گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه اثرات پودر آب دانلود پایان نامه اثرات پودر آب پنیر خشک و تخمیر شده بر پاسخ ایمنی همورال در مقابل بیماری پنیر خشک و تخمیر شده بر پاسخ ایمنی همورال در مقابل بیماری های برونشیت عفونی، نیوکاسل، گامبورو و عملکرد آن در جوجه مرغ های مادر گوشتی نژاد کاب ۵۰۰


رهاپروژه

ادامه مطلب

آپدیت
دانلود پایان نامه اثرات پودر آب دانلود پایان نامه اثرات پودر آب پنیر خشک و تخمیر شده بر پاسخ ایمنی همورال در مقابل بیماری پنیر خشک و تخمیر شده بر پاسخ ایمنی همورال در مقابل بیماری های برونشیت عفونی، نیوکاسل، گامبورو و عملکرد آن در جوجه مرغ های مادر گوشتی نژاد کاب ۵۰۰
2017-09-06
789 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه اثرات پودر آب دانلود پایان نامه اثرات پودر آب پنیر خشک و تخمیر شده بر پاسخ ایمنی همورال در مقابل بیماری پنیر خشک و تخمیر شده بر پاسخ ایمنی همورال در مقابل بیماری های برونشیت عفونی، نیوکاسل، گامبورو و عملکرد آن در جوجه مرغ های مادر گوشتی نژاد کاب ۵۰۰


تعداد صفحات ۷۰ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”344″]

چکیده :

امروزه فواید استفاده از پری­بیوتیک­ها در تغذیه طیور بر هیچ­کس پوشیده نیست. هدف از انجام این آزمایـش، ارزیابی تاثـیر استفاده از سطوح مختلف پـودر آب­پنیـر خشک و تخمیـر­شده به عنـوان یک پری­بیوتیک ارزان قیمت و موثر بر عملکرد و سیستم­ایمنی­همورال جوجه مرغ­های مادرگوشتی بوده است. در تحقیق حاضر پودر آب­پنیر خشک و تخمیر­شده در سطوح۰، ۵/۱، ۳و ۵/۴ درصد به جیره­های مختلف اضافه شد. تعداد ۲۴۰ قطعه جوجه­مادرگوشتی یکروزه از سویه تجاری کاب ۵۰۰ در قالب طرح کاملا تصادفی با ۴ تیمار و ۴ تکرار از سن ۱ تا ۴۹ روزگی مورد مطالعه قرار گرفتند. در طی دوره پرورش، صفات عملکرد از قبیل ضریب­تبدیل غذایی، میزان وزن زنده، نسبت راندمان پروتئین، نسبت راندمان انرژی، سیستم­ایمنی­همورال پرنده و فراسنجه­های خونی شامل کلسترول، HDL و LDL نیز ارزیابی شدند. داده­های حاصل از این آزمایش­ها با نرم­افزار آماری SAS تجزیه شده و مقایسه میانگین­ها نیز با استفاده از آزمون چنددامنه­ای دانکن و در سطح احتمال۵% انجام شد. نتایج با بررسی نتایج مشاهده می­شود که استفاده از سطوح مختلف پودر آب­پنیر خشک و تخمیر شده بر میزان وزن زنده جوجه­ها در سنین ۷، ۱۴، ۲۱، ۲۸، ۳۵، ۴۲ و ۴۹ روزگی و همچنین میزان ضریب­تبدیل غذایی کل دوره اثر معنی­داری ندارد (۰۵/۰<P). از نظر سیستم­ایمنی­همورال جوجه­ها در ۳۰ روزگی اختلاف بین تیتر برونشیت و تیتر آنفلوآنزا در تیمارهای مختلف معنی­دار شد (۰۵/۰>P). ولی هیچ اختلاف معنی­داری در تیتر گامبورو و تیتر نیوکاسل مشاهده نشد (۰۵/۰<P). در سن ۴۹ روزگی اختلاف تیتر نیوکاسل جوجه­ها بین تیمار­ها معنی­دار شد (۰۵/۰>P). اما اختلاف معنی­داری در تیتر برونشیت، تیتر گامبورو و تیتر آنفلوآنزا مشاهده نشد (۰۵/۰<P). در مورد غلظت فراسنجه­های خونی نیز هیچ اختلاف معنی­داری بین تیمار­ها مشاهده نشد (۰۵/۰<P). اختلاف نسبت راندمان پروتئین و نسبت راندمان انرژی نیز در هفته­های مختلف بین تیمار­های تحت بررسی معنی­دار نشد (۰۵/۰<P). نتایج این آزمایش نشان داد که استفاده از پودر آب­پنیر خشک و تخمیرشده در جیره جوجه­ مرغ­های مادرگوشتی، تا سطح ۵/۴ درصد اثر منفی ندارد و در برخی از متغیرهای مورد بررسی اثرات مثبتی نیز مشاهده شده است. بنابراین مصرف آن در جیره بلامانع می­باشد.

 

کلمات کلیدی : آب­پنیر خشک و تخمیرشده ، جوجه مرغ مادر گوشتی ، سیستم ایمنی ، فراسنجه­های خونی و عملکرد .

عنوان                                                        فهرست مطالب                                               صفحه

 

چکیده  ……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

فصل اول: کلیات تحقیق

۱
۱-۱-مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………۴
۱-۲-  بیان مسئله  ……………………………………………………………………………………………………………..۵
۱-۳- اهداف تحقیق  ………………………………………………………………………………………………………….۷
۱-۴- سوالات تحقیق  ………………………………………………………………………………………………………..۷
۱-۵- فرضیه ها …………………………………………………………………………………………………………………۸
 

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱-  آب پنیر  …………………………………………………………………………………………………………………۱۰
۲-۲-  فواید و معایب استفاده از آب پنیر در جیره طیور  ………………………………………………………….۱۲
۲-۳-  جمعیت میکروبی روده  ……………………………………………………………………………………………۱۳
۲-۴-  فرضیه حذف رقابتی …………………………………………………………………………………………………۱۴
۲-۵-  پری بیوتیک ها  ………………………………………………………………………………………………………..۱۵
۲-۶-  انواع پری بیوتیک ها  ……………………………………………………………………………………………….۱۷
۲-۷-  خصوصیات پری بیوتیک ها  ………………………………………………………………………………………۱۸
۲-۸-  استفاده از پری بیوتیک ها در تغذیه طیور  ……………………………………………………………………۱۹
۲-۹- مروری بر تحقیقات انجام شده…   ………………………………………………………………………………۲۲
 

فصل سوم: روش‌ تحقیق

۳-۱- مشخصات مکان و زمان انجام آزمایش  ……………………………………………………………………….۲۶
۳-۲- روش انجام آزمایش  …………………………………………………………………………………………………۲۶
۳-۲-۱- آب خوری  ………………………………………………………………………………………………………….۲۷
۳-۲-۲- دان خوری  …………………………………………………………………………………………………………..۲۷
۳-۲-۳- تهیه مواد مورد  نیاز برای انجام آزمایش­ها  ………………………………………………………………..۲۸
۳-۳- اندازه گیری صفات مربوط به عملکرد  ……………………………………………………………………….۲۸
۳-۴- اندازه گیری و بررسی عملکرد سیستم ایمنی  ………………………………………………………………۲۹
۳-۵- اندازه گیری غلظت فراسنجه های خونی  ……………………………………………………………………۲۹

 

۳-۶- روش انجام تحلیل آماری  ……………………………………………………………………………………….۳۰
۳-۷- جیره های مورد استفاده در آزمایش  ………………………………………………………………………….۳۰
 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- اثر استفاده از آب پنیر بر میزان وزن زنده جوجه ها و ضریب تبدیل غذایی  …………………..۳۶
۴-۲- اثر استفاده از ­آب پنیر بر سیستم ایمنی جوجه­ها در ۳۰ روزگی  ……………………………………۳۹
۴-۳- اثر استفاده از ­آب پنیر بر سیستم ایمنی جوجه­ها در ۴۹ روزگی  ……………………………………۴۱
۴- ۴- تاثیرات استفاده از ­آب پنیر بر میزان غلظت فراسنجه های خونی در جوجه ها  ………………۴۴
۴- ۵- اثر استفاده از آب پنیر بر نسبت راندمان پروتئین  ……………………………………………………….۴۵
۴- ۶- اثر استفاده از آب پنیر بر نسبت راندمان انرژی  ………………………………………………………….۴۹
 

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری و پیشنهادها

۵-۱- اثر استفاده از آب پنیر بر میزان وزن زنده جوجه ها و ضریب تبدیل غذایی  …………………..۵۴
۵-۲- اثر استفاده از ­آب پنیر بر سیستم ایمنی جوجه­ها در ۳۰ و۴۹ روزگی  …………………………….۵۵
۵- ۳تاثیرات استفاده از ­آب پنیر بر میزان غلظت فراسنجه های خونی در جوجه ها  ………………۵۷
۵۴اثر استفاده از آب پنیر بر نسبت راندمان پروتئین و انرژی  …………………………………………..۵۸
۵-۵- نتیجه گیری  …………………………………………………………………………………………………………..۵۹
۵-۶- پیشنهادها  ………………………………………………………………………………………………………………۵۹
منابع و مآخذ   …………………………………………………………………………………………………………………۶۱
پیوست……………………………………………………………………………………………………………………..۷۰

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 937 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *