گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین اعتماد و تعهد سازمانی (سازمان تامین اجتماعی استان مازندران)


رهاپروژه

ادامه مطلب

آپدیت
دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین اعتماد و تعهد سازمانی (سازمان تامین اجتماعی استان مازندران)
2017-09-26
402 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین اعتماد و تعهد سازمانی (سازمان تامین اجتماعی استان مازندران)


تعداد صفحات ۱۶۱ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”370″]

 

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مطالعه رابطه‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ی میان ابعاداعتمادکارکنان و مولفه‎ها‎ی تعهد سازمانی انجام شده است. جهت بررسی (تعهد سازمانی( از مدل آلن و می‌یر و برای بررسی ( اعتماد سازمانی) از مدل محقق ساخته استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزارspss و برای توصیف دقیق جامعه آماری مورد بررسی از آمار توصیفی و برای تعیین نرمال بودن از آزمون کولموگروف اسمیرنف و برای بررسی فرضیه‌ها از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. روش این تحقیق پیمایشی است و برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه استفاده شده است که در مورد تعهد سازمانی از پرسشنامه استاندارد (آلن ومی یر) و در مورد اعتماد سازمانی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است، حجم نمونه۲۶۴ نفر از بین جامعه آماری کلیه کارکنان رسمی سازمان تامین اجتماعی استان مازندران درسال ۱۳۹۰ به شیوه نمونه گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. این پژوهش از یک فرضیه اصلی و نه فرضیه فرعی تشکیل شده است. یافته‌های‌ این پژوهش حاکی از آن بود که فرضیه اصلی تائید شده و بین ابعاد اعتماد کارکنان و مولفه‎ها‎ی تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.

کلید واژگان: اعتمادسازمانی، تعهدسازمانی، عدالت، شایستگی، مشارکت، تعهدعاطفی، تعهدمستمر، تعهدتکلیفی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                          صفحه

چکیده  ——————————————————– ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه—————————————————– ۳

۱-۲- بیان مسئله————————————————- ۵

۱-۳-  اهمیت ضرورت—————————————————- ۷

۱-۴- اهداف تحقیق——————————————————- ۹

۱-۴-۱-هدف اصلی——————————————————- ۱۱

۱-۴-۲- اهداف فرعی—————————————————– ۱۱

۱-۵- فرضیه ها———————————————————- ۱۱

۱-۵-۱-فرضیه اصلی—————————————————— ۱۱

۱-۵-۲- فرضیه های فرعی————————————————– ۱۲

۱-۶- سوالات تحقیق —————————————————– ۱۲

۱-۶-۱- سوال اصلی —————————————————— ۱۲

۱-۶-۲- سوال های فرعی ————————————————– ۱۲

۱-۷- متغیرهای پژوهش—————————————————- ۱۳

۱-۸- تعاریف واژه ها واصطلاحات——————————————- ۱۳

۱-۹-تعریف نظری ——————————————————- ۱۳

۱-۹-۱- اعتمادسازمانی—————————————————- ۱۳

۱-۹-۲- تعهدسازمانی—————————————————– ۱۴

۱-۱۰-تعاریف عملیاتی متغییرها———————————————- ۱۵

۱-۱۰-۱- اعتماد——————————————————— ۱۵

۱-۱۰-۲- تعهد———————————————————- ۱۶

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- مبانی نظری تحقیق مربوط به اعتمادسازمانی——————————— ۱۸

۲-۱-۱- مقدمه———————————————————- ۱۸

۲-۱-۲- تعاریف اعتماد—————————————————- ۱۹

۲-۱-۳- انواع نارسایی درادبیات اعتماد—————————————– ۲۴

۲-۱-۴- ساخت یک چارچوب نوع شناسی ازاعتماد——————————– ۲۷

۲-۱-۵- نوع شناسی سازه مرتبط بااعتماد—————————————- ۳۰

۲-۱-۶- تعاریف مفهومی ازسازه های اعتماد————————————- ۳۴

۲-۱-۶-۱- تمایل به اعتماد————————————————– ۳۴

۲-۱-۶-۲- اعتمادمبتنی برسازمان———————————————- ۳۵

۲-۱-۶-۳- عقایداعتمادی————————————————— ۳۶

۲-۱-۶-۴- نیات اعتمادی————————————————— ۳۶

۲-۱-۷-تعاریف مفهومی زیرسازه های اعتماد————————————- ۳۷

۲-۱-۷-۱- ایمان به انسانیت ———————————————— ۳۷

۲-۱-۷-۲- حالت اعتماد————————————————— ۳۷

۲-۱-۷-۳- ضمانت ساختاری———————————————— ۳۸

۲-۱-۷-۴- هنجارموقعیتی————————————————— ۳۸

۲-۱-۷-۵- اعتقادبه توانایی————————————————– ۳۹

۲-۱-۷-۶- اعتقادبه خیرخواهی———————————————– ۳۹

۲-۱-۷-۷- اعتقادبه درستی————————————————– ۴۰

۲-۱-۷-۸- اعتقادبه قابلیت پیش بینی —————————————— ۴۱

۲-۱-۸- ابعاداعتماد——————————————————- ۴۲

۲-۱-۹- اهمیت تمایزبین اعتمادوبی اعتمادی————————————- ۴۳

۲-۱-۱۰-رفتارهایی که باعث افزایش وکاهش اعتمادمی شود————————– ۴۴

۲-۱-۱۱- فرآینداعتماد—————————————————– ۴۵

۲-۱-۱۲- سطوح اعتماد—————————————————- ۴۸

۲-۱-۱۳- اعتمادسازی—————————————————– ۴۹

۲-۱-۱۴- پیامدهای اعتمادباسطوح بالا—————————————— ۵۲

۲-۱-۱۵- شاخص ها شناسایی شده که درایجاداعتمادبین کارکنان ومدیران موثرند———– ۵۳

۲-۱-۱۶- اعتمادونظریه پردازان سازمانی —————————————- ۵۴

۲-۱-۱۷- اعتمادومشاوران مدیریتی——————————————– ۵۶

۲-۱-۱۸- رابطه بین اعتمادوکنترل——————————————— ۵۷

۲-۱-۱۹- انواع نگرشها به اعتماد———————————————- ۵۸

۲-۱-۲۰- ایجاداعتمادسازمانی———————————————— ۶۰

۲-۱-۲۱- نقش واسطه ای اعتماد سازمانی————————————— ۶۲

۲-۱-۲۲- توسعه اعتماد درسازمان ها——————————————- ۶۳

۲-۱-۲۳- گالفوردودرایپوسه نوع اعتماددرسازمان راشناسایی کرده اند——————– ۶۴

۲-۲-مبانی نظری تحقیق مربوط به تعهد سازمانی———————————- ۶۴

۲-۲-۱- مقدمه———————————————————- ۶۴

۲-۲-۲- مدیریت رفتارسازمانی———————————————– ۶۵

۲-۲-۳- رضایت شغلی—————————————————- ۶۷

۲-۲-۴- تعهدسازمانی ورضایت شغلی —————————————– ۶۸

۲-۲-۵- مفاهیم وتعاریف تعهدسازمانی—————————————– ۶۸

۲-۲-۶- انواع تعهد——————————————————- ۷۰

۲-۲-۷- شاخص های تعهد————————————————- ۷۲

۲-۲-۸- عوامل موثربرتعهدسازمانی——————————————– ۷۳

۲-۲-۹- دودیدگاه درموردتعهدسازمانی—————————————– ۷۶

۲-۲-۱۰- دیدگاههایی درموردکانون های تعهدسازمانی—————————— ۷۹

۲-۲-۱۱- تعهدسازمانی مفهومی یک بعدی یاچندبعدی—————————— ۸۰

۲-۲-۱۳- هسته تعهد—————————————————— ۸۶

۲-۲-۱۴- رابطه تعهدسازمانی ووجدان کاری————————————- ۹۸

۲-۲-۱۵- تعهدسازمانی وتغییرسازمانی—————————————— ۹۹

۲-۲-۱۶- تعهدسازمانی ورضایت شغلی وکیفیت زندگی کاری————————- ۱۰۱

۲-۲-۱۷- تعهدسازمانی وغیبت وترک کارکنان———————————— ۱۰۲

۲-۲-۱۸- چرامدیران درکسب تعهدکارکنانشان بادردسرمواجه می شوند—————— ۱۰۴

۲-۲-۱۹- ضرورت سیستم مدیریت تعهدگرا————————————- ۱۰۴

۲-۳-پیشینه پژوهش——————————————————- ۱۰۵

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱-مقدمه————————————————————- ۱۱۸

۳-۲- روش تحقیق——————————————————- ۱۱۸

۳-۳- روش گردآوری اطلاعات———————————————- ۱۱۹

۳-۴- ابزار گردآوری اطلاعات ———————————————– ۱۱۹

۳-۵- جامعه آماری——————————————————- ۱۲۰

۳-۶- نمونه آماری——————————————————– ۱۲۰

۳-۷- حجم نمونه——————————————————– ۱۲۱

۳-۸- متغییرهای تحقیق —————————————————- ۱۲۱

۳-۹- اعتبارابزارسنجش—————————————————- ۱۲۱

۳-۱۰- روایی———————————————————– ۱۲۱

۳-۱۱- پایایی———————————————————– ۱۲۲

۳-۱۲- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات —————————————– ۱۲۲

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

۴-۱- مقدمه———————————————————— ۱۲۴

۴-۲- تجزیه وتحلیل توصیفی داده ها—————————————— ۱۲۴

۴-۳- آزمون فرضیات تحقیق———————————————— ۱۲۸

۴-۳-۱-  فرضیه اصلی —————————————————- ۱۲۹

۴-۳-۲- فرضیه فرعی—————————————————– ۱۳۰

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱- مقدمه———————————————————— ۱۳۷

۵-۲-خلاصه تحقیق——————————————————- ۱۳۷

۵-۳-نتایج حاصل ازیافته های پژوهش—————————————– ۱۳۸

۵-۴- بحث وبررسی—————————————————— ۱۳۹

۵-۵- نتیجه گیری——————————————————– ۱۴۱

۵-۶- محدودیت های تحقیق———————————————— ۱۴۱

۵-۷- پیشنهادهای برخواسته ازتحقیق——————————————- ۱۴۳

۵-۸-توصیه هایی برای محققین آینده——————————————- ۱۴۵

منابع و مآخذ—————————————————– ۱۴۶

پیوست——————————————————— ۱۶۱

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 937 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *