گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی عوامل موثر بر توسعه مسیر شغلی کارکنان در دادگستری شهرستان ساری و رتبه‌بندی آنها بر اساس مدل AHP


رهاپروژه

ادامه مطلب

آپدیت
دانلود پایان نامه بررسی عوامل موثر بر توسعه مسیر شغلی کارکنان در دادگستری شهرستان ساری و رتبه‌بندی آنها بر اساس مدل AHP
2017-11-04
380 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی عوامل موثر بر توسعه مسیر شغلی کارکنان در دادگستری شهرستان ساری و رتبه‌بندی آنها بر اساس مدل AHP


تعداد صفحات ۱۰۰ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”610″]

چکیده:

در ایده سنتی مسیر شغلی (در محیط کسب و کار) برای بسیاری از افراد ، یکسری ترفیعات و یا تنزل های تقریباً اتوماتیک ، ایجاد می شود و این ترفیعات و انتقالات برای آن ها ، متداولترین شکل بی ثباتی به شمار می آید . اما مدیریت ، امروزه با زمینه های کاملاً متفاوتی مواجه است و بنابراین نیاز است تا مدیریت کار راهه و توسعه مسیر شغلی بررسی شود. این موضوع نه تنها به دلیل تفاوت در نقش ها ، بلکه به دلیل وجود تفاوت در انتظاراتی است که هر دو طرف (فرد و سازمان) نسبت به همدیگر دارند ؛ در حالی که کارفرمایان و مدیران در تغییر مشاغل امتیاز ویژه مدیریتی دارند ، کارکنان نیز به دلیل موقتی بودن تعهد استخدامی در یک موقعیت نامناسب قرار می گیرند. آنها نمی توانند مدت طولانی به سازمان در زمینه هدایت کار راهه خود اعتماد کنند. پژوهش حاضر با در نظر گرفتن این دیدگاه به بررسی عوامل موثر بر توسعه مسیر شغلی در دادگستری استان مازندران تمرکز داشته است که جامعه اماری پژوهش شامل ۱۰۹ نفر از کارکنان غیر قضات دادگستری که از روش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده ازجدول مورگان که تعداد ۸۳ نفر به عنوان نمونه ازمودنی انتخاب گردیدند.

روش پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی و در غالب زمینه یابی و ابزار آن پرسشنامه بوده است که جهت تعیین پایایی ابزاری از ضریب الفای کرونباخ بهره گیری شده است که مقدار ان ۷۸ درصد محاسبه گردیده و داده های حاصله از طریق نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شده است.و نتایج نشان داده است که برنامه ریزی مسیر شغلی،رضایت مندی مسیرشغلی ،تعهدمندی مسیرشغلی ،مدیریت مسیرشغلی جایگاه موثر بر توسعه مسیر شغلی داشته اند.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

چکیده ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه. ۳

۱-۲- بیان مسأله. ۳

۱-۳- مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………………….. ۵

۱-۴-اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………….. ۵

۱-۴-۱-هدف اصلی…………………………………………………………………………………………………. ۵

۱-۴-۲-اهداف فرعی……………………………………………………………………………………………….. ۵

۱-۵-سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………. ۶

۱-۵-۱-سوال اصلی…………………………………………………………………………………………………. ۶

۱-۵-۲- سوالات فرعی…………………………………………………………………………………………….. ۶

۱-۸- تعریف اصطلاحات تخصصی و واژه ها………………………………………………………………… ۸

۱-۸-۱-مفهوم توسعه کارراهه شغلی…………………………………………………………………………….. ۸

۱-۸-۲-توسعه مسیر شغلی………………………………………………………………………………………… ۸

۱-۸-۲-۱-برنامه ریزی مسیر شغلی……………………………………………………………………………… ۸

۱-۸-۲-۲-مدیریت مسیر شغلی…………………………………………………………………………………… ۸

۱-۶- قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………… ۱۰

۱-۶-۱- قلمرو مکانی تحقیق……………………………………………………………………………………. ۱۰

۱-۶-۲- قلمرو زمانی تحقیق…………………………………………………………………………………….. ۱۰

۱-۶-۳- قلمرو موضوعی تحقیق………………………………………………………………………………… ۱۱

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… ۱۳

۲-۲-تعاریف کار راهه و مسیر توسعه شغلی کارکنان………………………………………………………. ۱۵

۲-۳-ضرورت های برنامه بهبود کار راهه شغلی…………………………………………………………….. ۱۶

۲-۴-مدیریت مسیر شغلی………………………………………………………………………………………… ۱۷

۲-۵-مراحل کار راهه یا مسیر پیشرفت شغلی……………………………………………………………….. ۱۸

۲-۶-عوامل موفقیت مسیر پیشرفت شغلی……………………………………………………………………. ۲۰

۲-۷-شاخص های مدیریت کار راهه…………………………………………………………………………… ۲۱

۲-۸-اجزاء توسعه مسیر شغلی………………………………………………………………………………….. ۲۶

۲-۹-برنامه ریزی مسیر شغلی…………………………………………………………………………………… ۲۷

۲-۱۰-طراحی مسیرهای پیشرفت شغلی………………………………………………………………………. ۳۳

۲-۱۱-انتشار اطلاعات مسیر پیشرفت شغلی…………………………………………………………………. ۳۴

۲-۱۲-خط مشی ها و رویه های پیشرفت شغلی در اداره انسانی……………………………………….. ۳۸

۲-۱۳-برنامه­ریزی و پیشرفت در زمینه مهارت­های تخصصی…………………………………………….. ۴۰

۲-۱۴-تأمین منابع انسانی و سیاست­های مدیریت مهارت­های تخصصی………………………………. ۴۱

۲-۱۵-توانائی های شغلی جهت پیشرفت شغلی موفقیت آمیز…………………………………………… ۴۲

۲-۱۶-آموزش، پیشرفت شغلی و تبعیض جنسیتی………………………………………………………….. ۴۷

۲-۱۶-۱-پیشرفت شغلی به عنوان یک مفهوم………………………………………………………………… ۴۷

۲-۱۶-۲- آموزش و شغل زنان اندونزیائی……………………………………………………………………. ۴۸

۲-۱۶-۳-تبعیض جنسیتی در زمینه ی پیشرفت شغلی……………………………………………………… ۵۰

۲-۱۷- مبانی رضایت شغلی ……………………………………………………………………………………. ۵۲

۲-۱۸- تعاریف رضایت شغلی………………………………………………………………………………….. ۵۴

۲-۱۹- اهمیت رضایت شغلی در سازمان ها…………………………………………………………………. ۵۶

۲-۲۰-پیآمدهای رضایت شغلی…………………………………………………………………………………. ۵۸

۲-۲۱- انواع تعهد………………………………………………………………………………………………….. ۶۱

۲-۲۲-انواع تعهد کار در دیدگاه چلبی با توجه به نظام‌های چهارگانه پارسونز……………………….. ۶۱

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. ۶۹

۳-۲- مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………………… ۶۹

۳-۳- نوع و روش پژوهش………………………………………………………………………………………. ۷۰

۳-۴- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………… ۷۰

۳-۵- حجم نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………………………… ۷۱

۳-۶- روش جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………. ۷۱

۳-۷- روش تجزیه و تحلیل داده‌ ها……………………………………………………………………………. ۷۴

۳-۷-۱-تجزیه و تحلیل اسپیرمن………………………………………………………………………………… ۷۴

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

۴-۱-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… ۷۷

فصل پنجم: بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادها

۵-۱-مقدمه ( روش انجام کار تحقیق )………………………………………………………………………… ۸۹

۵-۲- یافته­های تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ۸۹

۵-۳- تفسیر نتایج………………………………………………………………………………………………….. ۹۱

۵-۴- محدودیت­های تحقیق…………………………………………………………………………………….. ۹۲

۵-۵- پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………….. ۹۳

۵-۶- توصیه به محققین آینده……………………………………………………………………………………. ۹۵

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………….. ۹۶

پیوست……………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۰

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 937 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *