گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه اعتبارسنجی شاخص های انتخاب مدیران در سازمان های پولی و مالی * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه اعتبارسنجی شاخص های انتخاب مدیران در سازمان های پولی و مالی
۱۳۹۶-۰۹-۰۲
488 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه اعتبارسنجی شاخص های انتخاب مدیران در سازمان های پولی و مالی


تعداد صفحات ۹۸ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

تحقیق حاضر پیرامون اعتبارسنجی شاخص‌های انتخاب مدیران در سازمان‌های پولی و مالی در استان مازندران صورت گرفته‌است. در این راستا جامعه آماری کلیه مدیران سازمان‌های پولی و ملی که در استان مازندران مشغول به فعالیت می‌باشند را در بر می‌گیرد. که با توجه به آمارهای گرفته شده تعداد این افراد ۱۰۰۰۰ نفر است. به منظور تعیین حجم نمونه در این پژوهش به روش خوشه‌ای عمل شده به طوری از هر منطقه دو شهر به تصادف انتخاب و از میان سازمان‌ها چند مدیر را نیز به تصادف انتخاب و پرسشنامه بین مدیران توزیع شد.

برای برآورد حجم نمونه از جدول کرجسی و مورگان استفاده شده است که با توجه به حجم جامعه، حجم نمونه برابر با ۳۷۰ به دست می‌آید. سپس با استفاده از روش نمونه‌گیری تسهیم متناسب، حجم نمونه برای هر منطقه محاسبه می‌گردد. و با استفاده از روش‌های کتابخانه‌ای و میدانی داده‌های مورد نیاز گردآوری و پس از آن با استفاده از روش‌های آماری ( آزمون تی ) فرضیه‌های این پژوهش مورد بررسی قرار می‌گیرند.

بررسی نظرات پاسخگویان نشان می‌دهد که دانش و معلومات حرفه‌ای، مهارت‌ها، ویژگی‌های شخصیتی، نگرش و بینش، اعتبار حرفه‌ای و اعتبار عمومی به عنوان شاخص‌هایی برای انتخاب مدیران محسوب می‌گردند.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱٫ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. ۲

۱-۲٫ بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………. ۴

۱-۳٫ اهمیت و ضرورت مسئله……………………………………………………………………………………. ۶

۱-۴٫ هدف کلی………………………………………………………………………………………………………. ۷

۱-۵٫ اهداف جزیی………………………………………………………………………………………………….. ۸

۱-۶٫ سوال‌های پژوهش…………………………………………………………………………………………….. ۸

۱-۷٫ متغیرهای مورد مطالعه……………………………………………………………………………………….. ۸

۱-۷-۱٫ متغیرهای مستقل…………………………………………………………………………………………… ۸

۱-۷-۲٫ متغیرهای وابسته…………………………………………………………………………………………… ۸

۱-۸٫ تعاریف نظری و عملیاتی…………………………………………………………………………………… ۹

۱-۸-۱٫ تعاریف نظری……………………………………………………………………………………………… ۹

۱-۸-۲٫ تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………… ۱۱

فصل دوم. ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱٫ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. ۱۳

۲-۲٫ بخش اول. ادبیات تحقیق…………………………………………………………………………………… ۱۵

۲-۲-۱٫ تعاریف و وظایف مدیریـت……………………………………………………………………………. ۱۵

۲-۲-۲٫ تعریف مدیریت……………………………………………………………………………………………. ۱۵

۲-۲-۳٫ انواع فعالیت‌ها و وظایف مدیریت…………………………………………………………………….. ۱۶

۲-۲-۴٫ برنامه‌ریزی………………………………………………………………………………………………….. ۱۷

۲-۲-۵٫ نظم و انضباط………………………………………………………………………………………………. ۱۹

۲-۲-۶٫ هدایت و کنترل……………………………………………………………………………………………. ۲۰

۲-۲-۷٫ مدیران موفق و مدیران موثر…………………………………………………………………………….. ۲۱

۲-۲-۸٫ اثربخشی و کارایی در مدیریت………………………………………………………………………… ۲۲

۲-۲-۹٫ وفاداری به سازمان………………………………………………………………………………………… ۲۲

۲-۲-۱۰٫ مدیریت اسلامی…………………………………………………………………………………………. ۲۴

۲-۲-۱۱٫ فضای ارزشی…………………………………………………………………………………………….. ۲۴

۲-۲-۱۲٫ هدف……………………………………………………………………………………………………….. ۲۴

۲-۲-۱۳٫ اصول مدیریت اسلامی…………………………………………………………………………………. ۲۵

۲-۲-۱۴٫ اصول اعتقادی اسلام……………………………………………………………………………………. ۲۵

۲-۲-۱۵٫ رویکردها و الگوهای قابلیت………………………………………………………………………….. ۲۶

۲-۲-۱۶٫ رویکرد حلقه‌های کیفی………………………………………………………………………………… ۳۸

۲-۲-۱۷٫ مدیریت مدرسه محور………………………………………………………………………………….. ۳۸

۲-۲-۱۸٫ ابعاد مدیریت مدرسه محور از دیدگاه صاحب‌نظران……………………………………………… ۴۰

۲-۲-۱۹٫ نظریه‌ی تعیین هدف…………………………………………………………………………………….. ۴۲

۲-۲-۲۰٫ نظریه‌ی تقویت رفتار……………………………………………………………………………………. ۴۲

۲-۲-۲۱٫ نظریه‌ی برابری…………………………………………………………………………………………… ۴۳

۲-۲-۲۲٫ نظریه Y ، X (داگلاس مک گریگور)……………………………………………………………… ۴۳

۲-۲-۲۳٫ الگوی مبتنی بر پنج ویژگی شخصیتی……………………………………………………………….. ۴۵

۲-۲-۲۴٫ انواع شخصیت‌های مدیریتی…………………………………………………………………………… ۴۶

۲-۲-۲۴-۱٫ شخصیت آزادمنش…………………………………………………………………………………… ۴۶

۲-۲-۲۴-۲٫ شخصیت مستبد………………………………………………………………………………………. ۴۷

۲-۲-۲۴-۳٫ شخصیت قدرت طلب……………………………………………………………………………… ۴۷

۲-۲-۲۴-۴٫ شخصیت پیشرفت طلب…………………………………………………………………………… ۴۷

۲-۲-۲۴-۵٫ شخصیت موفق در مدیریت……………………………………………………………………….. ۴۷

۲-۲-۲۵٫ رهبری فرهمند…………………………………………………………………………………………… ۴۸

۲-۲-۲۶٫ رهبری تحول‌گرا…………………………………………………………………………………………. ۴۹

۲-۲-۲۷٫ رهبران و مدیران انتخابی و انتصابی…………………………………………………………………. ۵۰

۲-۲-۲۸٫ رهبران آزاد منش و رهبران مستبد……………………………………………………………………. ۵۰

۲-۲-۲۹٫ نظریه دو عاملی انگیزش ـ بهداشت (فردریک هرزبرگ)………………………………………. ۵۱

۲-۲-۳۰٫ نظریه سلسله مراتب نیازها (آبراهام مزلو)………………………………………………………….. ۵۲

۲-۲-۳۱٫ نقش‌های اطلاعاتی………………………………………………………………………………………. ۵۵

۲-۲-۳۲٫ مفهوم تعهد……………………………………………………………………………………………….. ۵۶

۲-۲-۳۳٫ انواع تعهد…………………………………………………………………………………………………. ۵۷

۲-۲-۳۴٫ ابعاد تعهد…………………………………………………………………………………………………. ۵۹

۲-۲-۳۵٫ تفاوت میان ابعاد تعهد…………………………………………………………………………………. ۶۰

۲-۲-۳۶٫ فرآیند ایجاد تعهد سازمانی……………………………………………………………………………. ۶۰

۲-۲-۳۷٫ راهکارهایی برای افزایش تعهد سازمانی……………………………………………………………. ۶۱

۲-۲-۳۸٫ چگونگی ایجاد وجدان کاری و تعهد در سازمان‌ها………………………………………………. ۶۲

۲-۲-۳۹٫ تعهد اسلامی……………………………………………………………………………………………… ۶۳

۲-۲-۴۰٫ فرآیند اجتماعی کردن فرد و تعهد سازمانی­……………………………………………………….. ۶۳

۲-۲-۴۱٫ ویژگی فردی و ارتباط آن با تعهد…………………………………………………………………… ۶۴

۲-۲-۴۲٫ آثار و پیامدهای تعهد سازمانی……………………………………………………………………….. ۶۵

۲-۳٫ بخش دوم. پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………. ۶۶

۲-۳-۱٫ پژوهش‌های داخل کشور………………………………………………………………………………… ۶۶

۲-۳-۲٫ پژوهش‌های خارج از کشور…………………………………………………………………………….. ۶۹

فصل سوم. روش تحقیق

۳-۱٫ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. ۷۱

۳-۲٫ روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………… ۷۱

۳-۳٫ جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………… ۷۱

۳-۴٫ نمونه و روش نمونه‌گیری…………………………………………………………………………………… ۷۱

۳-۵٫ روش جمع‌آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………. ۷۲

۳-۶٫ ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………….. ۷۲

۳-۶-۱٫ روایی………………………………………………………………………………………………………… ۷۳

۳-۶-۲٫ پایایی………………………………………………………………………………………………………… ۷۳

۳-۷٫ روش تجزیه و تحلیل داده­ها……………………………………………………………………………….. ۷۳

۳-۸٫ آزمون دانکن…………………………………………………………………………………………………… ۷۳

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

۴-۱٫ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………… ۷۵

۴-۲٫ آزمون نرمال……………………………………………………………………………………………………. ۷۶

۴-۳٫ آزمون کالماگروف ـ اسمیرنف ……………………………………………………………………………. ۷۶

۴-۴٫ توصیف متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………. ۷۷

۴-۵٫ استنباط فرضیه ها……………………………………………………………………………………………… ۷۸

۴-۶٫ مهمترین شاخص های انتخاب مدیران…………………………………………………………………… ۸۴

فصل پنجم:بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادها

۵-۱٫ خلاصه پژوهش……………………………………………………………………………………………….. ۸۶

۵-۲٫ یافته‌های پژوهش……………………………………………………………………………………………… ۸۷

۵-۳٫ بحث و نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………… ۸۹

۵-۴٫ محدودیت‌های تحقیق……………………………………………………………………………………….. ۹۰

۵-۴-۱٫ محدودیت‌های خارج از کنترل محقق…………………………………………………………………. ۹۰

۵-۴-۲٫ محدودیت‌های تحت کنترل…………………………………………………………………………….. ۹۰

۵-۵٫ پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………… ۹۱

۵-۵-۱٫ پیشنهادات با توجه به یافته‌های پژوهش……………………………………………………………… ۹۱

۵-۵-۲٫ پیشنهادات برای محققان دیگر………………………………………………………………………….. ۹۲

۵-۵-۳٫ پیشنهادات کاربردی………………………………………………………………………………………. ۹۲

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………… ۹۳

پیوست………………………………………………………………………………………………………………… ۹۸

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 778 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *