گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه ارائه یک مدل سلسله مراتبی فازی جهت بهبود مدیریت زنجیره تامین پایدار در صنایع تولیدی * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه ارائه یک مدل سلسله مراتبی فازی جهت بهبود مدیریت زنجیره تامین پایدار در صنایع تولیدی
1397-01-26
17 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه ارائه یک مدل سلسله مراتبی فازی جهت بهبود مدیریت زنجیره تامین پایدار در صنایع تولیدی


دانلود پایان نامه ارائه یک مدل سلسله مراتبی فازی جهت بهبود مدیریت زنجیره تامین پایدار در صنایع تولیدی

فایل ورد و قابل ویرایش می باشد

تعداد صفحات ۱۲۹ صفحه

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید

قیمت۲۰۰۰۰تومان

 

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲

۱-۱-بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………….۳

۱-۲- ضرورت تحقیق.. ۴

۱-۳- فرضیات تحقیق.. ۵

۱-۴-پیش فرض پژوهش… ۵

۱-۵-سوالات تحقیق.. ۵

۱-۶-اهداف تحقیق  ۶

۱-۷-روش تحقیق  ۶

۱-۸- قلمرو مکانی و زمانی تحقیق.. ۷

۱-۹- واژگان کلیدی.. ۸

فصل دوم: ادبیات پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱

بخش اول: مبانی نظری پژوهش… ۱۲

۲-۱-۱- مفهوم زنجیره تأمین.. ۱۲

۲-۱-۲- تاریخچه مدیریت زنجیره تامین.. ۱۶

۲-۱-۳-تحولات مدیریت زنجیره تامین.. ۱۹

۲-۱-۴- اصول نظام مدیریت زنجیره تامین.. ۲۰

۲-۱-۵- مشارکت زنجیره تامین.. ۲۱

۲-۱-۶- یکپارپچگی زنجیره تأمین.. ۲۱

۲-۱-۷- فرایندهای زنجیره تأمین.. ۲۲

۲-۱-۷-۱- مدیریت اطلاعات… ۲۲

۲-۱-۷-۲-مدیریت لجستیک… ۲۳

۲-۱-۷-۳- مدیریت روابط.. ۲۴

۲-۱-۸-مراحل تصمیم گیری در زنجیره تامین.. ۲۴

۲-۱-۹- مشکلات زنجیره تامین.. ۲۶

۲-۱-۱۰- ضعف ها و مشکلات زنجیره تامین کالا در کشور ما ۲۶

۲-۱-۱۱- عملکردهای مدیریت در برابر چالش های زنجیره تامین.. ۲۷

۲-۱-۱۲- اهمیت شناسایی محصولات در زنجیره تامین.. ۳۰

۲-۱-۱۳- اثر شلاق چرمی.. ۳۰

۲-۱-۱۳-۱- علل وقوع اثر شلاق چرمی.. ۳۱

۲-۱-۱۳-۲- اقداماتی برای مقابله با شلاق چرمی.. ۳۱

۲-۱-۱۴-پایداری. ۳۲

۲-۱-۱۵-مدیریت زنجیره تامین پایدار. ۳۳

۲-۱-۱۶-ملاحظات مدیریت زنجیره تامین پایدار. ۳۵

۲-۱-۱۷-محرک های ایجاد کننده زنجیره تامین پایدار. ۳۶

۲-۱-۱۸-موانع و تسهیل کننده ای زنجیره تامین پایدار. ۳۷

۲-۱-۱۹-گسترش پایداری زنجیره تامین.. ۳۸

۲-۱-۲۰-مدیریت زنجیره تامین پایدار و بهینه سازی سازمان ها ۳۹

۲-۱-۲۲-چارچوب نظری تحقیق.. ۳۹

بخش دوم: پیشینه تحقیق.. ۴۰

۲-۲-۱- مطالعات داخلی.. ۴۱

۲-۲-۲-مطالعات خارجی.. ۴۴

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….۴۹

۳-۲- روش پژوهش    ۴۹

۳-۳- جامعه آماری  ۵۰

۳-۴- روش و ابزار گردآوری اطلاعات… ۵۱

۳-۵- روائی و پایائی ابزار گردآوری داده‌ها ۵۱

۳-۶- روش تجزیه‌وتحلیل اطلاعات… ۵۲

۳-۶-۱- تکنیک دلفی.. ۵۲

۳-۶-۲- تکنیک دیمتل.. ۵۳

۳-۶-۳- تکنیک ANP. 56

۴- با محاسبه عدد Crisp فازی زدائی صورت می گیرد. (فازی زدائی) ۶۴

فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده‌های پژوهش

۴-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….۶۷

۴-۲- تکنیک دلفی  ۶۷

۴-۳- شناسائی معیارها و زیرمعیارهای تحقیق.. ۷۷

۴-۴- محاسبه روابط درونی با تکنیک FDEMATEL. 78

۴-۵- تعیین اولویت عناصر مدل با استفاده از تکنیک ANP. 83

۴-۵-۱- تعیین اولویت معیارهای اصلی براساس هدف… ۸۳

۴-۵-۲- مقایسه و تعیین اولویت زیرمعیارها ۸۶

۴-۵-۲-۱- مقایسه زوجی زیرمعیارهای طرح پایدار. ۸۶

۴-۵-۲-۲- مقایسه زوجی زیرمعیارهای تشکیل اجتماعات برای پایداری.. ۸۷

۴-۵-۲-۳- مقایسه زوجی زیرمعیارهای کنترل فرآیند عملیاتی پایدار. ۸۹

۴-۵-۲-۴- مقایسه زوجی زیرمعیارهای رشد و گواهینامه های پایدار. ۹۱

۴-۵-۳- اولویت نهائی شاخص‌ها با تکنیک FANP. 93

فصل ۵. : خلاصه، بحث و نتیجه‌گیری

۵-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….۹۷

۵-۲- بحث و نتایج پژوهش… ۹۷

۵-۳- محدودیت‌های پژوهش… ۱۰۰

۵-۴-پیشنهادات کاربردی.. ۱۰۰

۵-۵- پیشنهاداتی برای تحقیقات بعدی.. ۱۰۲

پیوست   ……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۳

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۹

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۶

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول ۱-۱٫ تعاریف پایداری.. ۳۴

جدول ۳-۱- طیف فازی و تکنیک دیمتل.. ۵۵

جدول ۳-۲- ارزش گذاری شاخص‌ها نسبت به هم، مقیاس نه درجه ساعتی [۵۴] ۵۷

جدول ۳-۳- شاخص تصادفی بودن (RI) 62

جدول ۳-۴- ارزش گذاری شاخص‌ها نسبت به هم. ۶۳

جدول ۴-۱- خلاصه نتایج گام نخست تکنیک دلفی.. ۶۸

جدول ۴-۲- خلاصه نتایج گام دوم تکنیک دلفی.. ۷۰

جدول ۴-۳- خلاصه نتایج گام سوم تکنیک دلفی.. ۷۲

جدول ۴-۴- خلاصه نتایج گام نهایی تکنیک دلفی.. ۷۴

جدول ۴-۵- معیارها و زیرمعیارهای تحقیق.. ۷۸

جدول ۴-۶- طیف فازی و تکنیک دیمتل.. ۷۹

جدول ۴-۷- ماتریس ارتباط مستقیم (M) فازی شده ۷۹

جدول ۴-۸- ماتریس نرمال شده(N) معیارهای اصلی.. ۸۰

جدول ۴-۹- ماتریس ارتباط کامل (T) معیارهای اصلی.. ۸۱

جدول ۴-۱۰- ماتریس ارتباط کامل (T) معیارهای اصلی قطعی شده ۸۱

جدول ۴-۱۱- الگوی روابط معنی دار معیارهای اصلی.. ۸۲

جدول ۴-۱۲- الگوی روابط علی شاخص‌های مطالعه. ۸۲

جدول ۴-۱۳- ماتریس مقایسه زوجی معیارهای اصلی پژوهش… ۸۴

جدول ۴-۱۴- فازی زدائی اوزان نرمال محاسبه شده متغیرهای اصلی مطالعه. ۸۵

جدول ۴-۱۵- ماتریس مقایسه زیرمعیارهای طرح پایدار. ۸۶

جدول ۴-۱۶- مقادیر فازی زدایی شده زیرمعیارهای طرح پایدار. ۸۶

جدول ۴-۱۷- ماتریس مقایسه زوجی زیرمعیارهای تشکیل اجتماعات برای پایداری.. ۸۷

جدول ۴-۱۸- مقادیر فازی زدایی شده زیرمعیارهای تشکیل اجتماعات برای پایداری.. ۸۸

جدول ۴-۱۹- ماتریس مقایسه زوجی زیرمعیارهای کنترل فرآیند عملیاتی پایدار. ۸۹

جدول ۴-۲۰- مقادیر فازی زدایی شده زیرمعیارهای کنترل فرآیند عملیاتی پایدار. ۹۰

جدول ۴-۲۱- ماتریس مقایسه زوجی زیرمعیارهای رشد و گواهینامه های پایدار. ۹۱

جدول ۴-۲۲- مقادیر فازی زدایی شده زیرمعیارهای رشد و گواهینامه های پایدار. ۹۲

جدول ۴-۲۳- وزن نهائی شاخص‌ها ۹۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

شکل ۱-۱٫ مراحل انجام تحقیق.. ۷

شکل ۲-۱- مدیریت زنجیره تأمین، منبع [۱۳] ۱۳

شکل ۲-۲٫محرک‌های ایجادکننده مدیریت زنجیره تامین پایدار. ۳۷

شکل ۲-۳٫ مدیریت تامین‌کننده به لحاظ ریسک‌ها و عملکرد. ۳۸

شکل ۲-۴٫ مدل مفهومی تحقیق، منبع [۴۴] ۴۰

شکل ۳-۱- الگوریتم اجرای پژوهش… ۵۰

شکل ۳-۲-اعداد فازی مثلثی معادل طیف دیمتل.. ۵۶

شکل ۳-۳- مدل مفهومی تحقیق با رویکرد AHP و ANP. 58

شکل ۳-۴- ساختار سوپرماتریس اولیه (ناموزون) ۵۹

شکل ۳-۵- ارزش گذاری شاخص‌ها نسبت به هم با استفاده از اعداد فازی مثلثی.. ۶۳

شکل ۴-۱-مدل نهایی پژوهش… ۷۷

شکل ۴-۲- نمایش گرافیکی اولویت معیارهای اصلی پژوهش… ۸۵

شکل ۴-۳- مقادیر فازی زدایی شده اوزان زیرمعیارهای طرح پایدار. ۸۷

شکل ۴-۴- مقادیر فازی زدایی شده اوزان زیرمعیارهای تشکیل اجتماعات برای پایداری.. ۸۹

شکل ۴-۵- مقادیر فازی زدایی شده اوزان زیرمعیارهای کنترل فرآیند عملیاتی پایدار. ۹۰

شکل ۴-۶- مقادیر فازی زدایی شده اوزان زیرمعیارهای رشد و گواهینامه های پایدار. ۹۲

شکل ۴-۶- نمودار ANP اولویت شاخص‌ها در نرم افزار سوپردسیژن. ۹۴

 

 

 

چکیده

این تحقیق با هدف ارائه یک مدل سلسله مراتبی فازی جهت بهبود مدیریت زنجیره تامین پایدار در شرکت پارس کاغذ آمل صورت گرفته است. از نظر دسته‌بندی تحقیقات برحسب هدف یک تحقیق کاربردی می‌باشد، از نظر نحوه گردآوری داده‌ها توصیفی- غیرآزمایشی است و در میان انواع روش‌های تحقیق توصیفی در زمره مطالعه موردی قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق تعداد ۱۰ نفر از خبرگان شرکت پارس کاغذ آمل را شامل شده است که پرسشنامه خبرگان در میان آن‌ها پخش شد. شاخص های تحقیق پس از غربالگری بدست آمده است. نتایج این تحقیق نشان داد مهمترین عوامل جهت بهبود مدیریت زنجیره تامین پایدار عبارتند از: طرح پایدار، تشکیل اجتماعات برای پایداری، کنترل فرایند عملیاتی پایدار، رشد و گواهینامه های پایدار. جهت اولویت‌بندی این عوامل از تکنیک تحلیل شبکه فازی استفاده شده است. براین اساس معیار تشکیل اجتماعات برای پایداری در اولویت اول قرار گرفت. همچنین در بررسی روابط درونی میان شاخص ها بر اساس تکنیک دیمتل مشخص گردید معیار گواهینامه های پایدار از بیشترین تاثیرگذاری برخوردار است. همچنین در اولویت بندی نهایی شاخص های تحقیق نیز مشخص گردید شاخص تحقیق و توسعه برای فناوری های سبز دارای بالاترین اهمیت می باشد.

کلیدواژه: مدیریت زنجیره تامین پایدار، شرکت پارس کاغذ آمل، رویکرد MCDM فازیدرباره نویسنده

naser naserr 5 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *