گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چالوس با رویکرد کارت امتیازات متوازن (BSC) * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چالوس با رویکرد کارت امتیازات متوازن (BSC)
۱۳۹۶-۰۸-۰۳
173 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چالوس با رویکرد کارت امتیازات متوازن (BSC)


تعداد صفحات ۱۲۳ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

در این پژوهش با استفاده از مدل امتیازات متوازن(BSC)  عملکرد شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه چالوس مورد ارزیابی قرار گرفته است.

مدل مورد استفاده در این تحقیق با اختصاص وزن(اهمیت) به حوزه‌ها وشاخص‌های کارت امتیازی متوازن، امکان محاسبه امتیاز عملکرد را در هر حوزه و در کل میسر ساخته است، بگونه ای که کاستی‌های ناشی از نادقیق و ذهنی بودن و توجه گزینشی مدیران (ارزیابان) را در ارزیابی شاخص‌های عملکرد کاهش می‌دهد.

تحقیق حاضر از لحاظ قلمرو موضوعی در حوزه مدیریت استراتژیک قرار دارد و قلمرو زمانی آن سال ۱۳۹۱ در نظر گرفته شده است و قلمرو مکانی آن شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه چالوس می‌باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت(روش) توصیفی-پیمایشی است.

پس از مطالعه ادبیات مربوطه برای تعیین شاخص ها، گروهی  متشکل از مدیر و معاونین  شرکت تشکیل شد و بر مبنای استراتژی‌ها و ماموریت شرکت، شاخص‌های شرکت در چهار حوزه مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری تعریف و تعیین گردید.

جهت جمع آوری اطلاعات در حوزه‌های مالی و فرآیندهای داخلی با مراجعه به اسناد و مدارک سازمانی اطلاعات مربوط به شاخص‌ها جمع آوری شده است. در حوزه مشتری، جهت تعیین شاخص‌های رضایتمندی از پرسشنامه استفاده شده است. در حوزه رشد و یادگیری شاخص رضایت کارکنان با استفاده از پرسشنامه محاسبه شده است و از کلیه کارکنان شاغل شرکت نمونه گیری گردید. برای جمع آوری نظرات خبرگان شرکت در خصوص وزن و اهمیت شاخص‌ها از پرسشنامه تعیین وزن استفاده شده است.

نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد، میزان موفقیت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه چالوس ۸۴٫۷۷ % بوده است. همچنین میزان موفقیت هر یک از حوزه‌های چهار گانه به ترتیب حوزه مالی ۱۰۰٫۷۹%، حوزه فرآیند‌های داخلی ۸۸٫۹۰ %، حوزه رشد و یادگیری ۷۳٫۸۱% و حوزه مشتری ۷۵٫۶۲% بوده است.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول : کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. ۳

۱-۲  بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………… ۳

۱-۳  اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………….. ۵

۱-۴ اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. ۷

۱-۴-۱ هدف اصلی……………………………………………………………………………………………………. ۷

  • اهداف فرعی………………………………………………………………………………………………….. ۷

۱-۵  چارچوب نظری و مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………. ۷

۱-۶  سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………………….. ۹

۱-۶- ۱ سوال اصلی…………………………………………………………………………………………………… ۹

  • سوالات فرعی………………………………………………………………………………………………… ۹

۱-۷  قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. ۹

۱-۷-۱ قلمرو مکانی:………………………………………………………………………………………………….. ۹

۱-۷-۲ قلمرو زمانی:………………………………………………………………………………………………….. ۹

۱-۸  تعریف واژه‌ها…………………………………………………………………………………………………… ۱۰

۱-۸-۱ تعاریف نظری………………………………………………………………………………………………… ۱۰

۱-۸-۲  تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………….. ۱۱

 

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱  مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… ۱۵

۲-۲  ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………………………………….. ۱۵

۲-۳  دیدگاه‌های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد…………………………………………………………….. ۱۷

۲-۴ مدل‌های نوین ارزیابی عملکرد سازمانی……………………………………………………………………. ۲۰

۲-۴-۱ مدل سینک و تاتل……………………………………………………………………………………………. ۲۰

۲-۴-۲  ماتریس عملکرد…………………………………………………………………………………………….. ۲۱

شکل ۲-۲
شکل ۲-۱

۲-۴-۳  مدل نتایج و تعیین کننده ها……………………………………………………………………………….. ۲۲

۲-۴-۴  هرم عملکرد………………………………………………………………………………………………….. ۲۳

۲-۴-۵ کارت امتیازدهی متوازن…………………………………………………………………………………….. ۲۴

۲-۴-۶  فرایند کسب و کار………………………………………………………………………………………….. ۲۵

۲-۴-۷  تحلیل ذی نفعان…………………………………………………………………………………………….. ۲۶

۲-۴-۸  مدل تعالی سازمان………………………………………………………………………………………….. ۲۸

۲-۴-۹  چارچوب مدوری و استیپل……………………………………………………………………………….. ۲۸

۲-۵  فرایند ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………………… ۲۹

۲-۶  راهنمای انتخاب شاخصها…………………………………………………………………………………….. ۳۴

۲-۷  معرفی نرم‌افزارها……………………………………………………………………………………………….. ۳۵

۲-۸  سیر تکاملی کارت امتیازی متوازن…………………………………………………………………………… ۳۵

۲-۸-۱  نسل اول روش کارت امتیازی متوازن…………………………………………………………………… ۳۶

۲-۸-۲  نسل دوم روش کارت امتیازی متوازن………………………………………………………………….. ۳۷

۲-۸-۳  گزینش سنجه‌های استراتژیک برای چهار منظر……………………………………………………….. ۳۸

۲-۸-۴ متصل کردن سنجه‌های مختلف کارت امتیازی به یک استراتژی واحد……………………………. ۵۱

۲-۸-۴-۱ ارتباطات علت و معلولی میان سنجه ها:…………………………………………………………….. ۵۲

۲-۸-۴-۲ سنجه‌های تابع و سنجه‌های محرک عملکرد(هادی)………………………………………………. ۵۲

۲-۸-۴-۳ معیارهایی برای انتخاب سنجه‌های عملکرد…………………………………………………………. ۵۳

۲-۸-۵ استفاده از کارت امتیازی متوازن به عنوان یک سیستم مدیریت استراتژیک………………………. ۵۴

۲-۸-۶  نسل سوم کارت امتیازی متوازن………………………………………………………………………….. ۵۸

۲-۸-۷  اصول سازمان‌های استراتژی محور………………………………………………………………………. ۶۱

۲-۸-۸  نسل چهارم کارت امتیازی متوازن : سیستم جامع مدیریت…………………………………………. ۷۱

۲-۹  مزایا و معایب مدل امتیازات متوازن………………………………………………………………………… ۷۵

۲-۱۰ پیشینه تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………………… ۷۷

  • تحقیقات پیشینه داخلی…………………………………………………………………………………….. ۸۲

فصل سوم: روش تحقیق

۳– ۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… ۸۵

۳– ۲ روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. ۸۵

۳-۳ جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………… ۸۶

۳-۴ نمونه گیری(حجم نمونه و روش نمونه گیری)……………………………………………………………. ۸۶

۳-۵ ابزارهای‌های جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………….. ۸۷

۳-۶  سنجش روایی و پایایی……………………………………………………………………………………….. ۸۷

۳-۷  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………… ۸۸

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱  مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… ۹۲

۴-۲  تحلیل توصیفی نمونه‌های آماری…………………………………………………………………………….. ۹۲

۴-۳  تحلیل استنباطی…………………………………………………………………………………………………. ۹۴

۴-۳-۱  تحلیل حوزه مشتریان………………………………………………………………………………………. ۹۴

۴-۳-۱-۱ اطلاعات توصیفی مربوط به حوزه مشتریان…………………………………………………………. ۹۴

۴-۳-۱-۲ آزمون دوجمله‏ای حوزه مشتریان……………………………………………………………………… ۹۵

۴-۳-۱-۳ درصد تحقق شاخص‏های حوزه مشتریان شرکت………………………………………………….. ۹۷

۴-۳-۲ تحلیل حوزه فرآیندهای داخلی……………………………………………………………………………. ۹۸

۴-۳-۲-۱ اطلاعات توصیفی مربوط به حوزه فرآیندهای داخلی:……………………………………………. ۹۹

۴-۳-۳ تحلیل حوزه رشد و یادگیری……………………………………………………………………………… ۱۰۰

۴-۳-۳-۱ اطلاعات توصیفی مربوط به حوزه رشد و یادگیری……………………………………………….. ۱۰۰

۴-۳-۱-۲ آزمون دوجمله‏ای حوزه رشد و یادگیری……………………………………………………………. ۱۰۱

۴-۳-۳-۲ درصد تحقق شاخص‏های حوزه رشد و یادگیری شرکت………………………………………… ۱۰۳

۴-۳-۴ تحلیل حوزه مالی…………………………………………………………………………………………….. ۱۰۳

۴-۳-۴-۱ درصد تحقق شاخص‏های منظر مالی:………………………………………………………………… ۱۰۴

۴-۳-۵ شاخص ها، اهداف و عملکرد شرکت در حوزه‌های چهارگانه……………………………………… ۱۰۵

۴-۴  تعیین اهمیت یا وزن حوزه‌ها وشاخص هاBSC……………………………………………………….. 107

۴-۵  محاسبه امتیاز عملکرد با استفاده از مدل ریاضی…………………………………………………………. ۱۰۸

فصل پنجم: بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادها

۵-۱   نتایج تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۵

۵-۲  محدودیت‌های تحقیق…………………………………………………………………………………………. ۱۱۷

۵-۳  پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۷

۵ – ۴  پیشنهاد به سایر محققان…………………………………………………………………………………….. ۱۱۹

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۰

پیوست…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۳

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 695 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *