گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه ارزیابی عملکرد مدیریت رسانه در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران براساس شاخص های مدل تعالی EFQM ( مطالعه موردی شبکه خبر صدا و سیما )


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه ارزیابی عملکرد مدیریت رسانه در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران براساس شاخص های مدل تعالی EFQM ( مطالعه موردی شبکه خبر صدا و سیما )
2017-09-03
491 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه ارزیابی عملکرد مدیریت رسانه در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران براساس شاخص های مدل تعالی EFQM ( مطالعه موردی شبکه خبر صدا و سیما )


تعداد صفحات ۱۳۴ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”322″]

چکیده

این پژوهش به ارزیابی عملکرد نقش مدیریت رسانه در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران براساس شاخص­های مدل تعالی EFQM پرداخته است. این مدل توسط بنیاد کیفیت اروپا و با همکاری ۱۴ سازمان معتبر اروپایی طراحی و تدوین گردیده است و یکی از جامع­ترین و پرکاربردترین مدل­های خود ارزیاب و تعالی سازمانی در دنیا می­باشد. مدل EFQM از ساختار جامع به همراه معیارها و زیرمعیارهای مشخص و معین تشکیل شده است. همچنین از سیستم امتیازدهی وظیفه­مدار و منطقی پیروی می­کند. لذا بهره­گیری از روش تحقیق علمی در این پژوهش بسیار ضروری و با اهمیت است.

با توجه به اینکه کارکنان و در کل نیروی انسانی سازمان مهم­ترین عامل سازمانی و مهمترین سرمایه هر سازمانی است، در ادامه به بررسی نیروی انسانی و عوامل مؤثر بر بهره­وری آن پرداخته­ایم. سپس برای اندازه­گیری میزان برتری سازمان، شش مدل تعالی سازمانی به اختصار تشریح شده که عبارتند از:
مدل­های ارزیابی عملکرد، مدل مدیریت کیفیت فراگیر (TQM)، ISO و خانواده آن، مدل تحلیل پوششی داده­ها DEA))، مدل دمینگ و اصول ۱۴ گانه آن، مدل مالکوم بالدریج و نهایتاً مدل EFQM. براساس مدل تعالی سازمانی  EFQMاز پرسشنامه استاندارد EFQM که مجموع ۹ معیار کلی در این مدل را تشکیل می­دهند شامل: ( فرایند، برنامه­ریزی کارکنان، خطی­مشی و استراتژی، منابع، رهبری، عملکردها، نتایج کارکنان، نتایج مخاطبان و نتایج جامعه) استفاده می­شود.

تحقیق از نوع توصیفی ـ پیمایشی بوده و از سنجش نظرات ۳۳ نفر از کلیه مدیران، سرپرستان و کارشناسان حوزه مدیریت رسانه­ای شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با ابزار پرسشنامه استاندارد EFQM با روایی قابل ملاحظه و ضریب پایایی آلفای کرونباخ زمینه­یابی و سپس با آزمن
T-Test و جمع­آوری داده­ها و تجزیه و تحلیل آنها در فصل چهارم، نتایج به دست آمده ارائه گردیده و در پایان تحقیق نیز نتایج نشان داد در بررسی توصیفی معیارهای مدیریت عملکرد (EFQM)، مشخص شد که تمامی معیارها در حد قابل قبول قرار دارند، اما معیار منابع انسانی ( حوزه کارکنان شبکه خبر ) امتیاز کمتری نسبت به سایر معیارها دریافت کرد. این امر بر لزوم توجه به برنامه­ریزی در زمینه نیروی انسانی شبکه خبر تأکید می­کند. پس از نتیجه­گیری به برخی پیشنهادهای کاربردی در خصوص از بین بردن نقاط ضعف و تقویت نقاط مثبت جهت ارتقاء و بهبود عملکرد رسانه­ای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ارائه گردید.

فهرست مطالب

عنوان                                                                               صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………. ۱

فصل اول. کلیات تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. ۲

بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………. ۵

اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق…………………………………………………………………………… ۷

اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. ۹

سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………. ۱۰

متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………….. ۱۰

تعریف مفاهیم، واژه­ها و اصطلاحات………………………………………………………………………… ۱۱

فصل دوم. ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶

بخش اول. ادبیات نظری ـ تحلیلی تحقیق………………………………………………………………… ۱۷

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷

کیفیت………………………………………………………………………………………………………………. ۱۸

تعاریف کیفیت……………………………………………………………………………………………………. ۱۹

سازمان متعالی…………………………………………………………………………………………………….. ۲۲

ارزش‌های پایه‌ای و اصول هشتگانه مدیریت کیفیت……………………………………………………… ۲۳

بهبود مستمر………………………………………………………………………………………………………. ۲۵

اصول اساسی بهبود مستمر…………………………………………………………………………………….. ۲۶

چرخه PDCA……………………………………………………………………………………………………. 27

بازنگری و ارزشیابی…………………………………………………………………………………………….. ۳۰

نیروی انسانی عاملی استراتژیک در تعالی سازمانی و مدیریت­ها……………………………………… ۳۱

عوامل کلیدی در کارآمدی کارکنان و مدیران………………………………………………………………. ۳۳

ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………………………….. ۳۵

اهداف ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………………………. ۳۷

مدل­های ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………………. ۳۸

اندازه‌گیری میزان برتری سازمان………………………………………………………………………………. ۴۱

مدیریت کیفیت فراگیر یا TQM………………………………………………………………………………. 41

نحوه ارتباط و مقایسه EFQM , TQM……………………………………………………………………… 44

فرآیندهای ارزیابی برنامه‌های مدیریت کیفیت فراگیر…………………………………………………….. ۴۶

ISO………………………………………………………………………………………………………………… 46

اعضای ISO………………………………………………………………………………………………………. 47

استراتژی­های ISO………………………………………………………………………………………………. 48

استانداردهای ISO 9000………………………………………………………………………………………. 48

مدل DEA ( تحلیل پوششی داده‌ها )……………………………………………………………………….. ۵۱

تحلیل پوششی داده‌ها و مدل تعالی عملکرد سازمانی……………………………………………………. ۵۳

مدل دمینگ………………………………………………………………………………………………………… ۵۵

مدل مالکوم بالدریج……………………………………………………………………………………………… ۵۷

مدل کارت امتیازی متوازن (BSC)……………………………………………………………………………. 59

مدل تحلیل ذی­نفعان…………………………………………………………………………………………….. ۶۱

مدل EFQM ( جایزه کیفیت اروپا )…………………………………………………………………………. ۶۲

محتویات مدل…………………………………………………………………………………………………….. ۶۴

مقایسه سه الگوی دمینگ، بالدریج و EFQM……………………………………………………………… 77

جوایز ملی کیفیت………………………………………………………………………………………………… ۸۰

بخش دوم. پیشینه­های تحقیق…………………………………………………………………………………. ۸۵

الف. تحقیقات داخلی…………………………………………………………………………………………… ۸۵

ب. تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………… ۹۰

خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………… ۹۳


فصل دوم. روش تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. ۹۵

روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………. ۹۵

جامعه آماری و نمونه……………………………………………………………………………………………. ۹۶

روش‌ جمع‌آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………….. ۹۷

ابزار جمع­آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………. ۹۸

ب. روش امتیازدهی به پرسشنامه…………………………………………………………………………….. ۹۹

روایی و پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………. ۱۰۰

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها………………………………………………………………………………….. ۱۰۲

قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………… ۱۰۳

فصل چهارم. تجزیه و تحلیل داده­ها

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۵

اطلاعات و نتایج به دست آمده از پرسشنامه……………………………………………………………….. ۱۰۶

فصل پنجم. نتیجه­گیری و پیشنهادات

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۸

یافته­های تحقیق………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۸

مقایسه نتایج به دست آمده با تحقیقات مشابه……………………………………………………………… ۱۲۰

تفسیر و تطبیق نتایج با پیشینه­ها………………………………………………………………………………. ۱۲۳

نتیجه گیری کلی………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۹

محدودیت‌های تحقیق…………………………………………………………………………………………… ۱۲۹

پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۰

توصیه­ها به محققین بعدی……………………………………………………………………………………… ۱۳۲

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………… ۱۳۴ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 937 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *