گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه آسیب شناسی کارت هوشمند سوخت با تاکید بر قاچاق مواد سوختی


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه آسیب شناسی کارت هوشمند سوخت با تاکید بر قاچاق مواد سوختی
2017-09-03
389 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه آسیب شناسی کارت هوشمند سوخت با تاکید بر قاچاق مواد سوختی


تعداد صفحات ۹۵ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”320″]

چکیده

در صورت ادامه بن‌بست کنونی در مناسبات ایران با جامعه جهانی بر سر برنامه های اتمی جمهوری اسلامی، تشدید بحران در صنایع نفت و گاز، مختل شدن تجارت خارجی، افزایش قیمت‌ها و سرعت گرفتن رشد نرخ تورم، طی سال آینده اجتناب ناپذیر خواهد بود.ادامه روند افزایش نرخ ارزهای خارجی و متوقف ماندن اجرای مرحله دوم آنچه “طرح هدف‌مند کردن یارانه ها” خوانده می‌شود، افزایش قاچاق مواد سوختی را در مناطق مرزی شرق و غرب و سواحل  جنوبی ایران اجتناب ناپذیر خواهد ساخت.در تحقیق حاضر به ” آسیب شناسی کارآمدی کارکرد کارت هوشمند سوخت” پرداخته شده است. جهت بررسی فرضیات ارائه شده از مطالعه اسناد و مدارک موجود در شرکت پخش فراورده های نفتی استفاده شده است. مطابق با نتایج کارت هوشمند سوخت در کاهش قاچاق و صرفه جویی فراورده های نفتی موثر می باشد. در انتها پیشنهاداتی جهت استفاده بهینه از کارت هوشمند سوخت ارائه شده است.

 

واژگان کلیدی: کارت هوشمند سوخت، قاچاق فرآورده های نفتی، صرفه جویی فراورده های نفتی

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………… ۱

فصل اول : کلیات

۱-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. ۳

۱-۲ بیان مسئله پژوهش………………………………………………………………………………………………. ۳

۱-۳ اهمیت وضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………….. ۴

۱-۴ اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. ۵

۱-۵ فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۵

۱-۶ سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………. ۵

۱-۷ مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………… ۱

۱-۸ متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………….. ۶

۱-۸-۱ متغیرهای مستقل……………………………………………………………………………………………… ۷

۱-۸-۲ متغیرهای وابسته………………………………………………………………………………………………. ۷

۱-۹ تعاریف واژه ها و اصطلاحات………………………………………………………………………………… ۷

۱-۹-۱ تعاریف نظری…………………………………………………………………………………………………. ۷

۱-۹-۲ تعاریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………… ۸

۱-۱۰ قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………. ۹

۱-۱۰-۱ قلمرو مکانی…………………………………………………………………………………………………. ۹

۱-۱۰-۲ قلمرو زمانی…………………………………………………………………………………………………. ۹

۱-۱۰-۳ قلمرو موضوعی…………………………………………………………………………………………….. ۹

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۲-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… ۱۱

بخش اول)مبانی نظری قاچاق وکارت هوشمند سوخت……………………………………………………… ۱۲

۲-۲ تعریف کارت هوشمند سوخت……………………………………………………………………………… ۱۲

۲-۳ انواع کارت ها…………………………………………………………………………………………………… ۱۳

۲-۴ تاریخچه پیدایش کارت های هوشمند و انواع آن……………………………………………………….. ۱۴

۲-۵ کاربرد های کارت هوشمند…………………………………………………………………………………… ۱۵

۲-۶ اثرات پیاده سازی کارت هوشمند سوخت………………………………………………………………… ۱۷

۲-۷ کارت هوشمند………………………………………………………………………………………………….. ۱۸

۲-۸ چرا کارت‌های هوشمند تا این اندازه متداول شده‌اند؟………………………………………………….. ۲۰

۲-۹ استاندارد چه نقشی را در کارآیی کارت‌های هوشمند ایفا می‌کند؟………………………………….. ۲۰

۲-۱۰ کارت اعتباری بدون تماس…………………………………………………………………………………. ۲۱

۲-۱۱ اهمیت بارگذاری (شارژ) مجدد یک کارت هوشمند………………………………………………….. ۲۱

۲-۱۲ درجه ایمنی و اطمینان کارت‌های اعتباری………………………………………………………………. ۲۲

۲-۱۳ نحوه عملکرد کارت‌های هوشمند…………………………………………………………………………. ۲۲

۲-۱۴ کارت‌های هوشمند و PKI………………………………………………………………………………… 24

۲-۱۵ مزایای کارت های هوشمند………………………………………………………………………………… ۲۵

۲-۱۶ کاربردهای کارت های هوشمند……………………………………………………………………………. ۲۵

۲-۱۷ خصوصیات و مزایای کارت هوشمند سوخت…………………………………………………………. ۲۷

۲-۱۸ بررسی تجربه ایران و جهان درباره مزیت های کارت هوشمند سوخت………………………….. ۲۸

۲-۱۸-۱ یک تجربه جهانی…………………………………………………………………………………………. ۲۸

۲-۱۸-۲ تجربه کارت هوشمند در ایران…………………………………………………………………………. ۳۰

۲-۱۸-۲-۱ نقش IT برای شبکه هوشمند……………………………………………………………………….. ۳۱

۲-۱۸-۲-۲ ترکیب و طراحی شبکه کارت هوشمند سوخت………………………………………………… ۳۱

۲-۱۸-۲-۳ امنیت سیستم کارت هوشمند سوخت…………………………………………………………….. ۳۲

۲-۱۸-۲-۴ فرآیند انتقال اطلاعات در شبکه کارت هوشمند سوخت……………………………………… ۳۲

۲-۱۸-۲-۵ فرآیند ثبت اطلاعات کارت هوشمند سوخت…………………………………………………… ۳۳

۲-۱۸-۲-۶ فناوری به کار رفته در طراحی سیستم کارت هوشمند سوخت……………………………… ۳۴

۲-۱۸-۲-۷ پرداخت الکترونیک از طریق کارت هوشمند سوخت…………………………………………. ۳۴

۲-۱۸-۳ تجربه کشور مالزی……………………………………………………………………………………….. ۳۵

۲-۱۹ تجربه حذف یارانه ها در برخی از کشورهای جهان………………………………………………….. ۳۶

۲-۲۰ تعریف قاچاق…………………………………………………………………………………………………. ۳۹

۲-۲۱ دامنه فعالیت قاچاق کالا…………………………………………………………………………………….. ۴۱

۲-۲۲ علل وعوامل کلی انگیزه قاچاق کالا………………………………………………………………………. ۴۲

۲-۲۳ انواع قاچاق……………………………………………………………………………………………………. ۴۴

۲-۲۴ انگیزه های قاچاق کالا………………………………………………………………………………………. ۴۴

۲-۲۵ روش های قاچاق کالا………………………………………………………………………………………. ۴۵

۲-۲۶ ابعادمنفی قاچاق کالا………………………………………………………………………………………… ۴۵

۲-۲۷ تجربه هدفمندسازی یارانه انرژی………………………………………………………………………….. ۴۶

۲-۲۸ تاریخچه شرکت توزیع و پخش فرآورده های نفتی ایران…………………………………………… ۵۱

۲-۲۸-۱ نقش شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در اجرای موفق قانون هدفمند کردن یارانه ها. ۵۵

۲-۲۸-۲ نسبت یارانه حامل های انرژی به تولید ناخالص داخلی (GDP )……………………………. 61

۲-۲۸-۳ حامل های انرژی و قانون هدفمند کردن یارانه ها…………………………………………………. ۶۲

بخش دوم (پیشینه تحقیق)…………………………………………………………………………………………. ۶۶

۲-۲۹-۱ مطالعات انجام شده در داخل کشور………………………………………………………………….. ۶۶

۲-۲۹-۲ مطالعات انجام شده در خارج کشور………………………………………………………………….. ۶۸

۲-۲۹-۳ جمع بندی پیشینه…………………………………………………………………………………………. ۶۹

فصل سوم : روش تحقیق

۳-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… ۷۲

۳-۲ روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. ۷۲

۳-۳ جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………….. ۷۳

 

۳-۴ روش جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………….. ۷۳

۳-۵ روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………….. ۷۳

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده‌ها

۴-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… ۷۶

۴-۲ آزمون نرمالیته…………………………………………………………………………………………………… ۷۶

۴-۳ بررسی آسیب های کارت هوشمند سوخت………………………………………………………………. ۷۷

۴-۳-۱ قاچاق…………………………………………………………………………………………………………. ۷۷

۴-۳-۲ بنزین………………………………………………………………………………………………………….. ۸۰

۴-۳-۳ گازوئیل……………………………………………………………………………………………………….. ۸۳

فصل پنجم : نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۵-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… ۸۸

۵-۲ یافته های توصیفی……………………………………………………………………………………………… ۸۸

۵-۳ یافته های استنباطی…………………………………………………………………………………………….. ۸۸

۵-۴ آسیب های کارت هوشمند سوخت………………………………………………………………………… ۸۹

۵-۵ بحث و مقایسه…………………………………………………………………………………………………. ۹۰

۵-۶ پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………….. ۹۰

۵-۷ محدودیتهای تحقیق……………………………………………………………………………………………. ۹۲

منابع و ماخذ

منابع…………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۴

پیوستها………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۵

 

 

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 920 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *