گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه اثر گیاهان حاشیه‌ای آبندان روستاها بر رشد جلبکهای کلرلاو دونالیه لا


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه اثر گیاهان حاشیه‌ای آبندان روستاها بر رشد جلبکهای کلرلاو دونالیه لا
2017-11-07
389 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه اثر گیاهان حاشیه‌ای آبندان روستاها بر رشد جلبکهای کلرلاو دونالیه لا


تعداد صفحات ۷۹ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”632″]

چکیده:

این تحقیق با هدف اثر گیاهان آبزی بر روی رشد جلبکهای دونالیه لا و کلرلا انجام شد. فعالیت آللوپاتیک دوگونه گیاه آبزی شال نعنا

(Epilobiumpaluster ) و گیاه لیله پَر(نیلوفر آبی) Nelumbiumcaspicumبر روی رشد دو گونه جلبک کلرلا( Chlorella vulgaris)و دونالیه لا (Dunaliellasalina)انجام گردید. برای بررسی اثرات آللوپاتی ابتدا یک محدوده از پودر خشک گیاه شال نعنا و نیلوفر آبی در نظر گرفته شد. این مقادیر شامل:( ۴/۲ و ۲/۱ ، ۶/۰، ۳/۰، ۱۵/۰، ۰ ) گرم وزن خشک در ۱۰۰ سی سی  جلبک دونالیه لا  و ۱۰۰ سی سی جلبک کلرلا می باشد. از جلبکهایsalinaDunaliellaو Chlorella vulgarisبرای بررسی اثر آللوپاتی استفاده گردید. برای این منظور جلبک در محیط کشت ویژه آن جلبک کشت داده شد، سپس در مرحله رشد سریع ریز
جلبک ها پودر خشک گیاه شال نعنا و نیلوفر آبی در محیط های جداگانهاثر داده شد. در مرحله بعد میزان رشد جلبک های تک سلولی در محیط کشت ویژه مورد بررسی قرار گرفت. در پایان روز هشتم میزان کلروفیل a، b، کلروفیل کل و کاروتنوئید اندازه گیری گردید. علاوه بر تیمارها یک شاهد فاقد پودر خشک گیاه به منظور مقایسه در نظر گرفته شد. برای هر تیمار و شاهد ۳ تکرار در نظر گرفته شد. میزان فتوپریود برای آزمایش به صورت۱۶ ساعت روشنایی و ۸ ساعت تاریکی بود. از لامپ فلورسنت با رنگ سفید استفاده شد . دمای محیط در روز بین ۲۵ تا ۳۰ درجه و در شب بین ۱۸ تا ۲۰ درجه متغیر بود. اعداد بدست آمده توسط آنالیز واریانس یک طرفه و حدود اطمینان ۹۵ درصد در تمام نمونه ها بررسی گردید. فرضیه صفر برای همه تیمارها این بود که بین میانگین ها اختلاف معنی دار وجود ندارد. در فرضیه مقابل بیان می شد که حداقل یکی از میانگین ها با بقیه اختلاف معنی دار وجود دارد. برای مقایسه میانگین ها از آزمون دانکن استفاده گردید. نتایج نشان داد که تیمارهای مختلف پودرخشک گیاه نیلوفر آبی بر روی میزان رشد جلبک کلرلا تاثیر نمی گذارد . گیاه نیلوفر آبی از نظر تاثیر بر روی رشد جلبک کلرلا دارای اختلاف معنی دار نمی باشد (p>0.05). ولی از نظر تاثیر بر روی رشد جلبک دونالیه لا دارای اختلاف معنی دار می باشد(p<0.05). نتایج همچنین نشان داد که تیمارهای مختلف پودرخشک گیاه  شال نعنا بر روی میزان رشد جلبک کلرلا دارای اختلاف معنی دار نمی باشد (p>0.05). ولی از نظر تاثیر بر روی رشد جلبک دونالیه لا دارای اختلاف معنی دار می باشد.بر روی میزان رشد جلبک  تاثیر می گذارد(p<0.05) . نتایج نشان داد که فعالیت آللوپاتی پودر خشک گیاهان آبزی بر روی رشد دو جلبک تفاوت معنی داری داشت.

کلمات کلیدی: آللوپاتی، شال نعنا، نیلوفر آبی جلبک، کلرلا، دونالیه لا

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………. ۱

فصل اول کلیات تحقیق

پیش گفتار………………………………………………………………………………………………………. ۲

۱-۱ جلبک‌ها………………………………………………………………………………………………….. ۴

Cyanophyta۱-۱-۱  جلبک‌های سبزآبی……………………………………………………………. ۴

۲-۱-۱ مهمترین راسته‌های جلبکهای سبزآبی…………………………………………………………… ۶

۳-۱-۱جلبک‌های عالی   …………………………………………………………………………………… ۶

۴-۱-۱-Chrysophyta  …………………………………………………………………………………. ۶

۵-۱-۱Diatomeae    ……………………………………………………………………………………. ۷

۶-۱-۱Xanthophyceae……………………………………………………………………………….. 7

Euglenophyta  ۷-۱-۱  ……………………………………………………………………………… ۸

۸-۱-۱- Dinophyta…………………………………………………………………………………….. 8

Chlorophyta ۹-۱-۱   ……………………………………………………………………………….. ۹

۱۰-۱-۱۱ Chlorophyceae…………………………………………………………………………… 9

۱۲-۱-۱ اهمیت جلبک ها به عنوان تولید کننده در اکوسیستم های آبی  …………………………. ۱۰

۱۳-۱-۱اهمیت جلبک ها به عنوان غذای جانوران (با تاکید برآبزیان)……………………………… ۱۰

۱۴-۱-۱ پژوهش های بیولوژیکی   ………………………………………………………………………. ۱۲

۲-۱  گیاهان   ………………………………………………………………………………………………… ۱۳

۱-۲-۱ طبقه بندی و انواع گیاهان آبزی  ………………………………………………………………… ۱۶

۲-۱-الف گیاهان باتلاقی……………………………………………………………………………………. ۱۷

۲-۱-ب گیاهان شناور……………………………………………………………………………………….. ۱۷

۲-۱-ج گیاهان غوطه ور  …………………………………………………………………………………… ۱۸

۲-۱-۱ نهاندانگان  …………………………………………………………………………………………… ۱۸

۳-۲-۱ تیره نیلوفر آبی  …………………………………………………………………………………….. ۱۹

۴-۲-۱ نیلوفر آبی…………………………………………………………………………………………….. ۱۹

۳-۱زیر رده روزیده  …………………………………………………………………………………………. ۲۰

۱۱-۳-۱تیره گل آویزیا گل مغربی…………………………………………………………………………. ۲۰

۲-۳-۱Epilobium…………………………………………………………………………………………. 21

۴-۱آللوپاتی…………………………………………………………………………………………………….. ۲۲

۵-۱ غذای زنده در صنعت آبزی پروری  ………………………………………………………………. ۲۶

۱-۵-۱ریزجلبک ها ( Algae – Micro ) اساس زنجیره غذایی  ……………………………….. ۲۷

۲-۵-۱ویژگی های غذایی ریزجلبک ها   ………………………………………………………………. ۲۸

۳-۵-۱ الگوی رشد فیتوپلانکتون  ………………………………………………………………………… ۳۰

۴-۵-۱کاربرد ریزجلبک ها در تغذیه نرم تنان  ………………………………………………………… ۳۱

۵-۵-۱کاربرد ریزجلبک ها در تغذیه میگو………………………………………………………………. ۳۳

۶-۵-۱ کاربرد ریزجلبک ها در تغذیه لارو ماهیان   ………………………………………………….. ۳۴

۷-۵-۱کاربرد ریزجلبک ها در تغذیه سایر غذاهای زنده……………………………………………… ۳۵

۸-۵-۱ جیره های غذایی جایگزین جلبک  …………………………………………………………….. ۳۵

فصل دوم – ادبیات و پیشینه تحقیق

پیشینه تحقیق در داخل کشور  …………………………………………………………………………….. ۳۷

پیشینه تحقیق در خارج کشور………………………………………………………………………………. ۳۸

فصل سوم – روش تحقیق

۱-۲ادوات و تجهیزات لازم    …………………………………………………………………………….. ۴۱

۲-۲ محل اجرای طرح  …………………………………………………………………………………….. ۴۱

۳-۲آماده سازی محیط کشت جلبک   …………………………………………………………………… ۴۳

۴-۲تهیه و آماده سازی گیاهان آبزی   …………………………………………………………………… ۴۳

۵-۲ تهیه و آماده سازی جلبکها    ……………………………………………………………………….. ۴۴

۶-۲تیماردهی جلبک دونالیه لا با دو گیاه آبزی  لیله پَر یا نیلوفر آبی(Nelubium capsicum) و شال

نعنا (Epilobium paluster)    ……………………………………………………………………… ۴۵

۷-۲تیماردهی جلبک کلرلا با دو گیاه آبزی  لیله پَر یا نیلوفر آبی(Nelubium capsicum) و شال

نعنا (Epilobium paluster.……………………………………………………………………….. ۴۷

سنجش کلروفیل و کاروتنوئید جلبک  …………………………………………………………………… ۴۸

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها

۴- بررسی اثرات آللوپاتی توده خشک گیاه لیله پَر(نیلوفر آبی) بر جلبک Chlorella vulgaris                      ۵۱

۴-۱- تاثیر مقادیر مختلف توده خشک گیاه لیله پَر(نیلوفر آبی) Nelumbium caspicum در

دوره زمانی مختلف بر میزان رشد جلبک کلرلا…………………………………………………………. ۵۲

۲-۴) تاثیر مقادیر مختلف توده گیاه لیله پَر(نیلوفر آبی) Nelumbium caspicum در دوره زمانی

مختلف بر میزان کلروفیل a جلبک Chlorella vulgaris  ……………………………………… ۵۳

۳-۴ تاثیر مقادیر مختلف توده گیاه لیله پَر(نیلوفر آبی) Nelumbium caspicum در دوره زمانی

مختلف بر میزان کلروفیل b جلبک Chlorella vulgaris……………………………………….. 54

۴-۴)تاثیر مقادیر مختلف توده گیاه لیله پَر(نیلوفر آبی) Nelumbium caspicum در دوره زمانی

مختلف بر میزان کلروفیل کل جلبک Chlorella vulgaris……………………………………… 55

۵-۴)تاثیر مقادیر مختلف توده گیاه لیله پَر(نیلوفر آبی) Nelumbium caspicum در دوره زمانی

مختلف بر میزان کاروتنوئید جلبک Chlorella vulgaris  ……………………………………… ۵۶

۶-۴) تاثیر مقادیر مختلف توده خشک گیاه لیله پَر(نیلوفر آبی) Nelumbium caspicum در دوره

زمانی مختلف بر میزان رشد جلبک Dunaliella sp  …………………………………………….. ۵۷

-۷-۴) تاثیر مقادیر مختلف توده گیاه لیله پَر(نیلوفر آبی) Nelumbium caspicum در دوره زمانی

مختلف بر میزان کلروفیل a جلبک Dunaliella sp    …………………………………………… ۵۸

۸-۴) تاثیر مقادیر مختلف توده گیاه لیله پَر(نیلوفر آبی) Nelumbium caspicum در دوره زمانی

مختلف بر میزان کلروفیل b جلبک Dunaliella sp    ………………………………………….. ۵۹

۹-۴)تاثیر مقادیر مختلف توده گیاه لیله پَر(نیلوفر آبی) Nelumbium caspicum در دوره زمانی

مختلف بر میزان کلروفیل کل جلبک Dunaliella sp ……………………………………………. 60

۱۰-۴)تاثیر مقادیر مختلف توده گیاه لیله پَر(نیلوفر آبی) Nelumbium caspicum در دوره زمانی

مختلف بر میزان کاروتنوئید جلبک Dunaliella sp   …………………………………………….. ۶۱

۱۱-۴ تاثیر مقادیر مختلف توده خشک گیاه شال نعناEpilobium paluster  در دوره زمانی مختلف بر میزان رشد جلبک Dunaliella sp  ………………………………………………………………………….. ۶۲

۱۲-۴)تاثیر مقادیر مختلف توده خشک گیاه شال نعناEpilobium paluster  در دوره زمانی

مختلف بر میزان کلروفیل a جلبک Dunaliella sp……………………………………………….. 64

۱۳-۴) تاثیر مقادیر مختلف توده خشک گیاه شال نعناEpilobium paluster  در دوره زمانی

مختلف بر میزان کلروفیل b جلبک Dunaliella……………………………………………………. 65

۱۴-۴)تاثیر مقادیر مختلف توده خشک گیاه شال نعناEpilobium paluster  در دوره زمانی

مختلف بر میزان کلروفیل کل جلبک Dunaliella sp   ………………………………………….. ۶۶

۱۵-۴)تاثیر مقادیر مختلف توده گیاه شال نعناEpilobium paluster در دوره زمانی مختلف

بر میزان کاروتنوئید جلبک Dunaliella sp    ……………………………………………………… ۶۷

۱۶-۴)بررسی اثرات آللوپاتی توده خشک وشال نعنا    Epilobium paluster  برجلبک

Chlorella vulgaris……………………………………………………………………………………. 68

۱۷-۴) تاثیر مقادیر مختلف توده خشک گیاه شال نعناEpilobium paluster  در دوره زمانی

مختلف بر میزان رشد جلبک Chlorella ……………………………………………………………… 68

۱۸-۴)تاثیر مقادیر مختلف توده خشک گیاه شال نعناEpilobium paluster  در دوره زمانی

مختلف بر میزان کلروفیل a جلبک Chlorella vulgaris  ……………………………………… ۷۰

۱۹-۴) تاثیر مقادیر مختلف توده خشک گیاه شال نعناEpilobium paluster  در دوره زمانی

مختلف بر میزان کلروفیل b جلبک Chlorella vulgaris  …………………………………….. ۷۱

۲۰-۴)تاثیر مقادیر مختلف توده خشک گیاه شال نعناEpilobium paluster  در دوره زمانی

مختلف بر میزان کلروفیل کل جلبک Chlorella vulgaris  ……………………………………. ۷۲

۲۱-۴)تاثیر مقادیر مختلف توده گیاه شال نعناEpilobium paluster  در دوره زمانی مختلف

بر میزان کاروتنوئید جلبک Chlorella vulgaris …………………………………………………. 73

فصل پنجم بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………. ۷۴

منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………. ۷۹

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 920 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *