گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بازتاب واقعه ی کربلا در شعر معاصر نصرالله مردانی، حمید سبزواری، قیصر امین پور و مهرداد اوستا * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بازتاب واقعه ی کربلا در شعر معاصر نصرالله مردانی، حمید سبزواری، قیصر امین پور و مهرداد اوستا
۱۳۹۶-۰۸-۰۶
678 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بازتاب واقعه ی کربلا در شعر معاصر نصرالله مردانی، حمید سبزواری، قیصر امین پور و مهرداد اوستا


تعداد صفحات ۱۰۶ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

در این پژوهش بعد از بیان کلیات (مقدمه، بیان مساله، اهمیت و ضرورت تحقیق، فرضیه ها، هدف و روش تحقیق) به مبانی و پیشینه‌ی تحقیق پرداخته شده است و درباره‌ی شعر عاشورایی و شاعرانی که در این زمینه شعر سروده اند اشاره و سعی شده است در پیشینه، مهم‌ترین عاشورایی سرایان ادب فارسی معرفی گردند. در ادامه‌ی همین فصل به شرح حال و معرفی آثار: نصراله مردانی، حمید سبزواری، قیصر امین پور و مهرداد اوستا نظر شده است.

در فصل سوم به روش تحقیق و شیوه‌های گرد آوری سخن گفته شده و در فصل چهارم به تحلیل و نقد اشعار عاشورایی چهار شاعر مورد پژوهش پرداخته شده است.

دستاورد پژوهش ناظر بر این است که شاعران مورد بحث جز مردانی علاوه بر کمک گرفتن از قالب‌های کهن، در قالب نیمایی نیز به سرودن شعرهای عاشورایی روی آورده‌اند. در میان اشعار این چهار شاعر، به ترتیب، سبزواری مردانی، امین پور و اوستا بیشترین اشعار عاشورایی را سروده اند.

 

کلید واژه: کربلا، قیام امام حسین (ع)، شعر عاشورایی، نصراله مردانی، حمید سبزواری، قیصر امین پور، مهرداد اوستا

فهـــرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

چکیده‌…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اوّل کلیات تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… ۳

۱-۱ بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………….. ۴

۱-۲ اهمّیّت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………… ۴

۱-۳ فرضیّه‌های تحقیق………………………………………………………………………………………………… ۵

۱-۴ هدف تحقیق………………………………………………………………………………………………………. ۵

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱  کربلا، عاشورا و شعر عاشورایی……………………………………………………………………………… ۷

۲-۱-۱  واژه ی کربلا  و اهمیت آن……………………………………………………………………………….. ۷

۲-۱-۲ عاشورا و شعر عاشورایی……………………………………………………………………………………. ۷

۲-۲  شعر عاشورایی از گذشته تا معاصر………………………………………………………………………….. ۸

۲-۳ گذری بر زندگی و شعر نصرالله مردانی…………………………………………………………………….. ۱۲

۲-۳-۱ آثار نصرالله مردانی…………………………………………………………………………………………… ۱۳

۲-۴ گذری بر زندگی و شعر حمید سبزواری……………………………………………………………………. ۱۴

۲-۵-۱ آثار حمید سبزواری………………………………………………………………………………………….. ۱۵

۲-۶ گذری بر زندگی و شعر قیصر امین پور…………………………………………………………………….. ۱۵

۲-۶-۱ آثار قیصر امین پور…………………………………………………………………………………………… ۱۶

۲-۷ گذری بر زندگی و شعر مهرداد اوستا……………………………………………………………………….. ۱۶

۲-۷-۱ آثار مهرداد اوستا……………………………………………………………………………………………… ۱۹

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱ انواع تحقیقات علمی……………………………………………………………………………………………. ۲۱

۳-۲- نوع روش تحقیق……………………………………………………………………………………………….. ۲۱

۳-۳ محدوده ی تحقیق حاضر………………………………………………………………………………………. ۲۱

۳-۴ ابزار گردآوری اطّلاعات تحقیق حاضر……………………………………………………………………… ۲۱

۳-۵ روش تجزیه وتحلیل داده های تحقیق………………………………………………………………………. ۲۲

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… ۲۴

۴ـ۱ شخصیتها…………………………………………………………………………………………………………… ۳۰

۴ـ۱ـ۱ شخصیتهای مثبت……………………………………………………………………………………………… ۳۰

۴ـ۱ـ۱ـ۱ امام حسین (ع………………………………………………………………………………………………. ۳۰

۴ـ۱ـ۱-۲ امام زین العابدین (ع……………………………………………………………………………………… ۳۱

۴-۱-۱-۳ حضرت زینب (س……………………………………………………………………………………….. ۳۱

۴-۱-۱-۴ حضرت ابوالفضل العباس……………………………………………………………………………….. ۳۲

۴ـ۱ـ۱ـ۵  علی اکبر (ع………………………………………………………………………………………………… ۳۳

۴ـ۱ـ۱ـ۶  حرّ بن یزید ریاحی……………………………………………………………………………………….. ۳۳

۴-۱-۲ شخصیت های منفی………………………………………………………………………………………….. ۳۴

۴-۱-۲-۱ یزید بن معاویه…………………………………………………………………………………………….. ۳۴

۴-۱-۲-۲ عمر بن سعد بن وقاص………………………………………………………………………………… ۳۴

۴-۱-۲-۳ شمر بن ذی الجوشن…………………………………………………………………………………….. ۳۵

۴-۲ تحلیل اشعار نصرالله مردانی بر مبنای مفاهیم ارزشی قیام کربلا………………………………………… ۳۵

۴-۲-۱ فرات اشک…………………………………………………………………………………………………….. ۳۵

۴-۲-۱-۱ شرمنده و اشکبار شدن فرات از تشنگی یاران امام حسین……………………………………….. ۳۵

۴-۲-۱-۲ پیکر صد چاک لاله ها……………………………………………………………………………………. ۳۷

۴-۲-۲  قانون عشق……………………………………………………………………………………………………. ۳۸

۴-۲-۲-۱ یاد کربلا دل ها را غمگین می‌کند……………………………………………………………………… ۳۸

۴-۲-۳ کیمیای عشق…………………………………………………………………………………………………… ۳۹

۴-۲-۳-۱ قیام امام حسین(ع) و صلح امام حسن(ع……………………………………………………………. ۳۹

۴-۲-۴ میدان عطش……………………………………………………………………………………………………. ۴۰

۴-۲-۴-۱ میدان کربلا و امام حسین(ع……………………………………………………………………………. ۴۰

۴-۲-۴-۲ حکایت حر و حرّیت……………………………………………………………………………………. ۴۲

۴-۲-۴-۳ دلاوری حضرت ابوالفضل (ع………………………………………………………………………….. ۴۲

۴-۲-۴-۴ جاودانگی مبارزه امام حسین(ع………………………………………………………………………… ۴۳

۴-۲-۴-۵  مقام امام حسین(ع) و حدیث «لَولاک……………………………………………………………….. ۴۳

۴-۲-۵ فرات مهربانی…………………………………………………………………………………………………. ۴۴

۴-۲-۵-۱ حضرت عباس(ع) قمر بنی هاشم……………………………………………………………………… ۴۴

۴-۲-۵-۲ هفتاد و دو کوکب زمینی………………………………………………………………………………… ۴۵

۴-۲-۵-۳ حضرت علی اصغر(ع……………………………………………………………………………………. ۴۵

۴-۲-۴ صحیفه ی محرّم………………………………………………………………………………………………. ۴۶

۴-۲-۴-۱ امام سجاد (ع………………………………………………………………………………………………. ۴۶

۴-۲-۵  اسوه ی ایثار………………………………………………………………………………………………….. ۴۷

۴-۲-۵-۱ حضرت زینب شیر زن کربلا و پیام‌آور قیام………………………………………………………… ۴۷

۴-۲-۷  بوی خوبی…………………………………………………………………………………………………….. ۴۹

۴-۲-۷-۱ امام خمینی عطر و بوی شهدای امام حسین را می‌دهد……………………………………………. ۴۹

۴-۲-۹ آیینه ی زمان…………………………………………………………………………………………………… ۵۰

۴-۲-۹-۱ همانندی دلاوران جنگ تحمیلی با یاران امام حسین………………………………………………. ۵۰

۴-۲-۱۰ آزادی در خون ریختن است……………………………………………………………………………… ۵۲

۴-۲-۱۱  نماز سرخ شهادت…………………………………………………………………………………………. ۵۲

۴-۲-۱۱-۱ خون شهیدان کربلائیان زمان، ریشه ی ظلم را برمی کند……………………………………….. ۵۲

۴-۲-۱۲ سپیده ی خون……………………………………………………………………………………………….. ۵۵

۴-۲-۱۲-۱  ثبت شدن نام عاشورائیان در دفتر تاریخ…………………………………………………………… ۵۵

۴-۲-۱۳  بانوی گل……………………………………………………………………………………………………. ۵۶

۴-۲-۱۳-۱ زینب بانوی پاکدامن، پیام‌آور و شیرزن اسلام…………………………………………………….. ۵۶

۴-۲-۱۳-۱-۱ پیام خون………………………………………………………………………………………………. ۵۷

۴-۲-۱۴  کهکشان شهادت…………………………………………………………………………………………… ۵۷

۴-۳-۱۵ ترکیب آفرینی با واژۀ خون ……………………………………………………………………………… ۵۹

۴-۳  تحلیل اشعار حمید سبزواری بر مبنای مفاهیم ارزشی قیام کربلا……………………………………… ۶۰

۴-۳-۱  شبی در حرا………………………………………………………………………………………………….. ۶۰

۴-۳-۱-۱ توصیف واقعه ی کربلا………………………………………………………………………………….. ۶۰

۴-۳-۲  ورقی دیگر، بر دفتر عاشورا………………………………………………………………………………. ۶۱

۴-۳-۲-۱ نبرد با دشمن (عراقی‌ها) مانند قیام عاشورا ضروری بود…………………………………………. ۶۱

۴-۳-۳ در کربلای پاوه……………………………………………………………………………………………….. ۶۱

۴-۳-۳-۱ تکرار  کربلا در حمله عراق به پاوه…………………………………………………………………… ۶۱

۴-۳-۴  شعری برای امام……………………………………………………………………………………………… ۶۳

۴-۳-۴-۱ تأثیرپذیری قیام امام خمینی(ره) از قیام امام حسین(ع…………………………………………….. ۶۳

۴-۳-۵ عید قربانگاه……………………………………………………………………………………………………. ۶۳

۴-۳-۵-۱ کربلا در امتداد عید قربان است………………………………………………………………………… ۶۳

۴-۳-۶  خدا، قرآن، خمینی…………………………………………………………………………………………… ۶۴

۴-۳-۶-۱ الگو پذیری امام خمینی از نهضت کربلای حسینی………………………………………………… ۶۴

۴-۳-۷ اینک حماسه‌ای دیگر………………………………………………………………………………………… ۶۶

۴-۳-۷-۱ الگوپذیری شیوه ی دفاع انقلاب اسلامی از عاشورا……………………………………………….. ۶۶

۴-۳-۷-۲ همانندی قیام امام خمینی با قیام حسینی…………………………………………………………….. ۶۶

۴-۳-۷-۳ هم نوا با علی اصغر و علی اکبر……………………………………………………………………….. ۶۷

۴-۳-۸  مرد حماسه‌ها رفت………………………………………………………………………………………….. ۶۷

۴-۳-۸-۱چمران در کربلای عشق………………………………………………………………………………….. ۶۷

۴-۳-۹  «منزل مبارکتان بود ای رهنوردان………………………………………………………………………….. ۶۸

۴-۳-۹-۱  همانندی هفتاد و دو شهید انقلاب با هفتاد و دو شهید کربلا…………………………………… ۶۸

۴-۳-۱۰  قربانگاه عشق……………………………………………………………………………………………….. ۶۸

۴-۳-۱۰-۱  علی اصغر و علی اکبر………………………………………………………………………………… ۶۸

۴-۳-۱۰-۲  تن به ذلت ندادن………………………………………………………………………………………. ۶۹

۴-۳-۱۱  به حماسه سازان وطن اسلامی………………………………………………………………………….. ۷۰

۴-۳-۱۱-۱ پیام هشت سال دفاع مقدّس با پیام عاشورا یکی است………………………………………….. ۷۰

۴-۳-۱۲  راه قدس از کربلاست…………………………………………………………………………………….. ۷۱

۴-۳-۱۲-۱ کربلا مقدمه رسیدن به قدس است…………………………………………………………………… ۷۱

۴-۳-۱۳  آرزوی کربلا………………………………………………………………………………………………… ۷۲

۴-۳-۱۳-۱ اشتیاق زیارت بارگاه امام حسین(ع) و کربلا که دارالشفای بیماران است…………………… ۷۲

۴-۳-۱۴ بعثت رسول الله……………………………………………………………………………………………… ۷۲

۴-۳-۱۴-۱ دعوت به نبرد با دشمن اسلام………………………………………………………………………… ۷۲

۴-۳-۱۵  رباعی آرزومندی…………………………………………………………………………………………… ۷۳

۴-۳-۱۶  غزل جاودانه ……………………………………………………………………………………………….. ۷۳

۴-۳-۱۶-۱  تا هستی باقی است داغ عاشورا تازه است……………………………………………………….. ۷۳

۴-۳-۱۷  لاله ی خونین کربلا……………………………………………………………………………………….. ۷۴

۴-۳-۱۷-۱ زاد روز تولد لاله ی سرخ…………………………………………………………………………….. ۷۴

۴-۳-۱۸ ساحل خاموش ……………………………………………………………………………………………… ۷۵

۴-۳-۱۸-۱پیوند دو قیام ( قیام قم و قیام عاشورا ………………………………………………………………. ۷۵

۴-۳-۱۹  سرای ِفاطمه………………………………………………………………………………………………… ۷۶

۴-۳-۱۹-۱موقعیّت سنجی افراد یک خانواده…………………………………………………………………….. ۷۶

۴-۳-۲۰  فرزند کعبه…………………………………………………………………………………………………… ۷۷

۴-۳-۲۰-۱ تقدیر الهی و قربانی شدن یاران امام………………………………………………………………… ۷۷

۴-۳-۲۱  پیر مرداد ما…………………………………………………………………………………………………. ۷۸

۴-۳-۲۱-۱ امام خمینی وارث اندیشه ی امام حسین(ع) ……………………………………………………… ۷۸

۴-۳-۲۲  « ای زینب زمان……………………………………………………………………………………………. ۷۸

۴-۳-۲۲-۱ خواهران رزمنده اوایل انقلاب همانند حضرت زینب(س) هستند…………………………….. ۷۸

۴-۳-۲۳  « سلام بر زینب و زینبیّه ………………………………………………………………………………… ۷۹

۴-۳-۲۳-۱ خطبه ی شامیّه ی حضرت زینب(س) و رسواسازی یزید……………………………………… ۷۹

۴-۳-۲۴  (کربلا، قطعه امید………………………………………………………………………………………….. ۸۱

۴-۳-۲۴-۱  کربلا : دارالشّفای دردمندان………………………………………………………………………….. ۸۱

۴-۳-۲۵  دل زخمی…………………………………………………………………………………………………… ۸۲

۴-۲-۲۵-۱ دل شاعر مثل ماه محرم غمگین است……………………………………………………………….. ۸۲

۴-۳-۲۶ تجربه ی موج……………………………………………………………………………………………….. ۸۲

۴-۳-۲۶-۱ مبادا حادثه عظیم دیگری مانند عاشورا رخ دهد…………………………………………………… ۸۲

۴-۳-۲۷  بلوغ معنوی ………………………………………………………………………………………………… ۸۳

۴-۳-۲۷-۱ کربلا در حافظه ی محمد حسین طباطبایی (اولین کودک حافظ کل قرآن………………….. ۸۳

۴-۳-۲۸   آخرین نماز………………………………………………………………………………………………… ۸۴

۴-۳-۲۸-۱ به جست و جوی برادر………………………………………………………………………………… ۸۴

۴-۳-۲۹  صفای رهبر…………………………………………………………………………………………………. ۸۴

۴-۲-۲۹-۱ این دنیا ظالم پرور است و آزاده آزار……………………………………………………………….. ۸۴

۴-۴ تحلیل اشعار قیصر امین پور بر مبنای مفاهیم ارزشی قیام کربلا ………………………………………. ۸۵

۴-۴-۱ نی نامه………………………………………………………………………………………………………….. ۸۵

۴-۴-۱-۱  نی نامه ی حسینی……………………………………………………………………………………….. ۸۵

۴-۴-۲ ظهر روز دهم………………………………………………………………………………………………….. ۸۹

۴-۴-۲-۱ توصیف علی اکبر(ع……………………………………………………………………………………… ۸۹

۴-۴-۲-۱-۱  منظومه ظهر روز دهم………………………………………………………………………………… ۹۰

۴-۴-۳- کودکان کربلا ……………………………………………………………………………………………….. ۹۲

۴-۴-۳-۱ بیشتر بیندیشیم…………………………………………………………………………………………….. ۹۲

۴-۴-۴- معانی خوب………………………………………………………………………………………………….. ۹۳

۴-۴-۴-۱ یک روز و هزار خورشید شهید………………………………………………………………………… ۹۳

۴-۴-۵ رباعی و دوبیتی آئینی……………………………………………………………………………………….. ۹۳

۴-۴-۶ غزل تقویم ها …………………………………………………………………………………………………. ۹۴

۴-۴-۶-۱ حسرتی که چاره ساز نیست……………………………………………………………………………. ۹۴

۴-۴-۷  نسل نور ………………………………………………………………………………………………………. ۹۴

۴-۴-۷-۱ سادگی بیان و کاربرد عناصر طبیعی…………………………………………………………………… ۹۴

۴-۵ تحلیل اشعار مهرداد اوستا بر مبنای مفاهیم ارزشی قیام کربلا …………………………………………. ۹۵

۴-۵-۱ حماسه شهید…………………………………………………………………………………………………… ۹۵

۴-۵-۲ خورشید خاور…………………………………………………………………………………………………. ۹۶

۴-۵-۳ سخن حق………………………………………………………………………………………………………. ۹۷

فصل پنجم: بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادها

نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۴

منابع و مآخذ    ۱۰۶ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 778 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


یک پاسخ به “دانلود پایان نامه بازتاب واقعه ی کربلا در شعر معاصر نصرالله مردانی، حمید سبزواری، قیصر امین پور و مهرداد اوستا”

  1. خسته نباشید مرسی به خاطر این مطلب مفید
    ما در زمینه درب های ضد سرقت و
    ضد حریق فعالیت می کنیم.خوشحال میشوم از وبسایت ما دیدن
    کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *