گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه استفاده از نانو جاذب اصلاح شده Fe3O4 جهت استخراج و اندازه‌گیری مقادیر ناچیز یون نیکل در نمونه‌های طبیعی


رهاپروژه

ادامه مطلب

آپدیت
دانلود پایان نامه استفاده از نانو جاذب اصلاح شده Fe3O4 جهت استخراج و اندازه‌گیری مقادیر ناچیز یون نیکل در نمونه‌های طبیعی
2017-09-02
482 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه استفاده از نانو جاذب اصلاح شده Fe3O4 جهت استخراج و اندازه‌گیری مقادیر ناچیز یون نیکل در نمونه‌های طبیعی


تعداد صفحات ۹۳ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”300″]

چکیده:

در این پروژه، روش استخراج فاز جامد (SPE) برپایه نانوذره اصلاح شده با سدیم‌دودسیل‌سولفات و لیگاند دی‌متیل‌گلی‌اکسیم برای استخراج و پیش تغلیظ نیکل (II) از نمونه‌های آبی توسعه یافت. با به کارگیری روش اسپکتروسکوپی جذب اتمی شعله‌ای، یون‌های نیکل (II) در نمونه‌های آبی تعیین شدند. فاکتورهای اصلی مؤثر بر روی کارایی استخراج شامل مقدار سورفکتانت، جرم نانوذره مغناطیسی، زمان هم‌زدن و قابلیت محلول اسیدی برای واجذب نیکل (II) مورد بررسی قرار گرفته و بهینه شدند. حد تشخیص روش، ۲۷۵/۰ میکروگرم بر لیتر برای ۶ بار تکرار در محلول‌های آبی به دست آمد. انحراف استاندارد نسبی، در غلظت ۰۰۰۵/۰ میلی‌گرم بر لیتر برای پنج بار تکرار، ۸۴/۲ درصد محاسبه شده و منحنی کالیبراسیون نیکل (II) در محدوده ۰۰۰۵/۰ تا ۰۵/۰ میلی‌گرم بر لیتر خطی بود. روش مطرح شده به طور موفقیت‌آمیزی برای استخراج نیکل (II) اضافه شده به نمونه‌های طبیعی به کار گرفته شده و بازیابی نسبی بیش از ۹۰ درصد حاصل شد.

 

کلمات کلیدی: نانوذره مغناطیسی، Fe­۳O4، استخراج فاز جامد، نیکل (II)

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                        صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………….. ۱                                                         

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. ۳

۲-۱- نانوذرات و مواد بر پایه آن‌ها (طبقه‌بندی و تعاریف)………………………………………………. ۵

۳-۱- کاربردهای ذرات مغناطیسی…………………………………………………………………………….. ۶

۴-۱- بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………… ۸

۵-۱- فرضیه تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ۱۰

۶-۱- هدف تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۱۰

۷-۱- اصطلاحات……………………………………………………………………………………………….. ۱۱

۱-۷-۱- اسپکتروسکوپی مازباور……………………………………………………………………………… ۱۱

۲-۷-۱- تکنولوژی حامل مغناطیسی…………………………………………………………………………. ۱۱

۳-۷-۱- استخراج فاز جامد همی‌میسل مخلوط…………………………………………………………… ۱۱

۴-۷-۱- بخش‌های تک‌پاشیده………………………………………………………………………………… ۱۲

۵-۷-۱- روش‌های تراکم………………………………………………………………………………………. ۱۲

۶-۷-۱- میسل وارون…………………………………………………………………………………………… ۱۲

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۱-۲- تکنیک‌های استخراج و پیش‌تغلیظ فلزات سنگین………………………………………………… ۱۴

۲-۱-۲- میکرواستخراج قطره تنها……………………………………………………………………………. ۱۴

۲-۱-۳- میکرواستخراج فاز مایع برپایه هالوفیبر………………………………………………………….. ۱۵

۲-۱-۴- استخراج فاز جامد…………………………………………………………………………………… ۱۶

۲-۲- ویژگی‌های فلز نیکل……………………………………………………………………………………. ۱۷

۲-۳- تاریخچه نیکل……………………………………………………………………………………………. ۱۸

۴-۲- استخراج و خالص‌سازی نیکل………………………………………………………………………… ۱۹

۵-۲- سمیت نیکل………………………………………………………………………………………………. ۲۰

۶-۲- روش‌های حذف نیکل………………………………………………………………………………….. ۲۱

۲-۷- روش‌هایی برای تهیه نانوذرات و نانومواد مغناطیسی…………………………………………….. ۳۳

فصل سوم: روش تحقیق

۱-۳- خلاصه…………………………………………………………………………………………………….. ۳۶

۲-۳- ویژگی‌های لیگاند دی‌متیل‌گلی‌اکسیم (DMG)……………………………………………………. 36

۳-۳- ویژگی‌های سورفکتانت………………………………………………………………………………… ۳۸

۴-۳- مواد و دستگاه‌های مورد نیاز…………………………………………………………………………… ۳۹

۱-۴-۳- تهیه محلول‌ها و استانداردها……………………………………………………………………….. ۴۱

۳-۴-۱-۱- روابط مورد نیاز برای ساخت محلول‌ها……………………………………………………… ۴۱

۳-۴-۱-۲- تعیین غلظت نمونه‌های مایع……………………………………………………………………. ۴۱

۳-۴-۱-۳- رقیق‌سازی محلول‌ها……………………………………………………………………………… ۴۱

۳-۴-۱-۴- تهیه محلول mg/L ۱۰۰۰ نیکل از نمک NiSO4·۶H2O……………………………….. 42

۳-۴-۱-۵- تهیه محلول M ۰۱/۰ لیگاند……………………………………………………………………. ۴۲

۶-۱-۴-۳- تهیه محلول‌های بافر……………………………………………………………………………… ۴۲

۳-۴-۱-۷- محلول‌سازی یون‌های کاتیونی و آنیونی……………………………………………………… ۴۳

۳-۴-۲- ابزار و دستگاه‌ها……………………………………………………………………………………… ۴۳

۵-۳- روش کار………………………………………………………………………………………………….. ۴۴

۳-۵-۱- سنتز جاذب Fe3O4…………………………………………………………………………………. 44

۳-۵-۲- استخراج نیکل(II) با استفاده از جاذب مغناطیسی اصلاح‌شده………………………………. ۴۵

۳-۵-۳- بررسی عوامل مؤثر بر استخراج…………………………………………………………………… ۴۶

۳-۵-۳-۱- بررسی اثر pH……………………………………………………………………………………. 46

۱-۱-۳-۵-۳- بررسی pH در مرحله افزایش سورفکتانت SDS……………………………………… 47

۲-۱-۳-۵-۳- بررسی pH‌ در مرحله افزایش لیگاند DMG…………………………………………… 47

۳-۱-۳-۵-۳- بررسی pH در مرحله استخراج……………………………………………………………. ۴۷

۲-۳-۵-۳- بررسی اثر سورفکتانت SDS…………………………………………………………………… 47

۳-۳-۵-۳-  بررسی اثر حجم لیگاند…………………………………………………………………………. ۴۸

۴-۳-۵-۳- بررسی نوع اسید واجذب استخراج‌کننده…………………………………………………….. ۴۸

۵-۳-۵-۳- بررسی حجم اسید واجذب استخراج‌کننده…………………………………………………… ۴۸

۶-۳-۵-۳- بررسی مقدار نانوجاذب تهیه شده…………………………………………………………….. ۴۸

۷-۳-۵-۳- بررسی اثر زمان استخراج……………………………………………………………………….. ۴۹

۸-۳-۵-۳- بررسی اثر قدرت یونی نمونه………………………………………………………………….. ۴۹

۹-۳-۵-۳- بررسی اثر حجم نمونه استخراجی…………………………………………………………….. ۴۹

۱۰-۳-۵-۳- بررسی مزاحمت‌ها……………………………………………………………………………… ۵۰

۶-۳- بررسی ارقام شایستگی…………………………………………………………………………………. ۵۰

۱-۶-۳- منحنی کالیبراسیون……………………………………………………………………………………. ۵۰

۲-۶-۳- حد تشخیص (LOD)………………………………………………………………………………. 50

۳-۶-۳- انحراف استاندارد نسبی (RSD)………………………………………………………………….. 50

۷-۳- بررسی میزان نیکل موجود در نمونه‌های طبیعی…………………………………………………… ۵۱

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

۱-۴- بهینه‌سازی عوامل مؤثر بر استخراج…………………………………………………………………… ۵۳

۱-۱-۴- بهینه‌سازی پارامتر pH………………………………………………………………………………. 53

۱-۱-۱-۴- مرحله افزودن سورفکتانت SDS……………………………………………………………… 53

۲-۱-۱-۴- مرحله افزایش لیگاند DMG…………………………………………………………………… 54

۳-۱-۱-۴- مرحله استخراج…………………………………………………………………………………… ۵۴

۲-۱-۴- بهینه‌سازی غلظت سورفکتانت…………………………………………………………………….. ۵۵

۳-۱-۴- بهینه‌سازی حجم لیگاند DMG……………………………………………………………………. 56

۴-۱-۴- بهینه‌سازی نوع اسید واجذبی………………………………………………………………………. ۵۶

۵-۱-۴- بهینه‌سازی حجم اسید واجذبی……………………………………………………………………. ۵۷

۶-۱-۴- بهینه‌سازی مقدار نانوجاذب تهیه شده……………………………………………………………. ۵۷

۷-۱-۴- بهینه‌سازی زمان استخراج…………………………………………………………………………… ۵۸

۸-۱-۴- بهینه‌سازی قدرت یونی محلول‌های نمونه……………………………………………………….. ۵۹

۹-۱-۴- بهینه‌سازی حجم نمونه استخراجی………………………………………………………………… ۵۹

۱۰-۱-۴- بررسی مزاحمت یون‌های دیگر…………………………………………………………………. ۶۰

۲-۴- داده‌های مربوط به ارقام شایستگی…………………………………………………………………… ۶۱

۱-۲-۴- منحنی کالیبراسیون……………………………………………………………………………………. ۶۱

۲-۲-۴- حد تشخیص (LOD)………………………………………………………………………………. 62

۳-۲-۴- انحراف استاندارد نسبی (RSD)………………………………………………………………….. 63

۳-۴- کاربرد روش برای نمونه‌های طبیعی…………………………………………………………………. ۶۳

فصل پنجم: بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادها

۱-۵- روش‌های تشخیص نانوجاذب مغناطیسی تهیه شده……………………………………………… ۶۶

۱-۱-۵- میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)………………………………………………………… 66

۲-۱-۵- طیف‌سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FT-IR)………………………………………………… 66

۳-۱-۵- الگوی پراش پرتو ایکس (XRD)………………………………………………………………… 71

۲-۵- تحلیل داده‌های حاصل برای بهینه‌سازی پارامترهای مؤثر بر استخراج………………………… ۷۴

۱-۲-۵- pH……………………………………………………………………………………………………… 74

۱-۱-۲-۵- بررسی اثر pH بر روی پوشش‌دهی نانوذرات به‌وسیله SDS…………………………… 74

۲-۱-۲-۵- بررسی اثر pH در مرحله افزایش لیگاند DMG………………………………………….. 75

۵-۲-۱-۳- بررسی اثر pH در مرحله استخراج نیکل……………………………………………………. ۷۶

۲-۲-۵- قدرت یونی نمونه……………………………………………………………………………………. ۷۸

۳-۲-۵- مقدار سورفکتانت SDS…………………………………………………………………………….. 79

۴-۲-۵- حجم لیگاند DMG…………………………………………………………………………………. 80

۵-۲-۵- نوع اسید واجذب…………………………………………………………………………………….. ۸۱

۶-۲-۵- حجم اسید واجذب………………………………………………………………………………….. ۸۲

۷-۲-۵- مقدار نانوجاذب Fe3O4……………………………………………………………………………. 83

۸-۲-۵- مدت زمان استخراج…………………………………………………………………………………. ۸۴

۹-۲-۵- حجم نمونه استخراجی……………………………………………………………………………… ۸۵

۱۰-۲-۵- بررسی مزاحمت یون‌های دیگر…………………………………………………………………. ۸۶

۳-۵- ارقام شایستگی…………………………………………………………………………………………… ۸۷

۱-۳-۵- منحنی کالیبراسیون……………………………………………………………………………………. ۸۷

۲-۳-۵- حد تشخیص………………………………………………………………………………………….. ۸۸

۳-۳-۵- انحراف استاندارد نسبی…………………………………………………………………………….. ۸۹

۴-۵- کاربرد روش در نمونه‌های طبیعی……………………………………………………………………. ۸۹

۵-۵- مقایسه روش‌های مختلف با روش حاضر………………………………………………………….. ۹۰

۶-۵- بحث و نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………. ۹۲

۷-۵- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………. ۹۲

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………….. ۹۳

 

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 937 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *