گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه انتخاب جنسیت جنین با قرار دادن اسپرماتوزوئید در غلظت های متفاوت آلبومین و اسید اسکوربات


رهاپروژه

ادامه مطلب

آپدیت
دانلود پایان نامه انتخاب جنسیت جنین با قرار دادن اسپرماتوزوئید در غلظت های متفاوت آلبومین و اسید اسکوربات
2017-09-27
709 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه انتخاب جنسیت جنین با قرار دادن اسپرماتوزوئید در غلظت های متفاوت آلبومین و اسید اسکوربات


تعداد صفحات ۱۱۴ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”382″]

چکیده

تاکنون روشهای متعددی جهت انتخاب جنسیت جنین در مراکز تحقیقاتی و ناباروری بکار گرفته شده است، از جمله این روش‌ها، قرار دادن اسپرم در محیط حاوی غلظت‌های متفاوت از آلبومین و اسید اسکوربیک می‌باشد. در تحقیق حاضر با قرار دادن اسپرماتوزوئیدهای موش در محیط حاوی غلظت‌های معین آلبومین و اسید اسکوربیک، جداسازی اسپرماتوزوئیدهای حاوی کروموزوم X وY و انجام IVF و انتقال جنین، اثر محیط بررسی شد. بررسی اولیه نمونه اسپرم در حضور غلظت‌های متفاوت آلبومین و اسید اسکوربیک انجام شد، سپس اسپرماتوزوئیدهای موردنظر جداسازی شده و در دیش IVF در مجاورت تخمک‌های موش هم نژاد که با تزریق PMSG و  HCGتحریک تخمک گذاری در آنها صورت گرفته بود قرار گرفتند، سپس انتقال جنین‌ها به مادر رضایی صورت گرفت.  تجزیه وتحلیل داده‌های خام توسط نرم افزار SPSS، Anova، بررسی گردید. مقایسه میانگین درصد نوزادان نر متولد شده در گروه تجربی تفاوت معنی داریبا گروه کنترل دارد(۰۵/۰>P). اما بین گروه‌های تجربی اختلاف معنی داری وجود نداشت و(۰۵/۰<P). آزمون Duncan وDunnett در این پروژه در راستای یکدیگر بودند. از ۵۰ سر موش مادر رضایی، که با جداسازی اسپرم در حضور غلظت‌های متفاوت آلبومین و اسید اسکوربیک باردار شدند، میزان دست یابی به جنس مورد نظر در حضور غلظت ۷۵۰ میکرومولار اسید اسکوربیک ۴/۷۵٪ و در ۷۰۰ میکرومولار ۲/۷۶٪ بود. افزودن اسید اسکوربیک(۷۵۰ و۷۰۰ میکرومولار) و آلبومین موجب کاهش میزان پراکسیداسیون چربی‌های محیط گردید که این روند مؤید خاصیت آنتی اکسیدانی این ویتامین و دورسازی رادیکال‌های آزاد از محیط حاوی اسپرم‌ها می‌باشد. این روش، برای جداسازی اسپرم‌های X وY  و تعیین جنسیت پسر در زوجین بارور مناسب می‌باشد و به علت عدم دستکاری جنین روشی مطمئن می‌باشد.

 

واژه‌های کلیدی: اسید اسکوربیک، آلبومین، تعیین جنسیت، لقاح آزمایشگاهی، موش

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………. ۱

فصل اول : کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………. ۳

۱-۲ علل ناباروری……………………………………………………………………………………………………….. ۳

۱-۳ ناباروری غیرقابل توجیه………………………………………………………………………………………….. ۴

۱-۴ اپیدیدیم(Epidiyms)………………………………………………………………………………………………. 5

۱-۵ مجرای (واز) دفرنس(Ductus (vas) deferens)…………………………………………………………… 6

۱-۶ اسپرماتوژنز(Spermatogenesis)………………………………………………………………………………… 6

۱-۷ غلظت اسپرم و تعداد تام اسپرم…………………………………………………………………………………. ۸

۱-۸ تحرک و حرکت روبه جلوی اسپرم، تعداد تام اسپرم‌های متحرک و زنده بودن آن ها…………….. ۱۰

۱-۹ مورفولوژی اسپرم…………………………………………………………………………………………………. ۱۰

۱-۱۰ ناباروری در مرد………………………………………………………………………………………………… ۱۱

۱-۱۰-۱ ارزیابی ناباروری در مردان……………………………………………………………………………….. ۱۱

۱-۱۰-۲ علل ناباروری در مردان……………………………………………………………………………………. ۱۲

۱-۱۰-۲-۱ گنادوتوکسین ها…………………………………………………………………………………………. ۱۲

۱-۱۱ فن آوری کمک باروری (Assisted reproductive technologies)…………………………………. 13

۱-۱۱-۱ برخی از روش‌های متداول ART……………………………………………………………………….. 15

۱-۱۱-۱-۱تلقیح داخل رحمی مایع منی(IUI)…………………………………………………………………… 15

۱-۱۱-۱-۲ تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم (ICSI)…………………………………………………………… 17

۱-۱۱-۱-۲-۱ اندیکاسیون‌های ICSI………………………………………………………………………………. 18

۱-۱۱-۱-۲-۲ خطرهای ژنتیکی مرتبط با ICSI…………………………………………………………………. 19

۱-۱۱-۱-۳ GIF و ZIF………………………………………………………………………………………………. 19

۱-۱۱-۱-۴ لقاح خارج رحمی یا IVF…………………………………………………………………………….. 21

۱-۱۱-۱-۴-۱ مراحل انجام لقاح خارج رحمی………………………………………………………………….. ۲۱

۱-۱۱-۱-۴-۲ اندیکاسیون‌های IVF………………………………………………………………………………… 21

۱-۱۲ تفاوت بین اسپرم‌های حامل X و Y……………………………………………………………………….. 23

۱-۱۳ کروموزوم Y…………………………………………………………………………………………………….. 24

۱-۱۴ ژن اصلی تعیین جنسیت………………………………………………………………………………………. ۲۴

۱-۱۵ ناحیه تعیین جنسیت روی Y………………………………………………………………………………… 25

۱-۱۶ نقش SRY………………………………………………………………………………………………………. 25

۱-۱۷ تعیین جنسیت…………………………………………………………………………………………………… ۲۵

۱-۱۷-۱ روش‌های غیر پیشرفته انتخاب جنسیت……………………………………………………………….. ۲۷

۱-۱۷-۱-۱ روش شیتلز……………………………………………………………………………………………….. ۲۷

۱-۱۷-۱-۲  روش ویلان……………………………………………………………………………………………… ۲۹

۱-۱۷-۱-۳ محیط اسیدی یا قلیایی واژن………………………………………………………………………….. ۳۰

۱-۱۷-۱-۴ انتخاب جنسیت به روش رژیم غذایی………………………………………………………………. ۳۰

۱-۱۷-۱-۵  سن مادر………………………………………………………………………………………………….. ۳۲

۱-۱۷-۲ روش‌های پیشرفته گزینش جنسیت…………………………………………………………………….. ۳۲

۱-۱۷-۲-۱ روش اریکسون (جداسازی اسپرم‌های X و Y و تلقیح اسپرم شسته شده با IUI)………… 32

۱-۱۷-۲-۱-۲ چگونگی انجام روش اریکسون…………………………………………………………………… ۳۳

۱-۱۷-۲-۲ روش میکروسورت (Microsort)……………………………………………………………………. 34

۱-۱۷-۲-۲-۱ روش انجام میکروسورت (Microsort)…………………………………………………………. 35

۱-۱۷-۲-۳ FISH……………………………………………………………………………………………………… 36

۱-۱۷-۲-۴ تشخیص ژنتیکی قبل از لانه گزینی (PGD)………………………………………………………. 37

۱-۱۸ تنظیم هورمون‌ها در زن………………………………………………………………………………………… ۳۸

۱-۱۹ کمک به hatching (از تخم درآمدن)………………………………………………………………………. ۳۸

۱-۲۰ القاء تخمک گذاری……………………………………………………………………………………………. ۳۹

۱-۲۰-۱ Human Gonadotropin………………………………………………………………………………….. 39

۱-۲۰-۲ GnRH(Gondotropin Releasing Hormone)……………………………………………………… 41

۱-۲۰-۲-۱ فارماکولوژی و فیزیولوژی درمان با GnRH برونزا………………………………………………. ۴۲

۱-۲۰-۲-۲ نتایج درمان با GnRH برونزا…………………………………………………………………………. ۴۲

۱-۲۱ کشت رویان……………………………………………………………………………………………………… ۴۳

۱-۲۲ تکنیک انتقال…………………………………………………………………………………………………….. ۴۳

۱-۲۳ ویتامین C (اسید آسکوربیک):……………………………………………………………………………….. ۴۴

۱-۲۳-۱ ماهیت ویتامین C…………………………………………………………………………………………… 45

۱-۲۳-۲ نقش شیمی و بیوشیمی اسکوربیک اسید……………………………………………………………….. ۴۶

۱-۲۳-۳ فرمول و خواص شیمیایی و فیزیکی……………………………………………………………………. ۴۶

۱-۲۳-۴ سرنوشت محیطی و مسیرها………………………………………………………………………………. ۴۸

۱-۲۴ فرضیات………………………………………………………………………………………………………….. ۵۰

۱-۲۵ اهداف…………………………………………………………………………………………………………….. ۵۰

 

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱ مروری بر تاریخچه روش‌های کمک باروری………………………………………………………………. ۵۲

۲-۲ تاریخچه IVF……………………………………………………………………………………………………. 54

۲-۳ تاریخچه تعیین جنسیت…………………………………………………………………………………………. ۵۶

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱روش کار……………………………………………………………………………………………………………. ۵۹

۳-۲ تهیه محیط کشت‌ها و قطره گذاری…………………………………………………………………………… ۵۹

۳-۳ روش تهیه محیط کشت T6…………………………………………………………………………………… 61

۳-۴ شست و شوی روغن معدنی…………………………………………………………………………………… ۶۱

۳-۵ روش تهیه محلول شست و شوی روغن معدنی ( محلول ۱۹۹M )…………………………………. 62

۳-۶ طرح کلی کار……………………………………………………………………………………………………… ۶۲

۳-۷ حیوان آزمایشگاهی مورد استفاده……………………………………………………………………………… ۶۲

۳-۸ قطره گذاری برای استحصال تخمک…………………………………………………………………………. ۶۳

۳-۹ آماده سازی محیط ظرفیت یابی اسپرم……………………………………………………………………….. ۶۴

۳-۱۰ قطره گذاری جهت انجام لقاح آزمایشگاهی (In Vitro Fertilization)………………………. 64

۳-۱۱ قطره گذاری برای تکوین جنین……………………………………………………………………………… ۶۴

۳-۱۲ آماده سازی پیپت برای جابجا کردن تخمک……………………………………………………………… ۶۵

۳-۱۳ تهیه وسیله مخصوص انتقال تخمک و جنین……………………………………………………………… ۶۶

۳-۱۴ روش جابجا کردن تخمک با استفاده از پیپت دهانی……………………………………………………. ۶۷

۳-۱۵ تحریک تخمک گذاری……………………………………………………………………………………….. ۶۷

۳-۱۵-۱ دوز و زمان تزریق گناودتروپین…………………………………………………………………………. ۶۸

۳-۱۵-۲ روش تحریک تخمک گذاری……………………………………………………………………………. ۶۹

۳-۱۵-۳ تهیه هورمون‌ها برای تزریق به موش…………………………………………………………………….. ۶۹

۳-۱۶ تزریق داخل صفاتی……………………………………………………………………………………………. ۶۹

۳-۱۷ بازکردن حفره شکمی و مکان یابی اندام‌های تناسلی موش ماده و گرفتن تخمک……………….. ۷۰

۳-۱۸ آناتومی دستگاه ادراری تناسلی در موش ماده…………………………………………………………….. ۷۲

۳-۱۹ مراحل نمونه گیری اسپرم از اپی دیدیم……………………………………………………………………. ۷۳

۳-۲۰ آناتومی دستگاه اداراری تناسلی در موش نر………………………………………………………………. ۷۴

۳-۲۱ قرار دادن اسپرم در غلظت‌های متفاوت از آلبومین و اسید اسکوربات………………………………. ۷۵

۳-۲۲ لقاح آزمایشگاهی………………………………………………………………………………………………. ۷۶

۳-۲۳ وازکتومی موش نر……………………………………………………………………………………………… ۷۸

۳-۲۴ موش حامله کاذب……………………………………………………………………………………………… ۷۸

۳-۲۵ نتیجه آماری……………………………………………………………………………………………………… ۷۹

۳-۲۶ انتقال جنین………………………………………………………………………………………………………. ۷۹

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

۴-۱ بیان نتایج…………………………………………………………………………………………………………… ۸۲

۴-۲ تعداد نوزادان نر متولد شده در عدم حضور غلظت‌های متفاوت آلبومین و اسید اسکوربات……… ۸۲

۴-۳ تعداد نوزادان نر متولد شده در غلظت‌های متفاوت آلبومین ……………………………………………. ۸۳

۴-۴ تعداد نوزادان نر متولد شده در غلظت‌های متفاوت آلبومین ……………………………………………. ۸۳

۴-۵ تعداد نوزادان نر متولد شده در غلظت‌های متفاوت آلبومین ……………………………………………. ۸۴

۴-۶ تعداد نوزادان نر متولد شده در غلظت‌های متفاوت آلبومین ……………………………………………. ۸۵

۴-۷ تعداد نوزادان نر متولد شده در غلظت‌های متفاوت آلبومین ……………………………………………. ۸۶

۴-۸تعداد نوزادان نر متولد شده در غلظت‌های متفاوت آلبومین …………………………………………….. ۸۷

۴-۹ تعداد نوزادان نر متولد شده در غلظت‌های متفاوت آلبومین…………………………………………….. ۸۸

۴-۱۰ تعداد نوزادان نر متولد شده در غلظت‌های متفاوت آلبومین ………………………………………….. ۸۹

۴-۱۱ تعداد نوزادان نر متولد شده در غلظت‌های متفاوت آلبومین ………………………………………….. ۹۰

فصل پنجم: بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادها

۵-۱ اصول اساسی طرح و تحلیل آزمایش‌ها……………………………………………………………………… ۹۳

۵-۲ تحلیل آزمایش……………………………………………………………………………………………………. ۹۳

۵-۳ روش تحلیل واریانس…………………………………………………………………………………………… ۹۴

۵-۴ آزمون دان………………………………………………………………………………………………………….. ۹۵

۵-۵ آزمون دانکن………………………………………………………………………………………………………. ۹۵

۵-۶ بحث و بررسی نتایج…………………………………………………………………………………………….. ۹۶

۵-۶-۱ نتایج آزمایش تعداد کل نوزادان متولد شده……………………………………………………………… ۹۶

۵-۶-۲ تحلیل واریانس آزمایش تعداد کل نوزادان متولد شده………………………………………………… ۹۷

۵-۶-۳  نتایج آزمایش تعداد  نوزادان متولد شده پسر………………………………………………………… ۱۰۱

۵-۶-۴ تحلیل واریانس آزمایش تعداد نوزادان پسر متولد شده……………………………………………… ۱۰۲

۵-۶-۵  نتایج آزمایش درصد نوزادان پسر………………………………………………………………………. ۱۰۵

۵-۶-۶ تحلیل واریانس آزمایش درصد نوزادان پسر متولد شده……………………………………………. ۱۰۷

۵-۷ بحث………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۰

۵-۸ پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۳

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۴ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 937 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *