گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه اثرات ضد اکسیداسیونی و ضد باکتریایی پوشش آلژینات سدیم با عصاره جلبک Entromorpha بر فیله ماهی کپور معمولی نگهداری شده در یخچال * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه اثرات ضد اکسیداسیونی و ضد باکتریایی پوشش آلژینات سدیم با عصاره جلبک Entromorpha بر فیله ماهی کپور معمولی نگهداری شده در یخچال
۱۳۹۶-۰۸-۲۷
299 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه اثرات ضد اکسیداسیونی و ضد باکتریایی پوشش آلژینات سدیم با عصاره جلبک Entromorpha بر فیله ماهی کپور معمولی نگهداری شده در یخچال


تعداد صفحات ۵۱ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

اثر پوشش های آلژینات سدیم غنی شده با عصاره جلبک آنترومورفا بر فیله کپور معمولی در یک دوره ۱۶ روزه نگهداری در یخچال (۱±۴) بررسی شد. محلول ۳ درصد آلژینات سدیم و آلژینات سدیم حاوی ۵/۱ درصد عصاره جلبک آنترومورفا تهیه شد. تیمارهای کنترل (بدون پوشش)، آلژینات سدیم و آلژینات سدیم حاوی ۵/۱ درصد عصاره جلبک آنترومورفا به صورت دوره ای تحت آزمایش های میکروبی (تعداد باکتری کل وسرمادوست) و آزمایش‌های شیمیایی شامل پراکسید، اسیدهای چرب آزاد، تیوباربیتوریک اسید، مجموع بازهای نیتروژنی فرار،پ هاش و ارزیابی حسی شامل رنگ، بو، بافت و مزه در فواصل زمانی ۴ روز یکبار تا روز ۱۶ قرار گرفتند. بر اساس نتایج، مقادیر پراکسید، اسیدهای چرب آزاد، تیوباربیتوریک اسید، مجموع بازهای نیتروژنی فرار، رنگ و بو در تیمار آلژینات سدیم حاوی ۵/۱ درصد عصاره جلبک آنترومورفا دارای تغییر کمتری نسبت به بقیه تیمارها بود (۰۵/۰P<). بافت و مزه در تیمار حاوی عصاره جبلک آنترومورفا دارای امتیاز بهتری بود. نتایج این تحقیق نشان داد که پوشش آلژینات سدیم حاوی عصاره جلبک آنترومورفا در کاهش نرخ فساد شیمیایی و در بهبود وضعیت حسی فیله ماهی کپور معمولی در طی نگهداری در شرایط سرد (۱±۴) موثر است.

واژگان کلیدی: آلژینات سدیم، عصاره جلبک آنترومورفا، کپور معمولی، عمر ماندگاری؛

 

 

فهرست عناوین

عنوان  صفحه
چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱
فصل اول مقدمه و کلیات ……………………………………………………………………………………………………………………….۲
۱-۱- مقدمه و کلیات ………………………………………………………………………………………………………………………………۳
فصل دوم سابقه و پیشینه تحقیق  ………………………………………………………………………………………………………………۱۰
۲-۱ مروری بر مطالعات انجام شده ……………………………………………………………………………………………………………..۱۱
فصل سوم مواد و روش‌ها ………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴
۳-۱- مواد و وسایل مورد نیاز  ………………………………………………………………………………………………………………….۱۵
۳-۱-۱- مواد موردنیاز ……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵
۳-۱-۲- لوازم و دستگاه ها  ………………………………………………………………………………………………………………………۱۵
۳-۲- مراحل انجام پژوهش  ……………………………………………………………………………………………………………………..۱۵
۳-۲-۱- تهیه عصاره جلبک آنترومورفا  …………………………………………………………………………………………………….۱۵
۳-۲-۲ تهیه پوشش خوراکی آلژینات سدیم ………………………………………………………………………………………………..۱۶
۳-۲-۳ تهیه ماهی، آماده سازی نمونه ………………………………………………………………………………………………………….۱۶
۳-۲-۴ آنالیز شیمیایی ………………………………………………………………………………………………………………………………۱۷
۳-۲-۴-۱ اندازه گیری رطوبت ………………………………………………………………………………………………………………….۱۷
۳-۲-۴-۲ اندازه گیری خاکستر …………………………………………………………………………………………………………………۱۷
۳-۲-۴-۳ اندازه گیری پروتئین …………………………………………………………………………………………………………………۱۷
۳-۲-۴-۴ اندازه گیری چربی …………………………………………………………………………………………………………………….۱۷
۳-۲-۴-۵ اندازه گیری عدد پراکسید ………………………………………………………………………………………………………….۱۸
۳-۲-۴-۶ اندازه گیری اسیدهای چرب آزاد …………………………………………………………………………………………………۱۸
۳-۲-۴-۷ اندازه گیری تیوباربیتوریک اسید …………………………………………………………………………………………………۱۸
۳-۲-۴-۸ اندازه گیری بازهای نیتروژنی فرار ……………………………………………………………………………………………….۱۹
۳-۲-۵ اندازه گیری pH ………………………………………………………………………………………………………………………….۱۹
۳-۲-۶ آنالیز میکروبی …………………………………………………………………………………………………………………………….۲۰
۳-۲-۶-۱ آماده سازی نمونه ها ………………………………………………………………………………………………………………….۲۰
۳-۲-۶-۲ شمارش کل باکتری ها و باکتری های سرمادوست ………………………………………………………………………..۲۰
۳-۲-۷ آنالیز حسی ………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۱
۳-۲-۸ آنالیز آماری ………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۲
فصل چهارم نتایج ……………………………………………………………………………………………………………………………………۲۳
۴-۱ ترکیب تقریبی ………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۴
۴-۲ آنالیز شیمیایی ………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۵
۴-۲-۱ مقادیر پراکسید بافت ماهی …………………………………………………………………………………………………………….۲۵
۴-۲-۲ مقایر تیوباربیتوریک اسید بافت ماهی ………………………………………………………………………………………………۲۶
۴-۲-۳ مقادیر اسیدهای چرب آزاد بافت ماهی …………………………………………………………………………………………….۲۷
۴-۲-۴ مقادیر بازهای نیتروژنی فرار بافت ماهی …………………………………………………………………………………………..۲۸
۴-۲-۵ مقادیر pH بافت ماهی ………………………………………………………………………………………………………………….۲۹
۴-۳ آنالیزهای میکروبی …………………………………………………………………………………………………………………………..۳۰
۴-۳-۱ مقادیر شمارش کل باکتری………….. ……………………………………………………………………………………………….۳۰
۴-۳-۲ مقادیر شمارش باکتری های سرما دوست………………………………………………………………………………………….۳۱
۴-۴ ارزیابی حسی …………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۲
۴-۴-۱ ارزیابی حسی بافت…………………………………………………………………………………………………………………………۳۳
۴-۴-۲ ارزیابی حسی رنگ………………………………………………………………………………………………………………………..۳۳
۴-۴-۳ ارزیابی حسی بو…………………………………………………………………………………………………………………………….۳۳
۴-۴-۴ ارزیابی حسی مزه …………………………………………………………………………………………………………………………۳۳
فصل پنجم بحث، نتیجه‌گیری و جمع بندی ………………………………………………………………………………………………….۳۴
۵-۱- بحث  …………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۵
۵-۲- آنالیز تقریبی  ………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۵
۵-۳ آنالیز شیمیایی ………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۶
۵-۳-۱ مقادیر پراکسید بافت ماهی …………………………………………………………………………………………………………….۳۶
۵-۳-۲- مقادیر تیوباربیتوریک اسید بافت ماهی …………………………………………………………………………………………..۳۶
۵-۳-۳- مقادیر اسیدهای چرب آزاد بافت ماهی …………………………………………………………………………………………..

۵-۳-۴- مقادیر بازهای نیترونی فرار بافت ماهی …………………………………………………………………………………………..

۳۷

۳۸

۵-۳-۵- تغییرات pH ………………………………………………………………………………………………………………………………۳۹
۵-۴ تغییرات میکروبی  ……………………………………………………………………………………………………………………………۴۰
۵-۴-۱ شمار کل باکتری ………………………………………………………………………………………………………………………….۴۰
۵-۴-۲ شمار کل باکتری سرمادوست …………………………………………………………………………………………………………۴۱
۵-۵ ارزیابی حسی …………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۲
۵-۶- نتیجه‌گیری کلی  …………………………………………………………………………………………………………………………….۴۳
۵-۷- پیشنهادها ………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۳
۵-۷-۱ پیشنهادات پژوهشی  ……………………………………………………………………………………………………………………..۴۳
۵-۷-۲ پیشنهادات اجرایی………………………………………………………………………………………………………………………….۴۴
منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۵
چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۱

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 792 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *