گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه ارزیابی عملکرد نظام پرداخت درشرکت مخابرات استان گلستان * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه ارزیابی عملکرد نظام پرداخت درشرکت مخابرات استان گلستان
۱۳۹۶-۰۷-۰۵
220 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه ارزیابی عملکرد نظام پرداخت درشرکت مخابرات استان گلستان


تعداد صفحات ۱۰۷ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده:

سازمان ها اصولاً بوسیله کوشش گروهی از انسانها برای تحقق هدف یا هدف های معین هماهنگ می شوند.لذا در بین عوامل مختلف تاثیرگذار برای اهداف سازمان ها ،نقش نیروی انسانی اهمیت بیشتری دارد.هدف پژوهش حاضر ارزیابی عملکرد نظام پرداخت درشرکت مخابرات استان گلستان طی سالهای ۹۰-۱۳۸۸ می باشد. تحقیق حاضر با استفاده از تحقیقات قبلی که هر یک از آنها تحت حوزه ارزیابی عملکرد پرداخت انجام شده است،ابعاد و متغیر های گوناگون را شناسایی می کند.بنابراین ما در این تحقیق به دنبال این سوال اساسی هستیم که،ارزیابی عملکرد نظام پرداخت درشرکت مخابرات استان گلستان چگونه می باشد؟جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کارکنان شرکت مخابرات استان گلستان به تعداد ۷۵۰ نفر(N=750) تشکیل می دهد. برای دسترسی به نمونه در این تحقیق از روش نمونه گیری طبقه ای یا تخصیص متناسب استفاده شده است بنابراین ۲۵۴ نفر از کارکنان نمونه آماری پژوهش حاضر را تشکیل می دهند.در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از هر دوآمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است.طبق نتایج آزمون دوجمله ای متغیرها در سطح اطمینان ۹۵ درصد (P<0.05)، همچنین،با توجه به۷Alpha ≥۰٫در تمامی موارد قابلیت اعتماد پرسشنامه در حد قابل قبول است. نتایج آزمون فریدمن ( P<0.05)حاکی از آن است که متغیرها دارای میانگین رتبه تقریباً یکسانی هستند و نظام پرداخت تأثیر یکسانی بر متغیرها دارد.بنابراین باتوجه به نتایج آماری تحقیق فرضیه های اول الی چهارم پژوهش مورد تایید قرار گرفتند و در مجموع نتایج تحقیق نشان داد که ارزیابی عملکرد نظام پرداخت در شرکت مخابرات استان گلستان مناسب  بوده است.

کلمات کلیدی:رضایت مندی شغلی،انگیرش شغلی،کاراییکارکنان،امنیت شغلی وعملکرد نظام پرداخت.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                     شماره صفحه

چکیده

فصل اول- کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه. ۲

۱-۲- بیان مسئله. ۴

۱-۳- اهمیت وضرورت تحقیق.. ۶

۱-۴- اهداف تحقیق.. ۹

۱-۴-۱- هدف کلی.. ۹

۱-۴-۲- اهداف ویژه ۹

۱-۵- فرضیات تحقیق.. ۹

۱-۶- قلمروتحقیق.. ۱۰

۱-۶-۱- قلمرومکانی تحقیق.. ۱۰

۱-۶-۲- قلمروزمانی تحقیق.. ۱۰

۱-۶-۳-قلمروموضوعی تحقیق.. ۱۰

۱-۷-تعریف اصطلاحات وواژه ها ۱۰

۱-۷-۱-رضایتمندی شغلی.. ۱۰

۱-۷-۲-انگیزش شغلی.. ۱۱

۱-۷-۳-کارایی کارکنان.. ۱۲

۱-۷-۴-امنیت شغلی.. ۱۲

فصل دوم-مروری بر تحقیقات انجام شده

بخش اول:مبانی نظری

۲-۱- مقدمه. ۱۵

۲ـ۲ـتلفن ومخابرات.. ۱۶

۲ـ۲ـ۱ـمخابرات درجهان.. ۱۶

۲ـ۲ـ۲ـمخابرات درایران.. ۱۶

۲ـ۳ـتاریخچه ی مخابرات درایران واستان گلستان.. ۱۷

۲-۴- ارزیابی عملکرد ۱۹

۲-۴-۱- اهداف ارزیابی عملکرد ۲۱

۲-۴-۲- ارکان ارزیابی عملکرد ۲۲

۲-۴-۳- شیوه هاى ارزیابى عملکرد ۲۳

۲-۴-۴- دلایل اهمیت نظام ارزیابی عملکرد ۲۵

۲-۴-۵- ضرورت ارزیابی عملکرد درسازمانها ۲۵

۲-۴-۶- خطا های ارزیابی عملکرد ۲۶

۲-۴-۷- مشکلا ت ارزیابی عملکرد ۲۷

۲-۵- حقوق و دستمزد ۲۸

۲-۵-۱- ویژگیهای سیستم حقوق و دستمزد ۲۹

۲-۵-۲- عوامل موثربرحقوق ودستمزد ۲۹

۲-۵-۳- اثرات ناشی ازنظام ناهماهنگ پرداخت حقوق ودستمزد ۳۰

۲-۶- نظام جبران خدمات.. ۳۱

۲-۶-۱- انواع جبران خدمات.. ۳۲

۲-۷- رضایت شغلی.. ۳۲

۲-۷-۱- مبانی رضایت شغلی.. ۳۵

۲-۷-۲- اهمیت رضایت شغلی درسازمانها ۳۶

۲-۷-۳- عوامل موثر بررضایت شغلی.. ۳۷

۲-۷-۴- نظریه پردازی دررضایت شغلی.. ۳۹

۲-۸- انگیزش… ۴۹

۲-۹- کارایی.. ۴۴

۲-۱۰- امنیت شغلی.. ۴۶

بخش دوم:پیشینه تحقیق

۲ـ۹ـپیشینه تحقیق.. ۴۹

۲ـ۹ـ۱ـپیشینه تحقیق درایران.. ۴۹

۲ـ۹ـ۱ـپیشینه تحقیق درخارج از کشور ۵۴

فصل سوم- روش تحقیق

۳-۱- مقدمه. ۵۷

۳-۲- روش تحقیق.. ۵۸

۳-۳- جامعه آماری.. ۵۸

۳-۴- حجم نمونه یا نمونه آماری.. ۵۹

۳-۵- روش جمع آوری اطلاعات.. ۵۹

۳-۶- ابزار گردآوری اطلاعات.. ۶۰

۳-۷- چگونگی سنجش روایی تحقیق.. ۶۱

۳-۸- چگونگی سنجش پایایی تحقیق.. ۶۲

۳-۹- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۶۳

۳-۹-۱- آزمونk-s (کولموگروف- اسمیرانوف) جهت بررسی نرمال بودن توزیع حاصل از سئوالات.. ۶۳

۳-۹-۲-آزمون فریدمن.. ۶۳

۳-۱۰- متغیرهای تحقیق.. ۶۴

فصل چهارم- نتایج

۴ـ۱ـمقدمه. ۶۸

۴-۲- بررسی جمعیت شناسی.. ۶۸

۴-۳- بررسی توصیفی.. ۷۵

۴-۴- آزمون نرمالیته. ۸۰

۴-۵- تجزیه وتحلیل سوال ها ۸۱

فصل پنجم ـ بحث ونتیجه گیری

۵-۱-مقدمه. ۹۱

۵-۲-خلاصه پژوهش…. ۹۲

۵-۳-یافته های پژوهش…. ۹۲

۵-۳-۱-یافته های توصیفی پژوهش…. ۹۲

۵-۳-۲-یافته های مربوط به فرضیات پژوهش…. ۹۳

۵-۴-پیشنهادهای تحقیق مربوط به رضایتمندی کارکنان ،امنیت شغلی ،کارکنان و انگیزه شغلی.. …۹۵

۵-۵-مشکلات و تنگناهای تحقیق.. ۹۵

۵-۶-توصیه برای محققین.. ۱۰۰

منابع. ۱۰۱

پیوستهاوضمائم….…………………………………………………………………….……………………………………..۱۰۷ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 695 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *