گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه اثرات رژیم غذایی حاوی ۱۷- بتا استرادیول روی رشد، تغییر جنسیت و کیفیت گناد در ماهی گورامی سه خال (Trichogaster trichopterus) * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه اثرات رژیم غذایی حاوی ۱۷- بتا استرادیول روی رشد، تغییر جنسیت و کیفیت گناد در ماهی گورامی سه خال (Trichogaster trichopterus)
۱۳۹۶-۰۸-۲۴
3170 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه اثرات رژیم غذایی حاوی ۱۷- بتا استرادیول روی رشد، تغییر جنسیت و کیفیت گناد در ماهی گورامی سه خال (Trichogaster trichopterus)


تعداد صفحات ۷۶ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده:

در این تحقیق اثرات ر‍‍‍‍‍ژیم غذایی حاوی ۱۷-بتا استرادیول روی رشد، تغییر جنسیت و کیفیت گناد در ماهی گورامی سه خال (  Trichogaster trichopterus) مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور۲۴۰ قطعه بچه ماهی نورس گورامی به وزن اولیه  ۱۲/۰±۲۶/۱ گرم پس از آداپتاسیون اولیه با غذای کنستانتره به میزان ۲۰ عدد به هر آکواریوم ۶۰ لیتری معرفی شدند. ماهیان با ۱۷-بتا استرادیول در دوزهای مختلف (۰ ، ۱۰ ، ۲۵ و ۵۰ میلی گرم استرادیول در کیلوگرم جیره غذایی) طی۳ ماه با جیره های آزمایشی  به میزان ۳ تا۵ درصد وزن بدن ماهی  تغذیه شدند. در پایان دوره آزمایش از بچه ماهیان جهت اندازه گیری هورمونهای جنسی (تستوسترون، هیدروکسی پروژسترون و ۱۷-بتا استرادیول) خونگیری شد. بررسی نتایج حاصل از مقایسه میانگین قطر تخمک، اختلاف معنی داری را در دریافت کننده دوزهای ۱۰ و ۲۵ و۵۰ میلی گرم استرادیول در کیلوگرم جیره غذایی در مقایسه با گروه شاهد نشان داد (۰٫۰۵ > P). یافته های آنالیز واریانس شاخص های رشد( FCR،  SGR، رشد روزانه و اختلاف وزن) بین تیمارهای مختلف، اختلاف معنی داری را نشان نداد (۰٫۰۵ < P). اما بیشترین عملکرد رشد و تغذیه در تیمار۳ (دوز ۲۵  میلی گرم استرادیول در کیلوگرم جیره غذایی) مشاهده شد. نتایج اندازه گیری هورمون های جنسی(تستوسترون، هیدروکسی پروژسترون و ۱۷-بتا استرادیول) در تیمارهای مختلف، اختلاف معنی داری رانشان نداد (۰٫۰۵ < P). نتایج حاصل از تاثیر۱۷-بتا استرادیول روی تغییر جنسیت اختلاف معنی داری را بین  گروه های مختلف تیماری، نشان نداد ( ۰٫۰۵ < P). اما با افزایش میزان هورمون ماده زایی روندی صعودی داشت. نتایج حاصل از مقایسه میانگین وزن تخمدان، درصد شاخص گنادوسوماتیک، تعداد تخمک درگرم، هم آوری مطلق درصد هماتوکریت، تعداد گلبول سفید، خصوصیات اسپرم شناختی ماهی نر، درصدچشم زدگی ولقاح دربین تیمارهای مختلف، اختلاف معنی داری را نشان نداد  (۰٫۰۵ < P).

واژه های کلیدی: ماهی گورامی سه خال، ۱۷-بتا استرادیول، کیفیت گنادی، تغییر جنسیت

فهرست مطالب

عنوان                                                                                 صفحه

چکیده ۱

فصل اول: کلیات تحقیق ۲

مقدمه ۳

۱-۱-طبقه بندی (سیستماتیک) ۳

۱-۲-زیست شناسی ماهی گورامی سه خال ۴

۱-۳-تشریح و فیزیولوژی ۶

۱-۴-اندام لابیرنتین(Labyrinthine) 6

۱-۵-تکثیر در ماهی گورامی سه خال ۷

۱-۶-نقش استروئیدهای جنسی در توسعه رسیدگی جنسی ۹

۱-۷-آندوکرینولوژی و مکانیسم های تولید مثلی در ماهیان ۱۱

۱-۷-۱-هورمونها و ریتم های سیرکادین ۱۱

۱-۷-۲-بلوغ و روندهای هورمونی موثر در ماهی ها ۱۳

۱-۷-۳-مکانیسم عمل هورمونهای جنسی در ماهی ها ۱۵

۱-۷-۴-مکانیسم عمل هورمونهای استروئیدی جنسی ۱۶

۱-۷-۵-گامتوژنز در ماهیان استخوانی ۱۷

۱-۸-ساختمان دستگاه تولید مثل در ماهی های ماده ۱۹

۱-۸-۱-ساختمان و عمل گنادهاش ۲۰

۱-۹-تخمدان ۲۱

۱-۱۰-پدیده رشد و نمو تخمک ها در تخمدان ۲۱

۱-۱۱- ازجمله کاربردهای استفاده از استروئیدهای جنسی (۱۷-بتا استرادیول) در آبزیان     می توان به موارد زیر اشاره نمود ۲۲

۱-۱۲- علل انتخاب ماهی گورامی به عنوان گونه مطالعاتی این آزمایش موارد زیر بودند ۲۳

فرضیه ها و اهداف ۲۴

فصل دوم: ادبیات و پیشینه ی تحقیق ۲۵

۲-۱ – تحقیقات انجام شده در ایران ۲۷

۲ – ۲ – تحقیقات انجام شده در سایر کشورها ۲۹

فصل سوم: روش تحقیق ۳۲

۳- ۱ – مواد ۳۳

۳-۱-۱- مواد مصرفی ۳۳

۳-۱-۱-۱- نوع هورمون مورد استفاده ۳۳

۳-۱-۲- مواد غیر مصرفی ۳۳

۳-۲- روش ها ۳۳

۳-۲-۱- محل اجرای تحقیق ۳۳

۳-۲-۲- مخازن پرورش ماهی ۳۴

۳-۲-۳- تهیه بچه ماهیان و ذخیره سازی آنها ۳۴

۳-۲-۴- نحوه ساخت و آماده سازی جیره غذایی ۳۴

۳-۲-۵- نحوه زیست سنجی ۳۵

۳-۲-۶- تغذیه و غذادهی ۳۵

۳-۲-۷- بررسی کیفی بچه ماهیان ۳۵

۳-۲-۸- کنترل کیفیت محیط پرورش بچه ماهی ها ۳۵

۳-۲-۹-  تکثیر ماهیان ۳۶

۳-۳- فعالیت های آزمایشگاهی ۳۷

۳-۳-۱- آزمایش هماتوکریت ۳۷

۳-۳-۲- آزمایش شمارش گلبول سفید ۳۷

۳-۳-۳- اندازه گیری وزن تخمدان ۳۷

۳-۳-۴ –  اندازه گیری هماوری ۳۷

۳-۳-۵- اندازه گیری قطر تخمک ۳۸

۳-۳-۶- اندازه گیری پارامترهای اسپرم شناختی ۳۸

۳-۳-۷- تعیین درصد لقاح ۳۸

۳-۳-۸- اندازه گیری نرخ تخمه گشایی ۳۹

۳۳-۹ شاخص گنادی بدن (GSI) 39

۳-۳-۱۰- معیار ارزیابی عملکردی جیره های غذایی ۴۰

۳-۳-۱۱- شیوه نمونه برداری، روش آماری و تجزیه و تحلیل داده ها ۴۱

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ۴۲

۴-۱- درصد ماهیان ماده در گورامی سه خال ۴۳

۴-۲- وزن تخمدان در گورامی سه خال ۴۳

۴-۳- درصد شاخص گنادوسوماتیک  در گورامی سه خال ۴۴

۴-۴- تعداد تخمک در گرم گورامی سه خال ۴۵

۴-۵- هم آوری مطلق در گورامی سه خال ۴۵

۴-۶- درصد هماتوکریت در گورامی سه خال ۴۶

۴-۷- تعداد گلبول سفید در گورامی سه خال ۴۷

۴-۸- اختلاف وزن ماهیان  در گورامی سه خال ۴۷

۴-۹-  FCR در گورامی سه خال ۴۸

۴-۱۰- SGR  (درصد گرم در روز) در گورامی سه خال ۴۹

۴-۱۱- درصد تحرک اسپرم در گورامی سه خال ۴۹

۴-۱۲- طول دوره تحرک اسپرم در گورامی سه خال ۵۰

۴-۱۳- درصد چشم زدگی درماهی گورامی سه خال ۵۱

۴-۱۴- درصد لقاح در گورامی سه خال ۵۱

۴-۱۵- قطر تخمک در گورامی سه خال ۵۲

۴-۱۶- هیدروکسی پروژسترون در گورامی سه خال ۵۳

۴-۱۷- تستوسترون در گورامی سه خال ۵۴

۴-۱۸- استرادیول در گورامی سه خال ۵۵

۴-۱۹ – رشد روزانه در گورامی سه خال ۵۵

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات ۵۷

۵-۱- هورمون ۱۷-بتا استرادیول ۵۸

۵-۲- هورمون۱۷-آلفا دی هیدروکسی پروژسترون ۶۰

۵-۳- هورمون تستوسترون ۶۲

۵-۴- اثر تغذیه ای هورمون ۱۷-بتا استرادیول روی تغییرجنسیت ماهی گورامی سه خال ۶۳

۵-۵- اثر تغذیه ای هورمون  ۱۷–بتا استرادیول بر شاخص های رشد در ماهی گورامی سه خال ۶۴

بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات ۶۵

 منابع و مأخذ ۶۶

پیوست ها ۷۶

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 778 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *