گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی اثر مخلوط روغن‌های گیاهی و ساپونین‌های غیراستروئیدی بر عملکرد، متابولیسم لیپید و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسی اثر مخلوط روغن‌های گیاهی و ساپونین‌های غیراستروئیدی بر عملکرد، متابولیسم لیپید و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی
2017-09-03
373 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی اثر مخلوط روغن‌های گیاهی و ساپونین‌های غیراستروئیدی بر عملکرد، متابولیسم لیپید و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی


تعداد صفحات ۵۳ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”321″]

چکیده

این آزمایش به منظور ارزیابی اثرات استفاده از سطوح  ۷۵/۰ ، ۱ و ۲۵/۱  درصد از روغن های مخلوط گیاهی(مخلوط روغن آویشن، رزماری و اکالیپتوس) در مراحل آغازین ، رشد و پایانی (۲۱، ۳۵ و۴۹ روزگی)  بر عملکرد، متابولیسم لیپید، برخی فراسنجه های خونی و مقایسه آن نسبت به آنتی بیوتیک در قالب طرح کاملا تصادفی (۴*۵) طراحی گردید. در این تحقیق تعداد ۲۰۰ قطعه جوجه گوشتی سویه راس۳۰۸ (در هر تکرار تعداد ۱۰ قطعه جوجه) از سن ۱ تا ۴۹ روزگی مورد آزمایش قرار گرفتند.گروه های آزمایشی شامل : ۱- تیمار شاهد (بدون استفاده از روغن های مخلوط گیاهی) ۲- تیمار حاوی ۷۵/۰ درصد روغن های مخلوط گیاهی ۳- تیمار حاوی ۱ درصد روغن های مخلوط گیاهی۴- حاوی۲۵/۱ درصد روغن های مخلوط گیاهی ۵- تیمار حاوی آنتی بیوتیک اریترومایسین.

نتایج حاصله نشان داد که استفاده از سطوح مختلف روغن های مخلوط گیاهی در مراحل آغازین ، رشد و پایانی  نسبت  به گروه شاهد دارای اثرات  بهتر و معنی داری بود(۵/۰ >  P). اما نسبت به تیمار حاوی آنتی بیوتیک دارای اثر معنی داری نبود. از لحاظ  عددی تیمار حاوی آنتی بیوتیک نسبت به سایر تیمارها  عملکرد بهتری نشان داد. بیشترین افزایش وزن پس از تیمار حاوی آنتی بیوتیک مربوط  به تیمار حاوی ۲۵/۱ درصد روغن های مخلوط گیاهی و نیز بالا ترین درصد کل لاشه پس از تیمار حاوی آنتی بیوتیک متعلق به تیمار حاوی ۲۵/۱ درصد روغن های مخلوط گیاهی به همراه ساپونین بود. نتایج حاصله از تجزیه فراسنجه های سرمی (کلسترول، تری گلیسرید، HDL وLDL ) نشان داد گروه حاوی ۲۵/۱ درصد روغن های مخلوط گیاهی نسبت به تمامی گروه ها نتایج بهتری نشان داد. نتایج حاصله به صورت کلی نشان داد هرچند استفاده از مخلوط روغن های گیاهی بر روی کیفیت لاشه موثر است ولی از نظر اقتصادی نسبت به آنتی بیوتیک مقرون به صرفه نمی باشد.

واژگان کلیدی :  جوجه گوشتی، روغن های مخلوط گیاهی به همراه ساپونین های غیر استروئیدی،  آنتی بیوتیک، متابولیسم لیپید، عملکرد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                        صفحه

چکیده                                                                                                            ۱

فصل اول کلیات تحقیق                                                                                 

مقدمه                                                                                                             ۳

بیان مسئله                                                                                                        ۳

اهداف تحقیق                                                                                                    ۵

فرضیات تحقیق                                                                                                 ۵

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- ترکیبات فعال موجود در گیاهان                                                                        ۷

۲-۲-۱- مواد معدنی                                                                                            ۷

۲-۱-۲- اسیدهای آلی                                                                                          ۷

۲-۱-۳- موسیلاژها                                                                                             ۷

۲-۱-۴-آلکالوئیدها                                                                                             ۷

۲-۱-۵- گلیکوزیدها                                                                                            ۷

۲-۱-۶- تانن ها                                                                                                ۷

۲-۱-۷- رزین ها                                                                                               ۷

۲-۱-۸-ترکیبات تلخ                                                                                           ۷

۲-۱-۹-آنتی بیوتیک ها                                                                                        ۸

۲-۱-۱۰- ساپونین ها                                                                                           ۸

۲-۱-۱۱- اسانس های گیاهی                                                                                  ۸

۲-۲- دسته بند گیاهان دارای اسانس                                                                          ۹

۲-۳- دسته بندی اسانس ها                                                                                    ۹

۲-۴-کاربرد اسانس ها در صنایع مختلف                                                                    ۱۰

۲-۵- کاربرد اسانس ها در پزشکی                                                                           ۱۰

۲-۶- کاربرد اسانس ها در تغذیه دام وطیور                                                                 ۱۱

۲-۷- معرفی گیاهان مورد تحقیق                                                                             ۱۲

۲-۷-۱- آویشن                                                                                                 ۱۲

۲-۷-۱-۱- ترکیبات واثر گیاه                                                                                  ۱۳

۲-۷-۲- اکلیل کوهی (رزماری )                                                                              ۱۳

۲-۷-۲-۱- ترکیبات و اثر گیاه                                                                                 ۱۳

۲-۷-۳- اکالیپتوس                                                                                              ۱۴

۲-۷-۳-۱- ترکیبات و اثر گیاه                                                                                 ۱۵

۲-۸- مروری بر پژوهش‌های انجام شده                                                                     ۱۶

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- زمان و محل انجام آزمایش                                                                             ۲۱

۳-۲- پرنده های مورد آزمایش                                                                                ۲۱

۳-۳- سالن آزمایش                                                                                            ۲۱

۳-۴- آشیانه                                                                                                     ۲۱

۳-۵- دان خوری                                                                                               ۲۲

۳-۶-  آب خوری                                                                                              ۲۲

۳-۷- برنامه واکسن های مورد استفاده                                                                        ۲۲

۳-۸- جیره های آزمایشی                                                                                      ۲۳

۳-۸-۱-  مرحله آغازین                                                                                        ۲۴

۳-۸-۲-  مرحله رشد                                                                                           ۲۴

۳-۸-۳-  مرحله پایانی                                                                                         ۲۴

۳-۹-  نحوه اندازه گیری متغیرها و انجام تصحیحات لازم                                                  ۲۷

۳-۹-۱ اندازه گیری خوراک مصرفی                                                                          ۲۸

۳-۹-۲ تعداد روز مرغ                                                                                         ۲۸

۳-۹-۳- اندازه گیری افزایش وزن                                                                            ۲۹

۳-۹-۴- اندازه گیری راندمان غذایی                                                                          ۳۱

۳-۹-۵- اندازه گیری وزن سکوم به وزن زنده                                                               ۳۱

۳-۹-۶- اندازه گیری درصد وزن دستگاه گوارش                                                           ۳۱

۳-۹-۷- اندازه گیری بازده لاشه                                                                               ۳۲

۳-۹-۸- اندازه گیری بازده قطعات لاشه                                                                      ۳۲

۳-۹-۸-۱- درصد سینه                                                                                         ۳۲

۳-۹-۸-۲- درصد ران ها                                                                                      ۳۲

۳-۹-۹- طول سکوم                                                                                            ۳۲

۳-۹-۱۰- طول روده                                                                                            ۳۳

۳-۹-۱۱- فرسنجه های خونی                                                                                 ۳۳

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ‌ها

۴-۱-  تجزیه و تحلیل آماری                                                                                  ۳۵

۴-۲- سرانه خوراک مصرفی                                                                                   ۳۵

۴-۳- افزایش وزن                                                                                              ۳۶

۴-۴- ضریب تبدیل غذایی                                                                                    ۳۷

۴-۵- راندمان تولید                                                                                             ۳۹

۴-۶- آنالیز دستگاه گوارش و چربی محوطه بطنی                                                          ۳۹

۴-۷- تجزیه فاکتور های خونی                                                                                ۴۲

فصل پنجم: بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادها

۵-۱-  نتیجه گیری کلی و پیشنهادها                                                                          ۴۵

۵-۱-۱- نتیجه گیری                                                                                            ۴۵

۵-۱-۲- پیشنهادها                                                                                              ۴۵

منابع                                                                                                              ۴۶

پیوست                                                                                                           ۵۳

 

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 920 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *