گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی روشهای تأمین وجوه مالی برای راه اندازی کسب وکارهای جدید در شرکتهای تعاونی استان مازندران * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی روشهای تأمین وجوه مالی برای راه اندازی کسب وکارهای جدید در شرکتهای تعاونی استان مازندران
۱۳۹۶-۰۶-۰۵
385 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی روشهای تأمین وجوه مالی برای راه اندازی کسب وکارهای جدید در شرکتهای تعاونی استان مازندران


تعداد صفحات ۱۱۹ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

 

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مشخص نمودن روشهای تأمین مالی در کسب و کارهای جدید بخش تعاون استان مازندران صورت پذیرفته است. بر این اساس، ضمن مروری بر ادبیات موضوعی مربوط به روشهای تأمین مالی در کارآفرینی، مدل مفهومی چهار بعدی از روشهای تأمین مالی در طرحهای کارآفرینانه بخش تعاون در استان مازندران فراهم آورده و بر مبنای آن پرسشنامه­ای را تنظیم نموده و بصورت حضوری در اختیار ۱۱۰ نفر از مدیران عامل عضو جامعه آماری ۱۴۱ نفری شرکتهای تعاونی فعال و برتر استان مازندران قرار داده است. داده­های گردآوری شده پس از کدگذاری وارد نرم­افزار SPSS مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج آزمون آلفای کرونباخ، پایایی ابزار پژوهش را با ضریب ۷۹٫۲۴% مورد تأیید قرار داد، آزمون تی میزان بکارگیری هر یک از عاملهای ۴گانه مستخرجه از ادبیات موضوعی را در طرحهای کارآفرینانه بخش تعاون استان مازندران نشان داد و در ادامه آزمون فریدمن اولویت­بندی نموده است. در پایان پژوهش، ضمن ارائه تفصیلی نتایج و یافته­ها، موارد مذکور جمع­بندی شده، بحث و مقایسه، پیشنهادهای کاربردی و پیشنهادهای مرتبط با ادامه و پیگیری پژوهشهای مشابه در آینده ارائه شده است.

 

کلیدواژه­ها:

تأمین مالی، کسب و کارهای جدید، تعاون، مازندران

فهرست مطالب

 

فصل اول- کلیات و طرح تحقیق

۱-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲

۱-۲- ضرورت و اهمیت…………………………………………………………………………………………………………………….. ……۲

۱-۳- بیان مسئله. ۴

۱-۴- مدل (الگو) مفهومی تحقیق.. ۵

۱-۵- هدف (اهداف) تحقیق.. ۶

۱-۵-۱- هدف اصلی.. ۷

۱-۵-۲- اهداف فرعی.. ۷

۱-۶- سؤالات تحقیق.. ۷

۱-۶-۱- سؤال اصلی.. ۸

۱-۶-۲- سؤالات فرعی.. ۸

۱-۷- قلمرو تحقیق.. ۸

۱-۷-۱- قلمرو زمانی.. ۸

۱-۷-۲- قلمرو مکانی.. ۸

۱-۷-۳- قلمرو موضوعی.. ۹

۱-۸- تعریف مفهومی و عملیاتی واژه ها ۹

 

 

فصل دوم- ادبیات موضوعی

 

۲-۱-۱- مقدمه. ۱۲

۲-۱-۲- تعاریف…. ۱۳

۲-۱-۳- منابع تأمین مالی طرح‌های کارآفرینانه. ۱۵

۲-۱-۳-۱- منابع خصوصی تأمین مالی.. ۱۶

۲-۱-۳-۳- منابع تأمین مالی از طریق سرمایه (حقوق صاحبان سهام) ۱۸

۲-۱-۳-۴- منابع تأمین مالی از طریق بدهی (استقراض) ۲۲

۲-۱-۴- منابع تسهیلات اعتباری.. ۴۰

۲-۱-۵- روشهای تامین مالی میان‌مدت و بلندمدت (تعریف، مزایا، معایب، استفاده‌کنندگان) ۴۲

۲-۱-۶- مراحل رشد و توسعه یک شرکت کارآفرین.. ۴۷

۲-۱-۷- مراحل شکل‌گیری یک ایده کارآفرینانه و روشهای تاْمین مالی در هر مرحله. ۴۸

۲-۱-۸- مراحل سرمایه‌گذاری.. ۵۰

۲-۱-۸-۱- مرحله ایده یا بذرافشانی.. ۵۰

۲-۱-۸-۲- مرحله تاْسیس یا شروع فعالیت… ۵۰

۲-۱-۸-۳- مرحله اولیه. ۵۰

۲-۱-۸-۴- مرحله گسترش…. ۵۱

۲-۱-۸-۵- مرحله انتقال به سهام عام. ۵۱

۲-۱-۸-۶- مرحله خرید شرکت‌های دیگر. ۵۱

۲-۱-۸-۷- مرحله خرید سهام دیگران. ۵۱

۲-۱-۹- جمع‌بندی.. ۵۱

 

بخش دوم- سابقه تحقیقات مشابه

 

۲-۲-۱- مقدمه. ۵۷

۲-۲-۲- مرور مختصر مطالعات و تحقیقات… ۵۸

۲-۲-۳- خلاصه تحقیقات انجام شده ۶۷

فصل سوم – روش شناسی تحقیق

 

۳-۱- مقدمه. ۷۲

۳-۲- روش تحقیق.. ۷۲

۳-۳- جامعه آماری.. ۷۳

۳-۴- نمونه آماری.. ۷۴

۳-۵- اعتبار یا روایی.. ۷۴

۳-۶- قابلیت اعتماد یا پایایی.. ۷۵

۳-۷- ابزار جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات… ۷۵

۳-۷-۱- پرسش‌نامه. ۷۶

۳-۷-۲- مصاحبه. ۷۶

۳-۷-۳- مشاهده ۷۶

۳-۷-۴- اسناد و مدارک… ۷۷

۳-۸- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات… ۷۷

۳-۹- تشریح آزمون تی و نحوه به دست آوردن نقطه (عدد) آزمون. ۷۷

۳-۱۰- جمع بندی.. ۷۸

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه. ۸۰

۴-۲-۱-جامعه آماری و نمونه آماری.. ۸۰

۴-۳- داده‌های توصیفی و آماره‌های مربوط.. ۸۱

۴-۳-۱- جدول کلی داده‌ها و اطلاعات به همراه آماره توصیفی.. ۸۱

۴-۳-۲- مطالعات جمعیت شناختی نمونه مورد مطالعه. ۸۱

۴-۳-۲-۱- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر جنسیت… ۸۱

۴-۳-۲-۲- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر سن.. ۸۲

۴-۳-۲-۳- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به وضعیت تأهل آنها ۸۴

۴-۳-۲-۴- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به نوع شرکت تعاونی.. ۸۵

۴-۳-۲-۵- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر میزان تحصیلات… ۸۷

۴-۳-۲-۶- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر تجربه کاری.. ۸۸

۴-۴- تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات جمع‌آوری شده (آزمون فرضیات) ۸۹

۴-۴-۱- آزمون فرض قابلیت اعتماد یا پایایی ابزار اندازه‏گیری (پرسشنامه) ۸۹

۴-۴-۲- آزمون فرضیات بر مبنای متغیرهای ۴ گانه مدل. ۹۰

۴-۴-۲-۳- آزمون فرضیات مربوط به بکارگیری روش تامین مالی سرمایه (حقوق صاحبان سهام) ۹۳

۴-۴-۲-۴- آزمون فرضیات مربوط به بکارگیری روش تامین مالی بدهی در طرحهای کارآفرینانه بخش تعاون ۹۵

۴-۵- آزمون فریدمن (اولویت بندی میزان بکارگیری متغیرها) ۹۶

۴-۵-۱- اولویتبندی میزان بکارگیری روشهای تامین مالی شخصی.. ۹۷

۴-۵-۲- مقایسه  میانگین میزان بکارگیری روش های تامین مالی داخلی.. ۹۸

۴-۵-۳- اولویت بندی میزان بکارگیری روش های تامین مالی سرمایه (حقوق صاحبان سهام ) ۹۹

۴-۵-۴- اولویت بندی میزان بکارگیری روش های تامین مالی بدهی ( استقراض) ۱۰۱

 

فصل پنجم – نتیجه گیری  و ارائه پیشنهادات

۵-۱ مقدمه. ۱۰۵

۵-۲ مروری مختصر بر هدف، مسئله و چگونگی کار. ۱۰۵

۵-۳-نتیجه گیری.. ۱۰۶

۵-۴- تبیین مدل مفهومی تحقیق.. ۱۰۸

۵-۵-  بحث و مقایسه. ۱۰۹

۵-۶-پیشنهادهای کاربردی مدیریتی.. ۱۱۲

۵-۶-۱-پیشنهاد بر مبنای ادبیات موضوعی مربوط.. ۱۱۲

۵-۶-۲- پیشنهاد تخصصی بر مبنای نتایج و یافته‌های تحقیق.. ۱۱۳

۵-۶-۲-۱- پیشنهادهای کاربردی بر مبنای داده‌های اسمی و ویژگیهای جمعیتشناختی.. ۱۱۳

۵-۶-۲-۲- پیشنهادهای کاربردی بر مبنای نتایج آزمون تی.. ۱۱۴

۵-۶-۲-۳- پیشنهادهای کاربردی بر مبنای نتایج آزمون رتبه بندی فریدمن.. ۱۱۵

۵-۷- مشکلات و محدودیتهای تحقیق.. ۱۱۷

۵-۸- پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده ۱۱۷

منابع و ماخذ. ۱۱۹ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 792 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *