گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بررسى شرط عدم تمکین و عدم بارورى درفقه و حقوق ایران * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بررسى شرط عدم تمکین و عدم بارورى درفقه و حقوق ایران
۱۳۹۶-۰۸-۰۶
825 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بررسى شرط عدم تمکین و عدم بارورى درفقه و حقوق ایران


تعداد صفحات ۱۴۰ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

عقد نکاح همانند سایر عقود، از قابلیت پذیرش شرط ضمن عقد برخوردار است. از جمله شروط مبتلا به در جهان معاصر شروط ناظر بر آثاری چون تمکین و باروری در قلمرو نکاح است. بعضی از فقهاء این آثار و حقوق برخاسته از عقد نکاح را مقتضای ذات عقد می‌دانند و برخی دیگر آن را مقتضای اطلاق عقد نکاح تلقی می‌کنند. آن چه پرسش اصلی این رساله را سامان می‌دهد این است که آیا می‌توان با استفاده از شرط ضمن عقد، آثار مذکور را در عقد نکاح نادیده گرفت؟ در پاسخ به این سؤال می‌توان گفت که تمکین و فرزندآوری در ماهیت و ذات عقد نکاح لحاظ نشده است و امکان شرط تعدیل و تقیید آن در ضمن عقد نکاح وجود دارد؛ زیرا اولاً: مقاصد متعددی بر نکاح مترتب است و تمکین و باوری تنها بخشی از مجموعه حکمت‌های آن به شمار می‌آید؛ ثانیاً: عقد نکاح موجب حلیت تمتع است نه فعلیت تمتع؛ ثالثاً: حکم به صحت و جواز ازدواج با شخص عقیم و نازا، یائسه و معذورالوطی دلیل دیگری بر اثبات این مدعا است؛ اما نگارنده در پژوهش حاضر بر این باور است که نکاح از عقود خاص به شمار آمده و شرطی که به طور مطلق حق استمتاعات جنسی را از زندگی زناشویی کسی سلب نماید، شرطی خلاف‌ اثر ظاهری عقد است و از مصادیق تحریم مباح محسوب می شود. همچنین این رساله می کوشد تا اثبات کند باروری مقتضای ذات و اطلاق عقد نکاح نیست و حق امتناع از فرزندآوری برای زوجین وجود دارد؛ اما به استناد شرط ضمنی بنایی، طرح دادخواست قضایی محرومیت از فرزند آوری در دادگاه صالح مسموع خواهد بود.

 

 

واژه هاى کلیدی : نکاح تمکین، باروری، شرط عدم تمکین، شرط عدم باروری، مقتضای ذات عقد، فقه، حقوق اسلامی.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه

چکیده ۱

کلیات تحقیق

۱- مقدمه. ۳

۲- بیان مسأله. ۴

۳-  ضرورت و اهمیت تحقیق.. ۴

۴- پیشینه ی تحقیق.. ۵

۵ – اهداف تحقیق.. ۶

۶- سؤالات اصلی تحقیق.. ۷

۷- سؤالات فرعی تحقیق.. ۷

۸- فرضیه‌های تحقیق.. ۷

۹- روش تحقیق.. ۸

۱۰- ساختار تحقیق.. ۸

فصل اول: ادبیات و مفاهیم تحقیق

۱-۱- مفهوم شناسی نکاح.. ۱۰

۱-۲- مقاصد نکاح.. ۱۲

۱-۲-۱- پاسخ به دعوت الهی.. ۱۳

۱-۲-۲- التزام به سنت نبوی.. ۱۳

۱-۲-۳- بقای نسل.. ۱۳

۱-۲-۴- دستیابی به آرامش درونی.. ۱۴

۱-۲-۵- پاسخ به نیاز همدلی.. ۱۴

۱-۲-۶- تعمیق امنیت اجتماعی.. ۱۵

۱-۲-۷- بهره مندی از رزق مادی و معنوی.. ۱۵

۱-۲-۸- پرورش روح تعاون. ۱۶

۱-۲-۹- کسب اعتبار اجتماعی.. ۱۶

۱-۲-۱۰-  تحقق رابطه محرمیت… ۱۶

۱-۲-۱۱- رهایی از تنهایی.. ۱۷

۱-۳- آثار نکاح.. ۱۷

۱-۳-۱- مهر. ۱۷

۱-۳-۲- نفقه. ۱۷

۱-۳-۳- قوامیت مرد. ۱۸

۱-۳-۴- مفهوم شناسی تمکین.. ۱۸

۱-۳-۴-۱-نشوز. ۲۱

۱-۳-۴-۲- قوامیت زوج در تمکین.. ۲۲

۱-۳-۴-۳- حکم تکلیفی و وضعی تخلف از تمکین.. ۲۳

۱-۳-۴-۴-حکومت اخلاق بر حق تمکین.. ۲۴

۱-۳-۴-۵- منشأ لزوم تمکین.. ۲۵

۱-۳-۵- باروری یا استیلاد. ۲۸

۱-۳-۵-۱-حکمت باروری در قرآن. ۲۹

۱-۳-۵-۲-حکمت باروری در سنت… ۳۲

۱-۴- عزل. ۳۳

۱-۴-۱- ادله جواز عزل. ۳۴

۱-۴-۲- ادله حرمت عزل. ۳۵

۱-۴-۳- جواز عزل از برخی زنان. ۳۵

۱-۴-۴- قول به کراهت عزل. ۳۶

۱-۴-۵- حکم عزل در ازدواج موقت… ۳۶

۱-۴-۶- عزل و نفی  ولد. ۳۷

۱-۴-۷- حکم عزل زوجه. ۳۷

۱-۴-۸- نتیجه گیری.. ۳۸

۱-۵- مفهوم شناسی شرط.. ۳۹

۱-۵-۱-شرط ضمن عقد. ۴۰

۱-۵-۲- شرط ابتدایی.. ۴۰

۱-۵-۳- شرط ضمنی بنایی.. ۴۱

۱-۵-۴- شرط ضمنی عرفی.. ۴۲

۱-۵-۵-تفاوت شرط ضمنی بنایی با عرفی.. ۴۳

۱-۵-۶-تفاوت شرط بنایی با شرط ابتدایی.. ۴۴

۱-۵-۷- شرایط صحّت شرط.. ۴۴

۱-۵-۸- اقسام شرط ضمن عقد. ۴۵

۱-۵-۸-۱- شرط صفت… ۴۵

۱-۵-۸-۲- شرط نتیجه. ۴۶

۱-۵-۸-۳- شرط فعل.. ۴۶

۱-۵-۹- اقسام شرط ضمن عقد نکاح.. ۴۷

۱-۵-۱۰- ضمانت اجرای تخلف از شرط.. ۴۸

۱-۵-۱۱- نتیجه‌گیری.. ۴۹

فصل دوم: بررسی فقهی شرط عدم تمکین

۲-۱- مقتضای ذات و اطلاق عقد. ۵۱

۲-۱-۱- صور شروط مغایر با مقتضای عقد. ۵۲

۲-۱-۲- مبنای بطلان شرط خلاف مقتضای عقد. ۵۴

۲-۱-۳- ضوابط تشخیص مقتضای ذات عقد. ۵۵

۲-۱-۴- دیدگاه برگزیده ۵۸

۲-۱-۵- تعیین مقتضای ذات عقد نکاح و نسبت آن با تمکین.. ۵۹

۲-۲- حق یا حکم بودن تمکین.. ۶۰

۲-۲-۱- تفاوت بین حق و حکم. ۶۲

۲-۲-۲- خلط حق با حکم. ۶۳

۲-۳- شرط عدم تمکین از منظر فقه امامیه. ۶۴

۲-۳-۱- بررسی دیدگاه صحت شرط عدم تمکین.. ۶۴

۲-۳-۲- بررسی دیدگاه عدم صحت شرط عدم تمکین.. ۶۸

۲-۳-۳- شرط عدم تمکین در نکاح موقت… ۷۱

۲-۳-۴- تمکین محدود در ازدواج موقت… ۷۲

۲-۴- شرط عدم تمکین در فقه اهل سنت۷۳

۲-۴-۱- فقه حنفیه. ۷۳

۲-۴-۲- فقه مالکیه. ۷۳

۲-۴-۳-فقه شافعی.. ۷۴

۲-۴-۴-  فقه حنابله. ۷۴

۲-۵- نکاح مسیار و فرق آن با نکاح مشروط به عدم تمکین.. ۷۵

۲-۶-شرط عدم تمکین در حقوق ایران. ۷۶

۲-۶-۱- قول مخالفین.. ۷۷

۲-۶-۲- قول موافقین.. ۷۸

۲-۷- تخلف از شرط عدم تمکین.. ۷۹

۲-۷-۱- ضمانت اجرای تخلف از شرط عدم تمکین.. ۷۹

۲-۷-۲- حکم تکلیفی و وضعی تخلف از شرط محدودیت در تمکین.. ۸۰

۲-۷-۲-۱- حق فسخ.. ۸۱

۲-۷-۲-۲- مطالبه ی خسارت… ۸۲

۲-۷-۲-۳- اجبار زوج به ترک فعل.. ۸۳

۲-۷-۲-۴- تعیین ضمانت اجرایی پیش بینی شده در عقد. ۸۳

۲-۷-۲-۵- جمع بندی مطلب… ۸۳

فصل سوم : بررسی فقهی شرط عدم باروری

۳-۱- شرط عدم باروری در فقه امامیه. ۸۸

۳-۱-۱- رابطه باروری با مقتضای ذات عقد نکاح.. ۸۹

۳-۱-۲- رابطه باروری با مقتضای اطلاق عقد نکاح.. ۹۰

۳-۱-۲-۱- باروری حق زوج.. ۹۱

۳-۱-۲-۲- باروری حق زوجه. ۹۲

۳-۱-۲-۳- باروری حق طرفینی.. ۹۲

۳-۱-۲-۴- باروری خارج از مقتضای اطلاق عقد. ۹۴

۳-۱-۲-۵- دیدگاه برگزیده ۹۶

۳-۱-۲-۵-۱- نقد و بررسی دیدگاه های مربوط به باروری.. ۹۷

۳-۲- شرط باروری در ضمن عقد نکاح.. ۱۰۰

۳-۲-۱- باروری با شرط ضمنی.. ۱۰۰

۳-۲-۲- شرط فعل درباروری.. ۱۰۲

۳-۲-۲-۱- تخلف از شرط فعل درباروری.. ۱۰۲

۳-۲-۳- شرط صفت در باروری.. ۱۰۳

۳-۴- ادله جواز شرط عدم باروری.. ۱۰۷

۳-۴-۱- اصل اباحه. ۱۰۷

۳-۴-۲- قاعده تسلیط.. ۱۰۷

۳-۴-۳- عزل. ۱۰۹

۳-۴-۴- عناوین ثانوی.. ۱۱۱

۳-۴-۴-۱- قاعده نفی عسر و حرج.. ۱۱۱

۳-۴-۴-۲- قاعده لا ضرر و لاضرار ۱۱۲

۳-۵- عدم باروری با شرط صریح ضمن عقد. ۱۱۴

۳-۶- عدم باروری با شرط ضمنی.. ۱۱۵

۳-۷- بازگشت از شرط عدم باروری.. ۱۱۶

۳-۸- حکم تکلیفی و وضعی تخلف از شرط عدم باروری.. ۱۱۶

۳-۹- شرط عدم باروری با روش های مصنوعی.. ۱۱۹

۳-۱۰- شرط باروری محدود. ۱۲۰

۳-۱۱- شرط عدم باروری در حقوق ایران. ۱۲۰

۳-۱۱-۱- نقد بر کلام محقق داماد. ۱۲۲

۳-۱۲- شرط عدم باروری در فقه اهل سنت۱۲۳

۳-۱۲-۱- عزل از منظر اهل سنت… ۱۲۳

۳-۱۲-۲- پیشگیری موقت از باروری.. ۱۲۴

۳-۱۲-۳- پیشگیری دایمی از باروری.. ۱۲۵

۳-۱۲-۴- شرط عدم باروری به صورت موقت… ۱۲۵

۳-۱۲-۵- شرط عدم باروری به صورت دایم. ۱۲۶

۳-۱۲-۵-۱- فقه حنیفه. ۱۲۶

۳-۱۲-۵-۲- فقه مالکیه. ۱۲۶

۳-۱۲-۵-۳- فقه شافعیه. ۱۲۷

۳-۱۲-۵-۴- فقه حنابله. ۱۲۷

۳-۱۲-۵-۵- فقه اباضیه. ۱۲۷

نتیجه گیری و پیشنهادها

الف – نتیجه گیری از شرط عدم تمکین : ۱۳۰

ب- نتیجه گیری از شرط عدم باروری : ۱۳۱

پیشنهادها: ۱۳۲

منابع  و مآخذ

الف ) منابع فارسی : ۱۳۴

ب) منابع عربی: ۱۳۵

ج) مقالات : ۱۳۸

چکیده انگلیسی….. ۱۴۰

 


 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 695 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *