گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه اثرات زمان نشاکاری بر خصوصیات کمی و کیفی توتون گرمخانه ای NC100 در شرایط دیم


رهاپروژه

ادامه مطلب

آپدیت
دانلود پایان نامه اثرات زمان نشاکاری بر خصوصیات کمی و کیفی توتون گرمخانه ای NC100 در شرایط دیم
2017-09-03
453 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه اثرات زمان نشاکاری بر خصوصیات کمی و کیفی توتون گرمخانه ای NC100 در شرایط دیم


تعداد صفحات ۱۱۵ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”342″]

چکیده

به منظور دستیابی به مناسب ترین تاریخ نشاکاری برای توتون گرمخانه ای رقم NC100 در شرایط دیم، آزمایشی به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با هفت تیمار زمان نشاکاری به فواصل هر ۱۰ روز (۱۵ و ۲۵ فروردین، ۴، ۱۴ و ۲۴ اردیبهشت، ۳ و ۱۳ خرداد ماه) در چهار تکرار در مرکز تحقیقات و آموزش توتون تیرتاش در سال زراعی ۱۳۹۱ اجرا شد. نتایج نشان داد، تاریخ نشاکاری بر همه صفات مورد بررسی به جز تعداد برگ، درصد قند و نیکوتین اثر معنی داری داشت. تعداد روز از نشاکاری تا گلدهی برای ۱۵ فروردین (۳/۹۰ روز) کمترین بود. بیشترین وزن خشک برگ ها برای تاریخ نشاکاری ۱۴ اردیبهشت (۳۸۲۴ کیلوگرم در هکتار) حاصل گردید که نسبت به کمترین عملکرد خشک برگ ها (۱۳ خرداد) حدود ۳۶ درصد افزایش داشت. حداکثر و حداقل قیمت یک کیلوگرم توتون به ترتیب برای تاریخ نشاکاری ۱۵ فروردین و ۱۳ خرداد با اختلاف ۱۷۶۰ ریال بدست آمد. بیشترین طول و عرض برگ در تاریخ ۱۴ اردیبهشت حاصل گردید. حداکثر درصد نیتروژن برگ (۳/۲ درصد) برای تاریخ ۱۳ خرداد بود که به نسبت ۲/۳۹ درصد بیشتر از ۲۵ فروردین (۴/۱ درصد) شد و همچنین حداکثر درصد پتاسیم (۲۵/۲ درصد) برای تاریخ نشاکاری ۱۳ خرداد بود که ۷/۴۱ درصد بیشتر از ۴ اردیبهشت (کمترین درصد پتاسیم) حاصل گردید. عملکرد خشک برگ ها همبستگی مثبت و معنی داری با تعداد برگ، ارتفاع بوته و درآمد ناخالص داشت.

واژه های کلیدی: توتون، تاریخ نشاکاری، عملکرد برگ و درصد پتاسیم

 

 

فهرست مطالب
عنوانصفحه
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق۱
مقدمه۲
۱-۱- تاریخچه۳
۱-۲- مبدأ جغرافیایی و انتشار۴
۱-۳- ورود توتون به ایران۵
۱-۴- اهمیت اقتصادی۶
۱-۵- مناطق مهم کشت توتون در ایران۶
۱-۶- مشخصات گیاه شناسی۷
۱-۷- طبقه بندی نیکوتیانا۸
۱-۸- انواع توتون از نظر جغرافیایی۹
۱-۹- انواع توتون بر اساس نحوه خشکانیدن و کاربرد آن ها۱۰
۱-۱۰- انواع توتون بر اساس مصرف۱۱
۱-۱۱- مواد تشکیل دهنده توتون۱۲
۱-۱۲- آب و هوای مناسب برای رشد توتون (خصوصیات اکولوژیکی)۱۳
۱-۱۳- خاک مناسب برای کشت توتون۱۴
۱-۱۴- تناوب زراعی۱۵
۱-۱۵- روش کاشت۱۶
۱-۱۵-۱- خزانه نشاء۱۶
۱-۱۵-۲- زمین اصلی

۱-۱۶- داشت

۱۶

۱۷

۱-۱۶-۱- مبارزه با علف های هرز و سله شکنی

۱-۱۶-۲- مبارزه با آفات و بیماریها

۱-۱۶-۳- سر زنی و کنترل جوانه های جانبی توتون

۱-۱۷- برداشت

۱۷

۱۷

۱۷

۱۸

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق۲۰
۲-۱- تاریخ کشت۲۱
۲-۱-۱- عوامل مؤثر بر انتخاب تاریخ کاشت۲۲
۲-۱-۲- تاریخ نشاکاری

۲-۱-۲-۱- آب و هوا و شرایط جغرافیایی منطقه

۲-۱-۲-۲- شرایط جوی سال

۲-۱-۲-۳- نوع رقم توتون

۲-۱-۲-۴- امراض و آفات

۲-۲- خصوصیات مرفولوژیکی برگ

۲۳

۲۳

۲۳

۲۴

۳۲

۲-۲-۱- طول و عرض برگ

۲-۲-۲- ارتفاع ساقه

۲-۳- زمان گلدهی

۳۳

۳۶

۳۸

۲-۴- خصوصیات کیفی برگ ها۴۰
۲-۴-۱- قند و آلکالوئیدهای کل

۲-۴-۲- پتاسیم

۲-۴-۳- نیتروژن

۲-۵- عملکرد اقتصادی

۴۰

۴۳

۴۴

۴۶

۲-۵-۱- عملکرد برگ سبز و برگ خشک۴۶
فصل سوم: مواد و روش ها (روش تحقیق)۴۹
۳-۱- موقعیت جغرافیایی و آب و هوایی محل اجرای طرح۵۰
۳-۲- مشخصات خاک محل اجرای طرح۵۰
۳-۳- نوع طرح آزمایشی مورد استفاده۵۰
۳-۴- مشخصات تیمارهای مورد بررسی۵۱
۳-۵- عملیات اجرائی طرح۵۱
۳-۵-۱- عملیات زراعی

۳-۵-۱-۱- تولید نشاء

۳-۵-۱-۲- تهیه زمین

۳-۵-۱-۳- کود دهی

۳-۵-۱-۴- کاشت

۳-۵-۱-۵- واکاری

۳-۵-۲- داشت

۳-۵-۲-۱- مبارزه با علف های هرز و سله شکن

۳-۵-۲-۲- مبارزه بر علیه آفات و بیماری ها

۳-۵-۲-۳- سر زنی (گلزنی)

۳-۵-۳- عملیات برداشت

۳-۵-۴- اندازه گیری صفات مورد بررسی

۳-۵-۴-۱- ارتفاع بوته

۵۱

۵۱

۵۲

۵۲

۵۳

۵۳

۵۳

۵۴

۵۴

۵۴

۵۵

۵۵

۳-۵-۴-۲- طول برگ۵۵
۳-۵-۴-۳- عرض برگ۵۵
۳-۵-۴-۴- تعداد برگ۵۵
۳-۵-۴-۵- تعداد روز تا گلدهی۵۵
۳-۵-۵- عملکرد برگ خشک

۳-۵-۶- ارزش هر کیلوگرم توتون

۳-۵-۷- درآمد ناخالص در هکتار

۳-۵-۸- فاکتورهای کیفی توتون

۳-۵-۸-۱- تعیین درصد قند و نیکوتین

۳-۵-۸-۲- تعیین پتاسیم

۳-۵-۸-۳- تعیین نیتروژن کل

۳-۵-۹- محاسبات آماری

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۵۵

۵۶

۵۶

۵۶

۵۷

۵۸

۶۰

۶۱

 

۴-۱- خصوصیات مرفولوژیکی۶۲
۴-۱-۱- طول برگ

۴-۱-۲- عرض برگ

۴-۱-۳- ارتفاع بوته

۴-۱-۴- تعداد برگ

۴-۲- تعداد روز تا گلدهی

۶۲

۶۳

۶۴

۶۵

۶۵

۴-۳- عملکرد اقتصادی۶۷
۴-۳-۱- عملکرد برگ سبز

۴-۳-۲- عملکرد برگ خشک

۴-۳-۳- قیمت هر کیلوگرم توتون

۴-۳-۴- درآمد ناخالص ریالی در هکتار

۴-۳-۵- درصد ماده خشک

۴-۴- خصوصیات کیفی

۶۷

۶۸

۶۹

۷۰

۷۱

۷۲

 

۴-۴-۱- قندهای احیاء کننده (بر حسب گلوکز)

۴-۴-۲- نیکوتین

۴-۴-۳- نیتروژن کل

۴-۴-۵- درصد پتاسیم

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات

۷۲

۷۳

۷۳

۷۴

۷۷

۵-۱- خصوصیات مرفولوژیکی برگ۷۸
۵-۲- ارتفاع ساقه۸۰
۵-۳- تعداد برگ۸۲
۵-۴- زمان گلدهی۸۲
۵-۵- عملکرد اقتصادی۸۴
۵-۵-۱- عملکرد برگ سبز

۵-۵-۲- عملکرد برگ خشک

۵-۵-۳- قیمت هر کیلوگرم توتون

۵-۵-۴- درآمد ناخالص در هکتار

۵-۶- درصد ماده خشک

۸۴

۸۵

۸۶

۸۷

۸۸

۵-۷- خصوصیات کیفی برگ (خواص شیمیایی توتون)۸۹
۵-۷-۱- نیتروژن

۵-۷-۲- پتاسیم

۵-۷-۳- قند

۵-۷-۴- نیکوتین

۵-۸- نتیجه گیری و پیشنهادات

۹۰

۹۱

۹۲

۹۳

۹۴

۵-۸-۱- نتیجه گیری

۵-۸-۲- پیشنهادات پژوهشی

منابع و مآخذ

۹۴

۹۵

۱۱۵-۱۰۵

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 937 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *