گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه اثرات تاریخ کاشت و سرزنی بر عملکرد و اجزاء عملکرد کدو تخم کاغذی * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه اثرات تاریخ کاشت و سرزنی بر عملکرد و اجزاء عملکرد کدو تخم کاغذی
۱۳۹۶-۰۶-۰۸
393 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه اثرات تاریخ کاشت و سرزنی بر عملکرد و اجزاء عملکرد کدو تخم کاغذی


تعداد صفحات ۸۶ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی اثرات ۴ تاریخ کاشت مختلف (یکم و هجدهم فروردین،پانزدهم اردیبهشت و چهارم خرداد سال هشتادوهشت) و هرس ساقه اصلی(شاهد، حذف ساقه اصلی پس از تشکیل ۱۰ و ۱۶ گره در ساقه اصلی) بر روی عملکرد و اجزای عملکرد کدوی تخم کاغذی انجام شد. تحقیق به صورت فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی انجام شد و فاکتورهای مورد استفاده شامل ۴ تاریخ کاشت و هرس ساقه اصلی می باشد. اجزای عملکرد شامل تعداد گل (نر و ماده)، تعداد میوه  در بوته، تعداد دانه در میوه، وزن متوسط میوه، وزن هزار دانه و عملکرد میوه و دانه در هکتار بودند.  نتیجه تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد که تاریخ کاشت‌های مختلف بر صفات تعداد میوه در بوته، وزن متوسط میوه، وزن هزار دانه، عملکرد میوه و دانه در هکتار اثر معنی‌دار داشتند. بیشترین تعداد میوه ۷۴/۲ عدد، وزن متوسط میوه ۶۱/۲ کیلوگرم و وزن هزار دانه ۳۶/۱۶۰ گرم، عملکرد میوه و دانه به ترتیب برابر ۱۲۷ و ۵/۱ تن در تاریخ کاشت اول در هکتار بدست آمد. سرزنی ساقه اصلی نیز بر تعداد گل (نر و ماده)، تعداد میوه در بوته و عملکرد میوه و دانه در هکتار تاثیر معنی‌دار داشت. بیشترین تعداد گل نر (۸۵/۵۰)، گل ماده (۵۲/۱۱)، تعداد میوه در بوته (۱۵/۳)، عملکرد میوه (۶۸/۹۹ تن در هکتار) و عملکرد دانه (۳/۱ تن در هکتار) در تیمار حذف ساقه اصلی بعد از تشکیل ۱۶ گره بدست آمد. در این بررسی تعداد دانه در میوه از تیمارها متاثر نشد. بیشترین مقدار روغن (۵۶/۴۵%) و اسید لینولئیک (۱۲۰/۵۵%) مربوط به تاریخ کاشت دوم بود که با تاریخ کشت‌های اول و سوم و چهارم اختلاف معنی‌داری داشت. در بین تیمارهای هرس بیشترین مقدار درصد روغن (۸۶۸/۴۶%) و درصد اسید لینولئیک (۱۹۲/۵۴%) در تیمار حذف ساقه اصلی پس از تشکیل ۱۶ گره اختلاف معنی‌دار داشت. نتایج همچنین نشان داد اثر متقابل تاریخ کاشت و سرزنی بر علیه صفات معنی‌دار نشد.

 

کلمات کلیدی: کدوی تخم کاغذی- تاریخ کاشت- سرشاخه زنی

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                     صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………. ۳

۱- ۱ کلیات……………………………………………………………………………………………………………… ۶

۱-۲- رده بندی………………………………………………………………………………………………………….. ۷

۱-۳- تاریخچه و منشأ کدو تخم کاغذی…………………………………………………………………………… ۸

۱-۴- مشخصات گیاهشناسی کدوی تخم کاغذی……………………………………………………………….. ۹

۱-۴-۱- دانه کدوی تخم کاغذی……………………………………………………………………………………. ۱۰

۱-۴-۲- مواد مؤثره…………………………………………………………………………………………………….. ۱۰

۱-۵- علل ایجاد هیپرپلازی خوش خیم پروستات………………………………………………………………… ۱۱

۱-۶- مکانیسم عمل مواد مؤثره………………………………………………………………………………………. ۱۲

۱-۶-۱- نقش استرول ها………………………………………………………………………………………………. ۱۳

۱-۶-۲-نقش اسیدهای چرب…………………………………………………………………………………………. ۱۳

۱-۶-۳- نقش عناصر کمیاب…………………………………………………………………………………………. ۱۴

۱-۶-۴- نقش ویتامین ها………………………………………………………………………………………………. ۱۴

فصل دوم: ادبیات و پیپینه تحقیق

۲-۱- اثر عوامل اکولوژیک و زراعی بر رشد و نمو، عملکرد و مواد مؤثره…………………………………… ۱۷

۲-۲- اثر عوامل ژنتیکی، محیطی و زراعی بر بروز جنسیت……………………………………………………… ۱۹

۲-۲-۱- نور……………………………………………………………………………………………………………… ۲۰

۲-۲-۲- دما……………………………………………………………………………………………………………… ۲۱

۲-۲-۳- فتوپریود……………………………………………………………………………………………………….. ۲۱

۲-۲-۴- رطوبت………………………………………………………………………………………………………… ۲۲

۲-۳- هورمونهای رشدی………………………………………………………………………………………………. ۲۳

۲-۳-۱- ژیبرلین…………………………………………………………………………………………………………. ۲۳

۲-۳-۲- اکسین………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳

۲-۳-۳- اتیلن……………………………………………………………………………………………………………. ۲۴

۲-۳-۴- اسید آبسزیک (ABA)……………………………………………………………………………………. 24

۲-۴-  عوامل خاکی……………………………………………………………………………………………………. ۲۵

۲-۵- گلدهی وتشکیل میوه…………………………………………………………………………………………… ۲۶

۲-۵-۱- گرده افشانی………………………………………………………………………………………………….. ۲۷

۲-۶- عوامل موثر بر روی عملکرد کدوی تخم کاغذی…………………………………………………………. ۲۸

۲-۶-۱- تاریخ کاشت و طول دوره رشد…………………………………………………………………………… ۲۸

۲-۶-۲- سرشاخه زنی…………………………………………………………………………………………………. ۳۰

۲-۷- عوامل موثر بر روی مواد موثره………………………………………………………………………………… ۳۴

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- مواد گیاهی……………………………………………………………………………………………………….. ۳۷

۳-۲- مکان و زمان اجرای آزمایش………………………………………………………………………………….. ۳۷

۳-۳- وضعیت خاک مزرعه…………………………………………………………………………………………… ۳۷

۳-۴- وضعیت آب و هوایی منطقه…………………………………………………………………………………… ۳۸

۳-۵- تهیه زمین…………………………………………………………………………………………………………. ۳۸

۳-۶- عملیات زراعی…………………………………………………………………………………………………… ۳۹

۳-۷- صفات مورد بررسی…………………………………………………………………………………………….. ۴۰

۳-۸- اندازه گیری مواد موثره ………………………………………………………………………………………… ۴۲

۳-۸-۱- اندازه گیری روغن دانه……………………………………………………………………………………… ۴۲

۳-۸-۲-استخراج روغن………………………………………………………………………………………………… ۴۳

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

۴-۱- اثر تیمارها بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه………………………………………………………………… ۴۵

۴-۱-۱- تاریخ کاشت…………………………………………………………………………………………………. ۴۷

۴-۱-۲- حذف انتهای ساقه اصلی…………………………………………………………………………………… ۵۰

۴-۲- اثر تیمارها روی شاخص برداشت…………………………………………………………………………….. ۵۶

۴-۳-۱- اثر حذف انتهای ساقه اصلی بر روی شاخص برداشت………………………………………………… ۵۶

۴-۳-۲- اثر تاریخ کاشت بر شاخص برداشت…………………………………………………………………….. ۵۶

۴-۴- اثر تاریخ کاشت و حذف انتهای ساقه بر ابعاد دانه………………………………………………………… ۵۷

۴-۵- اثر تیمارها بر وزن خشک اندامها و وزن خشک کل بوته………………………………………………… ۶۰

۴-۵-۱- حذف انتهای ساقه اصلی…………………………………………………………………………………… ۶۴

۴-۵-۲- تاریخ کاشت…………………………………………………………………………………………………. ۶۵

۴-۶- مراحل فنولوژیک کدوی تخم کاغذی و واحدهای حرارتی لازم……………………………………… ۷۲

۴-۷- تجمع بیوماس و تجزیه رشد…………………………………………………………………………………… ۷۳

۴-۷-۱- بیوماس کل…………………………………………………………………………………………………… ۷۳

۴-۷-۲- سرعت رشد محصول……………………………………………………………………………………….. ۷۵

۴-۷-۳- سرعت رشد نسبی……………………………………………………………………………………………. ۷۶

۴-۸- اثر تیمارها بر کیفیت دانه………………………………………………………………………………………. ۷۷

۴-۸-۱- اثر تیمارها بر روی مواد موثره……………………………………………………………………………… ۷۸

۴-۸-۲- اثر حذف انتهای ساقه بر درصد روغن دانه و اسیدهای چرب آن…………………………………… ۷۹

۴-۸-۳- اثر تاریخ کاشت بر درصد روغن دانه و اسیدهای چرب آن…………………………………………. ۸۰

فصل پنجم: بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادها

۵-۱- جمع بندی نتایج…………………………………………………………………………………………………. ۸۴

۵-۲- پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………… ۸۵

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………… ۸۶

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 792 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *