گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه اپوکسیداسیون HTPB با استفاده از دی متیل دی اکسیران تازه تهیه شده در حضور نانوخاک رس Cloisite 15A به عنوان کاتالیزور انتقال فاز


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه اپوکسیداسیون HTPB با استفاده از دی متیل دی اکسیران تازه تهیه شده در حضور نانوخاک رس Cloisite 15A به عنوان کاتالیزور انتقال فاز
2017-09-03
346 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه اپوکسیداسیون HTPB با استفاده از دی متیل دی اکسیران تازه تهیه شده در حضور نانوخاک رس Cloisite 15A به عنوان کاتالیزور انتقال فاز


تعداد صفحات ۴۳ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”336″]

چکیده:

در این تحقیق از دی متیل دی اکسیران (DMD) تازه تهیه شده که از واکنش اکسون و استون در شرایط بافری pH خنثی حاصل می‌شود، برای اکسیداسیون پلی بوتادی ان با گروههای انتهایی هیدروکسیل(HTPB) استفاده شد. نانوخاک رسCloisite 15A به عنوان کاتالیزور انتقال دهنده فاز به همراه DMD در دماها و زمان های مختلف واکنش و غلظت های متفاوتی از اکسیدکننده مورد استفاده قرار گرفت. بررسی طیف های ۱HNMR و  ۱۳CNMRنشانگر وجود گزینش پذیری روی اکسیداسیون پیوندهای دوگانه سیس در مقایسه با پیوندهای دوگانه ترانس و وینیل بودند.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                              صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول – کلیات تحقیق

۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………. ۳

۱-۱- انواع گروههای هیدروکسیل در HTPB………………………………………………………… 4

۱-۲-خواصHTPB…………………………………………………………………………………………. 4

۱-۳-سنتز HTPB…………………………………………………………………………………………… 5

۱-۴-مزایای پلیمرهای HTPB……………………………………………………………………………. 6

۱-۵-بیان مسئله تحقیق…………………………………………………………………………………….. ۷

۱-۶- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………… ۸

۱-۷- فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………… ۸

۱-۸- تعریف اصطلاحات و متغیرها…………………………………………………………………….. ۸

فصل دوم – پیشینه تحقیق

۲-۱- پلیمر اپوکسی………………………………………………………………………………………… ۱۰

۲-۲- اپوکسیداسیون درجا…………………………………………………………………………………. ۱۰

۲-۳- فعالیت پیوندهای دوگانه در مقابل اپوکسیداسیون…………………………………………….. ۱۱

۲-۴-سنتز پلی بوتادی ان اپوکسید شده با استفاده ازCloisite30B به عنوان کاتالیزور انتقـال

فاز………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱

۲-۵- اپوکسیداسیون پلی بوتادی ان با استفاده از دی متیل دی اکسیران (DMD) تازه تهیه شده

درحضور تترا –ان- بوتیل – آمونیوم پرمید ……………………………………………………………. ۱۲

۲-۶- نقش Cloisite30B به عنوان کاتالیزور انتقال فاز (PTC) در اپوکسی دار کردن پلی بوتا

دی ان………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴

۲-۷- اپوکسیداسیون شیمی انتخابی پلی بوتادی ان با گروههای انتهایی هیدروکسیل (HTPB )

با استفاده از دی متیل اکسیران تازه تهیه شده (DMD )……………………………………………… 15

۲-۸- مطالعه حرکتی عامل دار شدن سیس- پلی بوتادی ان با دی متیل دی اکسیران تازه تهیه شده

(DMD) در حضور اکسید مولیبدنیوم (MoO3) با استفاده از اسپکتروسکوپیHNMR………. 16

 

۲-۹- اپوکسیداسیون انتخابی پلی بوتادی ان با گروههای انتهایی هیدروکسیل با استفاده از دی

متیل دی اکسیران تازه تهیه شده در حضور (MoO3 )………………………………………………. 18

۲-۱۰-اپوکسیداسیون پلی بوتادی ان با گروههای انتهایی هیدروکسیل (HTPB) و پلی بوتادی

ان با استفاده از دی متیل دی اکسیران تازه تهیه شده و ترکیبات نمک های فلز انتقالی ………. ۲۰

فصل سوم – روش تحقیق

۳-۱- ترکیبات شیمیایی…………………………………………………………………………………….. ۲۳

۳-۲- دستگاههای شناسایی……………………………………………………………………………….. ۲۳

۳-۳- سنتز دی متیل دی اکسیران (DMD )…………………………………………………………… 23

۳-۴- بررسی اولیه واکنش ……………………………………………………………………………….. ۲۳

۳-۵- بررسی اکسایش HTPB ، در حلال کلروفرم، در غیاب کاتالیزور، در زمان های مختلف

در دمای محیط …………………………………………………………………………………………….. ۲۴

۳-۶- سنتز پلیمر اپوکسید شده HTPB ، در حلال کلروفرم ، در حضور درصدهای متفاوت از

کاتالیزور Cloisite 15A در زمان های مختلف در دمای محیط……………………………………. ۲۴

۳-۷- سنتز پلیمر اپوکسید شده HTPB ، در حلال کلروفرم ، در درصدهای متفاوت از کاتالیزور

Cloisite 15A در مدت زمان ۲۴ ساعت در دمای رفلاکس ………………………………………. ۲۴

فصل چهارم – نتایج داده ها

۴ -۱- نمودار درصد اپوکسیداسیون HTPB، در حضور مقادیر متفاوت از  Cloisite 15A و

عدم حضور آن……………………………………………………………………………………………….. ۲۸

۴-۲- نمودار درصد اپوکسیداسیون سیس و ترانس پلیمر HTPB در عدم حضورکاتالیزور

Cloisite 15A………………………………………………………………………………………………… 29

۴-۳- نمودار درصد اپوکسیداسیون سیس و ترانس پلیمر HTPB در حضور ۳% کاتالیزور

Cloisite 15A………………………………………………………………………………………………… 30

۴-۴- نمودار نسبت اپوکسی سیس به اپوکسی ترانس پلیمر HTPB……………………………… 31

فصل پنجم- بحث و نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱- تشکیل و واکنش دی متیل دی اکسیران (DMD)…………………………………………….. 35

۵-۲- اثر pH بر فرایند اپواکسایش………………………………………………………………………. ۳۶

۵-۳-مکانیسم و نتایج استفاده از کاتالیزور نانو خاک رس………………………………………….. ۳۷

 

۵-۴- اطلاعات طیف سنجی پلی بوتادی ان با گروههای انتهایی هیدروکسیل و پـلی اپوکسی

مربوطه…………………………………………………………………………………………………………. ۳۹

۵-۵- HTPB…………………………………………………………………………………………………. 40

۵-۶- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………. ۴۱

۵-۷- پیشنهادها …………………………………………………………………………………………….. ۴۲

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………….. ۴۳

 

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 937 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *