گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه اثرمقادیر مختلف بذر و سطوح مختلف نیتروژن بر روی عملکرد و اجزای عملکرد دانه گندم پاییزه(Triticum aestivum L.) * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

آپدیت
دانلود پایان نامه اثرمقادیر مختلف بذر و سطوح مختلف نیتروژن بر روی عملکرد و اجزای عملکرد دانه گندم پاییزه(Triticum aestivum L.)
۱۳۹۶-۰۷-۳۰
1391 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه اثرمقادیر مختلف بذر و سطوح مختلف نیتروژن بر روی عملکرد و اجزای عملکرد دانه گندم پاییزه(Triticum aestivum L.)


تعداد صفحات ۱۰۱ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

به منظور بررسی اثرات میزان بذر و سطوح مختلف نیتروژن در عملکرد دانه و اجزای عملکرد گندم لاین N 8019  آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار و در منطقه قراخیل قائم شهر استان مازندران با ارتفاع ۷/۱۴ متر از سطح دریا در سال زراعی ۹۱ -۱۳۹۰ اجرا شد. چهار سطح میزان نیتروژن به صورت تقسیط و در مراحل قبل از کاشت،پنجه زنی،ساقه رفتن،سنبله دهی به ترتیب به میزان های(N0=بدون مصرف نیتروژن،N1= به میزان ۷۵ کیلو گرم در هکتارکود نیتروژنه(اوره)،N2=150 کیلو گرم در هکتار و N3=225  کیلو گرم در هکتار) و همچنین سه سطح میزان بذر به ترتیب (۱۶۰-۱۹۰و۲۲۰)کیلوگرم در هکتار، به عنوان فاکتورهای مورد آزمایش ،در نظر گرفته شدند.

نتایج نشان دادند که مصرف نیتروژن با رشد رویشی همبستگی مثبت نشان داد و با افزایش نیتروژن در هکتار ،رشد رویشی افزایش یافت، به طوری که ارتفاع ، قطر ، تعداد میانگره در ساقه اصلی و طول خوشه به ترتیب ( ۹۷/۹۰ سانتی متر، ۲۸/۷ میلی متر ، ۵۳/۵ ، ۹۵/۹ سانتی متر )  با مصرف ۲۲۵ کیلو گرم نیتروژن در هکتار به حد اکثر خود رسیدند. غیر از تعداد پنجه که به جز شاهد (N0)  در سایر سطوح یکسان بود ، به دنبال افزایش رشد رویشی و ظرفیت تولید سایر صفات عملکردی (تعداد سنبلچه در هر خوشه، تعداد خوشه در هر بوته ، وزن خوشه ، وزن هزار دانه، ) جدول ۵ -۴ ، عملکرد بیولوژیک با مصرف ۲۲۵ کیلوگرم کود نیتروژنه در هکتار به حد اکثر ( به ترتیب ۹۴/۲۱ ، ۹۳/۵ ، ۸۶/۲ گرم ، ۷۲/۴۳ گرم ) خود  رسیدند. عملکرد دانه،شاخص برداشت، عملکرد پروتئین دانه، ، صفت هایی بودند که تحت تاثیر مقدار بذر در  سطح احتمال پنج درصد قرار گرفتند .با میزان  ۲۲۰ کیلوگرم بذر ، به ترتیب بیشترین حد خود یعنی (۵۰۴۱کیلوگرم در هکتار، ۲۳/۵۲ درصد و ۷/۶۲۸ کیلوگرم در هکتار) رسیدند. همچنین ارتفاع ساقه اصلی ،طول خوشه ، تعداد خوشه در بوته و نیتروژن جذب شده دانه در مقادیر مختلف بذر ، (به ترتیب۶۸/۸۵ سانتی متر در تیمار بذری ۲۲۰ کیلوگرم در هکتار،۱۷/۸  سانتی متر در  تیمار بذری ۱۹۰ کیلوگرم در هکتار ،۰۳/۵ در تیمار بذری ۲۲۰ کیلوگرم در هکتار و ۵/۱۰۲ کیلوگرم در هکتار نیتروژن جذب شده دانه، در تیمار بذری ۲۲۰ کیلوگرم در هکتار) تحت تاثیر مقدار بذردر سطح پنج درصد قرار گرفتند. تمام صفات کیفی
( نیتروژن دانه ، نیتروژن کاه و کلش ، نیتروژن جذب شده دانه ،نیتروژن جذب شده کاه و کلش ،پروتئین دانه ، عملکرد پروتئین دانه ،شاخص برداشت نیتروژن دانه ) جدول ۸-۴ ، در سطح احتمال ۱ در صد تحت تاثیر تیمار  نیتروژن قرار گرفت ، به طوری که بیشترین آن‌ها با مصرف ۲۲۵ کیلو گرم نیتروژنه به ترتیب (۱۶/۲ ،۱۹/۱ ، ۳/۱۱۷ ، ۱۱/۵۱، ۰۳/۱۳ ، ۱/۷۰۸ ، ۹۵/۲۲ ) به دست آمد.

عنوان                                           فهرست مطالب                                                     صفحه

 

چکیده ۱

۱-۱- مقدمه. ۴

۱ – ۲ – تاریخچه گندم ۷

۱ – ۳ – اهمیت اقتصادی گندم ۸

۱ – ۴ – اهمیت تغذیه‌ای گندم ۸

۱ – ۵ – گیاه شناسی گندم ۸

۱ – ۶ – بذر گندم ۹

۱ – ۷ – مراحل رشد گندم ۹

۱ – ۹ – خصوصیات واریته مطلوب و مناسب گندم ۱۱

۱ – ۹ – ۱ – دانه. ۱۱

۱ – ۹ – ۲ – رشد بوته. ۱۱

۱ – ۹ – ۳ – ساقه. ۱۱

۱ – ۹ – ۴ – برگ گندم ۱۲

۱ – ۹ – ۵ – سنبله. ۱۲

۱ – ۹ – ۶ – اندام‌های تولید مثلی. ۱۳

۱ – ۱۰ – انواع گندم از نظر ظاهر. ۱۳

۱ – ۱۱ – شرایط آب و هوا و خاک و کشت گندم ۱۳

۱ – ۱۱ – ۱ – محدوده رشد گندم ۱۳

۱ – ۱۱ – ۲ – واریته‌های زراعی گندم ۱۴

۱ – ۱۱ – ۳ – کاشت.. ۱۵

۱ – ۱۱ – ۴ – شرایط کاشت گندم ۱۵

۱ – ۱۱ – ۵ – خاک.. ۱۶

۱-۱۲- اصول مورد نظر در افزایش عملکرد گندم از دیدگاه تغذیه گیاهی. ۱۶

۱ – ۱۳ – مراحل مختلف رشد و نمو گندم ۱۷

۱ – ۱۳ – ۱ – مرحله جوانه زدن (Germination) 17

۱ – ۱۳ – ۲ – ریشه. ۱۷

۱ – ۱۳ – ۳ – مرحله نمو برگ (Seeding) 17

۱ – ۱۳ – ۴ – مرحله پنجه زدن (Tillering) 18

۱ – ۱۳ – ۵ – عوامل مؤثر در پنجه زدن گندم عبارت اند: ۱۸

۱ – ۱۳ – ۶ – مرحله ساقه زدن (Elongation) 19

۱ – ۱۳ – ۷ – مرحله غلاف رفتن (Booting) 19

۱ – ۱۳ – ۸ – مرحله سنبله رفتن(Heading) 19

۱ – ۱۳ – ۹ – مرحله گل دادن (Flowering) 20

۱ – ۱۳ – ۱۰ – مرحله رسیدن دانه(Filling) 20

۱ – ۱۳ – ۱۲ – مرحله رسیدن کامل (Ripening) 20

۱ – ۱۴ – تهیه زمین گندم ۲۱

۱ – ۱۵ – نیازهای زراعت گندم ۲۱

۱ – ۱۵ – ۱ – نور. ۲۱

۱ – ۱۵ – ۲ – دمای مورد احتیاج برای رشد گندم ۲۲

۱ – ۱۵ – ۳ – رطوبت مورداحتیاج برای رشد گندم ۲۲

۱ – ۱۶ – نقش تغذیه گیاهی در زراعت گندم ۲۲

۱ – ۱۷ – علائم کمبود نبتروژن. ۲۳

۱ – ۱۸ – نیاز و نحوه مصرف نیتروژن گندم ۲۳

۱ – ۱۹ –  سطح زیر کشت و مقدار تولید گندم جهان. ۲۵

۱ – ۱۹ – ۱ – سطح زیر کشت و میزان تولید در ایران. ۲۶

۱ – ۲۰ – PH  مناسب برای رشد گندم ۲۶

۱ – ۲۱ –  تاریخ مناسب کاشت.. ۲۶

۱ – ۲۲ –  میزان بذر مصرفی. ۲۶

۱ – ۲۳ – عمق مناسب کاشت بذر. ۲۷

۱ – ۲۴ – داشت.. ۲۷

۱ – ۲۴ -۱ – مصرف کود‌های شیمیائی. ۲۷

۱ – ۲۴ – ۲ –  توصیه ‌‌های مهم کودی برای گندم دیم ۲۸

۱ – ۲۴ – ۳ – مراحل مختلف آبیاری گندم ۲۸

۱-۲۵- کنترل علف‌‌‌های هرز. ۲۸

۱ – ۲۶ –  برداشت محصول. ۲۹

۱ -۲۷ – بیان مسئله. ۲۹

۱ -۲۸ – اهداف تحقیق. ۳۰

۲ – ۱- تقسیط کود نیتروژن. ۳۲

۲ – ۲ – مقدار بذر و تراکم در کشت گندم ۴۷

۳-۱ – موقعیت جغرافیایی محل آزمایش.. ۵۱

۳ – ۲ – خاک محل آزمایش.. ۵۱

۳– ۳ – مشخصه آب و هوایی منطقه قراخیل. ۵۲

۳ – ۴ – معرفی و مشخصات رقم مورد آزمایش لاین N 80-19. 52

۳ – ۵ – روش آزمایش.. ۵۳

۳ – ۶ – مراحل اجرای آزمایش.. ۵۴

۳ – ۶ – ۱ – تهیه زمین. ۵۴

۳ – ۶– ۲ – آماده کردن بذر. ۵۴

۳ – ۶ – ۳ – آماده کردن کود مورد نیاز. ۵۴

۳ – ۷ – عملیات کاشت.. ۵۵

۳ – ۸ – عملیات وجین. ۵۵

۳ – ۹ – روش نمونه برداری.. ۵۵

۳ – ۱۰ – صفات مورد مطالعه. ۵۵

۳ – ۱۰ – ۱ – ارتفاع ساقه اصلی ( بوته ) ۵۶

۳ – ۱۰ – ۲ – قطر ساقه اصلی. ۵۶

۳ – ۱۰ – ۳ – تعداد میان گره ساقه اصلی. ۵۶

۳ – ۱۰ – ۴ – طول خوشه. ۵۶

۳ – ۱۰ – ۵ – تعداد ساقه فرعی (تعداد پنجه ) ۵۶

۳ – ۱۰ – ۶ – تعدادسنبلچه در هر خوشه. ۵۶

۳ – ۱۰ – ۷- تعداد خوشه در هر بوته. ۵۷

۳ – ۱۰ – ۸ – وزن خوشه. ۵۷

۳ – ۱۰ – ۹ –  وزن هزار دانه. ۵۷

۳ – ۱۰ -۱۰ – عملکرد دانه. ۵۷

۳ – ۱۰ – ۱۱- عملکرد بیولوژیک، عملکرد کاه و شاخص برداشت.. ۵۷

۳ – ۱۰ – ۱۲ – عملکرد کاه و کلش.. ۵۸

۳ – ۱۰ – ۱۳ – تعداد دانه در واحد سطح. ۵۸

۳ – ۱۰ – ۱۴ – درصد نیتروژن دانه و کاه و کلش.. ۵۸

۳ – ۱۰ – ۱۵ – نیتروژن جذب شده دانه. ۵۸

۳ – ۱۰ – ۱۶ – نیتروژن جذب شده کاه و کلش.. ۵۸

۳ – ۱۰ – ۱۷ – درصد پروتئین دانه. ۵۹

۳ – ۱۰ – ۱۸ – عملکرد پروتئین دانه. ۵۹

۳ – ۱۰ – ۱۹ – شاخص برداشت نیتروژن دانه. ۵۹

۳ – ۱۱ –  روش تجزیه و تحلیل داده ها ۵۹

۴-۱- صفات مورفولوژیک. ۶۱

۴-۱-۱- ارتفاع بوته. ۶۱

۴-۱-۲- قطر ساقه اصلی. ۶۱

۴-۱-۳- تعداد میانگره ساقه اصلی. ۶۲

۴-۱-۴- طول خوشه. ۶۲

۴-۲- صفات عملکردی.. ۶۹

۴-۲-۱- تعداد پنجه. ۶۹

۴-۲-۲- تعداد سنبلچه در هر خوشه. ۷۰

۴-۲-۳- تعداد خوشه در هر بوته. ۷۱

۴-۲-۴- وزن خوشه. ۷۲

۴-۲-۵- وزن هزار دانه. ۷۲

۴-۳- عملکرد دانه. ۷۳

۴-۴- شاخص برداشت.. ۷۴

۴-۵- عملکرد بیولوژیک. ۷۶

۴-۶- صفات کیفی. ۸۳

۴-۶-۱- نیتروژن دانه. ۸۳

۴-۶-۲- نیتروژن کاه و کلش.. ۸۳

۴-۶-۳- نیتروژن جذب شده دانه. ۸۴

۴-۶-۴- نیتروژن جذب شده کاه و کلش.. ۸۵

۴-۷-  درصد پروتئین دانه. ۸۶

۴-۸- عملکرد پروتئین دانه. ۸۶

۴-۹- شاخص برداشت نیتروژن دانه. ۸۷

۴ – ۱۰ – همبستگی صفات.. ۹۴

۵ – ۱- نتیجه گیری.. ۹۹

۵ – ۲ – پیشنهادات.. ۱۰۱

 

 

 

 

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 695 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *