گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه اکسایش الکتروکاتالیزی فروکتوز در سطح الکترود اصلاح شده پلی(ایزونیکوتینیک اسید) دارای ذرات نیکل و پالادیم


رهاپروژه

ادامه مطلب

آپدیت
دانلود پایان نامه اکسایش الکتروکاتالیزی فروکتوز در سطح الکترود اصلاح شده پلی(ایزونیکوتینیک اسید) دارای ذرات نیکل و پالادیم
2017-09-28
434 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه اکسایش الکتروکاتالیزی فروکتوز در سطح الکترود اصلاح شده پلی(ایزونیکوتینیک اسید) دارای ذرات نیکل و پالادیم


تعداد صفحات ۷۱ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”390″]

چکیده

بخش اول این کار مربوط به تهیه و مطالعه الکترود خمیر کربن اصلاح شده با فیلم پلی(ایزونیکوتینیک اسید) در حضور SDS می باشد، سپس رفتار الکتروشیمیایی پلیمر تهیه شده به روش ولتامتری چرخه‌ای و کرونوآمپرومتری مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه کار نیز، یون فلزی نیکل به روش‌های مدار باز، پتانسیل ثابت و یون‌های فلزی نیکل- پالادیم به روش جریان ثابت به پیکره پلیمر متصل شدند و رفتار الکتروشیمیای الکترودهای اصلاح شده پلیمری فوق مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین، نظر به اهمیت اندازه گیری فروکتوز در کاربردهای پزشکی، الکتروکاتالیز اکسایش فروکتوز در محیط قلیایی روی سطح الکترودهای خمیر کربن اصلاح شده، بررسی شد و مقدار ثابت سرعت واکنش شیمیایی بدست آمد.

نتایج حاصله نشان دهنده قابلیت اکسایش الکتروکاتالیزی فروکتوز در سطح الکترود اصلاح شده می باشد که این قابلیت در الکترود خمیر کربن اصلاح شده با نیکل به روش پتانسیل ثابت نسبت به روش مدار باز بیشتر بود و قابلیت اکسایش الکتروکاتالیزی فروکتوز در غلظت‌های بسیار کم در الکترود اصلاح شده نیکل- پالادیم حائز اهمیت بوده است.

 

واژه‌های کلیدی:

الکترود خمیرکربن اصلاح شده- الکتروپلیمریزاسیون- فروکتوز- پالادیم کلرید- نیکل کلرید

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. ۳

۱-۲- بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………… ۴

۱-۳- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………. ۵

۱-۴- فرضیه‌های تحقیق……………………………………………………………………………………………. ۶

۱-۵- اصطلاحات و متغیرها………………………………………………………………………………………. ۶

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- ولتامتری و انواع روش‌های آن……………………………………………………………………………. ۱۰

۲-۱-۱- ولتامتری با الکترودهای جامد………………………………………………………………………….. ۱۰

۲-۱-۲- ولتامتری با روبش خطی پتانسیل……………………………………………………………………… ۱۰

۲-۱-۳- ولتامتری چرخه‌ای……………………………………………………………………………………….. ۱۱

۲-۲- انواع الکترودهای بکار رفته در روش ولتامتری……………………………………………………….. ۱۲

۲-۲-۱- الکترودهای جامد………………………………………………………………………………………… ۱۲

۲-۲-۲- الکترودهای کربن شیشه‌ای……………………………………………………………………………… ۱۳

۲-۲-۳- الکترودهای الیاف کربنی………………………………………………………………………………… ۱۳

۲-۲-۴- الکترودهای خمیرکربن………………………………………………………………………………….. ۱۴

۲-۳- الکترودهای اصلاح شده شیمیایی………………………………………………………………………… ۱۴

۲-۴- الکترودهای اصلاح شده با فیلم پلیمری………………………………………………………………… ۱۵

۲-۴-۱- پلیمرهای الکترو فعال…………………………………………………………………………………… ۱۶

۲-۴-۲- پلیمرهای کوئوردینه کننده………………………………………………………………………………. ۱۶

۲-۴-۳- پلیمرهای تعویض یون………………………………………………………………………………….. ۱۷

۲-۴-۴- پلیمرهای الکترونی………………………………………………………………………………………. ۱۷

۲-۵- روش‌های تثبیت پلیمر بر سطح الکترود………………………………………………………………… ۱۷

۶-۲- کاربرد الکترودهای اصلاح شده پلیمری………………………………………………………………… ۱۸

۲-۶-۱- میکروالکترونیک مولکولی………………………………………………………………………………. ۱۸

۲-۶-۲- محافظت در برابر خوردگی……………………………………………………………………………. ۲۰

۲-۶-۳- زیست حسگرها………………………………………………………………………………………….. ۲۱

۲-۶-۴- ابزارهای الکتروکرومیک………………………………………………………………………………… ۲۲

۲-۶-۵- الکتروکاتالیز……………………………………………………………………………………………….. ۲۲

۲-۶-۵-۱- الکترو کاتالیز در سطح الکترودهای پلیمری عامل دار نشده…………………………………. ۲۳

۲-۶-۵-۲- الکترو کاتالیز در سطح الکترودهای پلیمری عامل دار شده………………………………….. ۲۴

۲-۷- اهمیت اندازه گیری فروکتوز………………………………………………………………………………. ۲۷

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- مواد شیمیایی………………………………………………………………………………………………….. ۳۳

۳-۲- وسایل و تجهیزات…………………………………………………………………………………………… ۳۳

۳-۳- الکترودها………………………………………………………………………………………………………. ۳۴

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

۴-۱- تهیه و بررسی رفتار الکتروشیمیایی الکترود خمیر کربن اصلاح شده با پلی(ایزونیکوتینیک اسید)
در حضور SDS……………………………………………………………………………………………………. 36

۴-۲- تهیه و بررسی رفتار الکتروشیمیایی الکترود خمیر کربن اصلاح شده با پلی(ایزونیکوتینیک
اسید)/SDS دارای نیکل به روش مدار باز…………………………………………………………………….. ۳۹

۴-۲-۱- اکسایش الکتروکاتالیزی فروکتوز در سطح الکترود اصلاح شده پلیمری دارای نیکل
به روش مدار باز……………………………………………………………………………………………………… ۴۱

۴-۳-۲- بررسی اثر سرعت روبش پتانسیل بر شدت جریان الکتروکاتالیزی فروکتوز………………… ۴۵

۴-۳-۳- بررسی فرایند الکتروکاتالیزی فروکتوز در سطح الکترود اصلاح شده اصلاح شده با پلی(ایزونیکوتینیک اسید)/SDS به روش کرونوآمپرومتری با پله پتانسیل دوگانه………………………………………………. ۴۶

۴-۴- اکسایش الکتروکاتالیزی فروکتوز در سطح الکترود اصلاح شده پلیمری دارای نیکل به روش
پتانسیل ثابت………………………………………………………………………………………………………….. ۴۷

۴-۴-۱- بررسی اثر سرعت روبش پتانسیل بر شدت جریان الکترو کاتالیزی فروکتوز……………….. ۵۰

۴-۴-۲- بررسی فرایند الکتروکاتالیزی فروکتوز در سطح الکترود اصلاح شده با پلی(ایزونیکوتینیک اسید) / SDS به روش کرونوآمپرومتری با پله پتانسیل دوگانه…………………………………………………………………… ۵۱

۴-۵- اکسایش الکتروکاتالیزی فروکتوز در سطح الکترودهای اصلاح شده پلیمری دارای نیکل- پالادیم

به روش جریان ثابت………………………………………………………………………………………………… ۵۲

۴-۵-۱- بررسی اثر سرعت روبش پتانسیل بر شدت جریان الکتروکاتالیزی فروکتوز………………… ۵۵

۴-۵-۲- بررسی فرایند الکتروکاتالیزی فروکتوز در سطح الکترود اصلاح شده
پلی(ایزونیکوتینیک اسید)/SDS به روش کرونوآمپرومتری با پله پتانسیل دوگانه……………………… ۵۶

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱- کلیات…………………………………………………………………………………………………………… ۵۸

۵-۲- تهیه و بررسی رفتار الکتروشیمیایی الکترود خمیرکربن اصلاح شده با
پلی(ایزونیکوتینیک اسید) / SDS ………………………………………………………………………………. 58

۵-۳- تهیه و بررسی رفتار الکتروشیمیایی الکترود خمیرکربن اصلاح شده با
پلی(ایزونیکوتینیک اسید) / SDS به روش مدار باز…………………………………………………………. ۵۹

۵-۳-۱- اکسایش الکتروکاتالیزی فروکتوز در سطح الکترود اصلاح شده پلیمری دارای نیکل………. ۶۰

۵-۳-۲- بررسی اثر سرعت روبش پتانسیل بر شدت جریان الکتروکاتالیزی فروکتوز………………… ۶۱

۵-۳-۳- بررسی فرایند الکتروکاتالیزی فروکتوز در سطح الکترود خمیرکربن اصلاح شده با
پلی(ایزونیکوتینیک اسید) / SDS دارای نیکل به روش کرونوآمپرومتری با پله پتانسیل دوگانه…… ۶۲

۵-۴- اکسایش الکتروکاتالیزی فروکتوز در سطح الکترود اصلاح شده پلیمری دارای نیکل به روش
پتانسیل ثابت………………………………………………………………………………………………………….. ۶۳

۵-۴-۱- بررسی اثر سرعت روبش پتانسیل بر شدت جریان الکتروکاتالیزی فروکتوز………………… ۶۴

۵-۴-۲- بررسی فرایند الکتروکاتالیزی فروکتوز در سطح الکترود اصلاح شده با
پلی(ایزونیکوتینیک اسید) / SDS به روش کرونوآمپرومتری با پله پتانسیل دوگانه…………………… ۶۴

۵-۵- اکسایش الکتروکاتالیزی فروکتوز در سطح الکترود اصلاح شده پلیمری دارای نیکل- پالادیم
به روش جریان ثابت………………………………………………………………………………………………… ۶۵

۵-۵-۱- بررسی اثر سرعت روبش پتانسیل بر شدت جریان الکتروکاتالیزی فروکتوز………………… ۶۷

۵-۵-۲- بررسی فرایند الکتروکاتالیزی فروکتوز در سطح الکترود خمیر کربن اصلاح شده با
پلی(ایزونیکوتینیک اسید) / SDS دارای نیکل- پالادیم به روش کرونوآمپرومتری با پله پتانسیل دوگانه        ۶۷

۵-۶ نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………… ۶۸

۵-۷ پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………. ۷۰

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………. ۷۱

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 937 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *