گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی عناصر سازنده ی شعر در اشعار مقاومت قیصر امین پور * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی عناصر سازنده ی شعر در اشعار مقاومت قیصر امین پور
۱۳۹۶-۰۸-۲۴
290 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی عناصر سازنده ی شعر در اشعار مقاومت قیصر امین پور


تعداد صفحات ۲۵۳ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

در این پژوهش بنیادی، نگارنده برآنست تا برجستگی­های ذهنی، عواطف درونی و کاربست فنون شعر و شاعری دکتر قیصر امین­پور را که بر پایه­ی اخلاق و عرفان با زیر بنای حماسی شکل یافته مورد مطالعه و بررسی قرار دهد.

بنا­بر­این در این پژوهش سعی شده است. پس از بحثی کوتاه در زمینه­ی ادب پایداری و نگاهی گذرا به زندگی و شخصیت شاعر قیصر امین­پور، عناصر سازنده­ی ­شعر اعم از: عاطفه، تخیل، موسیقی، زبان، شکل و اندیشه را در اشعار مقاومت ایشان تحلیل و شگردهای هنری ایشان که موجب خلق آثاری مانا و مؤثر در زمینه­ی ادبیات مقاومت شده است مورد بازکاوی قراردهد.

تجربیات قیصر در به­کارگیری عناصر سازنده­ی شعر، سبب شد تا در بین شعرای معاصر درخشش خوبی داشته باشد. عناصر سازنده­ی ­شعر در اشعار مقاومت  ایشان متناسب و بجا مورد استفاده واقع      می­شوند. عنصر عاطفه که مهمترین عنصر شعر محسوب می­شود در شعرش قوی­تر از سایر عناصر است. طوری که عناصر دیگر در جهت عاطفه به خدمت گرفته می­شوند. اندیشه و احساس بلندش نیازمند زبانی گیرا و تواناست و یکی از شگردهای اصلی قیصر داشتن زبانی گویا و قوی است. بهره­مندی از صور­خیال و تصویرسازی­ بجا و مناسب از خصوصیات نیک شعری اوست. قالب­های شعری متنوع، آهنگ و موسیقی مناسب نوآوری و … در اشعار که نشانه­ی استعداد قیصر در زمینه­ی شعر و شاعری است، موضوعاتی است که در این پژوهش به دنبال روشن ساختن آن­ها بوده­ایم تا بدین طریق بتوانیم درک درستی از اشعار مقاومت ایشان ارایه کرده باشیم.

کلید واژه : قیصر امین­پور، عناصر سازنده­ی شعر، عاطفه، تخیل، موسیقی، زبان، شکل و اندیشه

فهرست مطالب

عنوان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌                                                                                                                 صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول : کلیات تحقیق

۱-۱‌مقدمه : ……………………………………………………………………………………………………… ۳‌‌

۱-۲‌بیان مساله ………………………………………………………………………………………………….. ۸

۱-۳‌اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………… ۸

۱-۴‌ضرورتهای خاص انجام تحقیق ……………………………………………………………………….. ۹‌‌‌

۱-۵‌پیشینه­ی تحقیق ……………………………………………………………………………………………. ۱۰

۱-۶‌فرضیه­ها ……………………………………………………………………………………………………. ۱۱‌

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱‌ادبیات پایداری ……………………………………………………………………………………………. ۱۳‌‌‌‌

۲-۲‌ادبیات مقاومت در ایران ………………………………………………………………………………… ۱۵‌

۲-۳‌دفاع مقدس ……………………………………………………………………………………………….. ۱۷‌

۲-۴‌زندگی نامه­ی قیصر امین­پور ……………………………………………………………………………. ۱۹‌‌

۲-۵‌تعریف شعر و عناصر سازنده­ی آن …………………………………………………………………… ۲۸‌‌

۲-۵-۱‌شناخت عناصر سازنده­ی شعر ……………………………………………………………………… ۳۰‌

۲-۶‌عاطفه : ……………………………………………………………………………………………………… ‌۳۲‌

۲-۷‌تخیل ………………………………………………………………………………………………………… ‌۳۳‌

۲-۷-۱‌تشبیه …………………………………………………………………………………………………….. ‌۳۵‌

۲-۷-۱-۱‌ارزش تشبیه‌…………………………………………………………………………………………. ۳۶‌

۲-۷-۱-۲‌تشبیه به اعتبار طرفین آن‌…………………………………………………………………………. ۳۶‌

۲-۷-۱-۲-۱ هر دو طرف تشبیه حسی …………………………………………………………………… ‌۳۶‌

۲-۷-۱-۲-۲ مشبه عقلی و مشبه به حسی ……………………………………………………………….. ‌۳۷‌

۲-۷-۱-۲-۳‌مشبه حسی و مشبه به عقلی ………………………………………………………………… ۳۷‌

۲-۷-۱-۲-۴‌هر دو طرف عقلی …………………………………………………………………………….. ‌۳۷‌‌‌

۲-۷-۱-۳‌انواع تشبیه به اعتبار مفرد یا مرکب بودن طرفین ……………………………………………. ‌۳۷‌

۲-۷-۱-۳-۱ تشبیه مفرد به مفرد …………………………………………………………………………… ‌۳۷‌

۲-۷-۱-۳-۲‌مفرد به مرکب‌…………………………………………………………………………………… ‌۳۸‌

۲-۷-۱-۳-۳‌مرکب به مرکب‌…………………………………………………………………………………. ‌۳۸‌

۲­-۷-۱-۴‌انواع تشبیه به اعتبار وجه شبه …………………………………………………………………… ‌۳۸‌

۲-۷-۱-۴-۱‌تشبیه مفصل‌……………………………………………………………………………………… ‌۳۹‌‌‌

۲-۷-۱-۴-۲‌تشبیه مؤکّد‌……………………………………………………………………………………….. ۳۹‌‌

۲-۷-۱-۴-۳‌تشبیه بلیغ‌ ……………………………………………………………………………………….. ‌۳۹‌

۲-۷-۱-۵‌تشبیه از نظر شکل ………………………………………………………………………………… ‌۴۰‌‌

۲-۷-۱-۵-۱‌تشبیه ملفوف‌‌ ……………………………………………………………………………………. ‌۴۰‌

۲-۷-۱-۵-۲ تشبیه مفروق‌……………………………………………………………………………………. ‌۴۰‌‌

۲-۷-۱-۵-۳‌تشبیه تسویه (مزدوج):‌…………………………………………………………………………. ‌۴۰‌‌‌

۲-۷-۱-۵-۴‌تشبیه جمع‌……………………………………………………………………………………….. ‌۴۱‌

۲-۷-۱-۵-۵‌تشبیه عکس یا مقلوب ………………………………………………………………………… ‌۴۱‌‌

۲-۷-۱-۵-۶‌تشبیه تفضیل‌…………………………………………………………………………………….. ‌۴۱

۲-۷-۱-۵-۷‌تشبیه مضمر‌‌……………………………………………………………………………………… ۴۱‌

۲-۷-۲‌ استعاره …………………………………………………………………………………………………. ۴۱

۲-۷-۲-۱‌ارکان استعاره‌ ……………………………………………………………………………………….. ‌۴۳‌

۲-۷-۲-۲‌انواع استعاره‌ ………………………………………………………………………………………… ‌۴۳

۲-۷-۲-۲-۱‌استعاره مصرّحه‌………………………………………………………………………………….. ‌۴۳‌

۲-۷-۲-۲-۲‌استعاره مکینه یا کنایی‌………………………………………………………………………….. ‌۴۳

۲-۷-۳‌ مجاز ……………………………………………………………………………………………………. ۴۴‌‌

۲-۷-۳-۱‌علاقه­های مجاز ……………………………………………………………………………………. ‌۴۶

۲-۷-۴‌ کنایه …………………………………………………………………………………………………….. ۴۸‌‌

۲-۷-۵‌ سمبل(symbol) ……………………………………………………………………………………. ‌۴۹‌

۲-۸‌‌موسیقی …………………………………………………………………………………………………….. ‌۵۱

۲-۸-۱‌موسیقی بیرونی شعر …………………………………………………………………………………. ‌۵۳

۲-۸-۲‌موسیقی کناری…………………………………………………………………………………………. ‌۵۴

۲-۸-۳‌موسیقی داخلی ………………………………………………………………………………………… ‌‌۵۵

۲-۸-۳-۱‌واج آرایی‌……………………………………………………………………………………………. ‌۵۶‌‌‌‌‌‌

۲-۸-۳-۲‌تکرار واژه …………………………………………………………………………………………… ۵۶‌‌

۲-۸-۳-۲-۱‌صنعت تکرار یا تکریر ………………………………………………………………………… ‌۵۶

۲-۸-۳-۲-­۲‌ردالصدر الی العجز‌…………………………………………………………………………….. ‌۵۷

۲-۸-۳-۲-۳‌طرد و عکس ……………………………………………………………………………………. ‌۵۷

۲-۸-۳-۳‌موازنه‌…………………………………………………………………………………………………. ‌۵۷

۲-۸-۳-۴‌ترصیع‌………………………………………………………………………………………………… ۵۷

۲-۸-۳-۵‌جناس‌…………………………………………………………………………………………………. ‌۵۸

۲-۸-۳-۵-۱‌جناس تام ……………………………………………………………………………………….. ‌۵۸‌

۲-۸-۳-۵-۲‌جناس مرکب …………………………………………………………………………………… ‌‌۵۸

۲-۸-۳-۵-۳‌جناس خط‌……………………………………………………………………………………….. ۵۸‌

۲-۸-۳-۵-۴‌جناس ناقص حرکتی…………………………………………………………………………… ‌۵۹

۲-۸-۳-۵-۵‌جناس ناقص اختلافی ………………………………………………………………………… ‌۵۹

۲-۸-۳-۵-۵‌جناس اشتقاق …………………………………………………………………………………… ‌۵۹

۲-۸-۳-۵-۶ جناس زاید …………………………………………………………………………………….. ‌۵۹‌

۲-۸-۴‌موسیقی معنوی‌…………………………………………………………………………………………. ‌۶۰

۲-۸-۴-۱‌مراعات النظیر ………………………………………………………………………………………. ‌۶۰

۲-۸-۴-۲‌تلمیح ………………………………………………………………………………………………… ۶۱

۲-۸-۴-۳‌تضادّ یا طباق ………………………………………………………………………………………. ‌۶۱

۲-۸-۴-۴‌تناقض (‌پارادوکس) ………………………………………………………………………………. ‌۶۲

۲-۸-۴-۵‌ایهام ………………………………………………………………………………………………….. ‌۶۲

۲-۸-۴-۶‌حس آمیزی …………………………………………………………………………………………. ‌۶۳

۲-۸-۴-۷‌اغراق ………………………………………………………………………………………………… ‌۶۳

۲-۹‌زبان …………………………………………………………………………………………………………. ‌۶۴

۲-۹-۱‌سهولت زبان‌‌…………………………………………………………………………………………….. ‌۶۴‌

۲- ۹-۲‌دایره لغات‌‌‌……………………………………………………………………………………………… ‌۶۵

۲-۹-۳‌ایجاز‌‌ …………………………………………………………………………………………………….. ‌۶۵

۲-۹-۴‌ ترکیب سازی‌………………………………………………………………………………………….. ۶۵

۲-۹-۵‌مردم گرایی‌……………………………………………………………………………………………… ‌۶۶

۲-۹­-۶‌باستان­گرایی (آرکائیسم) …………………………………………………………………………….. ۶۷

۲-۹-۶-۱‌باستان­گرایی واژگانی‌………………………………………………………………………………. ۶۷

۲-۹-۶-۲‌باستان گرایی نحوی‌……………………………………………………………………………….. ۶۷

۲-۹-۷‌آشنایی­زدایی …………………………………………………………………………………………… ۶۸

۲-۹-۸‌هنجارگریزی در ساخت جمله‌………………………………………………………………………. ۶۹

۲-۱۰‌شکل ………………………………………………………………………………………………………. ۷۰

۲-۱۰-۱ غزل‌ …………………………………………………………………………………………………… ۷۱

۲-۱۰-۲‌رباعی‌‌…………………………………………………………………………………………………… ‌۷۲‌

۲-۱۰-۳‌دوبیتی‌ …………………………………………………………………………………………………. ۷۳

۲-۱۰-۴‌شعر نیمایی …………………………………………………………………………………………… ‌۷۳

۲-۱۰-۵‌شعر نو‌‌………………………………………………………………………………………………….. ‌۷۵

۲-۱۰-۶‌کوتاه سروده‌…………………………………………………………………………………………… ۷۶‌‌‌‌

۲-۱۱‌اندیشه …………………………………………………………………………………………………….. ‌۷۷‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

فصل سوم : روش تحقیق

۳-۱‌روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………. ‌۷۹‌‌‌‌‌

۳-۲‌ جامعه- نمونه آماری ……………………………………………………………………………………. ‌۸۱‌‌‌‌‌‌‌

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ عاطفه ………………………………………………………………………………………………………. ‌۸۳

۴-۱-۱ سطح تاثیرگذاری عاطفی شعرها ………………………………………………………………….. ‌۸۴

۴-۱-۲ «من»های قیصر ……………………………………………………………………………………….. ‌۸۷

۴-۱-۲-۱ عواطف شخصی یا «من» فردی ……………………………………………………………….. ‌۸۷

۴-۱-۲-۲ «من» اجتماعی …………………………………………………………………………………….. ‌۹۰

۴-۱-۲-۳ «من» انسانی ……………………………………………………………………………………….. ۹۳

۴-۱-۳ نوع عواطف بکار رفته در اشعار قیصر ………………………………………………………….. ۹۶

۴-۱-۳-۱ بیان دردها …………………………………………………………………………………………. ۹۶

۴-۱-۳-۲ حسرت …………………………………………………………………………………………….. ‌۹۶

۴-۱-۳-۳ غم …………………………………………………………………………………………………… ‌۹۷

۴-۱-۳-۴ تأسف ………………………………………………………………………………………………. ‌۹۷

۴-۱-۳-۵ مقاومت …………………………………………………………………………………………….. ‌۹۷

۴-۱-۳-۶ نفرت ……………………………………………………………………………………………….. ‌۹۷

۴-۱-۳-۷ ترس ………………………………………………………………………………………………… ۹۷

۴-۱-۳-۸ عشق…………………………………………………………………………………………………. ‌۹۷

۴-۱-۳-۹ مرگ…………………………………………………………………………………………………. ‌۹۷

۴-۱-۳-۱۰ شهادت…………………………………………………………………………………………….. ‌۹۷

۴-۱-۳-۱۱ یأس………………………………………………………………………………………………… ‌۹۷

۴-۱-۳-۱۲ امید…………………………………………………………………………………………………. ‌۹۷‌

۴-۱-۳-۱۳ اعتراض……………………………………………………………………………………………. ‌۹۹

۴-۱-۴ بیان ذهنی یا عینی عواطف………………………………………………………………………….. ‌۹۹

۴-۱-۴-۱ نمونه­های ذهنی یا ضمنی………………………………………………………………………… ‌۱۰۰‌

۴-۱-۴-۲ مثال­های عینی………………………………………………………………………………………. ‌۱۰۰

۴-۲‌تخیل یا صور خیال ………………………………………………………………………………………. ‌۱۰۱

۴-۲-۱ تشبیه ……………………………………………………………………………………………………. ‌۱۰۱

۴-۲-۱-۱ تشبیه به اعتبار طرفین تشبیه ……………………………………………………………………. ‌۱۰۳‌

۴-۲-۱-۱-۱ تشبیه حسی به حسی…………………………………………………………………………. ‌۱۰۳

۴-۲-۱-۱-۲ تشبیه عقلی به حسی………………………………………………………………………….. ‌۱۰۳

۴-۲-۱-۱-۳ تشبیه حسی به عقلی………………………………………………………………………….. ‌۱۰۴

۴-۲-۱-۱-۴ عقلی به عقلی………………………………………………………………………………….. ‌۱۰۴

۴-۲-۱-۲ تشبیه به اعتبار مفرد و مرکب بودن……………………………………………………………. ‌۱۰۴

۴-۲-۱-۲-۱ تشبیه مفرد به مفرد…………………………………………………………………………….. ‌۱۰۴

۴-۲-۱-۲-۲ تشبیه مفرد به مرکب………………………………………………………………………….. ‌۱۰۵

۴-۲-۱-۲-۳ تشبیه مرکب به مرکب………………………………………………………………………… ‌۱۰۵

۴-۲-۱-۳ تشبیه به اعتبار ذکر وجه شبه و ادات………………………………………………………….. ‌۱۰۵‌

۴-۲-۱-۳-۱ تشبیه مفصل…………………………………………………………………………………….. ‌۱۰۵

۴-۲-۱-۳-۲ تشبیه مجمل…………………………………………………………………………………….. ‌۱۰۶

۴-۲-۱-۳-۳ تشبیه مرسل…………………………………………………………………………………….. ‌۱۰۶

۴-۲-۱-۳-۴ تشبیه موکد………………………………………………………………………………………. ‌۱۰۶

۴-۲-۱-۳-۵ تشبیه بلیغ……………………………………………………………………………………….. ‌۱۰۷

۴-۲-۱-۳-۵-۱ تشبیه بلیغ غیر اضافی (اسنادی) ……………………………………………………….. ‌۱۰۷

۴-۲-۱-۳-۵-۲ تشبیه بلیغ اضافی…………………………………………………………………………… ‌۱۰۸

۴-۲-۱-۴ تشبیه به لحاظ شکل………………………………………………………………………………. ‌۱۰۹

۴-۲-۱-۴-۱ تشبیه تفضیل……………………………………………………………………………………. ‌۱۰۹

۴-۲-۱-۴-۲ تشبیه جمع………………………………………………………………………………………. ‌۱۱۰

۴-۲-۱-۴-۳ تشبیه مضمر…………………………………………………………………………………….. ‌۱۱۰

۴-۲-۱-۴-۴ تشبیه ملفوف……………………………………………………………………………………. ‌۱۱۰

۴-۲-۲ استعاره …………………………………………………………………………………………………. ‌۱۱۱

۴-۲-۲-۱ استعاره مصرحه……………………………………………………………………………………. ‌۱۱۱

۴-۲-۲-۲ استعاره مکنیه……………………………………………………………………………………….. ۱۱۶

۴-۲-۲-۲-۱ استعاره مکنیه غیر اضافی…………………………………………………………………….. ‌۱۱۶

۴-۲-۲-۲-۲ استعاره مکنیه اضافی………………………………………………………………………….. ‌۱۱۷

۴-۲-۲-۲-۳ تشخیص…………………………………………………………………………………………. ‌۱۱۸

۴-۲-۲-۲-۳-۱ استعاره مکنیه انسان مدارانه………………………………………………………………. ‌۱۱۸

۴-۲-۲-۲-۳-۲ استعاره مکنیه خطاب واقع شدن چیزی غیر از انسان ……………………………… ‌۱۱۹

۴-۲-۲-۲-۳-۳ جاندار انگاری………………………………………………………………………………. ‌۱۲۰

۴-۲-۳ مجاز…………………………………………………………………………………………………….. ‌۱۲۱

۴-۲-۳-۱ علاقه…………………………………………………………………………………………………. ‌۱۲۱

۴-۲-۳-۲ قرینه…………………………………………………………………………………………………. ‌۱۲۱

۴-۲-۳-۱-۱ علاقه­جزئیه………………………………………………………………………………………. ‌۱۲۲

۴-۲-۳-۱-۲ علاقه کلیه……………………………………………………………………………………….. ‌۱۲۲

۴-۲-۳-۱-۳ مجاز به علاقه محلیه………………………………………………………………………….. ‌۱۲۳

۴-۲-۳-۱-۴ مجاز به علاقه لازمیه………………………………………………………………………….. ‌۱۲۳

۴-۲-۳-۱-۶ مجاز به علاقه سببیّه یا علت و معلول‌……………………………………………………… ‌۱۲۴

۴-۲-۳-۱-۷ مجاز به علاقه آلیه ……………………………………………………………………………. ‌۱۲۴

۴-۲-۴ کنایه‌……………………………………………………………………………………………………… ‌۱۲۵

۴-۲-۵ سمبل یا نماد ………………………………………………………………………………………….. ‌۱۳۴

۴-۲-۵-۱ نمادهای قراردادی یا عمومی……………………………………………………………………. ‌۱۳۵

۴-۲-۵-۲ نمادهای خصوصی یا شخصی………………………………………………………………….. ‌۱۳۶

۴-۳‌موسیقی………………………………………………………………………………………………………. ‌۱۳۹

۴-۳-۱ موسیقی بیرونی شعر…………………………………………………………………………………. ‌۱۴۰

۴-۳-۱-۱ شعرهایی با وزن عروضی……………………………………………………………………….. ‌۱۴۰

۴-۳-۱-۱-۱‌وزن دوبیتی‌………………………………………………………………………………………. ‌۱۴۰

۴-۳-۱-۱-۲ وزن رباعی‌………………………………………………………………………………………. ۱۴۱

۴-۳-۱-۱-۳‌اوزان غزل­ها‌……………………………………………………………………………………… ‌۱۴۲

۴-۳-۱-۱-۴ اوزان مثنوی‌…………………………………………………………………………………….. ‌۱۴۴

۴-۳-۱-۲ شعرهای نو یا نیمایی‌……………………………………………………………………………… ‌۱۴۴

۴-۳-۱-۲-۱ شعرهای نو با وزن نیمایی‌……………………………………………………………………. ‌۱۴۵

۴- ۳- ۲ موسیقی کناری‌………………………………………………………………………………………. ‌۱۴۷

۴-۳-۳ موسیقی داخلی‌………………………………………………………………………………………… ‌۱۵۱

۴-۳-۳-۱ واج آرایی‌…………………………………………………………………………………………… ‌۱۵۱

۴-۳-۳-۲ صنعت تکرار‌……………………………………………………………………………………….. ‌۱۵۳

۴-۳-۳-۳ ردالصدرالی العجز‌………………………………………………………………………………… ‌۱۵۴

۴-۳-۳-۴ عکس‌………………………………………………………………………………………………… ‌۱۵۵

۴-۳-۳-۵ موازنه‌………………………………………………………………………………………………… ۱۵۵

۴-۳-۳-۶ ترصیع‌……………………………………………………………………………………………….. ‌۱۵۶

۴-۳-۳-۷‌جناس‌…………………………………………………………………………………………………. ‌۱۵۶

۴-۳-۳-۷-۱ جناس تام‌……………………………………………………………………………………….. ‌۱۵۶

۴-۳-۳-۷-۲ جناس مرکب‌…………………………………………………………………………………… ‌۱۵۷

۴-۳-۳-۷-۳ جناس ناقص اختلافی‌………………………………………………………………………… ‌۱۵۷

۴-۳-۳-۷-۴‌جناس اختلاف مصوت بلند‌………………………………………………………………….. ۱۵۸

۴-۳-۳-۷-۵‌جناس اختلاف مصوت بلند یا جناس زاید ………………………………………………. ۱۵۸

۴-۳-۳-۷-۶‌جناس خط ……………………………………………………………………………………… ‌۱۵۹

۴-۳-۳-۷-۷ جناس ناقص حرکتی‌…………………………………………………………………………. ‌۱۵۹

۴-۳-۴‌موسیقی معنوی‌…………………………………………………………………………………………. ‌۱۵۹

۴-۳-۴-۱ مراعات النظیر …………………………………………………………………………………….. ‌۱۶۲

۴-۳-۴-۲ تلمیح‌………………………………………………………………………………………………… ‌۱۶۴

۴-۳-۴-۲-۱‌تلمیح به آیات قرآن مجید‌…………………………………………………………………….. ‌۱۶۵

۴-۳-۴-۲-۲‌تلمیحات اسلامی……………………………………………………………………………….. ‌۱۶۷

۴-۳-۴-۳‌تضاد یا طباق‌………………………………………………………………………………………… ‌۱۷۰

۴-۳-۴-۴‌تناقض یا پارادوکس……………………………………………………………………………….. ‌۱۷۴

۴-۳-۴-۵‌حس آمیزی………………………………………………………………………………………….. ‌۱۷۶

۴-۳-۴-۶‌اغراق‌………………………………………………………………………………………………….. ‌۱۷۸

۴-۳-۴-۷‌ایهام‌…………………………………………………………………………………………………… ‌۱۸۰

۴-۳-۴-۷-۱‌ایهام تناسب …………………………………………………………………………………….. ‌۱۸۴

۴-۴‌زبان‌…………………………………………………………………………………………………………… ‌۱۸۶

۴- ۴-۱‌سهولت زبان…………………………………………………………………………………………… ‌۱۹۱

۴- ۴-۲‌دایره لغات‌……………………………………………………………………………………………… ‌۱۹۲

۴-۴-۲-۱‌لغاتی که رنگ امروزی دارند‌…………………………………………………………………….. ‌۱۹۲

۴- ۴- ۲- ۲‌واژه­های عربی مستعمل در فارسی‌………………………………………………………….. ‌۱۹۴

۲- ۴- ۲- ۳‌واژه­های بیگانه‌…………………………………………………………………………………… ‌۱۹۶

۲- ۴- ۲- ۴‌واژگان علوم‌……………………………………………………………………………………… ‌۱۹۶

۴- ۴- ۲- ۵‌واژه­های محلی‌ …………………………………………………………………………………. ‌۱۹۷

۴- ۴- ۳‌ایجاز‌……………………………………………………………………………………………………. ‌۱۹۸

۴- ۴- ۴‌ترکیب سازی‌…………………………………………………………………………………………. ‌۱۹۹

۴- ۴- ۵‌مردم گرایی‌……………………………………………………………………………………………. ‌۲۰۱

۴- ۴- ۶‌باستان گرایی (آرکائیسم)‌…………………………………………………………………………… ۲۰۳

۴-۴-۶-۱‌باستان­گرایی واژگانی‌………………………………………………………………………………. ‌۲۰۴

۴- ۴- ۶- ۲‌باستان­گرایی نحوی‌……………………………………………………………………………… ‌۲۰۵

۴- ۴- ۷‌آشنایی­زدایی‌………………………………………………………………………………………….. ‌۲۰۶

۴- ۴- ۸‌ هنجارگریزی در ساخت جمله‌ ………………………………………………………………….. ‌۲۰۹

۴- ۵‌شکل‌………………………………………………………………………………………………………… ‌۲۱۱

۴- ۵-۱‌رباعی‌……………………………………………………………………………………………………. ‌۲۱۳

۴- ۵- ۲‌دوبیتی ………………………………………………………………………………………………… ‌۲۱۵

۴- ۵-۳‌غزل‌……………………………………………………………………………………………………… ‌۲۱۶

۴-۵-۴‌شعر نیمایی‌……………………………………………………………………………………………… ‌۲۲۰

۴-۵-۴-۱‌شعر سپید‌…………………………………………………………………………………………….. ‌۲۲۴

۴-۵-۴-۲ کوتاه سروده‌………………………………………………………………………………………… ‌۲۲۴

۴- ۶‌اندیشه‌………………………………………………………………………………………………………. ‌۲۲۵

۴-۶-۱‌اندیشه پایداری و مقاومت در شعر قیصر امین پور‌ ……………………………………………. ‌۲۲۷

۴-۶-۱-۱‌تحولات و تلاطمات اجتماعی‌…………………………………………………………………… ۲۲۸

۴-۶-۱-۱-۱‌شهادت‌……………………………………………………………………………………………. ‌۲۲۹

۴-۶-۱-۱-۲‌ترویج شهادت‌…………………………………………………………………………………… ‌۲۳۰

۴-۶-۱-۱-۳‌شهادت طلبی …………………………………………………………………………………… ‌۲۳۱

۴-۶-۱-۱-۴‌یاد خانواده­ی معزز شهدا‌………………………………………………………………………. ‌۲۳۲

۴-۶-۱-۱-۵‌یاد جانبازان‌………………………………………………………………………………………. ‌۲۳۲

۴-۶-۱-۱-۶‌غم از دست رفتن یاران‌……………………………………………………………………….. ‌۲۳۲

۴-۶-۱-۱-۷‌دردهای اجتماعی‌……………………………………………………………………………….. ‌۲۳۲

۴-۶-۱-۲‌توجه به توده مردم‌…………………………………………………………………………………. ‌۲۳۴

۴-۶-۱-۲-۱ تهییج و تشویق مردم‌………………………………………………………………………….. ‌۲۳۴

۴-۶-۱-۲-۲‌شورآفرینی و دعوت به مبارزه‌‌……………………………………………………………….. ‌۲۳۴

۴-۶-۱-۲-۳‌وصف فجایع‌……………………………………………………………………………………. ‌۲۳۵

۴-۶- ۱-۳‌پیش قراولان و رهبران فکری جامعه………………………………………………………….. ۲۳۵

۴-۶- ۱-۴‌‌عنصر تقابل و اعتراض‌…………………………………………………………………………… ‌۲۳۶

۴-۶- ۱-۴-۱‌دغدغه کم­رنگ شدن ارزش­های انقلاب اسلامی‌‌………………………………………… ‌۲۳۸

۴-۶-۱-۴-۲‌شکوه از پای در گل ماندن خود و شهادت یاران ……………………………………….. ‌۲۳۹‌‌

۴-۶- ۱-۵‌عنصر ایدئولوژی و انقلابی­گری‌………………………………………………………………… ‌۲۳۹

۴-۶-۱-۵-۱‌انتظار موعود‌……………………………………………………………………………………… ‌۲۴۰

۴-۶-۱-۵-۲‌ولایت مداری‌……………………………………………………………………………………. ‌۲۴۱

۴-۶-۱-۵-۳‌آیین عاشورایی‌………………………………………………………………………………….. ‌۲۴۱

۴-۶-۱-۵-۴‌اندیشه عرفانی‌…………………………………………………………………………………… ‌۲۴۲

۴-۶-۱-۶‌صلح طلبی و هدف­های بلند انسانی……………………………………………………………. ‌۲۴۳

۴-۶-۱-۷‌حسرت از دست رفتن عمر‌……………………………………………………………………… ‌۲۴۴

۴-۶-۱-۸‌تواضع و فروتنی‌……………………………………………………………………………………. ‌۲۴۵

فصل پنجم : بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱ نتیجه‌………………………………………………………………………………………………………… ‌۲۴۷

۵-۲ پیشنهاد­ها‌…………………………………………………………………………………………………… ‌۲۵۰

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………. ۲۵۳

 

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 778 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *