گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی کشت گیاهان پوششی پاییزه بر صفات شیمایی و فیزیکی خاک در باغات مرکبات


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی کشت گیاهان پوششی پاییزه بر صفات شیمایی و فیزیکی خاک در باغات مرکبات
2017-11-07
2171 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی کشت گیاهان پوششی پاییزه بر صفات شیمایی و فیزیکی خاک در باغات مرکبات


تعداد صفحات ۱۵۳ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”615″]

چکیده

به منظور بررسی کشت گیاهان گرامینه ولگومینوز پائیزه بر خصوصیات فیزیکی وشیمیایی خاک در بین مرکبات،آزمایشی در شهرستان ساری بصورت طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا گردید. تیمارها شامل کاشت شبدربرسیم،یونجه،جو و چاودار در کشت پائیزوشاهد(نکاشت) بود. نتایج نشان داد که تیمارها تنها بر وزن مخصوص حقیقی وظاهری خاک در عمق‌های۳۰-۰و۶۰-۳۰ ساتی متر در سطح احتمال۵ درصد، بر درصد تخلخل خاک در هردو عمق در سطح احتمال یک درصد ،بر میزان منیزیم خاک ودرصد اشباع بازی خاک درعمق ۳۰-۰ ساتی متر در سطح احتمال ۵درصد اثر معنی دار داشتند. بیشترین وکم ترین درصد  اشباع بازی خاک درهردوعمق بترتیب با کشت یونجه وجو حاصل شد. حداکثر هدایت الکتریکی در عمق ۶۰-۳۰سانتی متر برای تیمار شاهد وبیشترین وحداقل درصد مواد خنثی شونده در همین عمق بترتیب برای جو وینجه بدست آمد. تاثیر تیمارها بردرصد کربن آلی وماده آلی در عمق۳۰-۰سانتی متر معنی دار نبود در حالی که حداکثر کربن وماده آلی درعمق۶۰-۳۰ ساتی متر با کشت یونجه وکمترین آنها با کشت جو حاصل گردید. حداکثر درصد نیتروژن در عمق۳۰-۰ با کشت یونجه و شبدر ودر عمق ۶۰-۳۰ ساتی متر با کشت تنها یونجه نتیجه شد. کمترین پتاسیم در عمق۳۰-۰ سانتی متر برای کشت جو وحداکثر آن با کشت شبدر و یونجه بدست آمد. کشت جو در بین درختان باعث کاهش معنی دار مس و منیزیم درخاک گردید ولی حداکثر مس ومنیزیم با کشت یونجه حاصل شد. بیشترین درصد رس در دوعمق خاک وکمترین درصد شن در عمق ۶۰-۳۰ سانتی متر با کشت یونجه بدست آمد حداقل درصد لای در عمق ۶۰-۳۰سانتی متر برای کشت چاودار حاصل گردید. حداکثر و حداقل وزن مخصوص ظاهری خاک در دو عمق بترتیب با کشت یونجه و شاهد (نکاشت) حاصل شد و بیشترین وزن مخصوص حقیقی خاک در دو عمق برای تیمار شاهد بود. کمترین وزن مخصوص حقیقی در عمق ۶۰-۳۰ سانتی­متر با کشت چاودار بدست آمد.

کلمات کلیدی: گیاهان پوششی پاییزه، صفات شیمیایی و فیزیکی خاک، عناصر ریز مغذی

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه. ۳

۱-۱-۱- گیاهان واسطه یا پوششی.. ۳

۱-۱-۲- جو. ۴

۱-۱-۲-۱- اهمیت… ۴

۱-۱-۲-۲-گیاه شناسی.. ۴

۱-۱-۲-۲-۲- ساقه. ۵

۱-۱-۲-۲-۳- برگ… ۵

۱-۱-۲-۳- اندامهای زایشی.. ۶

۱-۱-۲-۳-۱- سنبلچه. ۶

۱-۱-۲-۳-۲- ریشک… ۶

۱-۱-۲-۳-۳- لودیکول. ۷

۱-۱-۲-۳-۴- کلاله. ۷

۱-۱-۲-۳-۵- میوه جو. ۷

۱-۱-۳- چاودار. ۸

۱-۱-۳-۱- اهمیت… ۸

۱-۱-۳-۲- گیاه شناسی.. ۹

۱-۱-۳-۳- بوم شناسی.. ۹

۱-۱-۳-۴- رشد. ۱۰

۱-۱-۳-۵- تهیه‌ی بستر بذر و عملیات زراعی.. ۱۱

۱-۱-۴- یونجه. ۱۲

۱-۱-۴-۱- کلیات… ۱۲

۱-۱-۴-۲- خواص گیاه شناسی.. ۱۲

۱-۱-۵- شبدربرسیم Trifolium alexandrinum. 13

۱-۱-۵-۱- خواص گیاه شناسی.. ۱۳

۱-۱-۵-۲- خواص زراعی.. ۱۴

۱-۱-۶- شرایط مناسب اب و هوائی مرکبات… ۱۴

۱-۱-۶-۱- مشخصات گیاه شناسی.. ۱۵

۱-۱-۶-۲- پرتقال تامسون ناول. ۱۵

۱-۱-۶-۳- مناطق مستعد کشت مرکبات در ایران. ۱۵

۱-۱-۷- خاک و مدیریت آن در باغات مرکبات… ۱۵

۱-۱-۷-۱- مواد تشکیل دهنده خاک.. ۱۶

۱-۱-۸- خواص فیزیکی خاک.. ۱۶

۱-۱-۸-۱- بافت خاک.. ۱۶

۱-۱-۹- خصوصیات فیزیکی خاک در باغات مرکبات… ۱۶

۱-۱-۱۰- تقسیم بندی خاکها از روی واکنش آنها ۱۷

۱-۱۰-۱- اهمیت اسیدیته در حاصلخیزی خاک.. ۱۷

۱-۱۰-۲- اسیدیته و ساختمان خاک.. ۱۷

۱-۱۰-۳- اسیدیته و مواد آلی خاک.. ۱۸

۱-۱۰-۴- اسیدیته و ازت خاک.. ۱۸

۱-۱۰-۵- اسیدیته و فسفات خاک.. ۱۸

۱-۱۰-۶- اسیدیته و پتاس خاک.. ۱۸

۱-۱۰-۷- اسیدیته و عناصر کم مصرف… ۱۹

۱-۱۲- واکنش خاک در باغات مرکبات… ۲۰

۱-۱۳- پوشش گیاهی.. ۲۱

۱-۱۴- نقش پوشش گیاهی.. ۲۱

۱-۱۵- فساد پوشش گیاهی.. ۲۱

۱-۱۶- تاثیر پوشش گیاهی در وضعیت فیزیکی خاک.. ۲۲

۱-۱۶-۱- ساختمان خاک.. ۲۲

۱-۱۶-۳-کشت و کار پوشش گیاهی.. ۲۳

۱-۱۷- پوسیده شدن پوشش گیاهی.. ۲۳

۱-۱۸- کود و انواع آن. ۲۳

۱-۱۹- کود سبز. ۲۵

۱-۲۳- روش مصرف کود در مرکبات… ۲۸

۱-۲۴- کود پاشی برگی.. ۲۸

۱-۲۵- روشهای کنترل کمبود و مازاد مواد غذایی در مرکبات… ۳۰

۱-۲۵-۱- ازت… ۳۰

۱-۲۵-۲- فسفر. ۳۱

۱-۲۵-۳- پتاس… ۳۲

۱-۲۵-۴- منیزیوم ۳۴

۱-۲۵-۵- آهن.. ۳۵

۱-۲۵-۶- روی.. ۳۶

۱-۲۵-۷- منگنز. ۳۸

۱-۲۵-۸- مس… ۳۹

۱-۲۶- توصیه‌های کودی برای مرکبات در مازندران. ۴۱

۱-۲۸- حاصلخیزی خاک و تولید محصولات کشاورزی.. ۴۴

۱-۲۹- آزمون خاک.. ۴۵

۱-۳۰- مواد آلی در خاک.. ۴۶

۱-۳۱- غلظت مواد غذایی کانی در محلول خاک.. ۴۸

۱-۳۲- عوامل خاک.. ۴۸

۱-۳۳- فراهم بودن مواد غذایی و توزیع آب در خاک.. ۴۹

۱-۳۳-۱- میزان مواد غذایی کانی.. ۵۰

۱-۳۳-۲- تهویه. ۵۰

۱-۳۴- عوامل فیزیکی خاک.. ۵۱

۱-۳۴-۱- پایداری مکانیکی.. ۵۱

۱-۳۶- گیاهان با ریشه‌های افشان. ۵۳

۱-۳۷- سازش گیاهان با شرایط شیمیایی نامطلوب خاک.. ۵۴

۱-۳۷-۱- رویش طبیعی.. ۵۴

۱-۳۷-۲- خصوصیات شیمیایی و کلوئیدی.. ۵۴

۱-۳۷-۴- خاک‌ها و تغذیه گیاهان. ۵۵

۱-۳۷-۵- ماده‌ی آلی خاک.. ۵۶

۱-۳۷-۶- بافت خاک.. ۵۶

۱-۳۷-۷- آلودگی خاک.. ۵۷

۲-۱- استفاده از گیاهان پوششی.. ۵۹

۲-۲- فواید گیاهان پوششی.. ۵۹

۲-۳- مضرات گیاهان پوششی.. ۶۰

۲-۴- طبقه بندی گیاهان پوششی.. ۶۱

۲-۴-۱- گیاهان پوششی یکساله. ۶۱

۲-۴-۲- گیاهان پوششی چند ساله. ۶۱

۲-۵- چگونگی انتخاب پوشش گیاهی.. ۶۲

۲-۶- فساد پوشش گیاهی.. ۶۹

۲-۸- گیاهان بقولات به عنوان نمونهای از همزیستی در کشاورزی.. ۷۱

۲-۱۰- اهمیت نیتروژن. ۷۲

۲-۱۱- مواد آلی.. ۷۳

۲-۱۳- فسفر. ۷۵

کلیات… ۷۵

۲-۱۴- منیزیوم ۷۶

۲-۱۵- ساختن پروتئین.. ۷۶

۲-۱۶- پتاسیم. ۷۷

۲-۱۶-۱- ساختن پروتئین.. ۷۸

۲-۱۷-آهن.. ۷۸

۲-۱۸- منگنز. ۷۹

۲-۱۸-۱- ساختن پروتئین‌ها، قندها و چربی ها ۷۹

۲-۱۹-۱- سمیت مس… ۸۱

۲-۲۰-۱- ساختن پروتئین.. ۸۳

۲-۲۰-۲- سمیت روی.. ۸۳

۳-۱- زمان و محل اجرای آزمایش… ۱۰۱

۳-۲- خصوصیات آب و هوایی منطقه. ۱۰۱

۳-۳ – مشخصات خاک محل آزمایش… ۱۰۲

۳-۴- مشخصات آماری طرح.. ۱۰۴

۳-۵- میزان بذر استفاده شده ۱۰۵

۳-۶- آماده سازی زمین.. ۱۰۵

۳-۷- نمونه برداری خاک.. ۱۰۵

۳-۷-۱- راهنمای نحوه نمونه برداری خاک مزرعه برای تجزیه آزمایشگاهی.. ۱۰۵

۳-۷-۲- نکات مهم در رابطه با نمونه برداری از خاک: ۱۰۶

۳-۷-۳- نحوه نمونهگیری از خاک.. ۱۰۷

۳-۸- محاسبات آماری.. Error! Bookmark not defined.

۳-۹- روش نمونه برداری.. ۱۰۸

۴-۱- درصد اشباع بازی.. ۱۳۵

۴-۲- هدایت الکتریکی.. ۱۳۵

۴-۳- اسیدیته خاک.. ۱۳۶

۴-۴- درصد مواد آلی خنثی.. ۱۳۶

۴-۵- درصد مواد آلی.. ۱۳۷

۴-۶- کربن آلی.. ۱۴۱

۴-۷- نیتروژن. ۱۴۱

۴-۸- فسفر. ۱۴۲

۴-۱۰- مس… ۱۴۶

۴-۱۱- روی.. ۱۴۶

۴-۱۳- آهن.. ۱۴۷

۴-۱۴- منیزیم. ۱۴۷

۴-۱۵- شن.. ۱۵۱

۴-۱۶- لای.. ۱۵۱

۴-۱۷- رس… ۱۵۱

۴-۱۸- وزن مخصوص ظاهری.. ۱۵۲

۴-۱۹- وزن مخصوص حقیقی.. ۱۵۳

۴-۲۰- تخلل.. ۱۵۳

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 920 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *