گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر جریانات نقدی و حاکمیت شرکتی بر سیاست تقسیم سود در بورس اوراق بهادار تهران * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر جریانات نقدی و حاکمیت شرکتی بر سیاست تقسیم سود در بورس اوراق بهادار تهران
۱۳۹۶-۰۶-۰۵
408 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر جریانات نقدی و حاکمیت شرکتی بر سیاست تقسیم سود در بورس اوراق بهادار تهران


تعداد صفحات ۱۳۲ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

تحقیق حاضر با هدف اصلی بررسی تاثیر بین جریانات نقدی وحاکمیت شرکتی بر سیاست های تقسیم سود شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و با هدف کاربردی ، متغییر های تحقیق شامل بررسی تاثیر دوگانگی نقش مدیر عامل، نسبت بازار به ارزش دفتری سهام، نسبت اهرمی، ترکیب هیات مدیره، نرخ بازده داراییها، جریان نقدی عملیاتی، تغییرات وجه نقد ترازنامه، سود هر سهم ناشی از سود سهام پرداختی شرکتها انجام شده است که به همین منظور نمونه ای به حجم ۸۱ شرکت که طی سال های ۱۳۸۵الی ۱۳۹۰ در بورس بودند را انتخاب نمودیم و پس از جمع آوری اطلاعات مربوط به هر متغییر ، با استفاده از شاخص های آمار توصیفی شامل میانگین ، میانه ، انحراف معیار و آزمون های  لیمرو  هاسمن به بررسی فرضیه ها با استفاده از نرم افزار Eviews پرداخته شد.نتایج تحقیق نشان می دهد که بین دوگانگی نقش مدیر عامل ، ترکیب هیات مدیره، نرخ بازده داراییها، تغییرات وجه نقد ترازنامه، سود هر سهم،رابطه وجود ندارد و بین نسبت اهرمی، جریان نقدی عملیاتی رابطه وجود دارد.

 

واژه­های کلیدی: جریانات نقدی، حاکمیت شرکتی، سود سهام پرداختی ، نسبت اهرمی، سود هر سهم.

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… ۳

۱-۲-بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………… ۳

۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………….. ۵

۱-۴-اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………. ۶

۱-۴-۱-اهداف اصلی……………………………………………………………………………………………………. ۶

۱-۴-۲-اهداف فرعی……………………………………………………………………………………………………. ۶

۱-۵-فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………. ۷

۱-۵-۱-فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………………………. ۷

۱-۵-۲-فرضیات فرعی…………………………………………………………………………………………………. ۷

۱-۶-قلمرو تحقیق:………………………………………………………………………………………………………. ۸

۱-۶-۱-قلمرو موضوعی: ………………………………………………………………………………………………. ۸

۱-۶-۲-قلمرو زمانی:……………………………………………………………………………………………………. ۸

۱-۶-۳-قلمرو مکانی:…………………………………………………………………………………………………… ۸

۱-۸- تعریف واژه ها و اصطلاحات…………………………………………………………………………………. ۹

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۲-۱-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳

۲-۲-مبانی نظری حاکمیت شرکتی…………………………………………………………………………………… ۱۳

۲-۲-۱-تعاریف …………………………………………………………………………………………………………. ۱۳

۲-۲-۲-نقد تعریف حاکمیت شرکتی از سوی OECD  از منظر سولومون…………………………………. ۱۴

۲-۲-۳-بیانیه شبکه حاکمیت شرکتی بین المللی (ICGN) درمورد اصول OECD…………………….. 14

۲-۲-۴-اهمیت حاکمیت شرکتی …………………………………………………………………………………….. ۱۶

۲-۲-۵-عوامل ایجاد سیستم های حاکمیت شرکتی مختلف ……………………………………………………. ۲۰

۲-۲-۵-۱-نظام های قانونی …………………………………………………………………………………………… ۲۰

۲-۲-۵-۲-ساختارهای مالکیت شرکت …………………………………………………………………………….. ۲۱

۲-۲-۵-۳-سیستم های مالی ………………………………………………………………………………………….. ۲۲

۲-۲-۵-۴-سایرعوامل ………………………………………………………………………………………………….. ۲۳

۲-۲-۶-انواع الگوهای حاکمیت شرکتی   ………………………………………………………………………….. ۲۳

۲-۲-۶-۱-الگوی مبتنی بربازار ……………………………………………………………………………………….. ۲۴

۲-۲-۶-۲-الگوی حاکمیت شرکتی مبتنی برروابط  ………………………………………………………………. ۲۴

۲-۲-۶-۳-الگوی حاکمیت شرکتی درحال گذار   ……………………………………………………………….. ۲۵

۲-۲-۶-۴-الگوی نوظهور………………………………………………………………………………………………. ۲۶

۲-۲-۷-مدل های حاکمیت شرکتی ………………………………………………………………………………….. ۲۶

۲-۲-۷-۱-مدل ژاپنی……………………………………………………………………………………………………. ۳۰

۲-۲-۷-۲-مدل آلمانی………………………………………………………………………………………………….. ۳۲

۲-۲-۷-۳-سایر مدل ها…………………………………………………………………………………………………. ۳۴

۲-۲-۸-بازیگران عرصه حاکمیت شرکت…………………………………………………………………………… ۳۸

۲-۲-۸-۱-هیأت مدیره ها……………………………………………………………………………………………… ۳۹

۲-۲-۸-۲-مدیرعامل و تیم اجرایی شرکت…………………………………………………………………………. ۳۹

۲-۲-۸-۳-تفکیک وظایف اعضای هیئت مدیره…………………………………………………………………… ۳۹

۲-۲-۸-۴-سهامداران……………………………………………………………………………………………………. ۴۰

۲-۲-۸-۵-مشتریان داخلی و خارجی شرکت……………………………………………………………………… ۴۰

۲-۲-۹-چارچوب نظری حاکمیت شرکتی………………………………………………………………………….. ۴۱

۲-۲-۱۰-تئوری نمایندگی……………………………………………………………………………………………… ۴۱

۲-۲-۱۱-تئوری هزینه معاملات………………………………………………………………………………………. ۴۲

۲-۲-۱۲-فرضیه مباشرت……………………………………………………………………………………………….. ۴۳

۲-۲-۱۳-تئوری سازمانی ………………………………………………………………………………………………. ۴۳

۲-۲-۱۴-تئوری ذینفعان………………………………………………………………………………………………… ۴۴

۲-۳-مبانی نظری در مورد جریانهای نقدی ……………………………………………………………………….. ۴۴

۲-۳-۱-جریان های نقد  آزاد…………………………………………………………………………………………. ۴۵

۲-۳-۲-تعریف و محاسبه جریانهای نقد آزاد …………………………………………………………………….. ۴۵

۲-۳-۳-ماهیت و مفهوم جریان نقد آزاد …………………………………………………………………………… ۴۸

۲-۳-۴-اهمیت جریان های نقد آزاد ………………………………………………………………………………… ۴۹

۲-۳-۵-کاربرد جریانهای نقد آزاد …………………………………………………………………………………… ۵۱

۲-۳-۶-نسبت قیمت  به جریان نقد آزاد……………………………………………………………………………. ۵۲

۲-۳-۷-جریان نقد آزاد هر سهم …………………………………………………………………………………….. ۵۳

۲-۳-۸-بازده جریان نقد آزاد …………………………………………………………………………………………. ۵۳

۲-۴-مبانی نظری در مورد سیاست تقسیم سود……………………………………………………………………. ۵۴

۲-۴ -۱- تئوری های سیاست تقسیم سود …………………………………………………………………………. ۵۴

۲-۴ -۱- ۱-تئوری پرنده دردست …………………………………………………………………………………… ۵۴

۲-۴ -۱-۲- فرضیه غیرمرتبط سود تقسیمی (M &M  )……………………………………………………… ۵۶

۲-۴ -۱- ۳-تئوری هزینه نمایندگی …………………………………………………………………………………. ۵۷

۲-۴ -۱- ۴- فرضیه جریان نقدی آزاد ……………………………………………………………………………… ۶۰

۲-۴ -۲- مکاتب فکری در تقسیم سود……………………………………………………………………………… ۶۱

۲-۴ -۲- ۱-  خط مشی و روش های تقسیم سود……………………………………………………………….. ۶۱

۲-۴ -۲- ۲-خط مشی تقسیم سود ثابت …………………………………………………………………………… ۶۲

۲-۴ -۲- ۳-خط مشی تقسیم سود متغیر ………………………………………………………………………….. ۶۲

۲-۴ -۲- ۴-خط مشی تقسیم سود ثابت به علاوه سود اضافی………………………………………………… ۶۲

۲-۴ -۳- عوامل موثر بر سیاست سود تقسیمی …………………………………………………………………… ۶۳

۲-۴ -۳- ۱-عوامل قانونی …………………………………………………………………………………………….. ۶۳

۲-۴ -۳- ۲-جریمه مالیاتی بر سود انباشته  غیرصحیح ………………………………………………………….. ۶۳

۲-۴ -۳- ۳-محدودیت مربوط به سرمایه…………………………………………………………………………… ۶۴

۲-۴ -۳- ۴-مشکل نقدینگی…………………………………………………………………………………………… ۶۴

۲-۴ -۳- ۵-سود خالص……………………………………………………………………………………………….. ۶۴

۲-۴ -۳- ۶-قراردادهای اوراق قرضه……………………………………………………………………………….. ۶۴

۲-۴ -۳- ۷- محدودیتهای سهام ممتاز ……………………………………………………………………………… ۶۵

۲-۴ -۳- ۸-عوامل داخلی……………………………………………………………………………………………… ۶۵

۲-۴ -۳- ۹- عوامل کلان اقتصادی و بازار ………………………………………………………………………… ۷۲

۲-۵- پیشینه تحقیق:……………………………………………………………………………………………………… ۷۴

۲-۵-۱-تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………………….. ۷۴

۲-۵-۲-تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………………………… ۷۷

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. ۹۴

۳-۲- فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………….. ۹۴

۳-۳- قلمرو پژوهش……………………………………………………………………………………………………. ۹۵

۳-۳-۱- قلمرو مکانی پژوهش……………………………………………………………………………………….. ۹۵

۳-۳-۲- قلمرو زمانی پژوهش………………………………………………………………………………………… ۹۵

۳-۴- جامعه آماری و روش انتخاب نمونه ………………………………………………………………………… ۹۵

۳-۴-۱- نمونه آماری …………………………………………………………………………………………………… ۹۶

۳-۵- روش جمع آوری داده ها………………………………………………………………………………………. ۹۸

۳-۶- متغیر های تحقیق…………………………………………………………………………………………………. ۹۸

۳-۶-۱- متغیرهای تأخیری (کمکی)……………………………………………………………………………………………………………… ۹۹

۳-۷- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۰

۳-۸- کلیات رگرسیون چند متغیره……………………………………………………………………………………. ۱۰۴

۳-۸-۱- رگرسیون چند متغیره…………………………………………………………………………………………. ۱۰۴

۳-۸-۲- پیش فرض های مدل رگرسیون……………………………………………………………………………. ۱۰۴

۳-۹- روش های آماری جهت تعیین نوع داده ها………………………………………………………………… ۱۰۵

۳-۱۰- آزمون های آماری لازم جهت تحلیل رگرسیون چند متغیره…………………………………………… ۱۰۶

۳-۱۰-۱- آزمون های معنی دار بودن در الگوی رگرسیون………………………………………………………. ۱۰۶

۳-۱۰-۲- آزمون های تشخیص همبستگی پیاپی………………………………………………………………….. ۱۰۶

۳-۱۱- خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………. ۱۰۶

فصل چهارم: برآورد الگو و یافته‌های تحقیق

۴-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۹

۴-۲- آماره‌های توصیفی متغیرهای مورد بررسی………………………………………………………………….. ۱۰۹

۴-۳- ارائه الگوهای برآوردی………………………………………………………………………………………….. ۱۱۰

۴-۳-۱- برآورد الگوی بررسی‌کننده متغیرهای اثرگذار بر سیاست تقسیم سود شرکتها در کل شرکتهای مورد بررسی………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۱

۴-۳-۲- برآورد الگوی بررسی‌کننده متغیرهای اثرگذار بر سیاست تقسیم سود شرکتها در صنایع خودرو و ساخت قطعات……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۴

۴-۳-۳- برآورد الگوی بررسی‌کننده متغیرهای اثرگذار بر سیاست تقسیم سود شرکتها در صنایع محصولات کانی غیرفلزی (به همراه سیمان، آهک و گچ)…………………………………………………………………………….. ۱۱۷

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۱

۵-۲-خلاصه نتایج تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۱۲۱

۵-۳- نتایج حاصل از تحقیق…………………………………………………………………………………………… ۱۲۱

۵-۴-پیشنهادهای حاصل از انجام تحقیق……………………………………………………………………………. ۱۲۵

۵-۵-پیشنهاد ها برای تحقیقات آینده………………………………………………………………………………… ۱۲۶

۵-۶-محدودیت­های پژوهش………………………………………………………………………………………….. ۱۲۷

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۸

پیوست……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۲ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 792 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *