گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی مفهوم آزادی در غزلیّات حافظ شیرازی و فرّخی یزدی * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی مفهوم آزادی در غزلیّات حافظ شیرازی و فرّخی یزدی
۱۳۹۶-۰۹-۰۲
430 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی مفهوم آزادی در غزلیّات حافظ شیرازی و فرّخی یزدی


تعداد صفحات ۱۰۰ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

مسئله «آزادی» از خلقت آدمی با او پا به عرصه ی هستی گذاشت. انسان موجودی اجتماعی است و در زندگی اش خواسته یا ناخواسته گرفتار محدودیت هایی شده که با آزادی اش در ارتباط بوده است. هر چه زندگی انسان از شکل روستایی به سمت جوامع شهری بیشتر هدایت می شد، این مسئله پررنگ تر می گشت. از سویی  با گذر زمان و پیشرفت نوع زندگی آدمی و پیچیده تر شدن مسائل انسانی آزادی نیز رنگ و رویی گوناگون به خود گرفته است.

این پایان نامه، با نوعی نگرش تطبیقی؛ مفهوم آزادی را در غزلیّات دو شاعر از گذشته (حافظ شیرازی) و مشروطه(فرخی یزدی) مورد تحلیل قرار می دهد و تفاوت ها و شباهت های موجود را می نمایاند. پرسش اصلی در این پژوهش این است: آزادی در شعر حافظ و فرّخی یزدی چه جایگاهی دارد؟ نکته ای که در این پژوهش خواننده را بیشتر به خود جلب می کند وسعتی است که نویسنده به مفهوم آزادی داده است یعنی از آزادی فقط همان معنای آشنای سیاسی، اجتماعی و فلسفی را ارائه نکرده است بلکه اسارت و آزادی در عشق را نیز به این مقوله افزوده است.

در غزلیات حافظ بیش از نیمی از آزادی و اسارتی که مطرح می شود، به عشق باز می گردد و سایر ابیات مرتبط با مسائلی چون: دین، سیاست، اجتماع و … است. در حالی که در فرخی این مسئله حول یک محور اصلی می چرخد: سیاست. عشق بسیار کم رنگ است و اگر هم حضور می یابد برای این است تا پلی شود که شاعر سخن اصلی اش را بیان کند و راهی به سمت مباحث سیاسی و وطنی بیابد.

حافظ و فرخی یزدی هر دو با ریاورزی، دورویی، تزویر، زرپرستی و حکومت جابرانه مبارزه می کردند با این تفاوت که حافظ در شعر و زندگی اش رند و محافظه کار بود اما فرّخی صراحت بیان داشت و پرچمدار مبارزه می شد. نتیجه کار یکی در فراغت ماندن بود و آن دیگر در اسارت افتادن. دو «محمد» نامی که هر دو از کودکی در سختی روزگار گذراندند و خمیرگیر نانوا شده بودند و در نهایت به بلندای معرفت و آگاهی می رسند اما یکی از شدت فشار حکومت ظالم در حبس جان می دهد و حتی نشانی از قبرش نمی ماند! و آن دیگر با سیاست ِمدارا، ماندگار می شود و مقبره اش زیارتگاه رندان جهان می گردد.

 

کلید واژه:  حافظ شیرازی، فرخی یزدی، آزادی، تعلقات و ترک تعلقات، عدالت خواهی، مبارزه

عنوان                                                                                                                                      صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………….۱

فصل اوّل: کلّیّات……………………………………………………………………………………………………… ۲

مقدّمه ……………………………………………………………………………………………………………………………۳

۱-۱ بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………….۳

۱-۲ ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………….۳

۱-۳  فرضیّه های تحقیق………………………………………………………………………………………..۴

۱-۴ هدف ِتحقیق…………………………………………………………………………………………………۴

فصل دوم: ادبیّات و پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………..۵

۲-۱ ادبیّات و آزادی……………………………………………………………………………………………..۶

۲-۲ گذری بر شرح ِحال حافظ و آزادی خواهی او…………………………………………………..۷

۲-۳ نگاهی به اوضاع سیاسی و اجتماعی در جامعه قرن هشتم و شیراز……………………….۷

۲-۴ گذری بر شرح حال فرّخی یزدی و آزادی خواهی او………………………………………….۸

۲-۵ نگاهی به اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران عصر مشروطه…………………………………..۱۰

۲-۶ پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………۱۰

فصل سوم: روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………….۱۱

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل «داده ها» ………………………………………………………………………………۱۴

فصل چهارم؛ بخش اوّل: آزادی در غزلیّات حافظ ………………………………………………………………..۱۵

۴-۱-۱ تعلّقات…………………………………………………………………………………………………..۱۶

۴-۱-۱-۱ آرزومندی……………………………………………………………………………….۱۶

۴-۱-۱-۲ نیاز………………………………………………………………………………………..۱۷

۴-۱-۱-۲-۱ نیازهای عاشقانه………………………………………………………۱۷

۴-۱-۱-۲-۲ تعلّق خاطر به عشق…………………………………………………۱۷

۴-۱-۱-۲-۳  عشق و ادب………………………………………………………….۱۸

۴-۱-۱-۲-۴ عشق و تسلیم…………………………………………………………۱۸

۴-۱-۱-۲-۵  عشق و بندگی……………………………………………………….۱۹

۴-۱-۱-۳  فقر/ فقیر……………………………………………………………………………….۲۰

۴-۱-۱-۳-۱ درویشی…………………………………………………………………۲۰

۴-۱-۱-۳-۲  نیاز به حق/ فقر معنی……………………………………………..۲۱

۴-۱-۱-۳-۳  نیازهای مادی/ فقر ظاهری………………………………………۲۲

۴-۱-۱-۳-۴  بی نیازی و استغنا…………………………………………………..۲۴

۴-۱-۱-۴ تقاضا……………………………………………………………………………………..۲۵

۴-۱-۱-۵ رضا……………………………………………………………………………………… ۲۵

۴-۱-۲ دلبستگی…………………………………………………………………………………………………۲۵

۴-۱-۲-۱ دلبستگی به ساقی، جام و می/ باده……………………………………………..۲۵

۴-۱-۲-۱-۲ مستی و مبارزه………………………………………………………..۲۷

۴-۱-۲-۱-۳ می سبب رهایی از غم می شود ………………………………..۲۷

۴-۱-۲-۲ دلبستگی به خانواده………………………………………………………………….۲۷

۴-۱-۲-۳ دلبستگی به طبیعت………………………………………………………………….۲۷

۴-۱-۲-۴  دلبستگی به موسیقی……………………………………………………………….۲۸

۴-۱-۲-۵  بخت و اقبال …………………………………………………………………………۲۸

۴-۱-۲-۶  زیبایی…………………………………………………………………………………..۲۹

۴-۱-۲-۶-۱  زیبایی باطنی( = آن) ………………………………………………۳۰

۴-۱-۲-۶-۲ حُسن ازلی و تجلّی حق ………………………………………….۳۰

۴-۱-۳ گرفتاری…………………………………………………………………………………………………۳۱

۴-۱-۳-۱ گرفتاری در دام عشق……………………………………………………………….۳۱

۴-۱-۳-۲ گرفتاری در فریب……………………………………………………………………۳۱

۴-۱-۳-۳ گرفتاری در غم……………………………………………………………………….۳۲

۴-۱-۳-۴  گرفتاری در زلف یا تعلّق خاطر به آن……………………………………….۳۲

۴-۱-۳-۵  گرفتار چشم دلربای معشوق…………………………………………………….۳۴

۴-۱-۳-۶  گرفتاری در چاه ِزنخدان ………………………………………………………..۳۵

۴-۱-۳-۷  گرفتاری در فتراک………………………………………………………………….۳۵

۴-۱-۳-۸  گرفتار خال و خطّ معشوق………………………………………………………۳۵

۴-۱-۳-۹   شیفته ابروی معشوق……………………………………………………………..۳۶

۴-۱-۳-۱۰ گرفتار چهرۀ زیبای معشوق…………………………………………………….۳۶

۴-۱-۳-۱۱ رخ………………………………………………………………………………………۳۷

۴-۱-۳-۱۲  رخساره………………………………………………………………………………۳۷

۴-۱-۳-۱۳  شیفته لب معشوق…………………………………………………………………۳۷

۴-۱-۳-۱۴  شیفته قد و قامت  معشوق……………………………………………………..۳۸

۴-۱-۳-۱۵  شیفته  غمزه و کرشمه ی معشوق…………………………………………..۳۸

۴-۱-۳-۱۶  شیفته خنده  ی معشوق…………………………………………………………۳۹

۴-۱-۳-۱۷  گرفتاری و اسارت روح / جان……………………………………………….۳۹

۴-۱-۳-۱۷-۱ گرفتاری روح در تن………………………………………………۳۹

۴-۱-۳-۱۸  گرفتاری در دور زمانه…………………………………………………………..۴۰

۴-۱-۳-۱۹ گرفتاری در ناامیدی و دلزدگی………………………………………………..۴۰

۴-۱-۳-۲۰  گرفتاری های راه………………………………………………………………….۴۱

۴-۱-۳-۲۱  گرفتاری دل…………………………………………………………………………۴۱

۴-۱-۴ ترک تعلّقات……………………………………………………………………………………………۴۲

۴-۱-۴-۱ ترک تعلّقات مادی…………………………………………………………………..۴۲

۴-۱-۴-۲ دعوت به ترک مادیات……………………………………………………………..۴۲

۴-۱-۴-۳ دعوت به ترک خوشی های ناپایدار……………………………………………۴۳

۴-۱-۴-۴  فریب جهان را نباید خورد……………………………………………………….۴۴

۴-۱-۴-۵ رنگ تعلق نباید گرفت……………………………………………………………..۴۴

۴-۱-۴-۶  در عشق، ترک جان باید کرد……………………………………………………۴۵

۴-۱-۴-۷ ترک ریا و مبارزه با آن……………………………………………………………..۴۶

۴-۱-۴-۸  ترک زهد ریایی……………………………………………………………………..۴۶

۴-۱-۴-۹  مبارزه با محتسب و تزویرش……………………………………………………۴۷

۴-۱-۴-۱۰  مبارزه با زاهد خودبین…………………………………………………………..۴۸

۴-۱-۴-۱۱ مبارزه با خرقه ریایی………………………………………………………………۴۸

۴-۱-۴-۱۲ مبارزه با  «تظاهر به عبادت» …………………………………………………..۴۹

۴-۱-۴-۱۳ ترک دانش ظاهری…………………………………………………………………۴۹

۴-۱-۵ جبر……………………………………………………………………………………………………….۵۰

۴-۱-۵-۱ جبر/ سرنوشت ازلی…………………………………………………………………۵۰

۴-۱-۵-۲ تغییرناپذیری سرشت……………………………………………………………….۵۱

۴-۱-۵-۳ جبر و سلب اختیار…………………………………………………………………..۵۱

۴-۱-۵-۴ عدم اختیار و «حسرت و تأسّف»……………………………………………….۵۲

۴-۱-۵-۵  جبر و رندی…………………………………………………………………………..۵۲

۴-۱-۵-۶ جبر و ادب……………………………………………………………………………..۵۲

۴-۱-۵-۷ جبر و حرمان/ بی نصیبی …………………………………………………………۵۲

۴-۱-۵-۸ جبر و بی قراری………………………………………………………………………۵۳

۴-۱-۵-۹ جبرو نداشتن راه گریز……………………………………………………………..۵۳

۴-۱-۵-۱۰ جبر و بلاتکلیفی/ سرگردانی/ درماندگی……………………………………۵۳

۴-۱-۵-۱۱ بخت، دولت و اقبال………………………………………………………………۵۴

۴-۱-۵-۱۱-۱  گلایه از بخت………………………………………………………۵۴

۴-۱-۵-۱۱-۲  مدد از بخت………………………………………………………..۵۵

۴-۱-۵-۱۱-۳ دولت ِ موافق………………………………………………………..۵۵

۴-۱-۵-۱۲ جفای فلک…………………………………………………………………………..۵۵

۴-۱-۶ فَراغت……………………………………………………………………………………………………۵۶

۴-۱-۶-۱ فَراغت و بیزاری از ریاکاران………………………………………………………۵۶

۴-۱-۶-۲ فَراغت از جهان مادی و خوشی های آن……………………………………..۵۶

۴-۱-۶-۳  فَراغت از دو جهان…………………………………………………………………۵۷

۴-۱-۶-۴  فَراغت از غیر معشوق……………………………………………………………..۵۷

۴-۱-۶-۵  فَراغت از نام و ننگ………………………………………………………………..۵۷

۴-۱-۶-۶  فَراغت از تعلّقات مدرسه ای و خانقاهی……………………………………۵۷

۴-۱-۶-۷  فَراغت از ماسِوَی الله……………………………………………………………….۵۸

۴-۱-۶-۸  فَراغت از خوشدلی های دنیایی………………………………………………..۵۸

۴-۱-۶-۹  فَراغت از خوشی های آن جهانی………………………………………………۵۸

۴-۱-۶-۱۰  فَراغت از خلق……………………………………………………………………..۵۹

۴-۱-۶-۱۱  فَراغت از غم ………………………………………………………………………۵۹

۴-۱-۶-۱۲  فَراغت و آسودگی از قید و بند………………………………………………۵۹

۴-۱-۶-۱۳  فَراغت از تعلّقات نفسانی و بهیمی………………………………………….۶۰

۴-۱-۶-۱۴  فَراغت از عقل وسوسه گر……………………………………………………..۶۰

۴-۱-۶-۱۵  فَراغت از نام و آوازه طلبی (ملامتی گری)……………………………….۶۰

۴-۱-۶-۱۶  فَراغت خاطر……………………………………………………………………….۶۰

۴-۱-۷ آزادی…………………………………………………………………………………………………….۶۰

۴-۱-۷-۱ آزادی بیان و جرأت گفتار(اعتراض و انتقاد)……………………………… ۶۱

۴-۱-۷-۲ آزادی و عدالت خواهی……………………………………………………………۶۲

۴-۱-۷-۳  رندی……………………………………………………………………………………۶۴

۴-۱-۷-۴  رندی، عاشقی و مستی…………………………………………………………….۶۵

۴-۱-۷-۵ رندی و اندیشه ی خیامی………………………………………………………….۶۶

۴-۱-۷-۶ رندی و بی اعتنایی به رسوم جامعه…………………………………………….۶۶

۴-۱-۷-۷ رندی و اغتنام فرصت………………………………………………………………۶۶

۴-۱-۷-۸  آزادی در اسارت ِعشق! ………………………………………………………….۶۸

۴-۱-۷-۹  آزاد شدن از غم و نگرانی/( غم زدایی می )……………………………….۶۷

۴-۱-۷-۱۰  قلندری……………………………………………………………………………….۶۷

۴-۱-۷-۱۱  طریقت آزادگی…………………………………………………………………….۶۷

۴-۱-۷-۱۲  سبکبار بودن و آزادی……………………………………………………………۶۷

۴-۱-۷-۱۳ آزادی و عزت نفس……………………………………………………………….۶۸

۴-۱-۷-۱۳-۱  عزّت نفس در عاشقی حافظ………………………………….۶۸

۴-۱-۷-۱۳-۲  عزّت نفس در زندگی/ مناعت طبع ………………………..۶۹

۴-۱-۷-۱۴ آزادی و کسب ……………………………………………………………………..۷۰

۴-۱-۷-۱۵ رهایی …………………………………………………………………………………۷۰

۴-۱-۷-۱۵-۱ رهایی و رندی/ (غزل های رندانه)…………………………..۷۰

۴-۱-۷-۱۵-۲  رهایی و مستی ……………………………………………………۷۱

۴-۱-۷-۱۵-۳ رهایی از عالم مادی……………………………………………….۷۱

۴-۱-۷-۱۵-۴  رهایی از غم این جهانی………………………………………..۷۱

۴-۱-۷-۱۵-۵ رهایی از دین، دانش و عقل……………………………………۷۲

۴-۱-۷-۱۵-۶  رهایی از هجران…………………………………………………..۷۲

۴-۱-۷-۱۵-۷ رهایی از پیری و تمنّای جوانی………………………………..۷۲

۴-۱-۷-۱۵-۸ رهایی از تشویش خمار………………………………………….۷۲

۴-۱-۷-۱۶ تمنّای آزادی…………………………………………………………………………۷۲

۴-۱-۷-۱۷  آزادی و همّت……………………………………………………………………..۷۲

۴-۱-۷-۱۸  ظلم ستیزی………………………………………………………………………….۷۳

۴-۱-۷-۱۹  اختیار………………………………………………………………………………….۷۳

۴-۱-۷-۱۹-۱ اختیار و تلاش………………………………………………………۷۴

۴-۱-۷-۱۹-۲ اختیار و پذیرفتن بار امانت الهی ……………………………..۷۴

۴-۱-۷-۱۹-۳ اختیار و پراکندگی فرقه ها………………………………………۷۴

۴-۱-۷-۱۹-۴ اختیار و دعوت به صبر و بردباری……………………………۷۵

۴-۱-۷-۱۹-۵ نداشتن اختیار و بی خبری از عاقبت کار…………………..۷۵

۴-۱-۷-۱۹-۶  اختیار و شکرگزاری……………………………………………..۷۵

۴-۱-۷-۲۰  امید و امیدواری……………………………………………………………………۷۵

۴-۱-۷-۲۰ -۱ امیدواری عاشقانه…………………………………………………۷۵

۴-۱-۷-۲۰-۲ امیدواری و روح حیات………………………………………….۷۶

۴-۱-۷-۲۱ اِعراض عاشق از معشوق !………………………………………………………۷۶

۴-۱-۷-۲۲  اِعراض معشوق از عاشق……………………………………………………….۷۶

فصل چهارم؛ بخش دوم: آزادی در غزلیّات فرّخی یزدی……………………………………………………….۷۷

۴-۲-۱ آزادی ……………………………………………………………………………………………………۷۸

۴-۲-۱-۱ آزادی اجتماعی و سیاسی………………………………………………………….۷۸

۴-۲-۱-۲ انقلاب……………………………………………………………………………………۸۰

۴-۲-۱-۳ عدالت خواهی/ انصاف…………………………………………………………….۸۱

۴-۲-۱-۴ ریا ستیزی………………………………………………………………………………۸۲

۴-۲-۱-۵ حق طلبی……………………………………………………………………………….۸۲

۴-۲-۱-۶ دعوت به رهایی………………………………………………………………………۸۲

۴-۲-۱-۷ اختیار و اراده………………………………………………………………………….۸۳

۴-۲-۱-۸ اختیار و عمل………………………………………………………………………….۸۳

۴-۲-۱-۹  نوین خواهی و آرمانگرایی………………………………………………………۸۳

۴-۲-۱-۱۰  شرح درد و حوادث تلخ………………………………………………………..۸۳

۴-۲-۱-۱۱  انتقام و مجازات بیدادگران/ ظلم ستیزی…………………………………..۸۴

۴-۲-۱-۱۲ آزادی بیان و جرأت گفتار………………………………………………………۸۵

۴-۲-۱-۱۳  غارت، ویرانگری و خرابی ……………………………………………………۸۵

۴-۲-۱-۱۴ بخت، دولت و اقبال………………………………………………………………۸۵

۴-۲-۱-۱۵ بی وفایی ، خیانت و فتنه………………………………………………………..۸۶

۴-۲-۱-۱۶ همّت……………………………………………………………………………………۸۶

۴-۲-۱-۱۷ شهیدان…………………………………………………………………………………۸۶

۴-۲-۱-۱۸ حمایت از کارگر، دهقان و قشر زحمت کش…………………………….۸۶

۴-۲-۱-۱۹ گلایه از فلک………………………………………………………………………..۸۷

۴-۲-۱-۲۰ انتقاد……………………………………………………………………………………۸۷

۴-۲-۱-۲۰-۱  انتقاد تند از قوام السلطنه……………………………………….۸۸

۴-۲-۱-۲۰-۲  انتقاد از مجلس/ قانون و دولت………………………………۸۸

۴-۲-۱-۲۰-۳  انتقاد از احزاب…………………………………………………….۸۸

۴-۲-۱-۲۰-۴ انتقاد از ملّت…………………………………………………………۸۸

۴-۲-۱-۲۰-۵  انتقاد از توقیف روزنامه ها ……………………………………۸۸

۴-۲-۱-۲۰-۶ انتقاد از صاحبان مملکت………………………………………..۸۹

۴-۲-۱-۲۰-۷  انتقاد و مبارزه با زورگویی…………………………………….۸۹

۴-۲-۱-۲۰-۸ انتقاد از سرمایه داری و مبارزه با آن ………………………..۸۹

۴-۲-۱-۲۱ روحیّه مقاومت و ایستادگی…………………………………………………….۸۹

۴-۲-۱-۲۲ عزّت نفس و مناعت در زندگی مادی……………………………………….۸۹

۴-۲-۱-۲۳ حسرت………………………………………………………………………………..۹۰

۴-۲-۱-۲۴ بی حاصلی و بی نصیبی………………………………………………………….۹۰

۴-۲-۱-۲۵ جان سپاری و از خود گذشتن…………………………………………………۹۰

۴-۲-۱-۲۶ ترک ادّعا و رسیدن به تواضع………………………………………………….۹۱

۴-۲-۱-۲۷ آزادگی…………………………………………………………………………………۹۱

۴-۲-۱-۲۸ فرخی اهل تملّق نیست…………………………………………………………..۹۱

۴-۲-۱-۲۹  نوعی رندی در غزلیّات فرخی………………………………………………..۹۱

۴-۲-۱-۳۰  زاهد ستیزی ……………………………………………………………………….۹۱

۴-۲-۱-۳۱ خود شیفتگی…………………………………………………………………………۹۲

۴-۲-۲ تعلّقات…………………………………………………………………………………………………..۹۲

۴-۲-۲-۱ معشوق…………………………………………………………………………………..۹۲

۴-۲-۲-۲ عشق……………………………………………………………………………………..۹۳

۴-۲-۲-۲-۱  عشق و عقل…………………………………………………………..۹۳

۴-۲-۲-۲-۲ عشق و سختی راه……………………………………………………۹۳

۴-۲-۲-۳ فقر/ فقیر………………………………………………………………………………..۹۳

۴-۲-۲-۳-۱ فقر و سلطنت معنوی……………………………………………….۹۳

۴-۲-۲-۳-۲  نیازهای مادی/ فقر ظاهری ……………………………………..۹۳

۴-۲-۲-۳-۳ فقر و غنا………………………………………………………………..۹۴

۴-۲-۲-۳-۴ تفقّد، دلجویی و دستگیری نیازمندان…………………………..۹۴

۴-۲-۲-۴ تعلّق خاطر به ساقی، جام و می/ باده………………………………………….۹۴

۴-۲-۲-۵ تعلّق خاطر به طبیعت( گل ها ، پرندگان و …)……………………………۹۴

۴-۲-۲-۶ تعلّق خاطر به وطن/ کشور ………………………………………………………۹۴

۴-۲-۳ گرفتاری…………………………………………………………………………………………………۹۵

۴-۲-۳-۱ گرفتاری در زلف یا تعلّق خاطر به آن…………………………………………۹۵

۴-۲-۳-۲ گرفتار چشم دلربای معشوق …………………………………………………….۹۵

۴-۲-۳-۳ گرفتار خال و خط معشوق  ……………………………………………………..۹۵

۴-۲-۳-۴  گرفتار ابروی معشوق………………………………………………………………۹۶

۴-۲-۳-۵ گرفتاری و تعلّق خاطر به چهرۀ زیبای معشوق…………………………….۹۶

۴-۲-۳-۶ گرفتاری و تعلّق خاطر به لب معشوق………………………………………..۹۶

فصل پنجم:  نتیجه گیری و جمع بندی مطالب ………………………………………………………………………۹۷

نتیجه ……………………………………………………………………………………………………………………………۹۸

منابع ………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۰

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………۱۰۲

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 778 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *