گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه اصلاح سطح ترکیب میان حفره HMS با پلی آنیلین جهت حذف رنگزای اسید از محیط های آبی * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه اصلاح سطح ترکیب میان حفره HMS با پلی آنیلین جهت حذف رنگزای اسید از محیط های آبی
۱۳۹۶-۰۸-۲۳
270 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه اصلاح سطح ترکیب میان حفره HMS با پلی آنیلین جهت حذف رنگزای اسید از محیط های آبی


تعداد صفحات ۹۰ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

ترکیبات رنگزای مصنوعی یکی از ترکیبات آلاینده منابع آب می باشند.رنگ های اسیدی یکی از پرمصرف ترین مواد رنگزا در صنایع نساجی و یکی از مهمترین ترکیبات آلاینده هستند. در این مطالعه کامپوزیتی از ترکیب HMS و پلی آنیلین تهیه و بمنظور شناسایی ساختار کامپوزیت تهیه شده، از دستگاه های طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه(FTIR)و پراش اشعه ایکس (XRD) استفاده گردید.در نهایت از کامپوزیت تهیه شده جهت حذف رنگزای اسیدی آبی ۶۲ استفاده شد.

پارامترهای موثر بر حذف رنگزا از جمله pH، مقدار جاذب، دما و زمان بررسی و بهینه شدند. از دستگاه اسپکتروفتومتر جذبی به منظور تعیین مقدار ماده رنگزا در محلول استفاده شد. نتایج نشان دهنده کارآمد بودن جاذب انتخاب شده به منظور حذف رنگزای اسیدی ،آبی ۶۲ می باشد.

 

 

کلمات کلیدی:کامپوزیت،HMS، پلی آنیلین، رنگزای اسیدی آبی ۶۲

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….

۱-۲ بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………….

۱-۳ سوابق مربوطه………………………………………………………………………………………………………..

۱-۴ فرضیه‌ها………………………………………………………………………………………………………………

۱-۵ اهداف تحقیق              ………………………………………………………………………………………..

۱-۶ جنبه نوآوری تحقیق            …………………………………………………………………………………..

۱-۷ تعریف اصطلاحات متغیرها           ………………………………………………………………………….

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………..

۲-۱-۱- مقدمه ای بر آلاینده های آب        ………………………………………………………………………

۲-۱-۲-رنگ                          ………………………………………………………………………………….

۲-۱-مواد رنگزا                        …………………………………………………………………………………

۲-۲-خطرات ناشی از آلودگی رنگ­ها        ………………………………………………………………………

۲-۳- فناوری های تصفیه پسابهای نساجی       ………………………………………………………………….

۲-۱-۳- انواع روش‌های حذف مواد از آب      ………………………………………………………………….

۲-۱-۳-۱- روش شیمیایی                    ……………………………………………………………………….

۲-۱-۳-۲- روش فیزیکی                        ……………………………………………………………………

۲-۱-۳-۳- روش بیولوژیکی                    …………………………………………………………………….

۲-۱-۳-۴- انواع روش جهت حذف رنگ از پساب     ………………………………………………………..

۲-۱-۳-۴-۱- روش بیولوژیکی             …………………………………………………………………………

۲-۱-۳-۴-۲- روش‌های شیمیایی           …………………………………………………………………………

۲-۱-۳-۴-۲-۱- روش الکتروشیمیایی       ……………………………………………………………………….

۲-۱-۳-۴-۲-۲- روش انعقاد و لخته سازی       ………………………………………………………………..

۲-۱-۳-۴-۲-۳- روش اکسیداسیون                 ……………………………………………………………….

۲-۱-۳-۴-۲-۳-۱- اکسیداسیون با ازن            …………………………………………………………………

۲-۱-۳-۴-۲-۳-۲- استفاده از فرآیندهای فوتولیز و اولتراسونولیز           …………………………………

۲-۱-۳-۴-۲-۳-۳- اکسیداسیون با فرآیندهای فوتوفنتون………………………………………………………..

۲-۱-۳-۴-۲-۴- روش تصفیه الکتروکواگولاسیون…………………………………………………………………

۲-۱-۳-۴-۳- روش‌های فیزیکی       ………………………………………………………………………………

۲-۱-۳-۴-۳-۱- جذب سطحی   ……………………………………………………………………………………

۲-۱-۳-۴-۳-۲- تئوری جذب سطحی     …………………………………………………………………………

۲-۱-۳-۴-۳-۳- عوامل مؤثربرجذب سطحی  …………………………………………………………………….

۲-۱-۳-۴-۳-۳-۱- اختلاط         …………………………………………………………………………………..

۲-۱-۳-۴-۳-۳-۲- خواص و نوع جاذب   ……………………………………………………………………….

۲-۱-۳-۴-۳-۳-۳- اندازه ذرات جذب‌شونده   …………………………………………………………………..

۲-۱-۳-۴-۳-۳-۴- pH                ……………………………………………………………………………….

۲-۱-۳-۴-۳-۳-۵- وزن مولکولی     ……………………………………………………………………………….

۲-۱-۳-۴-۳-۳-۶- دما             ……………………………………………………………………………………

۲-۱-۳-۴-۳-۳-۷- نیروهای کنترل کننده جذب سطحی…………………………………………………………

۲-۱- پلی آنیلین           ………………………………………………………………………………………………

۲-۱-۱- سنتز شیمیایی پلی آنیلین   …………………………………………………………………………………

۲-۱-۲-الکتروسنتز  پلی آنیلین     …………………………………………………………………………………..

۲-۱-۳- عوامل مؤثر بر سنتز الکتروشیمیایی پلی آنیلین …………………………………………………………

۲-۱-۳-۱-۱-خوردگی     ……………………………………………………………………………………………..

۲-۱-۳-۱-۲-الکتروکاتالیست………………………………………………………………………………………….

۲-۱-۳-۱-۳- باتری   …………………………………………………………………………………………………..

۲-۱-۳-۱-۴- حسگر  …………………………………………………………………………………………………..

۲-۱-۴-۱- ویژگی یک جاذب مطلوب  ……………………………………………………………………………

۲-۱-۵-کامپوزیت     …………………………………………………………………………………………………..

۲-۱-۵-۱- پلی آنیلین و کامپوزیت های آن………………………………………………………………………..

۲-۲-۱- حذف آرسنیک از محیط­های آبی با استفاده از ضایعات برنج/ پلی­آنیلین ………………………..

۲-۲-۲- استفاده از کامپوزیت پلی­آنیلین/ضایعات چوب به منظور حذف رنگزای کاتیونی از محیط­های آبی

۲-۲-۳- حذف رنگزای ( ای اوسین وای ) Eosin Y به عنوان یک رنگزای آنیونی از محیط آبی بوسیله کامپوزیت­های حاوی پلیمرهای هادی و ضایعات چوب……………………………………………………………………………

فصل سوم: روش تحقیق                            

۳-۲- مواد موردنیاز و تهیه محلول‌ها …………………………………………………………………………………

۳-۲-۱- مواد موردنیاز         …………………………………………………………………………………………

۳-۲-۲- تهیه محلول‌ها       …………………………………………………………………………………………..

۳-۲-۲-۱- سدیم هیدروکسید ۱ مولار (جهت تنظیم pH) ……………………………………………………..

۳-۲-۲-۲- هیدروکلریک اسید ۱ مولار (جهت تنظیم pH) …………………………………………………….

۳-۲-۲-۳- تهیه ۱۰۰ میلی‌لیتر محلول سولفوریک اسید ۱ مولار………………………………………………..

۳-۳- ابزار و دستگاه‌ها…………………………………………………………………………………………………..

۳-۴- روش کار  …………………………………………………………………………………………………………

۳-۴-تهیه HMS  ………………………………………………………………………………………………………..

۳-۴-۱- تهیه کامپوزیت پلی آنیلین/HMS        ………………………………………………………………….

۳-۴-۲- تهیه محلول استاندارد رنگزای اسیدی آبی ۶۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

۳-۴-۳- تعیین طول‌موج ماکزیمم             ……………………………………………………………………….

۳-۴-۴- مرحله جذب سطحی                  ……………………………………………………………………..

۳-۴-۵- شناسایی وساختار کامپوزیت پلی آنیلین/HMS     ……………………………………………………

۳-۴-۵-۱- میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)         ……………………………………………………

۳-۴-۵-۲- طیف‌سنجی مادون‌قرمز تبدیل فوریه (FT-IR)  …………………………………………………….

۳-۴-۵-۳-پراش اشعه ایکس ((XRD        ………………………………………………………………………

۳-۵- بهینه‌سازی پارامترهای مختلف بر حذف رنگ  ……………………………………………………………

۳-۵-۱- بررسی اثر pH            ……………………………………………………………………………………

۳-۵-۲- بررسی مقدار بهینه جاذب      …………………………………………………………………………….

۳-۵-۳- بررسی اثر زمان تماس در دماهای مختلف  …………………………………………………………….

۳-۵-۴- بررسی اثر غلظت در دماهای مختلف ……………………………………………………………………

۳-۶- تعیین منحنی کالیبراسیون ……………………………………………………………………………………….

۳-۷- ایزوترم جذب      ………………………………………………………………………………………………

۳-۸- سینتیک جذب …………………………………………………………………………………………………….

۳-۹- ترمودینامیک  ……………………………………………………………………………………………………..

فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده‌ها                   

۴-۱- نتایج حاصل از بهینه‌سازی پارامترهای مؤثر بر حذف رنگزای اسیدی آبی ۶۲ بوسیله کامپوزیت پلی آنیلین/HMS……………………………………………………………………………………………………………….

۴-۱-۱- بررسی اثر pH      …………………………………………………………………………………………..

۴-۱-۲- بررسی مقدار جاذب    ……………………………………………………………………………………..

۴-۱-۳- بررسی اثر زمان تماس در دماهای مختلف………………………………………………………………

۴-۱-۴- بررسی اثر غلظت در زمان‌های مختلف…………………………………………………………………..

۴-۲- منحنی کالیبراسیون ……………………………………………………………………………………………….

۴-۳- داده‌های مربوط به‌رسم منحنی ایزوترم جذب رنگزای اسیدی آبی ۶۲       …………………………

۴-۴- داده‌های مربوط به‌رسم منحنی سینتیک جذب……………………………………………………………….

۴-۵-داده‌های مربوط به‌رسم منحنی ترمودینامیکی ………………………………………………………………..

فصل پنجم: بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادها             ………………………………………………………….

۵-۱- بررسی مورفولوژی سطح HMS   ……………………………………………………………………………

۵-۲- طیف‌سنجی مادون‌قرمز تبدیل فوریه (FTIR)   ……………………………………………………………

۵-۱-۲- طیف سنجی پراش پرتو ایکس (XRD)    …………………………………………………………….

۵-۳- رسم منحنی کالیبراسیون و تعیین محدوده خطی …………………………………………………………..

۵-۳- بهینه‌سازی پارامترهای مؤثر بر حذف رنگزای اسیدی آبی ۶۲  …………………………………………

۵-۳-۱- تعیین pH بهینه     …………………………………………………………………………………………..

تاثیر میزان جاذب در حذف رنگزای اسیدی آبی ۶۲    ………………………………………………………….

۵-۲-۳- تاثیر زمان بر حذف رنگزای اسیدی آبی ۶۲  …………………………………………………………..

۵-۳- ایزوترم‌های جذب                     …………………………………………………………………………

۵-۳-۱- ایزوترم‌ جذب لانگمیر            …………………………………………………………………………

۵-۳-۲ ایزوترم جذب فرندلیش  ……………………………………………………………………………………..

۵-۳-۳- سینتیک جذب               …………………………………………………………………………………

۵-۴ تجزیه و تحلیل ترمودینامیک فرایند جذب    ……………………………………………………………….

۵-۵- نتیجه­گیری        …………………………………………………………………………………………………

منابع و مآخذ          ……………………………………………………………………………………………………

                

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 695 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *