گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه ارزیابی ورتبه بندی عوامل موثر بر تاخیر در بهره برداری پروژه های عمرانی با استفاده از تکنیک F-AHP * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه ارزیابی ورتبه بندی عوامل موثر بر تاخیر در بهره برداری پروژه های عمرانی با استفاده از تکنیک F-AHP
۱۳۹۶-۰۸-۰۳
168 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه ارزیابی ورتبه بندی عوامل موثر بر تاخیر در بهره برداری پروژه های عمرانی با استفاده از تکنیک F-AHP


تعداد صفحات ۱۴۱ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر بصورت موردی در مورد ارزیابی ورتبه بندی عوامل ایجاد تاخیر در بهره برداری پروژه های عمرانی اداره کل نوسازی وتجهیز وتوسعه مدارس استان مازندران انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق ۵۳ نفر از سطوح مدیریت دستگاه اجرائی، معاونین و کارشناسان واحد بودجه و برنامه ریزی و دفتر فنی  وپیمانکاران دستگاههای اجرایی اداره کل نوسازی وتجهیز مدارس استان مازندران  می باشند.روشهای مختلفی برای تعیین اعتبار ابزار اندازه‏گیری وجود دارد که یکی از آنها پرسش از متخصصان و خبرگان است.

نتایج بدست آمده از این تحقیق بیانگر این مطلب است که شاخص فقدان ثبات ونحوه تخصیص با وزن۰٫۲۵۴۲در رتبه نخست و شاخص تعدد قوانین ومقررات با وزن۵ در رتبه آخر قرار دارند.

 

واژه های کلیدی: تاخیر پروژه،قانون برنامه توسعه پنج ساله، طرح های عمرانی، اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق

چکیده…………………………………………………………………………………………………………. ۲

۱-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………. ۳

۱-۲-بیان مسئله……………………………………………………………………………………………… ۳

۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………… ۵

۱-۴- اهداف………………………………………………………………………………………………… ۷

۱-۴-۱- هدف کلّی ………………………………………………………………………………………. ۷

۱-۴-۲-  اهداف جزیی……………………………………………………………………………………. ۷

۱-۵- مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………….. ۸

۱-۶- سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………… ۹

۱-۷- متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………… ۱۰

۱-۸ تعریف واژه ها واصطلاحات……………………………………………………………………… ۱۱

۱-۹- قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………… ۱۱

۱-۹-۱- قلمرو موضوعی ……………………………………………………………………………….. ۱۱

۱-۱۰- تعریف واژه ها واصطلاحات ………………………………………………………………….. ۱۲

۱-۱۰-۱- ضعف و نارسایی سیستم برنامه ریزی و قوانین و مقررات…………………………. ۱۲

۱-۱۰-۲- عوامل سازمانی و ضعف و نارسایی مدیریت اجرایی………………………………. ۱۳

۱-۱۰-۳- عوامل اقتصادی و ضعف در سیستم مالی……………………………………………… ۱۳

فصل دوم : ادبیات تحقیق

بخش اول :مبانی نظری تحقیق

بخش دوم :پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………. ۱۶

۲-۲- مفاهیم اساسی………………………………………………………………………………………. ۱۶

۲-۳-انواع بودجه…………………………………………………………………………………………… ۱۷

۲-۳-۱-۱-فرآیند بودجه بندی سرمایه ای………………………………………………………………….۱۷

۲-۴-برنامه مالی درازمدت………………………………………………………………………………………..۱۸

۲-۵-اجرای بودجه……………………………………………………………………………………………………۱۹

۲-۶-مراحل اجرای بودجه………………………………………………………………………………. ۱۹

۲-۶-۱هزینه ها در پروژه ها……………………………………………………………………………… ۲۰

۲-۶-۱-۱-الف:هزینه های مستقیم پروژه…………………………………………………………….. ۲۰

۲-۶-۱-۲-ب:هزینه های غیرمستقیم پروژه………………………………………………………….. ۲۱

۲-۷-مراحل خرج………………………………………………………………………………………….. ۲۱

۲-۸-اعتبار…………………………………………………………………………………………………… ۲۲

۲-۸-۱-اعتبارات عمرانی………………………………………………………………………………… ۲۳

۲-۸-۲-عملیات اجرایی………………………………………………………………………………….. ۲۳

۲-۹-بودجه عملیاتی………………………………………………………………………………………. ۲۳

۲-۱۰-سال مالی…………………………………………………………………………………………….. ۲۳

۲-۱۱-برنامه توسعه عمرانی پنجساله………………………………………………………………….. ۲۴

۲-۱۲-برنامه سالانه………………………………………………………………………………………… ۲۵

۲-۱۵-برنامه زمانی اجرای کار…………………………………………………………………………. ۲۵

۲-۱۶-مناقصه……………………………………………………………………………………………….. ۲۶

۲-۱۶-۱مناقصه گزار……………………………………………………………………………………… ۲۶

۲-۱۶-۲-مناقصه گر………………………………………………………………………………………. ۲۶

۲-۱۷-مناقصه عمومی…………………………………………………………………………………….. ۲۷

۲-۱۸-تعدیل………………………………………………………………………………………………… ۲۷

۲-۲۱-اعتبارات طرح تملک سرمایه ای………………………………………………………………. ۲۷

۲-۲۲-شاخصهای ارزیابی طرحهای عمرانی…………………………………………………………. ۲۸

۲-۲۳- طرح عمرانی………………………………………………………………………………………. ۲۸

۲-۲۴- مراحل شکل گیری طرحهای عمرانی……………………………………………………….. ۲۹

۲-۲۴-۱- مرحله برنامه ریزی و تامین اعتبار ………………………………………………………. ۲۹

۲-۲۴-۲- مرحله طراحی…………………………………………………………………………………. ۳۰

۲-۲۴-۳- مرحله ساخت ………………………………………………………………………………… ۳۰

۲-۲۴-۴- مرحله بهره برداری ………………………………………………………………………….. ۳۰

۲-۲۴-۴-۱ مرحله برنامه ریزی و تامین اعتبار…………………………………………………… ۳۰

۲-۲۴-۴-۲- مراحل طراحی…………………………………………………………………………….. ۳۱

۲-۲۴-۴-۲-۱- مرحله شناسایی………………………………………………………………………… ۳۲

۲-۲۴-۴-۲-۲- مرحله مطالعات مقدماتی……………………………………………………………. ۳۲

۲-۲۴-۴-۲-۳- مرحله تهیه طرحهای تفضیلی و اجرایی…………………………………………. ۳۲

۲-۲۴-۴-۳- مرحله ساخت……………………………………………………………………………… ۳۳

۲-۲۴-۴-۴- مرحله بهره برداری……………………………………………………………………….. ۳۳

۲-۲۵-متولیان،دست اندرکاران ومجریان پروژه ها………………………………………………… ۳۴

مبانی نظری تحقیق

۲-۲۶-پروژه ………………………………………………………………………………………………… ۳۵

۲-۲۷-تعریف پروژه……………………………………………………………………………………….. ۳۵

۲-۲۸-تعریف مدیریت……………………………………………………………………………………. ۳۵

۲-۲۹-مدیریت پروژه……………………………………………………………………………………… ۳۶

۲-۳۰-کنترل پروژه………………………………………………………………………………………… ۳۷

۲-۳۱-عوامل موفقیت یک پروژه………………………………………………………………………. ۳۷

۲-۳۲-چرخه حیات پروژه……………………………………………………………………………….. ۳۷

۳-۳۳-آسیب شناسی طرحهای بهره برداری شده………………………………………………….. ۳۸

۲-۳۴-آغاز پروژه های جدید(جدول شماره۲و۳)…………………………………………………. ۳۹

۲-۳۵-اتمام پروژه ها(جدول شماره۱-۴)……………………………………………………………. ۴۰

۲-۳۶-میانگین وزنی مدت اجرا(جدول شماره۱-۵)………………………………………………. ۴۱

۲-۳۷-آشنایی با نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی کشور…………………………………. ۴۲

۲-۴۲- تحلیل تاخیر در پروژه های عمرانی ( هریسی،۱۳۸۰)…………………………………… ۴۸

۲-۴۳-طبقه بندی تاخیرات( هریسی،۱۳۸۰) ………………………………………………………… ۴۸

۲-۴۴- راه های کاهش مدت اجرای پروژه( هریسی،۱۳۸۰) ……………………………………. ۴۹

۲-۴۵- تعریف پروژه از نقطه نظر زمان بندی اجرا ……………………………………………….. ۵۰

۲-۴۶- پارامتر زمان در پروژه های عمرانی(مهربان،۱۳۸۷) …………………………………….. ۵۱

۲-۴۶-۱ زمان از دیدگاه هزینه (مهربان،۱۳۸۷)……………………………………………………… ۵۲

۲-۴۶-۲-هزینه های ریسک و عدم اطمینان (مهربان،۱۳۸۷)…………………………………….. ۵۲

۲-۴۷-تسریع عملیات (مهربان،۱۳۸۷)…………………………………………………………………. ۵۳

۲-۴۸-۳-۱- افزایش نیروی انسانی و تجهیزات ……………………………………………………. ۵۴

۲-۴۸-۳-۲- ازدیاد زمان کار …………………………………………………………………………… ۵۵

۲-۴۹-طروق پیشرفته تر تسریع عملیات(مهربان،۱۳۸۷)  …………………………………………. ۵۶

۲-۴۹-۲- صنعتی  کردن عملیات ساختمانی ……………………………………………………….. ۵۶

۲-۵۰- زمان در نگاهی مستقل از هزینه (مهربان،۱۳۸۷)………………………………………….. ۵۶

۲-۵۱- علل بی توجهی به مقوله زمان (مهربان،۱۳۸۷)……………………………………………. ۵۷

۲-۵۲- عدم خواست در توجه به زمان………………………………………………………………. ۵۷

۲-۵۲-۱- عدم درک مناسب از تاثیرات زمان(مهربان،۱۳۸۷)…………………………………… ۵۷

۲-۵۲-۲- عدم خواست درتوجه به مقوله زمان(مهربان،۱۳۸۷)  ………………………………. ۵۸

بخش دوم : پیشینه تجربی تحقیق

۲-۵۳-مروری مختصر بر مطالعات و تحقیقات انجام پذیرفته……………………………………. ۶۰

خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………… ۶۳

فهرست منابع وماخذ ……………………………………………………………………………………… ۶۴

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

۳-۱-مقدمه …………………………………………………………………………………………………. ۶۷

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………. ۶۷

۳-۲- روش تحقیق ……………………………………………………………………………………….. ۶۷

۳-۳-جامعه آماری ………………………………………………………………………………………… ۶۹

۳-۴-نمونه و روش نمونه برداری …………………………………………………………………….. ۶۹

۳-۵-روش و ابزاری گردآوری اطلاعات……………………………………………………………. ۶۹

۳-۶-جامعه آماری…………………………………………………………………………………………. ۷۰

۳-۷- روش تحقیق ……………………………………………………………………………………….. ۷۰

۳-۸- روش جمع آوری داده ها و اطلاعات………………………………………………………… ۷۱

۳-۹- روایی و پایایی……………………………………………………………………………………… ۷۳

۳-۱۰- روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات …………………………………………………. ۷۴

۳-۱۱-AHP-FUZZY………………………………………………………………………………… 74

۳-۱۲- اعداد و مجموعه های فازی…………………………………………………………………… ۷۵

۳-۱۳-تعریف AHP……………………………………………………………………………………… 76

۳-۱۴-تکنیک AHP فازی بر اساس روش تحلیل توسعه ای………………………………….. ۷۷

خلاصه فصل سوم ………………………………………………………………………………………… ۸۴

فصل چهارم تجزیه وتحلیل داده ها

۴-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………… ۸۶

۴-۲- بررسی جمعیت شناسی…………………………………………………………………………… ۸۶

۴-۳-تدوین معیارهای ارزیابی………………………………………………………………………….. ۹۱

۴-۴-محاسبه وزن ساختارها با  AHP-FUZZY……………………………………………….. 93

۴-۴-۱- محاسبه وزن ساختار فعالیت…………………………………………………………………. ۹۳

۴-۴-۲-محاسبه وزن نهایی گزینه ها………………………………………………………………….. ۱۱۳

فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادات

۵-١- مقدمه………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۹

۵-٣- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………… ۱۲۰

۵-۳-۳- نتایج حاصل از تکنیک AHP ………………………………………………………………….           ۱۲۱

۵-۴- محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………….. ۱۲۶

۵-۴-۱-  محدودیت های در کنترل محقق …………………………………………………………. ۱۲۶

۵-۴-۲-  محدودیت های خارج از کنترل محقق …………………………………………………. ۱۲۶

۵-۵- پیشنهادات عملی ………………………………………………………………………………….. ۱۲۷

۵-۵-۱٫ فقدان ثبات ونحوه تخصیص…………………………………………………………………. ۱۲۷

۵-۵-۲ ضعف ونارسایی مدیریت اجرایی………………………………………………………. ۱۲۹

۵-۵-۲-۱-توجه به شاخصهای مهم تاثیر گذار در انتخاب پیمانکاران……………………….. ۱۲۹

۵-۵-۳عدم توجیهات زیست محیطی…………………………………………………………………………۱۳۰

۵-۵-۴– عوامل سازمانی…………………………………………………………………………………………..۱۳۰

۵-۵-۵-تعدد قوانین ومقررات ………………………………………………………………………… ۱۳۲

۵-۵-توصیه هایی برای محققان آتی…………………………………………………………………… ۱۳۴

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۵

پیوستها………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۸

پرسشنامه تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ۱۴۱ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 695 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *