گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی عملکرد حوزه HSE (مدیریت ایمنی، بهداشت، زیست محیطی) در شرکت برق منطقه‌ای


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی عملکرد حوزه HSE (مدیریت ایمنی، بهداشت، زیست محیطی) در شرکت برق منطقه‌ای
2017-11-16
2197 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی عملکرد حوزه HSE (مدیریت ایمنی، بهداشت، زیست محیطی) در شرکت برق منطقه‌ای


تعداد صفحات ۱۶۵ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”674″]

چکیده

امروزه استقرار مدیریت HSE در سازمانها و صنایع بزرگ، در ایران و جهان در حال افزایش است بنابراین به منظور مدیریت صحیح و سیستمهای شایسته این نظام تمامی شرکتها و سازمانها نیاز به تدوین استراتژی های مناسبی در ارتباط با ایمنی، بهداشت و محیط زیست دارند. هدف از پزوهش حاضر بررسی وضعیت عملکرد شرکت برق منطقه ای استان مازندران وگلستان در حوزه سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست بوده است. روش تحقیق از نوع کتابخانه ای و میدانی و جامعه آماری ۴۹۰ نفر از کارکنان و کارشناسان رسمی و پیمانی، شرکتی و قراردادی شرکت های برق منطقه ای استانهای مازندران و گلستان بوده که بر این اساس تعداد نمونه با توجه به جدول مورگان ۲۱۵ نفر بوده است. سپس با جمع‏آوری داده‏ها با استفاده از پرسشنامه ای با ۴۰ سؤال و تحلیل آنها به آزمون فرضیات تحقیق پرداخته شده است. یافته­ها نشان داده­اند که وضعیت عملکرد شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان در حوزه HSE (مدیریت ایمنی، بهداشت و زیست محیطی) با توجه به متغیرهای مطالعه شده(رهبری و تعهد، خط مشی و اهداف استراتژیک، ارزیابی و مدیریت ریسک، سازماندهی، منابع و مستند سازی، ممیزی و بازنگری، اجرا و پایش و طرح ریزی) در وضعیت مطلوبی قرار دارد. و این به این معنی است که سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست در این سازمان به خوبی برنامه ریزی شده است.

 

واژه های کلیدی:

عملکرد، مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست(HSE)، شرکت برق منطقه ای، استان مازندران، گلستان.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                               شماره صفحه

چکیده ۱

فصل اول: کلیات پژوهش… ۲

۱-۱- مقدمه. ۳

۱-۲- بیان مسأله. ۴

۱-۳-  مدل مفهومی تحقیق.. ۷

۱-۴- بیان ضرورت تحقیق.. ۸

۱-۵- سؤالات/ فرضیات… ۱۰

۱-۵-۱- سئوال اصلی.. ۱۰

۱-۵-۲- سوالات فرعی.. ۱۰

۱- ۶- اهداف پژوهش… ۱۱

۱-۶-۱- هدف اصلی.. ۱۱

۱-۶-۲- اهداف فرعی.. ۱۲

۱-۷- تعریف واژه ها و اصطلاحات… ۱۲

فصل دوم- ادبیات تحقیق.. ۱۴

۲-۱- مبانی نظری.. ۱۵

۲-۱-۱- مقدمه. ۱۵

۲-۱-۲- سیستم مدیریت HSE. 15

۲-۱-۴- مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست(HSE): رویکردی خلاق در توسعه پایدار. ۱۹

۲-۱- ۵- HSE و بهره وری.. ۲۰

۲-۱-۶-  HSE و بهبود سیستم مدیریت کیفیت… ۲۱

۲-۱-۷- HSE سیستماتیک… ۲۲

۲-۱- ۸- خدمات تخصصی سلامت کار در ساختار HSE. 23

۲-۱-۸-۱- فعالیت های بهداشت حرفه ای.. ۲۴

۲-۱- ۸-۲- ایمنی.. ۲۶

۲-۱- ۸-۳- اهداف… ۲۷

۲-۱- ۸-۴- محیط زیست… ۲۸

۲-۱-۹- فرهنگ… ۲۹

۲-۱-۹-۱- چند تعریف از فرهنگ… ۲۹

۲-۱-۹- ۲- ویژگی های فرهنگ… ۲۹

۲-۱-۱۰- فرهنگ HSE. 30

۲-۱-۱۱- مهندسی فرهنگ  HSE. 30

۲-۱-۱۲- شاخص ها در مهندسی فرهنگ  HSE. 34

۲-۱-۱۳- مشکلات و موانع ایجاد فرهنگ مطلوب HSE در برخی شرکت ها ۳۸

۲-۱-۱۳-۱- استفاده از سبک مدیریت سنتی.. ۳۸

۲-۱-۱۳-۲- مقاومت نسبت به تغییر. ۳۹

۲-۱-۱۳-۳- ایجاد سیستم غیرشفاف مشارکت کارکنان در امور HSE. 39

۲-۱-۱۳-۴-  کمرنگ بودن جایگاه پژوهش در مسائل HSE. 40

۲-۱-۱۴- فرهنگ ایمنی.. ۴۲

۲-۱-۱۵-الزاماتی در استقرار سیستم مدیریت HSE در سازمان ها ۴۸

۲-۱-۱۵-۱- تعهد و رهبری.. ۴۸

۲-۱-۱۵-۲- خط مشی و اهداف استراتژیک… ۴۹

۲-۱-۱۵-۳- سازمان، منابع و مستندسازی.. ۵۰

۲-۱-۱۵-۴- ارزیابی و مدیریت ریسک… ۵۷

۲-۱-۱۵-۵- طرح ریزی.. ۶۱

۲-۱-۱۵-۶- اجراء پایش… ۶۶

۲-۱-۱۶- عملکرد اداره برق در زمینه HSE. 72

۲-۲- مبانی تجربی.. ۷۵

۲-۲-۱- مقدمه. ۷۵

۲-۲-۲- سابقه تحقیقات مشابه. ۷۵

۲-۲-۳- خلاصه بخش دوم. ۸۶

فصل سوم: روش شناسی تحقیق.. ۹۴

۳-۱- مقدمه. ۹۵

۳-۲- روش تحقیق.. ۹۵

۳-۳- جامعه آماری.. ۹۷

۳-۴- ابزار جمع آوری داده ها ۹۷

۳-۵- چگونگی سنجش روایی و پایایی تحقیق (Validity & Reliability) 97

۳-۶- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات… ۹۸

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات… ۹۹

۴-۱- مقدمه. ۱۰۰

۴-۲- داده‌های توصیفی.. ۱۰۰

۴-۳- تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات جمع‌آوری شده ۱۰۲

۴-۳-۱- مطالعات جمعیت شناختی نمونه مورد مطالعه. ۱۰۲

۴-۳-۱-۱- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر جنسیت… ۱۰۲

۴-۳-۱-۲- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر وضعیت تأهل.. ۱۰۴

۴-۳-۱-۳- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر میزان تحصیلات… ۱۰۵

۴-۳-۲-۲- آزمون معادلات ساختاری(تحلیل عاملی تأییدی) مربوط به متغیرهای مورد مطالعه. ۱۱۴

۴-۳-۲-۳- آزمون دوجمله ای(Binomial) مربوط به متغیرهای تحقیق.. ۱۱۷

۴-۳-۲-۳-۱- آزمون دوجمله ای(Binomial) مربوط به متغیر اول(رهبری و تعهد) ۱۱۷

۴-۳-۲-۳-۲- آزمون دوجمله ای(Binomial) مربوط به متغیر دوم(خط مشی و اهداف استراتژیک) ۱۱۸

۴-۳-۲-۳-۳- آزمون دوجمله ای(Binomial) مربوط به متغیر سوم(سازماندهی، منابع و مستند سازی) ۱۱۹

۴-۳-۲-۳-۴- آزمون دوجمله ای(Binomial) مربوط به متغیر چهارم(ارزیابی و مدیریت ریسک) ۱۲۱

۴-۳-۲-۳-۵- آزمون دوجمله ای(Binomial) مربوط به متغیر پنجم(ممیزی و بازنگری) ۱۲۲

۴-۳-۲-۳-۶- آزمون دوجمله ای(Binomial) مربوط به متغیر ششم(اجرا و پایش) ۱۲۳

۴-۳-۲-۳-۷- آزمون دوجمله ای(Binomial) مربوط به متغیر هفتم(طرح ریزی) ۱۲۴

۴-۳-۲-۳-۸- آزمون فریدمن مربوط به متغیرها ۱۲۵

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات… ۱۲۷

۵-۱- مقدمه. ۱۲۸

۵-۲- مروری مختصر بر مسئله و هدف تحقیق.. ۱۲۸

۵-۳- یافته‌ها ۱۳۰

۵-۴- بحث و مقایسه. ۱۳۴

۵-۵- نتیجه‌گیری و پیشنهادات کاربردی.. ۱۳۶

۵-۶- پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده ۱۳۸

منابع. ۱۴۰

ضمائم و پیوست‌ها ۱۴۵

Abstract 165

 

 

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 920 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *