گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه ارزیابی ویژگی های کارآفرینی مدیران شرکت های تعاونی استان گلستان بر اساس مدل سنجش ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان ایرانی * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه ارزیابی ویژگی های کارآفرینی مدیران شرکت های تعاونی استان گلستان بر اساس مدل سنجش ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان ایرانی
۱۳۹۶-۰۹-۰۴
2187 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه ارزیابی ویژگی های کارآفرینی مدیران شرکت های تعاونی استان گلستان بر اساس مدل سنجش ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان ایرانی


تعداد صفحات ۱۲۹ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ارزیابی ویژگی­های کارآفرینی مدیران شرکتهای تعاونی استان گلستان و بررسی رابطه میان ویژگی­های کارآفرینی و متغیرهای جمعیت شناختی آنان می­باشد. جامعه آماری تحقیق را ۵۹۰۳ نفر از مدیران شرکتهای تعاونی استان گلستان تشکیل دادند که تعداد ۴۰۰ نفر از آنها به عنوان نمونه آماری، با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای انتخاب شدند. داده­های مورد نظر از طریق پرسشنامه سنجش ویژگی­های کارآفرینان ایرانی جمع­آوری شد. روایی پرسشنامه با استفاده از پانل متخصصان تأیید و پایایی آن به وسیله محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای کلیه بخش‌ها بالاتر از ۷/۰ محاسبه شد. به جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم افزار اس­پی­اس­اس و به دلیل غیر نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون­های من­ویتنی و کروسکال والیس استفاده شد. نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که مدیران دارای ویژگی­های ریسک پذیری، نیاز به موفقیت و چالش طلبی می­باشند و ویژگی­های کانون کنترل­­ درونی، تحمل ابهام، سلاست فکری، عملگرایی و رویا پردازی میان مدیران در سطح ضعیف ارزیابی شد. در اولویت بندی ویژگی­های کارآفرینی ویژگی عملگرایی به عنوان قوی­ترین ویژگی مدیران مشخص شد. میان جنسیت و ریسک پذیری و کانون کنترل درونی رابطه وجود دارد به طوری که مدیران مرد دارای کنترل درونی بیشتر و  ریسک­پذیرتر از مدیران زن می­باشند و میان سن و سلاست فکری مدیران رابطه مثبت و میان سن و ریسک پذیری مدیران رابطه منفی وجود دارد. میان تأهل و ویژگی های رویاپردازی و چالش طلبی مدیران رابطه وجود دارد به طوری که مدیران مجرد رویاپرداز تر از مدیران متأهل و مدیران متأهل چالش­طلبتر از مدیران مجرد
می­باشند. همچنین میان سطح تحصیلات مدیران با ویژگی کانون کنترل درونی و سابقه فعالیت مدیران با ویژگی توفیق طلبی رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد.

کلمات کلیدی: کارآفرینی، ویژگی­های کارآفرینی، مدیران شرکتهای تعاونی، شرکتهای تعاونی

فهرست

چکیده ۱

فصل اول. ۲

مقدمه. ۳

۱-۱- اهمیت موضوع تحقیق. ۳

۱-۲- بیان مسأله تحقیق. ۵

۱-۳- چارچوب مفهومی تحقیق. ۷

۱-۴- قلمرو تحقیق. ۸

۱-۵- اهداف تحقیق. ۸

۱-۶- سؤالات تحقیق. ۸

۱-۷- فرضیه های تحقیق. ۹

۱-۸- تعاریف مفهومی پارهای از واژگان مورد استفاده در تحقیق. ۹

۱-۹- ساختار تحقیق. ۱۱

فصل دوم. ۱۲

مقدمه. ۱۳

۲-۱- مبانی نظری تحقیق. ۱۳

۲-۱-۱- تعاریف کارآفرینی.. ۱۳

۲-۱-۲- انواع کارآفرینی.. ۱۶

۲-۱-۳- تفاوت کارآفرینان فردی و سازمانی.. ۱۸

۲-۱-۴- کارآفرین کیست؟. ۱۹

۲-۱-۵- رویکردها و نظریات.. ۲۰

۲-۱-۶- ویژگیهای روان شناختی کلیدی کارآفرینان. ۲۸

۲-۱-۷- انقلاب کارآفرینی در کشورها ۳۳

۲-۲- سابقه تحقیقات مشابه. ۳۸

۲-۲-۱- سابقه تحقیقات داخلی.. ۳۸

۲-۲-۲- سابقه تحقیقات خارجی.. ۴۳

۲-۲-۳- جمع بندی.. ۴۶

فصل سوم. ۵۰

مقدمه. ۵۱

۳-۱- روش تحقیق. ۵۱

۳-۲- جامعه، نمونه و روش نمونهگیری.. ۵۱

۳-۳- ابزار اندازهگیری.. ۵۴

۳-۴- نحوه محاسبه و تفسیر امتیازها ۵۴

۳-۵- بررسی اعتبار پرسشنامه. ۵۷

۳-۶- روایی پرسشنامه تحقیق. ۵۹

۳-۷- آزمونهای آماری مورد استفاده ۵۹

فصل چهارم. ۶۱

مقدمه. ۶۲

۴-۱- بررسی متغیرهای جمعیت شناختی.. ۶۲

۴-۱-۱- جنسیت مدیران شرکتهای تعاونی.. ۶۲

۴-۱-۲-  سال تولد مدیران شرکتهای تعاونی.. ۶۲

۴-۱-۳- وضعیت تأهل مدیران شرکتهای تعاونی.. ۶۳

۴-۱-۴- سطح تحصیلات مدیران شرکتهای تعاونی.. ۶۴

۴-۱-۵- سابقه کار مدیران شرکتهای تعاونی.. ۶۴

۴-۲- ارزیابی ویژگی‌های کارآفرینی.. ۶۵

۴-۲-۱-  ویژگی ریسک پذیری.. ۶۵

۴-۲-۲-  ویژگی کانون کنترل درونی.. ۶۶

۴-۲-۳- ویژگی نیاز به موفقیت(توفیق طلبی) ۶۸

۴-۲-۴- ویژگی سلاست فکری.. ۶۹

۴-۲-۵- ویژگی عملگرایی.. ۷۰

۴-۲-۶- ویژگی تحمل ابهام. ۷۱

۴-۲-۷- ویژگی رویاپردازی.. ۷۳

۴-۲-۸- چالش طلبی.. ۷۴

۴-۲-۹- بررسی کلی ویژگی‌های کارآفرینی.. ۷۵

۴-۳- اولویتبندی ویژگی‌های کارآفرینی.. ۷۵

۴-۴- بررسی رابطه میان متغیرهای جمعیت شناختی و ویژگی‌های کارآفرینی.. ۷۶

۴-۴-۱- بررسی رابطه میان جنسیت و کارآفرینی مدیران. ۷۶

۴-۴-۲- بررسی رابطه میان جنسیت و ویژگی ریسک پذیری مدیران. ۷۷

۴-۴-۳- بررسی رابطه میان جنسیت و ویژگی کانون کنترل درونی مدیران. ۷۷

۴-۴-۴- بررسی رابطه میان جنسیت و ویژگی نیاز به موفقیت مدیران. ۷۸

۴-۴-۵- بررسی رابطه میان جنسیت و ویژگی سلاست فکری مدیران. ۷۸

۴-۴-۶- بررسی رابطه میان جنسیت و ویژگی عملگرایی مدیران. ۷۹

۴-۴-۷- بررسی رابطه میان جنسیت و ویژگی تحمل ابهام مدیران. ۷۹

۴-۴-۸- بررسی رابطه میان جنسیت و ویژگی رویا پردازی مدیران. ۸۰

۴-۴-۹- بررسی رابطه میان جنسیت و ویژگی چالش طلبی مدیران. ۸۰

۴-۵- بررسی رابطه میان سن و ویژگیهای کارآفرینی.. ۸۱

۴-۵-۱- بررسی رابطه میان سن و کارآفرینی مدیران. ۸۱

۴-۵-۲- بررسی رابطه میان سن و ویژگی ریسک پذیری مدیران. ۸۱

۴-۵-۳- بررسی رابطه میان سن و ویژگی کانون کنترل درونی مدیران. ۸۲

۴-۵-۴- بررسی رابطه میان سن و ویژگی نیاز به موفقیت مدیران. ۸۲

۴-۵-۵- بررسی رابطه میان سن و ویژگی سلاست فکری مدیران. ۸۳

۴-۵-۶- بررسی رابطه میان سن و ویژگی عملگرایی مدیران. ۸۳

۴-۵-۷- بررسی رابطه میان سن و ویژگی تحمل ابهام مدیران. ۸۴

۴-۵-۸- بررسی رابطه میان سن و ویژگی رویا پردازی مدیران. ۸۴

۴-۵-۹- بررسی رابطه میان سن و ویژگی چالش طلبی مدیران. ۸۵

۴-۶- بررسی رابطه میان وضعیت تأهل و ویژگیهای کارآفرینی.. ۸۵

۴-۶-۱- بررسی رابطه میان وضعیت تأهل و کارآفرینی مدیران. ۸۵

۴-۶-۲- بررسی رابطه میان وضعیت تأهل و ویژگی ریسک پذیری مدیران. ۸۶

۴-۶-۳- بررسی رابطه میان وضعیت تأهل و ویژگی کانون کنترل درونی مدیران. ۸۶

۴-۶-۴- بررسی رابطه میان وضعیت تأهل و ویژگی نیاز به موفقیت مدیران. ۸۷

۴-۶-۵- بررسی رابطه میان وضعیت تأهل و ویژگی سلاست فکری مدیران. ۸۷

۴-۶-۶- بررسی رابطه میان وضعیت تأهل و ویژگی عملگرایی مدیران. ۸۸

۴-۶-۷- بررسی رابطه میان وضعیت تأهل و ویژگی تحمل ابهام مدیران. ۸۸

۴-۶-۸- بررسی رابطه میان وضعیت تأهل و ویژگی رویاپردازی مدیران. ۸۹

۴-۶-۹- بررسی رابطه میان وضعیت تأهل و ویژگی چالش طلبی مدیران. ۸۹

۴-۷- بررسی رابطه میان سطح تحصیلات و ویژگیهای کارآفرینی.. ۹۰

۴-۷-۱- بررسی رابطه میان سطح تحصیلات و کارآفرینی مدیران. ۹۰

۴-۷-۲- بررسی رابطه میان سطح تحصیلات و ویژگی ریسک پذیری مدیران. ۹۱

۴-۷-۳- بررسی رابطه میان سطح تحصیلات و ویژگی کانون کنترل درونی مدیران. ۹۲

۴-۷-۴- بررسی رابطه میان سطح تحصیلات و ویژگی نیاز به موفقیت مدیران. ۹۳

۴-۷-۵- بررسی رابطه میان سطح تحصیلات و ویژگی سلاست فکری مدیران. ۹۴

۴-۷-۶- بررسی رابطه میان سطح تحصیلات و ویژگی عملگرایی مدیران. ۹۵

۴-۷-۷- بررسی رابطه میان سطح تحصیلات و ویژگی تحمل ابهام مدیران. ۹۶

۴-۷-۸- بررسی رابطه میان سطح تحصیلات و ویژگی رویا پردازی مدیران. ۹۷

۴-۷-۹- بررسی رابطه میان سطح تحصیلات و ویژگی چالش طلبی مدیران. ۹۸

۴-۸- بررسی رابطه میان سابقه فعالیت و ویژگیهای کارآفرینی.. ۹۹

۴-۸-۱- بررسی رابطه میان سابقه فعالیت و کارآفرینی مدیران. ۹۹

۴-۸-۲- بررسی رابطه میان سابقه فعالیت و ریسک پذیری مدیران. ۱۰۰

۴-۸-۳- بررسی رابطه میان سابقه فعالیت و کانون کنترل درونی مدیران. ۱۰۰

۴-۸-۴- بررسی رابطه میان سابقه فعالیت و نیاز به موفقیت مدیران. ۱۰۱

۴-۸-۵- بررسی رابطه میان سابقه فعالیت و سلاست فکری مدیران. ۱۰۲

۴-۸-۶- بررسی رابطه میان سابقه فعالیت و عملگرایی مدیران. ۱۰۲

۴-۸-۷- بررسی رابطه میان سابقه فعالیت و تحمل ابهام مدیران. ۱۰۳

۴-۸-۸- بررسی رابطه میان سابقه فعالیت و رویا پردازی مدیران. ۱۰۳

۴-۸-۹- بررسی رابطه میان سابقه فعالیت و چالش طلبی مدیران. ۱۰۴

۴-۱۱- جمعبندی.. ۱۰۴

فصل پنجم. ۱۰۵

۵-۱- خلاصه مسأله تحقیق. ۱۰۶

۵-۲- نتیجهگیری.. ۱۰۸

۵-۳- بحث.. ۱۱۶

۵-۴- پیشنهادها ۱۱۸

۵-۴-۱- پیشنهادهای کاربردی.. ۱۱۸

۵-۴-۲- پیشنهادهای تحقیقاتی آتی.. ۱۲۲

پیوست یک… ۱۲۳

پیوست دو. ۱۲۸

منابع فارسی.. ۱۲۹ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 778 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *