گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه بازتاب طبیعت و کارکرد آن در مثنوی مولوی * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه بازتاب طبیعت و کارکرد آن در مثنوی مولوی
۱۳۹۶-۰۷-۰۵
283 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه بازتاب طبیعت و کارکرد آن در مثنوی مولوی


تعداد صفحات ۹۵ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

 

 چکیده

مثنوی مولوی یکی از آثار با ارزش در زبان فارسی است که در قرن هفتم هـ. -بعد از سرورده شدن حدیقه ی سنایی- به خواهش حُسام الدین چلبی نوشته شده است. این اثر  شامل بیست و شش هزار بیت در مسائل گوناگون دینی، عرفانی، فلسفی، کلامی و … است. تا کنون از جنبه های گوناگون به مثنوی معنوی مولانا پرداخته اند. با توجه به این که مولانا عارف بود و عرفا در سیر خداشناسی از آثار و نشانه های خداوندی غافل نبودند از این نظر نگاه آن ها به طبیعت و رویکردشان به پدیده های هستی می تواند بسیار قابل تأمل و تفکر باشد. ما در این رساله به بازتاب طبیعت در مثنوی(در دفتر اول) می پردازیم و جلوه های ظهور عناصر زمینی و آسمانی طبیعت را در این اثر ارزشمند مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهیم داد. در عناصر زمینی طبیعت به پدیده هایی چون: زمین، کوه، دریا، دشت، بیابان، آب، سیل، رود، گلستان، انواع گل ها ، گیاهان و درختان می پردازیم و در عناصر آسمانی طبیعت به پدیده هایی چون: آسمان، خورشید، ماه، ابر، باد، باران، برف و … خواهیم پرداخت. سعی ما بر این است تا نشان دهیم مولوی چگونه و با چه کارکردی پدیده های هستی را در اشعار خود آورده است و در پایان از داده های تحقیق به نتیجه ی مطلوب می رسیم و پی خواهیم برد که مولانا چه رویکرد خاصی به طبیعت داشته و نوع نگاه او به طبیعت با دیگر شعرا چه تفاوتی داشته است.

فهرست

عنوان                                                                                                                                                          صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اوّل/ کلّیّات……………………………………………………………………………………………………………………………… ۲

۱-۱مقدمه……………………………………………………………………………………………………… ۳

۱-۲بیان مسأله………………………………………………………………………………………………… ۴

۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………… ۵

۱-۴ سؤالات تحقیق ……………………………………………………………………………………….. .۶

۱-۵ فرضیّه ی تحقیق………………………………………………………………………………………. ۶

۱-۶ هدف  تحقیق…………………………………………………………………………………………… ۶

فصل دوم/ ادبیّات و پیشینه ی تحقیق……………………………………………………………………………………………… ۷

۲-۱ .تعریف طبیعت………………………………………………………………………………………… ۸

۲-۲ طبیعت و انسان………………………………………………………………………………………… ۸

۲-۳ طبیعت و ادبیات………………………………………………………………………………………. ۸

۲-۴ طبیعت در شعر شاعران پیشین……………………………………………………………………… ۱۱

۲-۵ چند اصطلاح ادبی…………………………………………………………………………………….. ۱۳

۲-۵-۱ حقیقت و مجاز…………………………………………………………………………………….. ۱۳

۲-۵-۲ تمثیل…………………………………………………………………………………………………. ۱۴

۲-۵-۳  سمبل /نماد / رمز…………………………………………………………………………………. ۱۵

۲-۵-۳-۱ سمبولیسم ، عرفان و شعر……………………………………………………………………. ۱۵

۲-۵-۳-۲ شرح و  تفسیر سمبل ها……………………………………………………………………… ۱۶

۲-۵-۴ ناتورالیسم در مثنوی ……………………………………………………………………………… ۱۶

۲-۶ زندگی نامه ی مولانا جلال الدّین محمد بلخی………………………………………………….. ۱۷

۲-۷ آثار  مولوی…………………………………………………………………………………………….. ۱۸

۲-۸ پیشینه ی تحقیق……………………………………………………………………………………….. ۱۸

فصل سوم/ روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹

۳-۱ نوع روش تحقیق……………………………………………………………………………………… ۲۰

۳-۲ روش و ابزارگردآوری اطّلاعات تحقیق………………………………………………………….. ۲۰

۳-۳ ابزار گردآوری اطّلاعات…………………………………………………………………………….. ۲۰

۳-۴ روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق…………………………………………………………… ۲۰

۳-۵ یادآوری………………………………………………………………………………………………… ۲۱

فصل چهارم/ تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………… ۲۲

بازتاب عناصر زمینی طبیعت در دفتر اوّل مثنوی ………………………………………………………………………….. ۲۳

۴-۲-۱ جمادات …………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۵

۴-۲-۱-۱   عناصر اربعه ……………………………………………………………………………………………………………… ۲۵

۴-۲-۱-۱-۱  آب ………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۵

۴-۲-۱-۱-۱-۱  وابسته های آب ……………………………………………………………………….. ۲۹

۴-۲-۱-۱-۱-۱-۱ جوی ………………………………………………………………………………….. ۲۹

۴-۲-۱-۱-۱-۱-۲  رود …………………………………………………………………………………… ۳۰

۴-۲-۱-۱-۱-۱-۳  وادی / رودخانه …………………………………………………………………… ۳۰

۴-۲-۱-۱-۱-۱-۴  سیل ………………………………………………………………………………….. ۳۰

۴-۲-۱-۱-۱-۱-۵  دریا …………………………………………………………………………………… ۳۱

۴-۲-۱-۱-۱-۱-۵-۱   وابسته های دریا ………………………………………………………………. ۳۵

۴-۲-۱-۱-۱-۱-۵-۱-۱  موج …………………………………………………………………………… ۳۵

۴-۲-۱-۱-۱-۱-۵-۱-۲ صدف ………………………………………………………………………….. ۳۵

۴-۲-۱-۱-۱-۱-۵-۱-۳  دُر و مرجان …………………………………………………………………. ۳۶

۴-۲-۱-۱-۱-۱-۵-۱-۴ کف دریا ………………………………………………………………………. ۳۶

۴-۲-۱-۱-۲ آتش …………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۶

۴-۲-۱-۱-۲-۱  وابسته های آتش ……………………………………………………………………… ۴۰

۴-۲-۱-۱-۲-۱-۱  دود …………………………………………………………………………………… ۴۰

۴-۲-۱-۱-۲-۱-۲  نور ……………………………………………………………………………………. ۴۱

۴-۲-۱-۱-۲-۱-۳  شرر ………………………………………………………………………………….. ۴۲

۴-۲-۱-۱-۳  خاک  ………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۲

۴-۲-۱-۱-۳-۱ غبار ……………………………………………………………………………………….. ۴۴

۴-۲-۱-۱-۳-۲  گِل ……………………………………………………………………………………….. ۴۴

۴-۲-۱-۱-۳-۳  کان ………………………………………………………………………………………. ۴۵

۴-۲-۱-۱-۳-۴  مس ………………………………………………………………………………………. ۴۵

۴-۲-۱-۱-۳-۵  سنگ …………………………………………………………………………………….. ۴۵

۴-۲-۱-۱-۳-۶ آهن ……………………………………………………………………………………….. ۴۷

۴-۲-۱-۱-۳-۷  شیشه …………………………………………………………………………………….. ۴۷

۴-۲-۱-۱-۳-۸  جواهرات/  گنج ……………………………………………………………………….. ۴۷

۴-۲-۱-۱-۳-۸-۱ طلا / زر ……………………………………………………………………………… ۴۸

۴-۲-۱-۱-۳-۸-۲ الماس …………………………………………………………………………………. ۴۸

۴-۲-۱-۱-۳-۸-۳ نقره ……………………………………………………………………………………. ۴۹

۴-۲-۱-۲ مکان ها …………………………………………………………………………………………. ۴۹

۴-۲-۱-۲-۱ نیستان/ نیزار…………………………………………………………………………………. ۴۹

۴-۲-۱-۲-۲ مَرغزار- چَراگاه……………………………………………………………………………… ۵۰

۴-۲-۱-۲-۳  بیشه………………………………………………………………………………………….. ۵۱

۴-۲-۱-۲-۴ جزیره…………………………………………………………………………………………. ۵۱

۴-۲-۱-۲-۵  صحرا و لاله زار…………………………………………………………………………… ۵۱

۴-۲-۱-۲-۶  بوستان/ گلستان/گلزار…………………………………………………………………….. ۵۲

۴-۲-۱-۲-۷  بیابان…………………………………………………………………………………………. ۵۲

۴-۲-۱-۲-۸ دشت………………………………………………………………………………………….. ۵۲

۴-۲-۱-۲-۹  کوه……………………………………………………………………………………………. ۵۳

۴-۲-۱-۲-۱۰ غار…………………………………………………………………………………………… ۵۴

۴-۲-۱-۲-۱۱ شوره…………………………………………………………………………………………. ۵۴

۴-۲-۱-۲-۱۲ مزرعه ………………………………………………………………………………………. ۵۵

۴-۲-۲ نباتات/ رُستنی ها …………………………………………………………………………………………………………… ۵۶

۴-۲-۲-۱ درختان ……………………………………………………………………………………………………………………… ۵۶

۴-۲-۲-۱-۱ انواع درختان…………………………………………………………………………………. ۵۷

۴-۲-۲-۱-۱-۱ انجیر……………………………………………………………………………………….. ۵۷

۴-۲-۲-۱-۱-۲ هلیله……………………………………………………………………………………….. ۵۸

۴-۲-۲-۱-۱-۳ نخل………………………………………………………………………………………… ۵۸

۴-۲-۲-۱-۱-۴  گز و صندل……………………………………………………………………………… ۵۹

۴-۲-۲-۱-۱-۵ سیب……………………………………………………………………………………….. ۵۹

۴-۲-۲-۱-۱-۶ جوز………………………………………………………………………………………… ۵۹

۴-۲-۲-۱-۱-۷   انار……………………………………………………………………………………….. ۶۰

۴-۲-۲-۱-۱-۸  سرو………………………………………………………………………………………. ۶۰

۴-۲-۲-۱-۱-۹  رز و خوشه ی رز……………………………………………………………………… ۶۰

۴-۲-۲-۱-۱-۱۰   امرود…………………………………………………………………………………… ۶۱

۴-۲-۲-۱-۲  وابسته های درختان……………………………………………………………………….. ۶۱

۴-۲-۲-۱-۲-۱  شاخ و برگ…………………………………………………………………………….. ۶۱

۴-۲-۲-۱-۲-۲ شکوفه و میوه……………………………………………………………………………. ۶۱

۴-۲-۲-۲  گل ها ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۲

۴-۲-۲-۲-۱  انواع گل ها ………………………………………………………………………………… ۶۳

۴-۲-۲-۲-۱-۱  یاسمین…………………………………………………………………………………… ۶۳

۴-۲-۲-۲-۱-۲ وَرد و ریحان…………………………………………………………………………….. ۶۴

۴-۲-۲-۲-۲  وابسته های گل ها ……………………………………………………………………….. ۶۴

۴-۲-۲-۲-۲-۱ غنچه……………………………………………………………………………………….. ۶۴

۴-۲-۲-۳ گیاهان ……………………………………………………………………………………………………………………… ۶۴

۴-۲-۲-۳-۱  انواع گیاهان ……………………………………………………………………………….. ۶۶

۴-۲-۲-۳-۱-۱ نی………………………………………………………………………………………….. ۶۶

۴-۲-۲-۳-۱-۲ کدو………………………………………………………………………………………… .۶۷

۴-۲-۲-۳-۱-۳ گندم……………………………………………………………………………………….. ۶۸

۴-۲-۲-۳-۱-۴ سیر ……………………………………………………………………………………….. ۶۸

۴-۲-۲-۳-۱-۵ پنبه ………………………………………………………………………………………… ۶۸

۴-۲-۲-۳-۱-۶ چمن………………………………………………………………………………………. ۶۹

۴-۲-۲-۳-۱-۷  تره………………………………………………………………………………………… ۶۹

۴-۲-۲-۳-۱-۸  عدس…………………………………………………………………………………….. ۷۰

۴-۲-۲-۳-۱-۹  سپاناخ / اسفناج………………………………………………………………………… ۷۰

۴-۲-۲-۳-۱-۱۰  جو………………………………………………………………………………………. ۷۰

۴-۲-۲-۳-۲ وابسته های گیاهان…………………………………………………………………………. ۷۰

۴-۲-۲-۳-۲-۱ دانه…………………………………………………………………………………………. ۷۰

۴-۲-۲-۳-۲-۲  خار……………………………………………………………………………………….. ۷۱

۴-۲-۲-۳-۲-۳ بو…………………………………………………………………………………………… ۷۳

بازتاب عناصر آسمانی طبیعت در دفتر اوّل مثنوی………………………………………………………………………… ۷۴

۴-۳-۱  ابر……………………………………………………………………………………………………. ۷۷

۴-۳-۲   اختر………………………………………………………………………………………………… ۷۷

۴-۳-۳  باد و وابسته های آن…………………………………………………………………………….. ۷۸

۴-۳-۴  باران…………………………………………………………………………………………………. ۷۹

۴-۳-۵  برف…………………………………………………………………………………………………. ۸۱

۴-۳-۶  برق/ صاعقه……………………………………………………………………………………….. ۸۱

۴-۳-۷ خورشید / خور / آفتاب/  شمس و وابسته های آن………………………………………… ۸۱

۴-۳-۷-۱ نور………………………………………………………………………………………………… ۸۶

۴-۳-۷-۲ سایه……………………………………………………………………………………………….. ۸۷

۴-۳-۸ زُهره………………………………………………………………………………………………….. ۸۸

۴-۳-۹  قطره…………………………………………………………………………………………………. ۸۸

۴-۳-۱۰ ماه…………………………………………………………………………………………………… ۸۹

فصل پنجم/ نتیجه گیری و پیشنهادها.…………………………………………………………………………………………….. ۹۰

نتیجه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۱

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۲

چکیده ی انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۵

 

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 695 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *