گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و عملکرد منابع انسانی سازمان تأمین اجتماعی * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و عملکرد منابع انسانی سازمان تأمین اجتماعی
۱۳۹۶-۰۹-۰۱
329 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و عملکرد منابع انسانی سازمان تأمین اجتماعی


تعداد صفحات ۹۵ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده:

این پژوهش به بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر بهبود عملکرد سازمان در سازمان بیمه تأمین اجتماعی می‎پردازد. بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و بهبود عملکرد سازمان و توصیف متغیرهای آن‎ها از مبانی نظری، هدف این پژوهش است. ‌در راستای مطالعات اکتشافی به برخی از کارهای انجام شده در زمینه‎ی سرمایه اجتماعی و بهبود عملکرد سازمان اشاره و به رویکردهای جامعه‎شناختی آن‎ها پرداخته شد، فرض اساسی پژوهش این است که بین سرمایه اجتماعی و بهبود عملکرد رابطه و متغیرهای سرمایه اجتماعی بر متغیرهای بهبود سازمان تأثیر می‎گذارند. این پژوهش براساس هدف، جزء پژوهش‎های بنیادی و از نظر گردآوری داده‎ها از نوع پژوهش‎های توصیفی، پیمایشی است. نتایج به‎دست آمده از این پژوهش نشان می‎دهد، اعتماد افراد با بهبود عملکرد رابطه مستقیم و هم‌چنین شبکه‎های رسمی با بهبود عملکرد رابطه غیر مستقیم دارد و هنجارهای عمل با بهبود عملکرد هیچ رابطه مستقیم یا غیر مستقیم ندارد. میزان سرمایه اجتماعی و بهبود عملکرد افراد حد متوسط است و بین سرمایه اجتماعی و بهبود عملکرد افراد رابطه مستقیم وجود دارد.

فهرست

عنوان                                                                                                         صفحه

چکیده                                                                                                            ۱

فصل اول کلیات تحقیق                                                                                       ۲

۱-۱ مقدمه                                                                                                       ۳

۱-۲ بیان مسئله                                                                                                  ۴

۱-۳ اهمیت و ضرورت                                                                                         ۴

۱-۴ فرضیه‌های تحقیق                                                                                          ۵

۱-۵ سوالات تحقیق                                                                                             ۵

۱-۶ مدل تحقیق                                                                                                 ۶

۱-۷ اهداف تحقیق                                                                                              ۶

۱-۷-۱ اهداف اصلی                                                                                      ۶

۱-۷-۲ اهداف فرعی                                                                                      ۶

۱-۸ متغیرهای پژوهش                                                                                         ۷

۱-۸-۱ متغیر مستقل                                                                                       ۷

۱-۸-۲ متغیر وابسته                                                                                       ۷

۱-۹ دامنه و قلمرو تحقیق                                                                                ۷

۱-۹-۱ قلمرو موضوعی                                                                                  ۷

۱-۹-۲ قلمرو مکانی                                                                                      ۷

۱-۹-۳ قلمرو زمانی                                                                                      ۷

فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق                                                                            ۸

۲-۱ مقدمه                                                                                                       ۹

۲-۲ مفهوم‌ سرمایه‌ اجتماعی‌                                                                                    ۹

۲-۳ مؤ‌لفه‌های‌ سرمایه‌ اجتماعی‌                                                                                ۱۶

۲-۳-۱  اعتماد اجتماعی‌                                                                                  ۱۶

۲-۳-۲ انسجام‌ اجتماعی‌                                                                                  ۱۸

۲-۳-۳ مشارکت‌ اجتماعی‌                                                                                ۱۸

۲-۴ تاریخچه سرمایه اجتماعی                                                                                 ۲۰

۲-۴-۱ سرمایه اجتماعی                                                                                  ۲۰

۲-۴-۲ مقایسه سرمایه اجتماعی با سرمایه فیزیکی و انسانی                                          ۲۲

۲-۴-۳ جنبه منفعت اقتصادی سرمایه اجتماعی                                                         ۲۳

۲-۴-۴ جنبه منفعت عمومی سرمایه اجتماعی                                                           ۲۴

۲-۴-۵ نحوه ایجاد، حفظ و نابودی سرمایه اجتماعی                                                  ۲۵

۲-۵ نقش دولت در ایجاد سرمایه اجتماعی                                                                  ۲۸

۲-۶ نقش سازمان‌های بخش دولتی                                                                           ۲۹

۲-۷ ادبیات موضوع تحقیق                                                                                     ۳۰

۲-۷-۱ تاریخچه پیدایش مدیریت منابع انسانی                                                        ۳۱

۲-۷-۲ تاریخچه مدیریت منابع انسانی در ایران                                                        ۳۴

۲-۷-۳ اهمیت مدیریت منابع انسانی برای سازمان‌ها                                                  ۳۴

۲-۸ فعالیت‌ها و نقش‌های مدیریت منابع انسانی                                                             ۳۵

۲-۹ عوامل مهم در گسترش نقش مدیریت منابع انسانی                                                    ۳۸

۲-۱۰ مراحل تجزیه و تحلیل شغل                                                                      ۳۸

۲-۱۰-۱ نشست متخصصان                                                                              ۳۹

۲-۱۰-۲ میزان کارمندیابی                                                                                ۳۹

۲-۱۰-۲-۱ مراحل فرایند کارمندیابی                                                                    ۴۰

۲-۱۰-۲-۲ کارمندیابی وظیفه کیست؟                                                                  ۴۰

۲-۱۰-۳ فرایند کلی انتخاب و استخدام                                                                 ۴۱

۲-۱۰-۴  ویژگی‌های شاخص‌های ارزیابی                                                             ۴۱

۲-۱۰-۴-۱ مراحل ارزیابی                                                                               ۴۲

۲-۱۰-۴-۲ نوع سیستم ارزیابی                                                                          ۴۲

۲-۱۰-۴-۳ فرایند انضباط                                                                                ۴۳

۲-۱۰-۴- ۴ انواع اقدامات انضباطی                                                                     ۴۳

۲-۱۰-۴-۵ ویژگی‌های سیستم انضباطی موثر                                                          ۴۴

۲-۱۰-۵ انواع تخلفات                                                                                    ۴۴

۲-۱۰-۵-۱ بررسی و ارزیابی تخلفات                                                                  ۴۴

۲-۱۰-۵-۲اعمال مجازات                                                                                ۴۴

۲-۱۰-۶ سیستم پاداش                                                                                   ۴۵

۲-۱۰-۶-۱ انواع پاداش                                                                                  ۴۵

۲-۱۰-۶-۱-۱پاداش درونی                                                                              ۴۵

۲-۱۰-۶-۱-۲پاداش بیرونی                                                                              ۴۵

۲-۱۰-۶-۲ مبانی اعطای پاداش                                                                          ۴۵

۲-۱۰-۶-۳ ویژگی‌های سیستم پاداش موثر                                                             ۴۷

۲-۱۰-۶-۴ طرح‌های جدید اعطای پاداش                                                              ۴۸

۲-۱۱تعریف واژه‌ها                                                                                             ۴۸

۲-۱۱-۱ مدیریت                                                                                          ۴۸

۲-۱۱-۲ مدیریت منابع انسانی                                                                           ۴۸

۲-۱۱-۳ ارزیابی عملکرد                                                                                 ۴۸

۲-۱۱-۴ تجزیه و تحلیل شغل                                                                           ۴۸

۲-۱۱-۵ انضباط                                                                                           ۴۹

۲-۱۱-۶ عملکرد                                                                                          ۴۹

۲-۱۱-۷ سازمان                                                                                           ۴۹

۲-۱۱-۸ سیستم                                                                                            ۵۰

۲-۱۱-۹ تلاش                                                                                            ۵۰

۲-۱۱-۱۰ رضایت                                                                                         ۵۰

۲-۱۱-۱۱برنامه ریزی                                                                                     ۵۰

۲-۱۱-۱۲ نیازها                                                                                           ۵۰

۲-۱۱-۱۳ هدف                                                                                           ۵۱

۲-۱۱-۱۴ سیاست ( خط مشی)                                                                         ۵۱

۲-۱۱-۱۵ مقررات                                                                                         ۵۱

۲-۱۱-۱۶ روش                                                                                           ۵۱

۲-۱۱-۱۷ دستور                                                                                          ۵۱

۲-۱۱-۱۸ داده                                                                                             ۵۱

۲-۱۱-۱۹پردازش                                                                                         ۵۱

۲-۱۱-۲۰ اطلاعات                                                                                       ۵۱

فصل سوم: روش تحقیق                                                                                      ۵۳

۳-۱ مقدمه                                                                                                       ۵۴

۳-۲ روش تحقیق                                                                                               ۵۴

۳-۳ جامعه آماری                                                                                               ۵۵

۳-۴ نمونه و روش نمونه گیری                                                                          ۵۵

۳-۵ اعتبار و قابلیت اعتماد یا روایی و پایایی                                                          ۵۶

۳-۶ روایی و پایایی ابزار اندازه گیری(پرسشنامه)                                                      ۵۷

۳-۶-۱ روایی پرسشنامه                                                                                  ۵۷

۳-۶-۲ پایایی پرسشنامه                                                                                  ۵۸

۳-۷ ابزار و روش جمع‌آوری داده‌ها                                                                          ۵۹

۳-۷-۱ پرسشنامه                                                                                          ۶۰

۳-۷-۲ سئوالات عمومی                                                                                  ۶۰

۳-۷-۳ سئوالات اختصاصی                                                                              ۶۰

۳-۸ روش جمع‌آوری داده‌ها                                                                                   ۶۱

۳-۸-۱ روش تجزیه و تحلیل داده‌ها                                                                    ۶۱

۳-۹ فرآیند انجام تحقیق                                                                                        ۶۲

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها                                                                         ۶۴

۴-۱ مقدمه                                                                                                       ۶۵

۴-۲ شرح پرسشنامه                                                                                             ۶۵

۴-۲-۱ اعضاء جامعه آماری                                                                              ۶۵

۴-۲-۲ نحوه انتخاب اعضاء نمونه آماری جهت تکمیل پرسشنامه                                    ۶۵

۴-۲-۳ شرح متغیرهای پرسشنامه                                                                        ۶۶

۴-۳ داده‌های توصیفی تحقیق                                                                            ۶۶

۴-۴ تجزیه و تحلیل داده‌ها ی جمع‌آوری شده                                                         ۶۷

۴-۴-۱ مطالعات جمعیت شناختی نمونه مورد مطالعه                                                  ۶۸

۴-۴-۲ مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر جنسیت                                        ۶۸

۴-۴-۳  مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر سن                                           ۶۹

۴-۴-۴ مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر میزان تحصیلات                              ۷۰

۴-۴-۵ مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر نوع شغل                                      ۷۲

۴-۵ تحلیل آماری داده‌های جمع آوری شده                                                                 ۷۸

۴-۵-۱  آزمون پایایی یا قابلیت اعتماد پرسشنامه مورد استفاده                                       ۷۸

۴-۵-۲ آزمون فرضیه متغیر پیوندهای دوستی با عملکرد منابع انسانی سازمان تامین اجتماعی     ۷۹

۴-۵-۳ آزمون فرضیه متغیر پیوندهای خانوادگی با عملکرد منابع انسانی سازمان تامین اجتماعی  ۸۰

۴-۵-۴ آزمون فرضیه متغیر پیوندهای کاری با عملکرد منابع انسانی سازمان تامین اجتماعی       ۸۱

۴-۵-۵  آزمون فرضیه مربوط به متغیر مشارکت با عملکرد منابع انسانی سازمان تامین اجتماعی  ۸۲

۴-۵-۶  آزمون فرضیه متغیر حس تعهد با عملکرد منابع انسانی سازمان تامین اجتماعی           ۸۳

۴-۵-۷  آزمون فرضیه متغیر احساس تعلق  با عملکرد منابع انسانی سازمان تامین اجتماعی      ۸۴

۴-۵-۸  آزمون فرضیه مربوط به متغیر اعتماد با عملکرد منابع انسانی سازمان تامین اجتماعی     ۸۵

۴-۶  نتایج کلی فرضیه‌ها                                                                                       ۸۶

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها                                                                 ۸۶

۵-۱  مقدمه                                                                                                      ۸۷

نتایج حاصله از تحقیق                                                                                          ۸۷

۵-۲  مروری مختصر بر هدف، مسئله و چگونگی کار                                                       ۸۸

۵-۳  نتایج آزمونها                                                                                              ۸۹

۵-۳-۱ نتیجه آزمون فرضیه اول                                                                          ۸۹

۵-۳-۲ نتیجه آزمون فرضیه دوم                                                                         ۹۰

۵-۳-۳ نتیجه آزمون فرضیه سوم                                                                         ۹۰

۵-۳-۴ نتیجه آزمون فرضیه چهارم                                                                       ۹۰

۵-۳- ۵ نتیجه آزمون فرضیه پنجم                                                                       ۹۰

۵-۳-۶ نتیجه آزمون فرضیه ششم                                                                        ۹۱

۵-۳- ۷ نتیجه آزمون فرضیه هفتم                                                                        ۹۱

۵-۳- ۸ نتیجه آزمون فرضیه هشتم                                                                       ۹۱

۵-۳- ۹ نتیجه آزمون فرضیه اصلی تحقیق                                                              ۹۲

۵-۳ – ۱۰ نتایج آزمون ارتباط متغیرهای شناسایی پاسخگویان  با متغیر وابسته تحقیق                   ۹۲

۵- ۴ بحث و مقایسه                                                                                            ۹۲

۵-۵ مشکلات و محدودیتهای تحقیق                                                                         ۹۳

۵-۵-۱ محدویت‌های تحت کنترل محقق                                                               ۹۳

۵-۶ پیشنهادهای و کاربردهای مدیریتی                                                                 ۹۴

۵-۶-۱ پیشنهادهای پژوهشی                                                                            ۹۴

۵-۶-۲ پیشنهادهای اجرایی                                                                              ۹۴

منابع و ماخذ                                                                                                     ۹۵

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 792 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *