گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه اثر عمل آوری دانه کامل کانولا با مایکروویو بر عملکرد و فراسنجه ها ی خونی جوجه های گوشتی


رهاپروژه

ادامه مطلب

آپدیت
دانلود پایان نامه اثر عمل آوری دانه کامل کانولا با مایکروویو بر عملکرد و فراسنجه ها ی خونی جوجه های گوشتی
2017-09-02
487 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه اثر عمل آوری دانه کامل کانولا با مایکروویو بر عملکرد و فراسنجه ها ی خونی جوجه های گوشتی


تعداد صفحات ۸۲ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”309″]

چکیده:

به منظور بررسی فرآیند کردن کانولا با استفاده از اشعه ماکروویو در شرایط مختلف در  تغذیه جوجه گوشتی صفر تا ۴۲  روزه، آزمایشی در قالب یک طرح کاملا تصادفی متعادل  با ۴ گروه آزمایشی، ۳ تکرار و ۱۰ قطعه در هر تکرار انجام گرفت. گروههای آزمایشی شامل جیره پایه+دانه کانولای عمل آوری نشده،کانولای عمل آوری شده باامواج ماکروویو باقدرت۸۰۰ وات پرتودهی به مدت۲ دقیقه، کانولای عمل آوری شده باامواج ماکروویو باقدرت۸۰۰ وات پرتودهی به مدت۳ دقیقه وکانولای عمل آوری شده باامواج ماکروویو باقدرت۸۰۰ وات پرتودهی به مدت۵ دقیقه بودند.

نتایج نشان داد که افزایش وزن و مصرف خوراک در دوره آغازین ودر تیمار مربوط به فرآوری کانولا با مایکروویو در مدت زمان ۵دقیقه و با قدرت ۸۰۰ وات تحت تاثیر قرار نگرفته واثر معنی داری نداشت (۰۵/۰p>) اما ضریب تبدیل در دوره آغازین ودر تیمار مربوط به به فرآوری کانولا با مایکروویو در مدت زمان ۵دقیقه و با قدرت ۸۰۰ وات تحت تاثیر ماده آزمایشی قرار گرفت واثر معنی داری داشت (۰۵/۰p<).

همچنین تیمارهای آزمایشی بر درصد وزن سینه ،بال،ران،پشت وگردن ولاشه جوجه های گوشتی تاثیر معنی داری نداشتند (۰۵/۰p>) وبالاترین وزن لاشه مربوط به تیمار کانولای فرآوری نشده بود.

وزن نسبی کبد،طحال،پانکراس،سنگدان وقلب تحت تاثیر گروه های آزمایشی قرار نگرفتند واستفاده از این جیره ها اثر معنی داری بر درصد وزن آنها نداشت(۰۵/۰p>)

غلظت گلوکز ،کلسترول وHDL  تحت تاثیر جیره های آزمایشی قرار نگرفت (۰۵/۰p>) ولی تری گلیسرید در تیمارهای ۲ و۳و۴ تحت تاثیر جیره های آزمایشی قرار گرفت.بیشترین کاهش غلظت تری گلیسرید مربوط به تیمار ۴ می باشدکه تحت تاثیر جیره های آزمایشی قرار گرفت.

در پایان دوره از هر واحد آزمایشی جهت بررسی فراسنجه های پلاسما از دو قطعه جوجه خونگیری شد

و دو قطعه نیز به منظور تجزیه لاشه ذبح شدند.

در کل می توان چنین نتیجه گرفت که ماکروویو کردن کانولا می تواند بر راندمان جوجه هایی که از آن استفاده می کنند اثرات مفیدی داشته باشد و چنانچه این نوع عمل آوری به همراه استفاده از تکنیکهای مختلف فرآوری جهت از بین بردن مواد ضد تغذیه ای  باشد ارزشمند تر خواهد بود.

 

 

کلمات کلیدی : کانولا، مایکروویو، فرآوری،جوجه گوشتی

 

« فهرست مطالب »

 

عنـوان                                                                                                                              صفحه

چکیده ۱

فصل اول : کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه. ۳

۱-۲- بیان مسأله. ۶

۱-۳- واژه های کلیدی.. ۲۴

۱-۴- فرضیه­های تحقیق.. ۲۶

۱-۵- اهداف تحقیق.. ۲۶

۱-۶- ضرورت حل مسئله. ۲۷

 

فصل دوم : ادبیات و پیشینه­ی تحقیق

۲-۱- ساختمان غلات………………………………………………………………………………..۳۸

۲-۱-۱- پوشینه ………………………………………………………………………………….۳۸

۲-۱-۲-غشای داخلی ……………………………………………………………………………۳۹

۲-۱-۳ -آلورون …………………………………………………………………………………….۳۹

۲-۱-۴- اندوسپرم غنی از نشاسته ……………………………………………………………۳۹

۲-۱-۵- جنین ………………………………………………………………………………………۴۰

۲-۲ -ترکیب شیمیایی دانه غلات …………………………………………………………….۴۰

۲-۲-۱- کربوئیدراتها …………………………………………………………………………….۴۱

۲-۲-۱-۱- نشاسته ……………………………………………………………………………….۴۱

۲-۲-۱-۲- پلی ساکاریدهای غیر نشاسته­ای ………………………………………..۴۱

۲-۲-۱-۳- سلولز……………………………………………………………………………..۴۲

۲-۲-۱-۴ -همی سلولز …………………………………………………………………….۴۲

۲-۲-۱-۵ -قندهای ساده ……………………………………………………………………….۴۵

۲-۲-۲ -لیپیدها ……………………………………………………………………………………۴۵

۲-۲-۳ -پروتئین ………………………………………………………………………………….۴۶

 

۲-۲-۴ -مواد معدنی ……………………………………………………………………………..۴۸

۲-۲-۵ -ویتامین ها………………………………………………………………………………..۴۸

۲-۳ -عوامل تعیین کننده ارزش تغذیه ای غلات ……………………………………….۴۹

۲-۳-۱- نشاسته به عنوان منبع اصلی انرژی ……………………………………………..۴۹

۲-۳-۲ -مواد ضد مغذی…………………………………………………………………………۵۱

۲-۳-۲-۱- اثرات پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ……………………………………….۵۱

۲-۳-۲-۲ -کاهش سطح تماس آنزیم های گوارشی و محتویات روده ………..۵۳

۲-۳-۲-۳ -افزایش تخمیر و فعالیت میکروارگانیسم …………………………………۵۳

۲-۳-۲-۴ -کاهش سرعت عبور در دستگاه گوارش……………………………………۵۳

۲-۳-۲-۵- کاهش سرعت انتقال ذرات و انتشار آنها ………………………………..۵۳

۲-۳-۲-۶ -تانن ها ………………………………………………………………………………۵۴

۲-۴ -پژوهش های انجام شده………………………………………………………………..۵۴

 

 

فصل سوم : روش تحقیق

۳-۱- محل و زمان اجرای آزمایش………………………………………………………….۶۰

۳-۲- موقعیت و مشخصات سالن حاوی قفس­های آزمایشی……………………….۶۰

۳-۳- آماده سازی سالن……………………………………………………………………………….۶۰

۳-۴- ماده آزمایشی و روش کار……………………………………………………………………۶۱

۳-۴-۱- انتخاب جوجه­ها……………………………………………………………………………۶۱

۳-۴-۲- آبخوری و دان خوری……………………………………………………………………۶۲

۳-۴-۳- تهویه…………………………………………………………………………………………..۶۲

۳-۴-۴- دما و رطوبت……………………………………………………………………………….۶۲

۳-۴-۵- برنامه روشنایی…………………………………………………………………………….۶۳

۳-۴-۶- برنامه بهداشتی و واکسیناسیون……………………………………………………….۶۳

۳-۵- تیمارهای آزمایش……………………………………………………………………………………………………………………..۶۵

۳-۶ – تهیه و تنظیم جیره های آزمایش………………………………………………………………………………………………..۶۵

۳-۷- تهیه کانولا فرآیند شده با اشعه مایکروویو……………………………………………..۶۷

۳-۸- صفات مورد بررسی در آزمایش ………………………………………………………..۶۷

۳-۸-۱- میانگین خوراک مصرفی ………………………………………………………………۶۷

۳-۸-۲- میزان افزایش وزن…………………………………………………………………..۶۸

۳-۸-۳-ضریب تبدیل غذایی…………………………………………………………………۶۸

۳-۸-۴- درصد تلفات ………………………………………………………………………………۶۸

۳-۹- خصوصیات لاشه …………………………………………………………………………….۶۸

 

۳-۹-۱- درصد وزن لاشه خالص (لاشه آماده طبخ)………………………………۶۹

۳-۹-۲- درصد وزن ران و سینه ………………………………………………………..۶۹

۳-۹-۳- اندازه گیری نسبت چربی احشایی به وزن زنده…………………………۶۹

۳-۹-۴- درصد وزن کبد ………………………………………………………………….۷۰

۳-۹-۵- درصد وزن سنگدان …………………………………………………………….۷۰

۳-۱۰- تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………….۷۰

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده­ها

۴-۱- اثر تیمار های آزمایشی بر صفات عملکرد جوجه های گوشتی…………………..۷۵

۴-۲- اثر تیمار های آزمایشی بر صفات لاشه جوجه های گوشتی……………………….۷۵

۴-۳-  اثر تیمارهای آزمایشی بر درصد وزنی برخی اندام های داخلی                       جوجه های گوشتی………………………………………………………………………………..۷۶

۴-۴-  اثر تیمار های آزمایشی بر فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی……………………۷۷

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱-بحث…………………………………………………………………………………………………….۸۰

۵-۲- نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………….۸۲

۵-۳- پیشنهادات………………………………………………………………………………………….۸۲

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 937 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *