گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه آیا بازار اسلامی از نظر اخلاقی کارآمد است یا خیر ؟ * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه آیا بازار اسلامی از نظر اخلاقی کارآمد است یا خیر ؟
1397-01-23
17 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه آیا بازار اسلامی از نظر اخلاقی کارآمد است یا خیر ؟


آیا بازار اسلامی از نظر اخلاقی کارآمد است یا خیر ؟

تعداد صفحات  ۱۳۴

فایل ورد وقابل ویرایش می باشد.

قیمت۲۰۰۰۰تومان

برای دانلود روی لینک زیرکلیک کنید.

 

 

فهرست مطالب

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………..صفحه

چکیده. ز‌

فصل اول: ۰

مقدمه و کلیات تحقیق.. ۰

۱-۱- مقدمه. ۱

۱-۲- بیان مسئله. ۱

۱-۳- سؤال های پژوهش… ۲

۱-۴- حدود پژوهش… ۳

۱-۵- اهداف پژوهش… ۳

۱-۶- روش شناسی پژهش… ۳

۱-۷- سازماندهی پژوهش… ۳

فصل دوم: ۰

مروری بر پژوهش… ۰

۲-۱- مقدمه. ۵

۲-۲- تحقیقات انجام شده در خارج.. ۵

۲-۳- تحقیقات انجام شده در ایران.. ۱۱

فصل سوم. ۰

مبانی نظری.. ۰

۳-۱- مقدمه. ۲۸

الف) ۲۸

۳-۱- مفهوم بازار در مبانی غربی.. ۲۸

۳-۱-۱- استراتژی بازاریابی رقابتی.. ۲۸

۳-۱-۲- کارایی به عنوان مبنایی ترین بحث نظام سرمایه داری رقابت.. ۲۹

۳-۱-۳- اخلاق و اقتصاد. ۳۰

کارائی.. ۳۰

۳-۱-۴- ساختار بازار. ۳۱

رقابت کامل.. ۳۲

ویژگی های اصلی رقابت کامل.. ۳۲

میزان کارایی رقابت کامل.. ۳۲

رفاقت انحصاری.. ۳۳

ویژگی های اصلی رقابت انحصاری.. ۳۳

میزان کارایی.. ۳۳

انحصار چندجانبه. ۳۴

ویژگی های انحصار چند جانبه. ۳۴

انحصار کامل.. ۳۵

انحصار کامل در طرف تقاضا ۳۵

انحصار چندجانبه در طرف تقاضا ۳۶

۳-۱-۵- انحصار در بازار. ۳۷

۳-۱-۶- انحصار در اقتصاد متعارف.. ۴۰

۳-۱-۷- تقاضای بازار. ۴۱

۳-۱-۸- مرز اشتراک اسلام و سوسیالیسم. ۴۲

۳-۲-بازار در مفهوم اسلامی.. ۴۳

۳-۲-۱- بازار اسلامی.. ۴۳

۳-۲-۲- انسان عقلایی.. ۴۴

۳-۲-۳- جایگاه تجارت در اقتصاد اسلامی.. ۴۴

۳-۲-۴- ویژگی های بازار اسلامی.. ۴۵

اخلاقی بودن بازار. ۴۵

۳-۲-۵- نهاد بازار از دیدگاه اقتصاد اسلامی.. ۴۶

کارایی بازار. ۴۶

چگونگی تعیین قیمت و قیمت مطلوب.. ۴۷

نقش دولت در بازار. ۴۷

محدودیت های بازار. ۴۷

انحصار در بازار. ۴۷

۳-۲-۶- معیارهای تنظیم بازار در اسلام. ۴۸

آزادی اقتصادی.. ۴۸

اجرای احکام شریعت.. ۴۸

توجه به بخش بشر دوستانه ی اقتصاد. ۴۸

کاهش حجم دولت.. ۴۸

برتری منافع عمومی بر منافع خصوصی.. ۴۹

توجه به شورا در تصمیم گیری.. ۴۹

۳-۲-۷- وضعیت بازار در صدر اسلام. ۴۹

الف) منع از بعضی فعالیت های اقتصادی.. ۵۰

ب) تحریم برخی معاملات.. ۵۱

ج) تعیین شرایط خاص برای هر معامله. ۵۱

۲- سیاستگذاری.. ۵۲

۳- نظارت بر اجرا و عملکرد بازار. ۵۳

۳-۲-۸- نظارت بر بازار در صدر اسلام. ۵۳

۳-۲-۹-ارزیابی کارکرد بازارهای صدر اسلام. ۵۵

سهم بازار. ۵۵

اطلاعات.. ۵۶

کارایی.. ۵۶

اطمینان و امنیت.. ۵۶

هزینه ی عقد قرارداد. ۵۷

پیشبرد تکنولوژی.. ۵۷

نوآوری و ابداع. ۵۷

بازدهی به مقیاس… ۵۸

ظرفیت اضافی.. ۵۸

ثبات عرضه. ۵۹

درجه رقابت.. ۵۹

میزان سود. ۵۹

رضایت مشتریان.. ۶۰

۳-۳- مفهوم اخلاق در مبانی غربی.. ۶۰

۳-۳-۱- نظریه های اخلاق در بازار در مفهوم غربی.. ۶۰

۳-۳-۲- آیا بازار نیاز به گزاره اخلاقی دارد؟. ۶۴

آیا بازار نشانه وجود نظام سرمایه داری است؟. ۶۷

۳-۳-۳- آیا بازارهای آزاد نیازمند پارادایم های اخلاقی اند؟. ۶۷

۳-۳-۴- آیا صداقت در بازار یک پاردایم اخلاقی مورد نیاز بازار است؟. ۶۸

مبانی و اقتصاد سیاسی اخلاقی در سنت غربی.. ۷۰

ویژگی و ابعاد اقتصاد سیاسی اخلاقی با اخلاق بلندنظرانه. ۷۱

۳-۳-۵- مبانی و پایه اخلاقی این جهانی در معرفت شناسی غربی.. ۷۲

بازار با سیستم مبتنی بر رقابت محدود باعث می شود. ۷۳

۳-۴- مفهوم اخلاق در مبانی اسلامی.. ۷۶

۳-۴-۱- مفهوم اخلاق.. ۷۶

۳-۴-۲- شاخه های اخلاق.. ۷۶

۳-۴-۳- اخلاق در اسلام. ۷۸

۳-۴-۴- اخلاق تجارت و اصول حاکم بر آن.. ۷۸

اصل توجه به معنویات.. ۷۹

اصل خیرخواهی و نفی غِش (فریب) ۷۹

اصل احسان و نیکی.. ۸۰

اصل امانت بودن اموال. ۸۱

۳-۴-۵- اهداف اقتصاد اسلامی.. ۸۱

۳-۴-۶- پیوند اخلاق با اقتصاد. ۸۲

۲-۴-۷- اخلاق و عدالت به عنوان مبنایی ترین بحث بازار اسلامی.. ۸۲

۳-۴-۸- بازاریابی اخلاقی.. ۸۳

قوانین بازاریابی اخلاقی.. ۸۳

۳-۴-۹- کاربرد اخلاق در بازاریابی.. ۸۴

اخلاق بازاریابی توصیفی.. ۸۴

اخلاق بازاریابی هنجاری.. ۸۵

۳-۴-۱۰- ابزارهای اخلاقی.. ۸۵

۳-۴-۱۱- مفهوم اخلاق در بازار سهام اسلامی.. ۸۵

۳-۴-۱۲- مفهوم اخلاق در تفکر اسلامی.. ۸۶

۳-۴-۱۳- اثر اخلاق در رضایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان.. ۸۷

مسئولیت اجتماعی.. ۸۷

محصول سبز. ۸۷

صداقت.. ۸۸

شفافیت.. ۸۸

رقابت سالم با رقبا اجتماعی.. ۸۸

ب) سوال های پژوهش… ۸۹

۳-۵-۱- آیا بازار یک گزاره اخلاقی است یا خیر؟. ۸۹

۳-۵-۲- ویژگی بازار اسلامی طبق نظر قرآن.. ۹۰

۳-۵-۳- رابطه ی دین با اقتصاد. ۹۰

۳-۵-۴- آداب هنگام تجارت.. ۹۱

یاد خدا ۹۱

راستی.. ۹۱

نظم و میانه روی.. ۹۲

پرهیز از فریب (غش) در داد و ستد. ۹۲

۳-۵-۵- نظارت بر بازار. ۹۳

۳-۵-۶- تطابق بازار با شرع. ۹۳

۳-۵-۷- حاکمیت اخلاق و ارزش های اسلامی.. ۹۴

۳-۵-۸- محاسن و مکارم اخلاقی در مبانی اسلامی و تأثیر آن بر بازار. ۹۴

۳-۵-۹- تفاوت محاسن و مکارم اخلاق کلام امام صادق (ع) ۹۵

۳-۶- مدل سازی در بازار با مبانی دینی.. ۹۶

۳-۶-۲- تعریف انسان اقتصادی با مبانی دینی به عنوان عنصر اصلی در سازو کار بازار. ۱۰۰

انسان اقتصادی در مبانی توحیدی.. ۱۰۰

انسان اقتصادی خدامحور. ۱۰۰

اصل حسابگری.. ۱۰۱

اصل سعی وتلاش وکار. ۱۰۳

۳–۶-۳-  اهم مبانی ساختاری بازار در مدل اسلامی.. ۱۰۴

نهاد بازار در مبانی توحیدی.. ۱۰۴

۳–۶-۳-۱-مبانی اول ساختاری بازار اسلامی.. ۱۰۵

اصل اول : دخالت نکردن در معامله دیگران.. ۱۰۵

اصل دوم:زینت نکردن کالا ( تدلیس) ۱۰۶

اصل سوم : آشکار کردن عیب و نقص کالا. ۱۰۶

اصل چهارم : پرهیز از نَجش… ۱۰۷

اصل پنجم ـ تعریف کردن از کالا ی خود و بدگوئی کردن از کالای فروشندگان دیگر. ۱۰۷

۳-۶-۳-۲- مبانی دوم ساختاری بازار اسلامی: ۱۰۷

جریان و انتقال دانش و اطلاعات درست از طریق فراگیری احکام تجارت.. ۱۰۷

اصل ششم : وکیل نشدن اهالی شهر برای فرد غریبه ای که تازه به شهر آمده است. ۱۰۸

اثرات این عمل: ۱۰۸

۳-۶-۳-۳- مبانی سوم ساختاری بازار اسلامی : ۱۰۹

عدم استفاده ابزاری از دین.. ۱۰۹

۳-۶-۳-۴- مبانی ساختاری بازار اسلامی: ۱۰۹

مبادلات در نظام بازار اسلامی داوطلبانه و مبتنی بر نفع طرفین و منصفانه و عادلانه است. ۱۰۹

اصل هفتم:فسخ یا لغو معامله داوطلبانه (اقاله شخص پشیمان ) ۱۰۹

اصل هشتم :سهل گرفتن در معامله و کمتر گرفتن و زیادتر پرداختن.. ۱۱۰

اصل نهم:سود نگرفتن از آن کسی که فروشنده به او وعده احسان داده است. ۱۱۰

اصل دهم:پرهیز از غش  در معامله. ۱۱۰

اصل یازدهم : نفی تبعیض به خاطر قدرت  چانه زنی برای رعایت مساوات و انصاف بین معامله کنندگان.. ۱۱۱

اصل دوازدهم:دیرتر وارد شدن به بازار و زودتر خارج شدن از بازار. ۱۱۱

اصل سیزدهم: منع استقبال از کاروان تجاری.. ۱۱۱

اصل چهاردهم: ترک معامله با افراد پست نظر. ۱۱۲

۳-۷-ارائه مدل تطبیقی بازار با مبانی نفع گرایانه غربی و مدل با مبانی اخلاق گرایانه اسلامی.. ۱۱۳

فصل چهارم: ۰

نتیجه گیری.. ۰

۴-۱- مقدمه. ۱۵۵

الف- منابع و مآخذ خارجی: ۱۵۷

منابع.. ۱۵۸

چکیده

بازار نهادی اجتماعی تأثیرگذار مستقیم و غیرمستقیم بر چرخه تولید- ثروت، معرف و رفاه جامعه است. بازار را می توان ساز و کاری دانست که خریداران و فروشندگان با تعامل آزاد با قیمت معین در آن به مبادله می پردازند.

تحلیل از بازار دارای ابعاد گوناگون، گسترده و پیچیده است. انتظارات از بازار به عنوان نقش مبادلاتی، وظیفه نشانه ای و سنجش قدرت عاملین در بازار، نقش هوشمندی و تعادلی، عدالت، باعث نظریه پردازی متعددی و متفاوتی شده است.

نظام سرمایه داری می خواهد با بهینگی و کارایی، مدلی از بازار رقابتی را ارائه کند و آن را کارآمدترین و مطلوب ترین مدل بازار برای رفاه بشر معرفی کند. چون کمتر مبانی و فروش آن قابل تحقق است. می توان این مدل از بازار را مدل ایده ال، غیرقابل تحقق دانست. کارایی به عنوان مبنایی ترین بحث مدل بازار سرمایه داری رقابتی است. در این بازار عدالت و اخلاق مفهومی غیر اساسی است.

در نظام بازار اسلامی اخلاق- عدالت به عنوان مبنایی ترین مدل بازار با اتکاء بر تقدم اصل منافع متقابل اجتماعی بر منافع فردی- مدلی از بازار را نشان می دهد که در صدد است نظم بازار و اصلاح رفتار عاملین اقتصادی را از این طریق فراهم آورد. مدل مطلوب بازار اسلامی بازار- دولت است که در نقش مکملی ثروت و رفاه افراد جامعه را حداکثر سازند. بازار با قواعد اخلاقی در نظام اسلامی به دنبال بالاترین سطح کارایی، بیشترین فرآیند تعادل، و اساسی ترین رفاه است و مدلی است در این قواعد از هر مدل بازار دیگری برتری دارد.موضوعات :
اقدام پژوهی

درباره نویسنده

naser naserr 5 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *