گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی بر اساس مدل گراور و داونپورت (مدل هفت سی)


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی بر اساس مدل گراور و داونپورت (مدل هفت سی)
2017-11-07
304 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی بر اساس مدل گراور و داونپورت (مدل هفت سی)


تعداد صفحات ۱۳۶ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”614″]

چکیده

هدف پژوهش حاضربررسی امکان پیاده‌سازی مدیریت دانش درسازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی استان مازندران برپایه مدل گراور و داونپورت است.روش انجام پژوهش حاضرتوصیفی- پیمایشی، و جامعه آن کلیه کارکنان سازمان شامل: کارشناسان ومدیران سازمان صنایع کوچک وشهرک‌های صنعتی استان مازندران درسال ۱۳۹۱بود. به منظور تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده وتعداد ۴۴ نفربه عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و ابزارگردآوری داده‌ها پرسشنامه پژوهشگرساخته با مقیاس پنج درجه‌ای لیکرت بود. روایی پرسشنامه توسط استادان باتجربه تأیید و به منظور تعیین پایایی آن ازضریب آلفای کرونباخ (۹۹۳/۰) استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده‌ها، آمارتوصیفی واستنباطی به کمک نرم افزار آماری spss20 استفاده گردید. نتیجه پژوهش نشان دادکه: میزان امکان پیاده‌سازی مدیریت‌ دانش از بابت مؤلفه‌های خلق دانش، تسهیم دانش، همکاری و مبادله- ارتباط در سازمان صنایع کوچک وشهرک‌های صنعتی استان مازندران در حد مطلوب است . (sig<0/05) . میزان امکان پیاده‌سازی مدیریت دانش از بابت ابعاد تسخیردانش ، مصرف کردن و فرهنگ درسازمان صنایع کوچک وشهرک‌های صنعتی استان مازندران در حد مطلوبی نیست. (sig >0/05). همچنین نتایج حاصل ازآزمون فریدمن نشان داد که sig<0/05 می‌باشد بنابراین بین متغیرها اختلاف وجودداشته، به عبارتی اولویت‌بندی مؤلفه‌های مدل گراور و داونپورت درسازمان صنایع کوچک وشهرک‌های صنعتی استان مازندران نسبت به یکدیگر متفاوت است.

اولویت‌بندی این مؤلفه‌ها شامل: مؤلفه ‌ارتباط، سپس مؤلفه همکاری ،مؤلفه مصرف، مؤلفه‌های خلق وتسهیم، مؤلفه تسخیر وآخرین مؤلفه فرهنگ می‌باشد.

 

واژه‌های کلیدی: پیاده‌سازی مدیریت دانش، مدل گراور و داونپورت،  سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی استان مازندران، مدیریت دانش

 

        فهرست مطالب

چکیده………………………………………………………………………………………………………….۱

فصل اول: کلیات تحقیق

  • مقدمه………………………………………………………………………………………………… ۲
  • بیان مسئله…………………………………………………………………………………………….. ۲
  • اهمیت موضوع تحقیق………………………………………………………………………….. ۳
  • اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………… ۴
  • سؤالات تحقیق……………………………………………………………………………………. ۴
  • قلمرو تحقیق

۱-۶-۱- قلمرو موضوعی…………………………………………………………………………………. ۵

۱-۶-۲- قلمرو مکانی……………………………………………………………………………………. ۶

۱-۶-۳- قلمرو زمانی……………………………………………………………………………………. ۶

  • تعاریف واژه‌ها واصطلاحات……………………………………………………………………. ۶

فصل دوم:  ادبیات تحقیق

بخش اول: ادبیات نظری

۲-۱- مقدمه……………………………………………………………………………… ۸

۲-۲- ادبیات نظری

۲-۲-۱- مفهوم دانش……………………………………………………………………………………… ۹

۲-۲-۱-۱- تعاریف دانش……………………………………………………………………………….. ۱۱

۲-۲-۱-۲- دسته‌بندی انواع دانش

۲-۲-۱-۲-۱- دانش برمبنای شناخت وتخصص‌های رشته‌ای……………………………….. ۱۲

۲-۲-۱-۲-۲- دانش برمبنای آشکاریاضمنی بودن……………………………………………….. ۱۲

۲-۲-۱-۳- انواع تبدیل دانش………………………………………………………………………….. ۱۳

۲-۲-۱-۴- ویژگی‌های متمایز کننده دانش ازسایردارائی‌های سازمان……………………… ۱۵

۲-۲-۱-۵- کارکردهای دانش………………………………………………………………………….. ۱۷

۲-۲-۲- مدیریت دانش…………………………………………………………………. ۱۹

۲-۲-۲-۱- تاریخچه مدیریت دانش……………………………………………………. ۱۹

۲-۲-۲-۲- تعاریف مدیریت دانش…………………………………………………………………… ۲۱

۲-۲-۲-۳- مزایا واهمیت مدیریت دانش………………………………………………. ۲۲

۲-۲-۲-۴- فرایند مدیریت دانش……………………………………………………….. ۲۵

۲-۲-۲-۵- سیستم‌های مدیریت دانش………………………………………………………………. ۲۹

۲-۲-۲-۶- نقش فن‌آوری اطلاعات/ سیستم‌های اطلاعاتی درمدیریت دانش………… ۳۰

۲-۲-۲-۷- مدل‌های مدیریت دانش……………………………………………………. ۳۵

۲-۲-۲-۷-۱- رده‌بندی مدل‌ها………………………………………………………….. ۳۵

۲-۲-۲-۷-۲- آشنایی بامدل‌ها…………………………………………………………………………. ۴۰

۲-۲-۲-۷-۲-۱- مروری کلی برمدل‌های اصلی……………………………………….. ۴۰

۲-۲-۲-۷-۲-۲- بررسی چند مدل مدیریت دانش………………………………………………. ۴۱

۲-۲-۲-۷-۲-۲-۱- مدل هیسیگ…………………………………………………………………….. ۴۴

۲-۲-۲-۷-۲-۲-۲- مدل مارک”م. مک الروی”……………………………………….. ۴۴

۲-۲-۲-۷-۲-۲-۳- مدل “بک من”……………………………………………………. ۴۵

۲-۲-۲-۷-۲-۲-۴- مدل هفت سی………………………………………………………………….. ۴۶

۲-۲-۲-۷-۲-۲-۵- مدل بکوویتزوویلیامز……………………………………………… ۴۶

۲-۲-۲-۷-۲-۲-۶- مدل نوناکا و تاکوچی…………………………………………….. ۴۸

بخش دوم:

۲-۳- پیشینه تحقیق

۲-۳-۱- تحقیقات انجام شده درخارج کشور……………………………………………………… ۶۰

۲-۳-۲- تحقیقات انجام شده درداخل کشور…………………………………………… ۶۵

بخش سوم: معرفی سازمان

۲-۴- معرفی سازمان صنایع کوچک وشهرک‌های صنعتی استان مازندران

۲-۴-۱- معرفی استان مازندران…………………………………………………………. ۷۵

۲-۴-۲- معرفی شرکت شهرک‌های صنعتی استان مازندران…………………………… ۷۶

۲-۴-۳- ساختارسازمانی………………………………………………………………… ۷۷

۲-۴-۴- اهداف ومأموریت‌های سازمان………………………………………………… ۷۸

۲-۴-۴-۱- مأموریت……………………………………………………………………………………… ۷۹

۲-۴-۴-۲- اهداف استراتژیک………………………………………………………….. ۸۰

۲-۴-۴-۳- برنامه‌های استراتژیک

۲-۴-۴-۳-۱- راهبردهای کلان درقالب اهداف استراتژیک……………………………. ۸۰

۲-۴-۴-۳-۲- اهداف پنج ساله…………………………………………………………. ۸۲

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- مقدمه……………………………………………………………………………… ۸۴

۳-۲- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………. ۸۴

۳-۳- جامعه آماری………………………………………………………………………. ۸۵

۳-۴- نمونه وروش نمونه‌برداری……………………………………………………….. ۸۵

۳-۴-۱- حجم نمونه وروش تعیین حجم آن…………………………………………… ۸۵

۳-۵- روش جمع‌آوری داده‌ها واطلاعات………………………………………………. ۸۶

۳-۶- ابزارجمع‌آوری داده‌ها واطلاعات…………………………………………………. ۸۶

۳-۷- پرسشنامه………………………………………………………………………….. ۸۷

۳-۷-۱- اعتبار یا روایی…………………………………………………………………. ۸۷

۳-۷-۲- پایایی…………………………………………………………………………… ۸۸

۳-۸- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها……………………………………………………… ۸۹

۳-۸-۱- روش‌های آماری……………………………………………………………….. ۹۰

۳-۸-۱-۱- آمارتوصیفی…………………………………………………………………. ۹۰

۳-۸-۱-۲- آماراستنباطی………………………………………………………………… ۹۰

۳-۸-۲- آزمون فریدمن برای رتبه‌بندی متغیرها……………………………………….. ۹۰

۳-۸-۳- آلفای کرونباخ………………………………………………………………….. ۹۰

۳-۸-۴- توزیع دوجمله‌ای………………………………………………………………. ۹۱

۳-۸-۵- توزیع دوجمله‌ای منفی………………………………………………………… ۹۲

۳-۶- قلمروتحقیق

۳-۶-۱- قلمرو موضوعی……………………………………………………………….. ۹۲

۳-۶-۲- قلمرو مکانی…………………………………………………………………… ۹۲

۳-۶-۳- قلمرو زمانی……………………………………………………………………. ۹۲

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده‌ها

۴-۱- مقدمه……………………………………………………………………………… ۹۳

۴-۲- بررسی جمعیت شناسی…………………………………………………………… ۹۳

۴-۲-۱- مطالعه توصیفی نمونه آماری باتوجه به جنسیت……………………………… ۹۳

۴-۲-۲- مطالعه توصیفی نمونه آماری باتوجه به متغیرمیزان تحصیلات………………. ۹۴

۴-۲-۳- مطالعه توصیفی نمونه آماری باتوجه به متغیرسابقه‌کاری…………………….. ۹۵

۴-۳- اطلاعات آمارتوصیفی نمونه آماری

۴-۳-۱- تحلیل توصیفی فرضیه‌ها

۴-۳-۱-۱- مؤلفه خلق دانش……………………………………………………………. ۹۷

۴-۳-۱-۲- مؤلفه تسخیردانش………………………………………………………….. ۹۸

۴-۳-۱-۳- مؤلفه تسهیم دانش…………………………………………………………. ۹۹

۴-۳-۱-۴- مؤلفه بعد همکاری…………………………………………………………………….. ۱۰۰

۴-۳-۱-۵- مؤلفه بعد مصرف کردن…………………………………………………. ۱۰۱

۴-۳-۱-۶- مؤلفه بعد مبادله وارتباط……………………………………………………………… ۱۰۲

۴-۳-۱-۷- مؤلفه بعد فرهنگ………………………………………………………………………. ۱۰۳

۴-۴- آزمون توزیع دوجمله‌ای

۴-۴-۱- آزمون سؤال اول…………………………………………………………………………….. ۱۰۴

۴-۴-۲- آزمون سؤال دوم……………………………………………………………………………. ۱۰۴

۴-۴-۳- آزمون سؤال سوم…………………………………………………………………………… ۱۰۵

۴-۴-۴- آزمون سؤال چهارم………………………………………………………………………… ۱۰۵

۴-۴-۵- آزمون سؤال پنجم………………………………………………………………………….. ۱۰۵

۴-۴-۶- آزمون سؤال ششم………………………………………………………………………….. ۱۰۶

۴-۴-۷- آزمون سؤال هفتم………………………………………………………………………….. ۱۰۷

۴-۴-۸- آزمون سؤال اصلی…………………………………………………………………………. ۱۰۷

۴-۵- آزمون فریدمن…………………………………………………………………………………… ۱۰۸

فصل پنجم: نتیجه‌گیری وارائه پیشنهادات

۵-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………. ۱۱۰

۵-۲- مروری مختصربرتحقیق………………………………………………………………………. ۱۱۰

۵-۳- نتیجه‌گیری

۵-۳-۱- نتیجه‌گیری از سؤال اول………………………………………………………………….. ۱۱۱

۵-۳-۲- نتیجه‌گیری از سؤال دوم…………………………………………………………………. ۱۱۱

۵-۳-۳- نتیجه‌گیری از سؤال سوم………………………………………………………………… ۱۱۱

۵-۳-۴- نتیجه‌گیری ازسؤال چهارم………………………………………………………………. ۱۱۱

۵-۳-۵- نتیجه‌گیری ازسؤال پنجم…………………………………………………………………. ۱۱۱

۵-۳-۶- نتیجه‌گیری ازسؤال ششم………………………………………………………………… ۱۱۲

۵-۳-۷- نتیجه‌گیری ازسؤال هفتم…………………………………………………………………. ۱۱۲

۵-۳-۸- نتیجه‌گیری ازسؤال اصلی تحقیق………………………………………………………. ۱۱۲

۵-۳-۹- نتیجه‌گیری ازآزمون فریدمن……………………………………………………………. ۱۱۲

۵-۴- محدودیت‌های تحقیق…………………………………………………………………………. ۱۱۳

۵-۵- مقایسه نتایج به‌دست‌آمده با تحقیقات مشابه…………………………………………… ۱۱۳

۵-۶- پیشنهادها

۵-۶-۱- پیشنهادهایی برمبنای یافته‌های تحقیق

۵-۶-۱-۱- سؤال اول………………………………………………………………………………….. ۱۱۴

۵-۶-۱-۲- سؤال دوم…………………………………………………………………………………. ۱۱۴

۵-۶-۱-۳- سؤال سوم………………………………………………………………………………… ۱۱۴

۵-۶-۱-۴- سؤال چهارم……………………………………………………………………………… ۱۱۵

۵-۶-۱-۵- سؤال پنجم……………………………………………………………………………….. ۱۱۵

۵-۶-۱-۶- سؤال ششم……………………………………………………………………………….. ۱۱۵

۵-۶-۱-۷- سؤال هفتم………………………………………………………………………………… ۱۱۶

۵-۶-۲- پیشنهادهایی برمبنای مطالعات نظری وپیشینه پژوهش…………………………. ۱۱۶

۵-۶-۳- توصیه به سایرمحققین…………………………………………………. ۱۱۸

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………….. ۱۱۸

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………….. ۱۳۶

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 937 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *