گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه ارزیابی میزان کیفیت آموزش نیروی انسانی در شرکت توزیع برق مازندران و اثرات آن بر بهره وری کارکنان (با استفاده از الگوی کرک پاتریک) * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه ارزیابی میزان کیفیت آموزش نیروی انسانی در شرکت توزیع برق مازندران و اثرات آن بر بهره وری کارکنان (با استفاده از الگوی کرک پاتریک)
۱۳۹۶-۰۹-۰۲
411 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه ارزیابی میزان کیفیت آموزش نیروی انسانی در شرکت توزیع برق مازندران و اثرات آن بر بهره وری کارکنان (با استفاده از الگوی کرک پاتریک)


تعداد صفحات ۱۴۰ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده:

موضوع تحقیق بر ارزیابی دوره های آموزشی شرکت توزیع برق استان مازندران با استفاده از مدل ارزشیابی چهارسطحی کرک پاتریک بر روی سه سطح از چهار سطح آن مدل تمرکز داشت که سطح اول، دوم و سوم مدل به ترتیب شامل واکنش، یادگیری و رفتار می گردد. بطوریکه در فرایند اعمال مدل، ارزیابی وضعیت اجرای دوره های آموزشی و سنجش تاثیرات شاخص ها و معیارهای مدل بر روی دانشهای پایه ای و شغلی، مهارتهای حرفه ای و تغییرات بوجود آمده در این زمینه مورد بررسی و اندازه گیری قرار می گیرد.  به عبارتی در این پژوهش که از نظر هدف کاربردی و بر اساس نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از شاخه پس رویدادی (علّی- مقایسه ای) است و به صورت پیمایشی انجام شده است جهت سنجش دوره های برگزار شده در شرکت توزیع برق مازندران، از پرسشنامه استاندارد ۴۰ سوالی مربوط به مدل کرک پاتریک و پرسشنامه محقق ساخته ۶۰ سوالی در رابطه با تعیین اثرات دوره ها بر بهره وری کارکنان شرکت کننده      بر روی ۷۲ نفر از کارکنان ستادی شرکت صدر الذکر که حداقل یکصد ساعت در دوره های آموزشی        حرفه ای- تخصصی شرکت کرده بودند، مورد استفاده قرار گرفت. پس از تجزیه و تحلیل آماری داده ها در نرم افزار SPSS و توصیف جمعیت شناختی نمونه ها با شاخصهای فراوانی، نرمالیته نظرات با آزمون کالماگروف- اسمیرنف، تعیین وزن متغیرها و زیرشاخصهای سوالات تحقیق و همچنین یافتن پاسخ سوالات نه گانه با آزمون T-test تک نمونه ای و رتبه بندی اثرات دوره ها با آزمون دانکن و تحلیل واریانس مشخص شده است که:

اولاً نمونه ها ی کلی در شرایط برخورداری از ویژگیهای جمعیت شناختی مرتبط با موضوع متغیرهای تحقیق قرار داشتند. دوم اینکه نظرات آزمودنیها در قلمرو متغیرها، نرمال بوده است. سوم اینکه آموزشهای انجام شده در شرکت توزیع برق مازندران، بیشترین تاثیر را بر افزایش سطح یادگیری کارکنان دارد و سطوح نتایج، واکنش و رفتار در اولویتهای بعدی قرار می گیرند و چهارم اینکه میان اثرات دوره های آموزشی در چهارچوب سطوح چهارگانه مدل و بهره وری کارکنان در شرکت توزیع برق رابطه معنی دار وجود دارد و این رابطه و اثرات آن در تمامی دوره های آموزش معنی دار و قابل تعمیم می باشد. در نتیجه مشهود گردید که آموزشها در شرکت توزیع برق مازندران به میزان قابل ملاحظه ای منجر به اثربخشی و ایجاد مهارتهای کارکنان شده است و پیشنهاد گردید که دوره های آموزشی اینگونه در شرکت با قوت خود تداوم پیدا کند.

 

 

۱) فصل اول: کلیات تحقیق

۱- ۱) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………۳

۱- ۲) بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………..۵

۱- ۳) ضرورت و اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………………………..۷

۱- ۴) اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………۸

۱-۴-۱) هدف اهم…………………………………………………………………………………………………………………………۸

۱-۴-۲) اهداف اخص……………………………………………………………………………………………………………………۸

۱- ۵) چهارچوب نظری و مدل تحلیلی تحقیق………………………………………………………………………………….۹

۱-۵-۱) چهارچوب نظری………………………………………………………………………………………………………………۹

۱-۵-۲) مدل تحلیلی…………………………………………………………………………………………………………………….۹

۱- ۶) سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….۱۱

۱- ۶- ۱) سوال اهم…………………………………………………………………………………………………………………….۱۱

۱- ۶- ۲) سوالات اخص……………………………………………………………………………………………………………..۱۲

۱- ۷) متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..۱۲

۱-۷-۱) متغیر مستقل…………………………………………………………………………………………………………………..۱۲

۱-۷-۲) متغیر وابسته…………………………………………………………………………………………………………………..۱۳

۱-۷-۳) متغیر تعدیل کننده…………………………………………………………………………………………………………..۱۳

۱-۷-۴) متغیر کنترل…………………………………………………………………………………………………………………….۱۳

۱- ۸) تعاریف واژه ها و اصطلاحات……………………………………………………………………………………………..۱۴

۱- ۸- ۱) تعاریف نظری………………………………………………………………………………………………………………۱۴

۱- ۸- ۲) تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………..۱۴

۲) فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲- ۱) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۷

۲- ۲)ادبیات نظری و تحلیلی- مفاهیم آموزش………………………………………………………………………………..۱۸

۲- ۳) آموزش کارکنان از جنبه های گوناگون………………………………………………………………………………….۱۹

 

۲- ۴) آموزش ضمن خدمت کارکنان……………………………………………………………………………………………..۲۰

۲- ۵) اهمیت و نقش آموزش……………………………………………………………………………………………………….۲۲

۲- ۶) تاثیر آموزش ضمن خدمت بر میزان موفقیت و کارایی افراد…………………………………………………….۲۲

۲- ۷) آماده سازی، بهسازی و آموزش نیروی انسانی……………………………………………………………………….۲۳

۲- ۸) نقش آموزش و بهسازی نیروی انسانی بر بهره وری سازمانها…………………………………………………. ۲۵

۲- ۹) نیازسنجی آموزشی……………………………………………………………………………………………………………..۲۶

۲-۱۰) مفهوم نیاز………………………………………………………………………………………………………………………..۲۶

۲-۱۱) طبقه بندی نیاز………………………………………………………………………………………………………………….۲۷

۲-۱۱-۱) نیازهای هنجاری…………………………………………………………………………………………………………. ۲۷

۲-۱۱-۲) نیازهای پیش بینی شده………………………………………………………………………………………………… ۲۸

۲-۱۲) طبقه بندی انواع نیازسنجی……………………………………………………………………………………………….. ۲۸

۲-۱۲-۱) نیازسنجی آلفا……………………………………………………………………………………………………………… ۲۸

۲-۱۲-۲) نیازسنجی بتا…………………………………………………………………………………………………………………۲۸

۲-۱۳) انواع روشهای نیازسنجی از دیدگاه کافمن…………………………………………………………………………….۲۹

۲-۱۴) اهداف نیازسنجی آموزشی………………………………………………………………………………………………….۳۰

۲-۱۵) روش اجرای نیازسنجی آموزشی…………………………………………………………………………………………۳۱

۲-۱۵-۱) تجزیه و تحلیل شغل……………………………………………………………………………………………………..۳۲

۲-۱۶) روشهای انجام تجزیه شغل…………………………………………………………………………………………………۳۲

۲-۱۷) مفاهیم بهره وری………………………………………………………………………………………………………………۳۲

۲-۱۸) عوامل موثر بر بهره وری……………………………………………………………………………………………………۳۳

۲-۱۸-۱) اثربخشی……………………………………………………………………………………………………………………..۳۳

۲-۱۸-۲) کارایی…………………………………………………………………………………………………………………………۳۴

۲-۱۹) رابطه آموزش و بهره وری نیروی انسانی……………………………………………………………………………..۳۴

۲-۲۰) نقش آموزش در مدیریت…………………………………………………………………………………………………..۳۵

۲-۲۱) حیطه های یادگیری برای بهبود مدیریت………………………………………………………………………………۳۶

۲-۲۲) یادگیری………………………………………………………………………………………………………………………….۳۷

۲-۲۳) نظریه های یادگیری………………………………………………………………………………………………………….۳۷

۲-۲۳-۱) دیدگاه شناختی(گشتالت)………………………………………………………………………………………………۳۷

۲-۲۳-۲) دیدگاه محیطی(یادگیری رفتاری)…………………………………………………………………………………….۳۷

۲-۲۳-۳) دیدگاه اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………۳۸

۲-۲۴) اصول یادگیری………………………………………………………………………………………………………………….۳۸

۲-۲۵) فرایند آموزش و یادگیری…………………………………………………………………………………………………..۳۹

۲-۲۶) تعیین نیازهای آموزشی…………………………………………………………………………………………………….. ۳۹

۲-۲۷) تعیین اهداف آموزشی……………………………………………………………………………………………………… ۳۹

۲-۲۸) آموزش و ارتقاء بهره وری………………………………………………………………………………………………….۴۰

۲-۲۹) نگاه اجمالی به وضعیت موجود آموزش کارکنان در نظام اداری………………………………………………۴۰

۲-۳۰) ویژگیهای نظام آموزش کشورهای توسعه نیافته…………………………………………………………………….۴۱

۲-۳۱) تاریخچه آموزش ضمن خدمت در جهان……………………………………………………………………………..۴۱

۲-۳۲) تاریخچه آموزش ضمن خدمت در ایران………………………………………………………………………………۴۳

۲-۳۳) مبانی آموزش کارکنان دولت……………………………………………………………………………………………….۴۴

-۳۳-۱) مرحله اول: قبل از انقلاب تا پایان دهه هفتاد…………………………………………………………………… ۴۴

۲-۳۳-۲) مرحله دوم :آموزش کارکنان…………………………………………………………………………………………. ۴۵

۲-۳۴) آسیب شناسی نظام آموزش کارکنان دولت……………………………………………………………………………۴۵

۲-۳۴-۱) چالش‌های نظام جدید آموزش کارکنان دولت…………………………………………………………………..۴۶

۲-۳۵) مشکلات مربوط به فرایند آموزش کارکنان……………………………………………………………………………۴۷                                                                                                                                   ۲-۳۶) اهداف و دلایل منطقی نیاز به آموزش کارکنان………………………………………………………………………۴۸

۲-۳۷) اصول آموزش کارکنان……………………………………………………………………………………………………….۴۹

۲-۳۸) ضرورتهای آموزش کارکنان………………………………………………………………………………………………..۵۱

۲-۳۹) تامین و سازماندهی فضای آموزشی……………………………………………………………………………………..۵۲

۲-۴۰) تامین و سازماندهی نیروی انسانی در سازمان………………………………………………………………………..۵۴

۲-۴۱) ویژگیهای مدرسان و مربیان………………………………………………………………………………………………..۵۴

۲-۴۲) اهداف آموزشی…………………………………………………………………………………………………………………۵۵

۲-۴۲-۱) اهداف اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………۵۶

۲-۴۲-۲) اهداف سازمانی…………………………………………………………………………………………………………….۵۶

۲-۴۲-۳) اهداف کارکنان……………………………………………………………………………………………………………..۵۶

۲-۴۳) مزایای آموزش ضمن خدمت در هر سازمان…………………………………………………………………………۵۷

۲-۴۳-۱) مزایای آموزش برای سازمان…………………………………………………………………………………………..۵۹

۲-۴۳-۲) مزایای آموزش برای افراد………………………………………………………………………………………………۶۰

۲-۴۴) مقاصد آموزش ضمن خدمت……………………………………………………………………………………………..۶۰

۲-۴۵) روشهای آموزش……………………………………………………………………………………………………………….۶۲

۲-۴۶) ویژگیهای آموزش حین خدمت…………………………………………………………………………………………..۶۲

۲-۴۷) انواع برنامه های آموزشی از نظر عنوان………………………………………………………………………………..۶۲

۲-۴۸) انواع آموزشهای حین خدمت……………………………………………………………………………………………..۶۳

۲-۴۹) برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی……………………………………………………………………………۶۳

۲-۵۰) فرایند آموزش کارکنان و گامهای چرخه تصمیم گیری آموزشی………………………………………………۶۴

۲-۵۱) نظارت و ارزیابی در سنجش اثربخشی آموزشی…………………………………………………………………….۶۵

۲-۵۲) بررسی میزان اثربخشی دوره های آموزشی……………………………………………………………………………۶۵

۲-۵۳) دلایل سنجش اثربخشی دوره های آموزشی………………………………………………………………………….۶۶

۲-۵۴) عوامل موثر بر اثربخشی برنامه های آموزشی………………………………………………………………………..۶۷

۲-۵۵) دلایل کاهش اثربخشی برنامه های آموزشی…………………………………………………………………………..۶۸

۲-۵۶) مفاهیم ارزشیابی………………………………………………………………………………………………………………..۷۱

۲-۵۷) لزوم انجام ارزشیابی آموزشی……………………………………………………………………………………………..۷۲

۲-۵۸) شاخصهای ارزشیابی آموزشی……………………………………………………………………………………………..۷۴

۲-۵۹) اهداف ارزشیابی………………………………………………………………………………………………………………..۷۸

۲-۶۰) ضرورت تعیین اثربخشی برنامه های آموزشی……………………………………………………………………….۷۸

۲-۶۱) نکات مهم برای اثربخشی دوره های آموزشی……………………………………………………………………….۸۱

۲-۶۲) کارایی و اثربخشی دوره های آموزشی…………………………………………………………………………………۸۱

۲-۶۳) انواع الگوهای ارزشیابی آموزشی…………………………………………………………………………………………۸۱

۲-۶۴) روشهای ارزیابی اثربخشی آموزشی……………………………………………………………………………………..۸۲

۲-۶۴-۱) انواع روشهای ارزیابی بر اساس روش تحقیق……………………………………………………………………۸۷

۲-۶۵) علل تنوع الگوها و رویکردهای اثربخشی آموزش………………………………………………………………….۸۷

۲-۶۶) آشنایی با دونالد کرک پاتریک…………………………………………………………………………………………….۸۸

۲-۶۷) مدل کرک پاتریک و ارزیابی واکنش فراگیران در این مدل………………………………………………………۸۹

۲-۶۸) سطوح ارزشیابی آموزشی در الگوی کرک پاتریک…………………………………………………………………۹۰

۲-۶۹) ارزیابی چهار سطح الگوی کرک پاتریک………………………………………………………………………………۹۱

۲-۷۰) پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………۹۵

۲-۷۰-۱) تحقیقات انجام شده در داخل کشور………………………………………………………………………………..۹۵

۲-۷۰-۲) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور……………………………………………………………………………۹۸

۲-۷۰-۳) جمع بندی سوابق و پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………..۹۸

۳) فصل سوم: روش اجرای تحقیق

۳- ۱) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۰

۳- ۲) روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………۱۰۰

۳- ۲- ۱) دسته بندی تحقیقات بر حسب هدف…………………………………………………………………………….۱۰۱

۳- ۲- ۲) بر حسب نحوه گردآوری داده ها (طرح تحقیق)……………………………………………………………..۱۰۱

۳- ۲- ۲- ۱) روش تحقیق غیرآزمایشی (توصیفی)………………………………………………………………………..۱۰۱

۳- ۳) جامعه و نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………….۱۰۲

۳- ۴) روشهای گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………..۱۰۲

۳-۴-۱) روش مطالعات کتابخانه ای…………………………………………………………………………………………….۱۰۲

۳-۴-۲) روش مطالعات میدانی……………………………………………………………………………………………………۱۰۲

۳- ۵) ابزارهای سنجش و گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………….۱۰۳

۳- ۶) تعیین روایی و پایایی ابزار تحقیق……………………………………………………………………………………….۱۰۳

۳- ۶- ۱) روایی (اعتبار) پرسشنامه………………………………………………………………………………………………۱۰۳

۳- ۶- ۲) پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه…………………………………………………………………………………..۱۰۴

۳- ۷) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات (آمار توصیفی- استنباطی)…………………………………………………….۱۰۴

۴) فصل چهارم: تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها

۴)  توصیف جمعیت شناختی نمونه ها…………………………………………………………………………………….۱۰۶

۴-۳) توصیف متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………..۱۰۹

۴-۴) استنباط فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………………۱۱۰

۴-۴-۱) سطح اول – سطح دانش در دوره ها (واکنش)………………………………………………………………….۱۱۰

۴-۴-۲) سطح دوم – سطح یادگیری در دوره ها……………………………………………………………………………۱۱۵

۴-۴-۳) سطح سوم – سطح تغییر دوره ها (رفتار)…………………………………………………………………………۱۱۷

۴-۴-۴) سطح چهارم – سطح نتایج و بازخورد……………………………………………………………………………..۱۱۸

۴-۵) اولویت بندی میزان تاثیر آموزشها بر سطوح یاددهی – یادگیری دوره ها………………………………….۱۲۰

۴-۶) استنباط اهداف دوم تحقیق……………………………………………………………………………………………….. ۱۲۰

۵) فصل ٸنبم: نتیجهڏیری وپڌشنهЧدات

۵-۱) مقدمه: (روش انجام کار تحقیق)………………………………………………….,……………(…&…,..
…&………….124

۵-۲) 䙆تیجه گیری و بحث…………………………………………………………………………………………………………..۱۲۴

۵-۲-۱) نتیجه اول (جمعیت شناختی)………………………………………………………………………………………….۱۲۴

۵-۲-۲) نتیجه دوم (متغیرها)…………………………………………………………………………………………….۱۲۵

۵-۲-۳) نتیجه سوم (آزمون نرمالیته)…………………………………………………………………………………………….۱۲۵

۵-۲-۴) نتیجه چهارم (استنباط سوالات)………………………………………………………………………………………۱۲۵

۵-۲-۵) نتیجه پنجم (اولویت بندی سطوح مدل)…………………………………………………………………………..۱۲۶ ۵-۲-۶) نتیجه ششم (تاثیرگذاری بر بهره وری)…………………………………………………………………………….۱۲۷ ۵-۳) محدودیتها و مشکلات تحقیق…………………………………………………………………………………………….۱۲۷ ۵-۳-۱) محدودیتهای در اختیار محقق…………………………………………………………………………………………۱۲۸ ۵-۳-۲) محدودیتهای خارج از اختیار محقق…………………………………………………………………………………۱۲۸ ۵-۴) پیشنهادهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….۱۲۸ ۵-۵) توصیه به محققین……………………………………………………………………………………………………………..۱۳۰ منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۱ پرسشنامه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۱ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 792 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *