گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه ارتباط عوامل فشارزای شغلی با ازخودبیگانگی کارکنان سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مازندران * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه ارتباط عوامل فشارزای شغلی با ازخودبیگانگی کارکنان سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مازندران
۱۳۹۶-۰۶-۰۵
402 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه ارتباط عوامل فشارزای شغلی با ازخودبیگانگی کارکنان سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مازندران


تعداد صفحات ۱۰۴صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

پژوهش حاضر پیرامون ارتباط عوامل فشارزای شغلی با ازخودبیگانگی کارکنان سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مازندران انجام شده است. با توجه به جامعه آماری این تحقیق که کلیه کارکنان سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مازندران می باشد از طریق فرمول کوکران ۱۰۶ نفر به عنوان جمعیت نمونه به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. داده های این تحقیق به روش پیمایش و از طریق پرسشنامه استاندارد جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آزمون های K-S و آزمون ضریب همبستگی پیرسون و با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گردیده است. بر اساس نتایج حاصل شده بین عوامل فشارزای شغلی با ازخودبیگانگی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد؛ همچنین رابطه بین مولفه های عوامل فشارزای شغلی شامل عوامل درون سازمانی، برون سازمانی و عوامل فردی با از خودبیگانگی کارکنان نیز معنادار است.

 

واژه های کلیدی: فشارزاهای شغلی، بیگانگی، بی معنایی، بی قدرتی، بی هنجاری

 

 

فهرست مندرجات

عنوان                                                                                                            صفحه

چکیده فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱

فصل اول- کلیات تحقیق

  • مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳
  • بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………… ۴
  • اهمیت و ضرورت انجام تحقیق …………………………………………………………………………………………. ۵
  • مدل مفهومی پژوهش …………………………………………………………………………………………………………. ۶
  • اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….. ۷

۱-۵-۱) هدف اصلی …………………………………………………………………………………………………………………… ۷

۱-۵-۲) اهداف فرعی  ………………………………………………………………………………………………………………… ۷

  • سوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………. ۶

۱-۵-۱) سوال اصلی …………………………………………………………………………………………………………………… ۶

۱-۵-۲) سوال فرعی …………………………………………………………………………………………………………………..  ۶

  • فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………. ۷

۱-۶-۱) فرضیه اصلی …………………………………………………………………………………………………………………. ۷

۱-۶-۲) فرضیات فرعی ………………………………………………………………………………………………………………. ۷

  • قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………. ۸

۱-۸-۱) قلمرو زمانی ………………………………………………………………………………………………………………….. ۸

۱-۸-۲) قلمرو مکانی …………………………………………………………………………………………………………………. ۸

۱-۸-۳) قلمرو موضوعی …………………………………………………………………………………………………………….. ۸

  • تعریف واژه ها و اصطلاحات …………………………………………………………………………………………… ۸

۱-۹-۱) تعریف واژه های کلیدی …………………………………………………………………………………………………. ۸

۱-۹-۲) تعریف متغیرهای عملیاتی ……………………………………………………………………………………………….. ۹

۱-۹-۲-۱) متغیر وابسته تحقیق و تعریف عملیاتی آن ……………………………………………………………………… ۹

۱-۹-۲-۲) متغیرهای  مستقل و تعریف عملیاتی آن ها ………………………………………………………………….. ۱۰

  • جمع بندی فصل ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۰

فصل دوم- ادبیات و پیشینه پژوهش

۲-۱) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲

۲-۲) تاریخچه سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران ……………………………………………………………………….. ۱۲

۲-۳) اهداف و وظایف بنیاد شهید ………………………………………………………………………………………………. ۱۳

۲-۴) ساختار و تشکیلات ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵

۲-۵) بودجه بنیاد ……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۶

۲-۶) سازمان‌ها و تشکیلات وابسته …………………………………………………………………………………………….. ۱۶

۲-۷) آمار ایثارگران تحت تکفل سازمان ……………………………………………………………………………………… ۱۸

بخش اول- فشارزاهای شغلی …………………………………………………………………………………………………….. ۱۹

۲-۸) شرایط فشار …………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹

۲-۹) فشارهای روانی، استرس های موجود در محیط کار ……………………………………………………………… ۱۹

۲-۹-۱) فشار عصبی ………………………………………………………………………………………………………………… ۱۹

۲-۱۰) فائق آمدن بر فشار عصبی و روانی ……………………………………………………………………………………. ۲۰

۲-۱۱) فشارزاهای شغلی …………………………………………………………………………………………………………… ۲۰

بخش دوم- از خودبیگانگی کارکنان ……………………………………………………………………………………………. ۲۲

۲-۱۲) ساختار سازمانی …………………………………………………………………………………………………………….. ۲۲

۲-۱۳) بوروکراسی ……………………………………………………………………………………………………………………. ۲۳

۲-۱۴) فلسفه از خودبیگانگی …………………………………………………………………………………………………….. ۲۴

۲-۱۵) تاریخچه از خود بیگانگی ……………………………………………………………………………………………….. ۲۴

۲-۱۶) مفهوم از خود بیگانگی در اندیشه مارکس …………………………………………………………………………. ۲۵

۲-۱۷) مراحل و انواع بیگانگی کارگران در فرایند کار …………………………………………………………………… ۲۶

۲-۱۸) نحوه کاربرد و موضوعات بیگانگی در دید جامعه شناسان …………………………………………………… ۲۷

۲-۱۹)  طبقه بندی نظریه های بیگانگی ……………………………………………………………………………………….. ۲۷

۲-۲۰) بیگانگی در قلمرو جامعه شناسی ……………………………………………………………………………………… ۲۸

۲-۲۰-۱) نظریه نظم اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………. ۲۸

۲-۲۰-۲) نظریه انتقادی …………………………………………………………………………………………………………….. ۲۹

۲-۲۱) مفهوم از خود بیگانگی در اندیشه ماکس وبر ……………………………………………………………………… ۲۹

۲-۲۲) عوامل ایجادکننده از خود بیگانگی ……………………………………………………………………………………. ۳۰

۲-۲۳) افکار و رفتارهای ازخودبیگانه …………………………………………………………………………………………. ۳۰

۲-۲۴) اعمال ازخودبیگانه کننده …………………………………………………………………………………………………. ۳۳

۲-۲۵) عوامل اجتماعی- اقتصادی موثر بر بیگانگی از کار ……………………………………………………………… ۳۴

بخش سوم- رابطه عوامل فشارزای شغلی و ازخودبیگانگی کارکنان ………………………………………………… ۳۶

بخش چهارم – پیشینه پژوهش …………………………………………………………………………………………………… ۳۹

۲-۲۶) مطالعه تجربی انجام گرفته در داخل کشور ………………………………………………………………………… ۳۹

۲-۲۷) مطالعه تجربی انجام گرفته در خارج کشور ………………………………………………………………………… ۴۱

۲-۲۸)  جمع بندی و خلاصه فصل دوم ………………………………………………………………………………………. ۴۸

فصل سوم- متدولوژی تحقیق

۳-۱) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۱

۳-۲) نوع تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۲

۳-۳) متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………. ۵۳

۳-۴) جامعه و نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………………….. ۵۵

۳-۵) روش ها و ابزار جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………. ۵۶

۳-۵-۱) مختصات پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………… ۵۸

۳-۶) روایی و پایایی ابزار جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………………… ۵۸

۳-۶-۱) روایی …………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۹

۳-۶-۲) پایایی …………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۹

۳-۶-۳) روش های اطمینان از روایی و پایایی ابزار ………………………………………………………………………. ۶۰

۳-۷) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ………………………………………………………………………………………….. ۶۱

۳-۸) جمع بندی فصل سوم ………………………………………………………………………………………………………. ۶۳

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۵

۴-۲) آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………………. ۶۶

۴-۳) آزمون k-s (کولموگروف- اسمیرنوف) جهت بررسی نرمال بودن متغیر ها ……………………………… ۷۲

فصل پنجم- بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱) جمع بندی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. ۷۷

۵-۲) یافته های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………. ۷۸

۵-۳) بحث و مقایسه نتایج بدست آمده با سایر تحقیقات ………………………………………………………………. ۷۹

۵-۴) محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………… ۷۹

۵-۴-۱) محدودیت های در کنترل محقق …………………………………………………………………………………….. ۸۰

۵-۴-۲) محدودیت های خارج از کنترل محقق ……………………………………………………………………………. ۸۰

۵-۵) پیشنهادهای پژوهش …………………………………………………………………………………………………………. ۸۰

۵-۵-۱) پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش ………………………………………………………………………….. ۸۰

۵-۵-۲) پیشنهادهای کاربردی- مدیریتی ………………………………………………………………………………………. ۸۲

۵-۵-۳) پیشنهادهایی به پژوهشگران آتی …………………………………………………………………………………….. ۸۳

منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۴

پیوست ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۰

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۴ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 792 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *