گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی مضامین اجتماعی دوره مشروطه با تکیه بر اشعار فرخی یزدی، عارف قزوینی و میرزاده‌ی عشقی * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی مضامین اجتماعی دوره مشروطه با تکیه بر اشعار فرخی یزدی، عارف قزوینی و میرزاده‌ی عشقی
۱۳۹۶-۰۸-۲۷
253 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی مضامین اجتماعی دوره مشروطه با تکیه بر اشعار فرخی یزدی، عارف قزوینی و میرزاده‌ی عشقی


تعداد صفحات ۱۶۷ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

شعرای متعهد و مسئول در طول تاریخ همواره تحت تاثیر اجتماع خود قرار داشته اند و فرزند واقعی زمانه‌ی خود بوده اند. اما توجه جدی ادبیات به جامعه در اروپا در قرن نوزدهم میلادی و در ایران از زمان جنبش مشروطه می‌باشد.

در دوره‌ی مشروطه تحت تاثیر عوامل مختلف، همچون: گسترش سطح سواد خواندن و نوشتن، رونق صنعت چاپ و روزنامه نویسی، فرستادن تعدادی از تحصیل کردگان ایرانی به اروپا و ترجمه‌ی کتاب‌هایی از زبان‌های اروپایی به فارسی، سطح دانش مردم افزایش یافت و به مرور مردم خواهان آزادی و تشکیل مجلس شورای ملی شدند و البته در این مسیر با مشکلات عدیده ای مواجه شدند و آنگونه که باید خواسته هایشان تحقق نیافت. در این رهگذر شعرای بسیاری همگام با مردم و تحت تاثیر آنها در خدمت اجتماع قرار گرفتند و تمام تلاش آنها صرف بیان مسائل و مشکلات جامعه شد.

از بین این شعرا فرخی یزدی، عارف قزوینی و میرزاده‌ی عشقی به خوبی از عهده‌ی این رسالت مهم برآمدند و به عنوان فرزندی وفادار از مام وطن دفاع کردند. شعر آنها همچون آیینه‌ی تمام نما حوادث و مشکلات آن روزگار و آرزوها و خواسته‌های توده‌های مردم همچون آزادی و برابری و عدالت را انعکاس می‌دهد.

زبان شعر آنها زبانی انتقادی است که می‌توان مضامین مختلف اجتماعی را در آن جست و جو کرد. شعر آنها به عنوان شعری مسئول در برابر حوادث اجتماع می‌باشد.

کلید واژه: مشروطه، اشعار فرخی، عارف و عشقی، مضامین اجتماعی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                            صفحه

 

چکیده………………………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………… ۳

۱-۲- بیان مساله و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………….. ۵

۱-۳- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………… ۶

۱-۴- سوالات پژوهش…………………………………………………………………………………….. ۶

۱-۵- فرضیه تحقیق…………………………………………………………………………………………. ۶

۱-۶- تعریف اصطلاحات و متغیرها…………………………………………………………………….. ۶

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- ادبیات تحقیق………………………………………………………………………………………… ۹

۲-۱-۱- جامعه شناسی چیست؟…………………………………………………………………………. ۹

۲-۱-۲- ادبیات چیست؟………………………………………………………………………………….. ۱۱

۲-۱-۳- جامعه شناسی ادبیات و تعامل میان ادبیات و جامعه …………………………………….. ۱۲

۲-۱-۳-۱- تاریخچه ی جامعه شناسی ادبیات………………………………………………………… ۱۲

۲-۱-۳-۲- تعامل میان ادبیات و جامعه………………………………………………………………… ۱۵

۲-۱-۴- اوضاع اجتماعی عصر مشروطه……………………………………………………………….. ۱۷

۲-۱-۴-۱- جامعه ی ایران قبل از مشروطه……………………………………………………………. ۱۷

۲-۱-۴-۲- جامعه ایران در دوره ی مشروطه…………………………………………………………. ۱۹

۲-۱-۵- جریان ادبی حاکم بر عصر مشروطه…………………………………………………………. ۲۴

۲-۱-۶- مضامین اجتماعی عصر مشروطه……………………………………………………………… ۲۶

۲-۱-۶-۱- آزادی…………………………………………………………………………………………… ۲۷

۲-۱-۶-۲- مبارزه با استبداد………………………………………………………………………………. ۲۸

۲-۱-۶-۳- وطن…………………………………………………………………………………………….. ۲۸

۲-۱-۶-۴- مبارزه با استعمار……………………………………………………………………………… ۲۹

۲-۱-۶-۵- مبارزه با فقر و تقابل فقر و غنا……………………………………………………………. ۲۹

۲-۱-۶-۶- توجه به مردم………………………………………………………………………………….. ۳۰

۲-۱-۶-۷- وضعیت زنان………………………………………………………………………………….. ۳۰

۲-۱-۶-۸- بررسی علل عقب ماندگی کشور………………………………………………………….. ۳۱

۲-۱-۶- نکوهش مردم……………………………………………………………………………………… ۳۲

۲-۱-۶-۱۰ قرارداد ۱۹۱۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۳۳

۲-۱-۷-۱- زندگی نامه میرزاده ی عشقی………………………………………………………………. ۳۳

۲-۱-۷-۲- فکر و شعر عشقی:…………………………………………………………………………… ۳۹

۲-۱-۸-۱- زندگی نامه ی فرخی یزدی………………………………………………………………… ۳۹

۲-۱-۸-۲- فکر و شعر فرخی……………………………………………………………………………. ۴۷

۲-۱-۹-۱- زندگی نامه ی عارف قزوینی………………………………………………………………. ۴۸

۲-۱-۹-۲- فکر و شعر عارف……………………………………………………………………………. ۵۱

۲-۲- پیشینه ی تحقیق……………………………………………………………………………………… ۵۳

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- روش تحقیق………………………………………………………………………………………….. ۵۹

۳-۲- محدوده ی  تحقیق………………………………………………………………………………….. ۵۹

۳-۳- روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق…………………………………………………………. ۵۹

۳-۴- ابزار گردآوری داده های تحقیق………………………………………………………………….. ۶۰

 

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

۴-۱- درآمد…………………………………………………………………………………………………… ۶۲

۴-۲- عاطفه…………………………………………………………………………………………………… ۶۲

۴-۳- مضامین اجتماعی……………………………………………………………………………………. ۶۳

۴-۳-۱- مبارزه با استبداد………………………………………………………………………………….. ۶۳

۴-۳-۲- مبارزه با ظلم و ستم……………………………………………………………………………… ۶۶

۴-۳-۳-۱- وطن دوستی و بیگانه ستیزی………………………………………………………………. ۷۰

۴-۳-۳-۲- نوستالاژیک (یادکرد گذشته)……………………………………………………………….. ۷۵

۴-۳-۳-۳- قرارداد ۱۹۱۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۸۴

۴-۳-۳-۴- تفاوت و شباهت نگاه عارف و فرخی در نگاه به وطن و بیگانه ستیزی………….. ۸۹

۴-۳-۴- طبقات، قشرها و لایه های اجتماعی…………………………………………………………. ۹۱

۴-۳-۴-۱- دهقان و کارگر………………………………………………………………………………… ۹۱

۴-۳-۴-۲- سرمایه دار و فقیر و تقابل فقر و غنا ……………………………………………………. ۹۷

۴-۳-۴-۳- زنان……………………………………………………………………………………………… ۱۰۶

۴-۳-۵- مجلس- وکیل…………………………………………………………………………………….. ۱۰۹

۴-۳-۶- انتقاد از غفلت و بی خبری مردم…………………………………………………………….. ۱۱۹

۴-۳-۷-۱- سیاسیون………………………………………………………………………………………… ۱۲۷

۴-۳-۷-۲- انتقاد از خائنین و وطن فروشان…………………………………………………………… ۱۳۶

۴-۳-۸- انتقاد از اوضاع نابسامان جامعه……………………………………………………………….. ۱۴۱

۴-۳-۹- آزادی………………………………………………………………………………………………. ۱۴۵

۴-۳-۱۰- انقلاب……………………………………………………………………………………………. ۱۵۳

 

 

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………. ۱۶۲

۵-۲- ارائه ی پیشنهاد………………………………………………………………………………………. ۱۶۶

منابع و مأخذ…………………………………………………………………………………………………. ۱۶۷ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 778 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *