننده‌ی عصری است که جهان اسلام قرن‌های متمادی، ریزه‌خوار خوان اندیشه ها، خردورزی‌ها و تفکرات دینی وی بوده است و خواهد بود.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………… ۱

فصل اول:  کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………. ۳

۱-۲- بیان مساله و موضوع پژوهش …………………………………………………………………….. ۴

۱-۳- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق……………………………………………………………….. ۵

۱-۴- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………. ۶

۱-۵- سوالات و فرضیه‌های اصلی و فرعی تحقیق ………………………………………………….. ۶

۱-۶ فرضیه‌ها………………………………………………………………………………………………….. ۶

 فصل دوم:  ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- ادبیات تحقیق ………………………………………………………………………………………… ۹

۲-۱-۱- شرح اصطلاحات…………………………………………………………………………………. ۹

۲-۱-۱-۱- شیعه …………………………………………………………………………………………….. ۹

۲-۱-۱-۲- اسماعیلیه ……………………………………………………………………………………… ۹

۲-۱-۱-۳-  مقام حجت و امامت در شیعیان ………………………………………………………… ۱۲

۲-۱-۱-۴- خلفای فاطمی ………………………………………………………………………………. ۱۴

۲-۱-۱-۵- متکلمان و متفکران اسماعیلیه …………………………………………………………….. ۱۵

۲-۱-۱-۶- ناصرخسرو وتفکر فاطمی ………………………………………………………………… ۱۵

۲-۱-۲- انسان در دیدگاه ها و مکاتب ……………………………………………………………….. ۱۷

۲-۱-۲-۱- انسان در قرآن ………………………………………………………………………………. ۱۷

۲-۱-۲-۱-۱- احسن الخالقین بودن خداوند…………………………………………………………. ۱۷

۲-۱-۲-۱-۲- مغرور بودن انسان……………………………………………………………………….. ۱۸

۲-۱-۲-۱-۳- قتور (بخیل وممسک)بودن انسان…………………………………………………….. ۱۸

۲-۱-۲-۱-۴- کفور بودن انسان…………………………………………………………………………. ۱۸

۲-۱-۲-۱-۵- مایوس وناامید بودن انسان ……………………………………………………………. ۱۸

۲-۱-۲-۱-۶- شتاب کار بودن انسان ………………………………………………………………….. ۱۹

۲-۱-۲-۱-۷- خصومت برانگیز بودن انسان …………………………………………………………. ۱۹

۲-۱-۳- انفکاک پذیری انسانیت از دیدگاه استاد شهید مطهری …………………………………. ۱۹

۲-۱-۳-۱- علی (ع)انسانی کامل ………………………………………………………………………. ۲۰

۲-۱-۳-۲- انسان از نگاه مذهب تائو…………………………………………………………………… ۲۱

۲-۱-۳-۳- بودائیسم ………………………………………………………………………………………. ۲۱

۲-۱-۳-۴-انسان از دیدگاه مذهب کنفوسیوس  …………………………………………………….. ۲۲

۲-۱-۳-۵- هندوئیسم …………………………………………………………………………………….. ۲۲

۲-۲- پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………… ۲۳

۲-۲-۱- نگاه اجمالی به دو دوره ی زندگی حکیم ناصرخسرو………………………………….. ۲۴

۲-۲-۱-۱- دوره ی اول …………………………………………………………………………………. ۲۴

۲-۲-۱-۲- دوره ی دوم …………………………………………………………………………………. ۳۰

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱ روش تحقیق …………………………………………………………………………………………. ۳۶

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 

۴-۱- بررسی اجمالی فضائل اخلاقی در دیوان ناصرخسرو………………………………………. ۳۸

۴-۱-۱- نیکو سخن گفتن  ………………………………………………………………………………. ۳۸

۴-۱-۲- طاعت …………………………………………………………………………………………….. ۴۵

۴-۱-۲-۱- طاعت دین مدارانه …………………………………………………………………………. ۴۹

۴-۱-۳- پیروی ازعقل وخرد …………………………………………………………………………… ۵۱

۴-۱-۳-۱- خرد وزیر شایسته ی آدمی ………………………………………………………………. ۵۳

۴-۱-۳-۲- خرد اولین مخلوق و چراغ دین ………………………………………………………… ۵۴

۴-۱-۳-۳- انتخاب دوستی مطمئن با مباشرت خرد ……………………………………………….. ۵۷

۴-۱-۴- دین (علم دین ،عقل دینی )………………………………………………………………….. ۵۸

۴-۱-۴-۱- دین درمان صفات مذموم …………………………………………………………………. ۵۹

۴-۱-۴-۲- دین شفای نادانی و کیمیای جان ………………………………………………………… ۵۹

۴-۱-۴-۳- علم دین برای گزینش دین واقعی ……………………………………………………… ۶۰

۴-۱-۴-۴- علم در کنار عمل……………………………………………………………………………. ۶۳

۴-۱-۴-۵- علم دین ……………………………………………………………………………………… ۶۴

۴-۱-۴-۶- ناصرخسرو و علم دین ……………………………………………………………………. ۶۵

۴-۱-۴-۷- بد دینی ……………………………………………………………………………………….. ۶۶

۴-۱-۵- توبه ،استغفار ،شفاعت …………………………………………………………………………. ۶۷

۴-۱-۵-۱- توبه ……………………………………………………………………………………………. ۶۷

۴-۱-۵-۲- کلام توبه از خود قرآن ……………………………………………………………………. ۶۸

۴-۱-۶- جایگاه قرآن و اهل بیت در دل واندیشه ی ناصر خسرو ……………………………… ۷۱

۴-۱-۶-۱- تمسّک به قرآن ……………………………………………………………………………… ۷۱

۴-۱-۶-۲- قرآن و بحث تأویل ………………………………………………………………………… ۷۴

۴-۱-۶-۳- گزینش دین محمدی ………………………………………………………………………. ۷۷

۴-۱-۶-۴- علی کعبه ی آمال ناصرخسرو …………………………………………………………… ۸۸

۴-۱-۶-۵- قرآن محمد و ذوالفقار علی ……………………………………………………………… ۹۱

۴-۱-۶-۶-ناصرخسرو و مسأله ی غدیر ……………………………………………………………… ۹۲

۴-۱-۷- مناعت طبع ………………………………………………………………………………………. ۹۷

۴-۱-۸- بی وفایی زمانه (دنیا گریزی )……………………………………………………………… ۱۰۲

۴-۱-۹- عبرت آموزی و عاقبت نگری ……………………………………………………………… ۱۱۱

۴-۱-۹-۱- سرگذشت عبرت انگیز نامداران ……………………………………………………….. ۱۱۳

۴-۱-۹-۲- عبرت آموزی مقدمه ی اعتقاد به معاد و رستاخیز ………………………………….. ۱۱۶

۴-۱-۱۰- مناجات و سپاس از خداوند ……………………………………………………………… ۱۱۸

۴-۱-۱۰-۱- مناجات و جبران مافات ……………………………………………………………….. ۱۲۱

۴-۱-۱۱- شکیبایی و مدارا …………………………………………………………………………….. ۱۲۲

۴-۱-۱۲- تفاخرو مباهات ……………………………………………………………………………… ۱۲۴

۴-۱-۱۲-۱- افتخار به جان خردمند خویش ……………………………………………………….. ۱۲۵

۴-۱-۱۲-۲- افتخار به علم و حکمت خویش …………………………………………………….. ۱۲۵

۴-۱-۱۲-۳- افتخار به علم دین ………………………………………………………………………. ۱۲۵

۴-۱-۱۲-۴- افتخار به سخن خویش ………………………………………………………………… ۱۲۵

۴-۱-۱۲-۵- افتخار به شعر خویش ………………………………………………………………….. ۱۲۶

۴-۱-۱۲-۶- افتخار به پند خویش…………………………………………………………………….. ۱۲۷

۴-۱-۱۳- خود شناسی اولین گام برای خدا شناسی ……………………………………………… ۱۲۷

۴-۱-۱۴- نصیحت گری و اندرز گویی بر اساس حکمت ……………………………………… ۱۳۰

۴-۱-۱۵- ناصرخسرو و غزل …………………………………………………………………………. ۱۳۳

۴-۱-۱۶- راستی پیشه کردن ………………………………………………………………………….. ۱۳۵

۴-۱-۱۷- خوی نیکو…………………………………………………………………………………….. ۱۳۶

۴-۱-۱۷-۱- خوی نیکو و دادگری ………………………………………………………………….. ۱۳۷

۴-۱-۱۷-۲- خوی نیکو و قناعت ……………………………………………………………………. ۱۳۷

۴-۱-۱۷-۳- خوی نیکو و نیک نامی ………………………………………………………………… ۱۳۷

۴-۱-۱۷-۴- خوی نیک و فعل نیک ………………………………………………………………… ۱۳۸

۴-۱-۱۷-۵ – خوی نیک و نیت نیک ……………………………………………………………….. ۱۳۸

۴-۱-۱۷-۶- خوی نیکو و پاکیزگی ………………………………………………………………….. ۱۳۸

۴-۱-۱۸- چشم پاکی و شکم پاکی ………………………………………………………………….. ۱۳۸

۴-۱-۱۹- سخاوت ………………………………………………………………………………………. ۱۳۹

۴-۱-۲۰- حق طلبی …………………………………………………………………………………….. ۱۳۹

۴-۱-۲۱- سیرت خوب آری صورت خوب نه ……………………………………………………. ۱۳۹

۴-۱-۲۲- خشم گریزی ………………………………………………………………………………… ۱۳۹

۴-۱-۲۳- قناعت و خرسندی …………………………………………………………………………. ۱۴۰

۴-۱-۲۴- پرهیز از بدی ………………………………………………………………………………… ۱۴۰

۴-۱-۲۵- اغتنام فرصت ………………………………………………………………………………… ۱۴۱

۴-۱-۲۶- کریم طبعان ………………………………………………………………………………….. ۱۴۱

۴-۱-۲۷- پارسایی ………………………………………………………………………………………. ۱۴۲

۴-۱-۲۸- ابن الوقت بودن …………………………………………………………………………….. ۱۴۴

۴-۱-۲۹- دادگری ……………………………………………………………………………………….. ۱۴۴

۴-۱-۳۰- راز پوشی …………………………………………………………………………………….. ۱۴۵

۴-۱-۳۱- نماز وتهجد…………………………………………………………………………………… ۱۴۵

۴-۲- بررسی اجمالی برخی رذائل اخلاقی در دیوان ناصرخسرو …………………………….. ۱۴۶

۴-۲-۱- شهوت پرستی و شکم پرستی ……………………………………………………………… ۱۴۶

۴-۲-۲- حسد ……………………………………………………………………………………………. ۱۴۷

۴-۲-۳- خسّت ………………………………………………………………………………………….. ۱۴۷

۴-۲-۴- دروغ ……………………………………………………………………………………………. ۱۴۷

۴-۲-۵- مردم آزاری و ستمگری …………………………………………………………………….. ۱۴۸

۴-۲-۶- مال اندوزی و حرص وآز ………………………………………………………………….. ۱۵۱

۴-۲-۷- آزمندی اوّلین آفت عقل ……………………………………………………………………. ۱۵۱

۴-۲-۸- یأس وناامیدی …………………………………………………………………………………. ۱۵۵

۴-۲-۹- جهل و نادانی …………………………………………………………………………………. ۱۵۷

۴-۲-۱۰- رشوه ………………………………………………………………………………………….. ۱۵۸

فصل پنجم: بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادها

۵-۱ نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………. ۱۶۱

منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………. ۱۶۳ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 695 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *