گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی ارتباط بلند مدت بین شاخص های مزیت صادراتی با میزان صادرات ایران در مقابل رقبا و بررسی بازارهای بالقوه هدف (محصولات عمده: پسته، خرما و کیوی) * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی ارتباط بلند مدت بین شاخص های مزیت صادراتی با میزان صادرات ایران در مقابل رقبا و بررسی بازارهای بالقوه هدف (محصولات عمده: پسته، خرما و کیوی)
۱۳۹۶-۰۶-۰۷
388 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی ارتباط بلند مدت بین شاخص های مزیت صادراتی با میزان صادرات ایران در مقابل رقبا و بررسی بازارهای بالقوه هدف (محصولات عمده: پسته، خرما و کیوی)


تعداد صفحات ۷۰ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

به دلیل اهمیت حضور ایران در بازاهای جهانی و شناخت رقبا و بازارهای هدف، در این مطالعه علاوه بر محاسبه مزیت صادراتی ایران و سایر رقبا با استفاده از فرمول RCA، به بررسی رابطه علی بین مزیت صادراتی ایران و میزان صادرات محصولات (پسته،خرما و کیوی) پرداخته شد. بر این اساس صادرات ایران طی سالهای ۸۸-۱۳۶۸ و چهار برنامه­ی توسعه مورد بررسی قرار گرفته و پس از اثبات وجود روابط بلندمدت بین میزان صادرات ایران و مزیت صادراتی، با استفاده از تکنیک­های سری زمانی نظیر الگوهای علیت گرنجر، VECM و VAR رابطه علیت و نتایج کوتاه­مدت و بلندمدت محاسبه شد. در ادامه مزیت وارداتی کشورهای عمده واردکننده جهت تعیین بازارهای هدف نیز تعیین گردید. نتایج این مطالعه نشان داد که ایران از نظر مزیت صادراتی پسته، رتبه اول را در جهان دارا می­باشد. اما شاخصRCA  آن از روندی نزولی برخوردار است. از سویی دیگر، کشورهای هنگ کنگ، آلمان و ایتالیا در سال­های مورد مطالعه دارای مزیت وارداتی می­باشند، لذا می توانند به عنوان مهمترین بازارهای هدف محصول پسته ایران انتخاب شوند. همچنین نتایج این تحقیق نشان می­دهد که مزیت صادراتی پسته ایران مرهون رشد صادراتی می باشد. همچنین با توجه به برآوردهای بلند مدت، هر گونه شوک ایجاد شده بر مزیت صادراتی پسته در دو دوره تعدیل خواهد شد. مقادیر شاخص های RCA و RSCA نیز در بیشتر سال های مورد مطالعه بیانگر مزیت نسبی صادراتی خرمای ایران است. آنچه در این بین حائز اهمیت است روند صعودی مزیت نسبی صادراتی خرما می باشد. همچنین کشورهای هند، امارات، موراکو و فرانسه از مزیت نسبی در واردات خرما برخوردار هستند، لذا می توانند به عنوان بازارهای هدف انتخاب شوند. همچنین نتایج بیانگر وجود رابطه دوطرفه بین مزیت صادراتی و میزان صادرات خرما می باشد. همچنین با توجه به برآوردهای بلند مدت، هر گونه شوک ایجاد شده بر مزیت صادراتی خرما در کمتر از دو دوره تعدیل خواهد شد. همچنین مقادیر شاخص های RCA و RSCA نیز در سال های مورد مطالعه بیانگر مزیت نسبی صادراتی کیوی ایران است. آنچه در این بین حائز اهمیت است روند صعودی مزیت نسبی صادراتی می باشد. با وجود مزیت نسبی واردات ژاپن، آلمان، اسپانیا، بلژیک و هلند، این کشورها به عنوان بازارهای هدف مناسب معرفی می شوند. در ضمن بین صادرات و مزیت صادراتی آن هم رابطه مستقیم وجود دارد که با افزایش میزان صادرات، مزیت نسبی هم افزایش یافته است.

          فهرست مطالب
عنوان                                                                                                       
چکیده
فصل اول: کلیات
۱ـ۱ـ ضرورت تحقیق و تعریف مسأله…………………………………………………………………………………..
۱-۱-۱-  مزیت نسبی………………………………………………………………………………………………………..
۱-۱-۲- بازار هدف……………………………………………………………………………………………..
۱-۲- پسته………………………………………………………………………………………………………………………..
۱-۳- خرما……………………………………………………………………………………………………………………………………………
۱-۴- کیوی………………………………………………………………………………………………………………………
۱ـ۵ـ سوال های اساسی طرح………………………………………………………………………………………………
۱-۶- سوالات فرعی…………………………………………………………………………………………………………..
۱ـ۷ـ اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….
۱ـ۸ـ فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 
فصل دوم: پیشینه تحقیق
۲ـ۱ـ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………
۲ـ۲ـ مطالعات داخلی…………………………………………………………………………………………………………
۲ـ۳ ـ مطالعات خارجی………………………………………………………………………………………………………
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱- تعیین مزیت نسبی…………………………………………………………………………………………………….
۳-۱-۱- شاخص مزیت نسبی آشکار(RCA)………………………………………………………………………….
۳-۱-۲- شاخص مزیت نسبی آشکار شده متقارن (RSCA)………………………………………………………
۳-۲- تعیین بازارهای هدف………………………………………………………………………………………………..
۳-۳- بررسی ارتباط بلند مدت بین مزیت صادراتی و میزان صادرات……………………………………….
۳-۳-۱- آزمون ریشه واحد…………………………………………………………………………………………………
۳-۳-۲- آزمون رتبه همگرایی……………………………………………………………………………………………..
۳-۳-۳- آزمون یوهانسون و یوسلیوس…………………………………………………………………………………
     ۳-۳-۴- آزمون علیت گرنجر…………………………………………………………………………………………
فصل چهارم: نتایج و بحث
۴-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………
عنوان
۴-۲-۱- وضعیت پسته ایران در مقابل رقبا …………………………………………………………………………..
۴-۲-۲- بررسی شاخص های RCA و RSCA صادرات پسته ایران و رقبا ……………………………………
۴-۲-۳- بررسی شاخص RCA واردات کشورهای برتر وارد کننده پسته ……………………………………
۴-۲-۴- بررسی بازارهای هدف محصول پسته …………………………………………………………………….
۴-۲-۵- بررسی ارتباطات بلند مدت بین شاخص مزیت صادراتی و میزان صادرات پسته ایران……
۴-۲-۵-۱- نتایج آزمون ریشه واحد ……………………………………………………………………………………
۴-۲-۵-۲- نتایج آزمون مرتبه همگرایی …………………………………………
۴-۲- ۵-۳- نتایج برازش الگوی تصحیح خطا برداری (VECM) ……..
۴-۳- خرما
۴-۳-۱- بررسی وضعیت خرما ایران در مقابل رقبا …………………………………………………….
۴-۳-۲- بررسی شاخص های RCA و RSCA صادرات خرما ایران و رقبا ……………..
۴-۳-۳- بررسی شاخص RCA کشورهای مهم واردکننده خرما ……………………………………………..
۴-۳- ۴- بررسی بازارهای هدف محصول خرما ………………………………………………
۴-۳-۵- بررسی ارتباطات بلند مدت بین شاخص مزیت صادراتی و میزان صادرات خرما ایران
۴-۳- ۵-۱- نتایج آزمون ریشه واحد…………………………………………………………………………………..
۴-۳-۵-۲- نتایج آزمون مرتبه همگرایی ………………………………………………………………………………
۴-۳-۵-۳- نتایج برازش الگوی تصحیح خطا برداری (VECM) ………………………………………………
۴-۴-کیوی………………………………………………………………………………………………………………………..
۴-۴-۱- بررسی وضعیت کیوی ایران در مقابل رقبا………………………………………………………………..
۴-۴-۲- بررسی شاخص های RCA و RSCA صادرات کیوی ایران و رقبا…………………………………..
۴-۴- ۳- بررسی شاخص RCA کشورهای مهم وارد کننده کیوی …………………………………………….
۴-۴-۴- بررسی بازارهای هدف محصول کیوی…………………………………………………………………….
۴-۴- ۵- بررسی ارتباط بین مزیت صادراتی و میزان صادرات کیوی ایران
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………
۵-۱-۱- پسته……………………………………………………………………………………………………………………
۵-۱-۲- خرما……………………………………………………………………………………………………………………
۵-۱-۳- کیوی…………………………………………………………………………………………………………………..
۵-۲- پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………..
عنوان
۵-۲-۱- پسته……………………………………………………………………………………………………………………
۵-۲-۲- خرما……………………………………………………………………………………………………………………
۵-۲-۳- کیوی…………………………………………………………………………………………………………………..
فهرست منابع
پیوست ها
چکیده انگلیسی


ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 792 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *