گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسی اثر سمیت سلولی عصاره گیاه Allium atroviolaceum بر رده سلول های سرطانی


رهاپروژه

ادامه مطلب

آپدیت
دانلود پایان نامه بررسی اثر سمیت سلولی عصاره گیاه Allium atroviolaceum بر رده سلول های سرطانی
2017-09-02
537 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسی اثر سمیت سلولی عصاره گیاه Allium atroviolaceum بر رده سلول های سرطانی


تعداد صفحات ۶۶ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”304″]

چکیده :

 مقدمه: سرطان یکی از عمده ترین معضلات بهداشت عمومی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. تخمین زده می شود که ۹/۱۰ میلیون مورد جدید، ۷/۶ میلیون مرگ و ۶/۲۴ میلیون فرد زنده در سال ۲۰۰۲ با سرطان مواجه بوده اند. سرطان دومین عامل کشنده در ایالات متحده است.

رده سلول های سرطانی به کار رفته در ایـن پـایـان نـامه، رده سلول های سرطانی Hela  و MCF-7 می باشند.

پیشینه تحقیق: فراورده های طبیعی کشف شده از گیاهان دارویی نقش مهمی در درمان سرطان داشته اند. از ۳۵ داروی پر فروش در سال ۲۰۰۰ در سراسر دنیا، ۱۴ ترکیب را فراورده های طبیعی یا مشتقاتشان تشکیل می دهند.

    Allium atroviolaceumگیاهی علفی و چند ساله ، از خانواده آلیاسه می باشد که خواص آنتی باکتریال و آنتی اکسیدان آن به ثبت رسیده است.

مواد و روش ها: در این پژوهش پس از کشت و تکثیر رده سلول های سرطانی Hela  که از انستیتو پاستور ایران تهیه گردیدند؛ به منظور تعیین اثر سمیت سلولی عصاره اتانولی گیاه Allium atroviolaceum،  این سلول­ها در مجاورت دوزهای مختلف عصاره اتانولی این گیاه (mg/ml 10، ۵/۷، ۵، ۵/۲، ۲۵/۱، ۶۲۵/۰، ۳۱۲/۰ و ۱۵۶/) قرار گرفتند و به مدت ۷۲ ساعت انکوبه شدند. پس از پایان انکوباسیون تست  MTTانجام شد.

نتایج: نتایج نشان می دهد که در سلول های Hela عصاره اتانولی گیاه Allium atroviolaceum در غلظت های mg/ml 5 و ۵/۲ (* p0.05) وmg/ml 25/1 و ۶۲۵/۰ (* * p0.02) رشد سلول ها را به طور معناداری نسبت به گروه کنترل کاهش داده است (جدول ۴-۱). این عصاره دارای اثرات سمیت سلولی در غلظت های mg/ml 10، ۵/۷، ۵، ۵/۲، ۲۵/۱، ۶۲۵/۰، ۳۱۲/۰ و ۱۵۶/۰ به ترتیب به میزان ۵۴/۴۴%، ۳۶/۴۹%، ۳۶/۵۸%، ۴۲/۷۵%، ۹۳/۸۵%، ۸۳/۹۱%، ۰۶/۷۰% و ۱۹/۲۱% است (نمودار ۴-۱). بالاترین درصد مهار رشد در غلظت mg/ml 625/0به میزان ۸۳/۹۱% بوده است. میزان IC50  به میزان mg/ml 642/6 محاسبه گردید.

همچنین نتایج نشان می دهد که در سلول های MCF-7 عصاره اتانولی گیاه Allium atroviolaceum در غلظت های mg/ml 10 و ۱۵۶/۰ (* * p0.02) وmg/ml 5، ۵/۲، ۲۵/۱ و ۶۲۵/۰ (* * * p0.001) رشد سلول ها را به طور معناداری نسبت به گروه کنترل کاهش داده است (جدول ۴-۲). این عصاره دارای اثرات سمیت سلولی در غلظت های mg/ml 10، ۵/۷، ۵، ۵/۲، ۲۵/۱، ۶۲۵/۰، ۳۱۲/۰ و ۱۵۶/۰ به ترتیب به میزان ۵۹/۶۲%، ۶۴/۶۶%، ۲۶/۸۳%، ۱۸/۹۵%، ۱۸/۹۷%، ۵۴/۹۴، ۳۸/۵۱% و ۶۲/۲۰%  است (نمودار ۴-۲). بالاترین درصد مهار رشد در غلظتmg/ml 25/1 به میزان ۱۸/۹۷%  بوده است. میزان IC50  به میزان mg/ml 765/1 محاسبه گردید.

نتیجه­گیری نهایی: از آنجا که عصاره اتانولی گیاه Allium atroviolaceum  دارای اثر مهار سلولی بر رده سلول­های سرطانی  Helaو  MCF-7بوده است، می­توان با انجام مطالعات بیشتر بر روی مدل­های جانوری و کار­آزمایی بالینی و در صورت تأییدات بعدی به عنوان یک ماده موثر در درمان سرطان مورد معرفی قرار گیرد.

 

 

 

کلید واژه : سمیت سلولی، عصاره اتانولی Allium atroviolaceum ، رده سلول های سرطانی Hela ،

رده سلول های سرطانی MCF-7- عصاره

    

فهرست مطالب

عنوان             صفحه

چکیده ……….

۱

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….۴
۱-۱-  سرطان و روند سلولی- مولکولی آن…………………………………………………………………………..۴
۱-۲- پراکنش سرطان ………………………………………………………………………………………………………..۶
۱-۳-سرطان پستان ……………………………………………………………………………………………………………۱۰
۱-۴- رده سلول های سرطانی MCF-7………………………………………………………………………………۱۰

۱-۵- سرطان دهانه رحم…………………………………………………………………………………………………….

۱-۶-رده سلول های سرطانی Hela…………………………………………………………………………………….

۱۰
۱۰

۱-۷- درمان سرطان……………………………………………………………………………………………………………

۱۱

۱-۸- بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق …………………………………………………………………………….

۱۲

۱-۹- گیاه شناسی ……………………………………………………………………………………………………………..

۱۳

۱-۹-۱-۱- جنس ……………………………………………………………………………………………………………..

۱۳

۱-۹-۱-۲- گونه………………………………………………………………………………………………………………..

۱۳

۱-۹-۲- پراکنش جغرافیایی ……………………………………………………………………………………………….

۱۴

۱-۹-۳- رویشگاه………………………………………………………………………………………………………………

۱۴

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………

۱۶

۲-۲- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..

۱۸

۲-۳- اهداف کاربردی ……………………………………………………………………………………………………….

۱۸

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- مواد و وسایل مورد استفاده………………………………………………………………………………………..

۲۰

۳-۱-۱- وسایل آزمایشگاهی مورد نیاز…………………………………………………………………………………

۲۰
۳-۱-۲- مواد شیمیایی مورد نیاز        ……………………………………………………………………………………..۲۰
۳-۲- جمع آوری گیاه……………………………………………………………………………………………………..۲۰
۳-۳- روش عصاره گیری……………………………………………………………………………………………………۲۱
۳-۴- تهیه رقت های مختلف از عصاره گیاهی………………………………………………………………………۲۱
۳-۵- رده سلول های سرطانی……………………………………………………………………………………………..۲۱
۳-۶- محیط کشت……………………………………………………………………………………………………………۲۲
۳-۷- سرم جنین گاو………………………………………………………………………………………………………..۲۴
۳-۸- محلول پنی سیلین استرپتومایسین ……………………………………………………………………………..۲۷
۳-۹- محلول تریپسن – ورسن…………………………………………………………………………………………..۲۷
۳-۱۰- تهیه محلول MTT ………………………………………………………………………………………………۲۷
۳-۱۱- فراوری خون ……………………………………………………………………………………………………….۲۷
۳-۱۲- برخی از پروتکل های رایج به کار رفته در این پایان نامه……………………………………………..۲۸
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- نتایج مربوط به اثر عصاره اتانولی Allium atroviolaceum  بر رده سلول های سرطانی Hela …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

۳۴

۴-۳- اثر سمیت سلولی عصاره اتانولی گیاه   Allium atroviolaceum   بر  رده  سلول های   سرطانی  Hela ……………………………………………………………………………………………………………….. 

۴۳

۴-۴- درصد مهار رشد سلول های سرطانی Hela در غلظت های مختلف عصاره گیاهAllium atroviolaceum …………………………………………………………………………………………………………… 

۴۴

۴-۵- نتایج مربوط به اثر عصاره اتانولی Allium atroviolaceum  بر رده سلول های سرطانی MCF-7 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

۴۵

۴-۷ – اثر سمیت  سلولی  عصاره  اتانولی  گیاه   Allium atroviolaceum   بر  رده  سلول های  سرطانی  MCF-7 ………………………………………………………………………………………………….. 

۵۴

۴-۸- درصد مهار رشد سلول های سرطانی MCF-7 در غلظت های مختلف عصاره گیاه Allium atroviolaceum ……………………………………………………………………………………………… 

۵۵

فصل ۵ : بحث و نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱- بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………۵۷
۵-۲- پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………..۵۹
منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………..۶۰
پیوست……………………………………………………………………………………………………………………………..۶۶ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 937 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *