گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلودایان نامه بررسی حد کشندگی قارچ کش ادیفنفوس و تأثیرات آن بر روی فاکتورهای هماتولوژیک و هیستوپاتولوژیک بافت آبشش ماهی کلمه Rutilus rutilus caspicus


رهاپروژه

ادامه مطلب

آپدیت
دانلودایان نامه بررسی حد کشندگی قارچ کش ادیفنفوس و تأثیرات آن بر روی فاکتورهای هماتولوژیک و هیستوپاتولوژیک بافت آبشش ماهی کلمه Rutilus rutilus caspicus
2017-09-03
462 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلودایان نامه بررسی حد کشندگی قارچ کش ادیفنفوس و تأثیرات آن بر روی فاکتورهای هماتولوژیک و هیستوپاتولوژیک بافت آبشش ماهی کلمه Rutilus rutilus caspicus


تعداد صفحات ۸۴ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”341″]

چکیده

 

بهم ریختن شرایط اکولوژیک دریای خزر در اثر آلودگی­های صنعتی، کشاورزی و
فاضلاب­های شهری، تولید نفت و گاز در سواحل و در اعماق دورتر از ساحل، فعالیت شرکت­های حمل و نقل دریایی و سایر حوادث باعث تغییر در تنوع زیستی و کاهش ذخایر ماهیان می­گردد.

این تحقیق که به مدت دو ماه جهت مشخص نمودن اثر سمیت حاد LC5096h سم قارچ­کش ادیفنفوس بر روی بچه ماهی کلمه انجام گرفت. تعدادی از بچه ماهیان کلمه که به وزن ۱٫۵-۳ گرمی رسیده بودند به داخل آکواریوم­ها انتقال داده شدند. آنگاه برای انجام آزمایشات تشخیص سمیت بچه ماهیان کلمه به درون آکواریوم­هایی به حجم ۲۰ لیتر رهاسازی شدند (۱۰ قطعه بچه ماهی ۱٫۵-۳ گرمی در هر آکواریوم). براساس روش (O.E.C.D) به منظور تعیینLC5096h این سم بر روی بچه ماهیان آزمایشی با تیمار و تکرارهای مختلف درنظر گرفته (۵ تیمار با ۳ تکرار) و در طول شبانه‌روز بطور مداوم حرکات و رفتار بچه ماهیان مورد بررسی قرار ‌گرفت. بعد از بدست آوردن LC50 سم ادیفنفوس، ماهی­های جدید را در ۵ تیمار و ۳ تکرار که تیمارها به ترتیب شامل ۰، ۲۵، ۵۰، ۷۵، ۱۰۰ درصد LC50 بودند قرار گرفتند و بعد از ۱۴ روز از ماهی­ها نمونه­ی خون و نمونه­ی آبشش گرفته شد.

بررسی نتایج مرگ و میر غلظت­های مختلف در زمان­های ۲۴، ۴۸، ۷۲ و ۹۶ ساعت بعد از شروع آزمایش نشان داد که با گذشت زمان تعداد مرگ و میر کاهش می­یابد و به جز زمان­های ۴۸ و ۷۲ ساعت، سایر زمان­ها اختلاف معنی­داری با یکدیگر داشتند (P<0.05) و بیشترین اختلاف بین زمان­های ۲۴ و ۹۶ ساعت مشاهده شد. بررسی غلظت کشنده ۱۰%، ۳۰%، ۵۰% و۷۰% نشان داد که با افزایش سم ادیفنفوس، درصد مرگ و میر جمعیت افزایش نشان می­یابد. نتایج نشان داد که LC5096 ساعت بعد از شروع آزمایش برابر ۳٫۰۷۵ ppm بود.

در انتهای آزمایش نسبت به خون­گیری و بررسی فاکتورهای خونی از قبیل گلبول قرمز، گلبول سفید، هماتوکریت و هموگلوبین اقدام شد. در خصوص بررسی میزان غلظت سم با مولفه‌های خون‌شناسیِ ماهی کُلمه می‌توان بیان داشت که با افزایش میزان سم میزان گلبول‌های سفید و نوتروفیل در خون افزایش معنی‌داری می‌یابد (P<0.01). اما با افزایش میزان سم، میزان گلبول‌های قرمز، هموگلوبین، هماتوکریت، MCHC و لنفوسیت در خون کاهش معنی‌داری میابد (P<0.01).

فهرست

عنوان                                                                                                                     صفحه

چکیده۱
فصل اول: کلیات          ………………………………………………………………………………………………..۳
۱-۱- مفدمه………………………………………………………………………………………………………۴
۱-۲- شناخت کلی از دریای خزر………………………………………………………………………..۶
۱-۳- ماهیان دریای خزر…………………………………………………………………………………….۷
۱-۳-۱- ماهیان حوزه جنوبی دریای خزر……………………………………………………………..۷
۱-۴- بیولوژی و زیستگاه کپورماهان…………………………………………………………………….۸
۱-۴-۱- بیولوژی و زیستگاه ماهی کلمه Rutilus rutilas caspicus ………………………..۹
۱-۵- اهمیت تحقیق بر روی ماهی مورد مطالعه……………………………………………………..۱۰
۱-۶- آلودگی‌های نفتی، فاضلاب‌های صنعتی و سموم کشاورزی……………………………..۱۱
۱-۷- مطالعات سم‌شناسی اکولوژیکی (Ecotoxicological Bioassay ) …………………..۱۲
۱-۸- اهداف اکوتوکسیکولوژی……………………………………………………………………………۱۳
۱-۹- مفاهیم اولیه اکوتوکسیکولوژی و تعیین آزمایش سمیت حاد……………………………۱۴
۱-۹-۱- مواد آلوده کننده (Cantaminants) …………………………………………………………۱۴
۱-۹-۲- آلاینده‌ها (Pollutants)           ………………………………………………………………………..۱۴
۱-۹-۳- ماده سمی (Toxicant)           ………………………………………………………………………..۱۴
۱-۹-۴- بزرگنمایی زیستی (Bioamplification) ………………………………………………….۱۴
۱–۹– ۵– پالایش زیستی (Biopurification) ……………………………………………………….۱۴
۱-۹-۶- قابلیت دسترسی زیستی (Bioavilability) ……………………………………………….۱۵
-۹-۷- تست عیارگیری حیاتی (Bioassay) …………………………………………………………۱۵
۱-۹-۸-  حداکثر غلظت مجاز(M.a.c)Maximum allowabl concentration ………………….۱۵
۱-۹-۹- آزمایش سمیت (Toxicity test)           ……………………………………………………………۱۵
۱-۹-۱۰- سمیت حاد (Acute toxicity) ……………………………………………………………..۱۵
۱-۹-۱۱- سیمت مزمن (Chronic toxicxt) …………………………………………………………۱۵
۱-۹-۱۲-غلظت کشنده (Lethal concentration) LC50………………………………………..۱۵
۱-۹-۱۳- شاهد (Control – blank)…………………………………………………………………….۱۶
۱-۹-۱۴- غلظت ظاهری یا غیرواقعی (Nominal concentration)………………………….۱۶
۱-۹-۱۵- غلظت مشاهده شده یا واقعی(Observed concentration)………………………۱۶
۱-۹-۱۶- حداقل غلظت موثر Lowest observed Effect Concentration (LOEC)…….۱۶
۱-۹-۱۷-  غلظت غیرموثر No observed Effect Concentration (NOEC)……………………..۱۶
۱-۱۰- روش کار برای مطالعات تاثیر آلاینده‌ها بر روی ماهیان………………………………….۱۶
۱-۱۱- آفت‌کش­ها……………………………………………………………………………………………..۱۷
۱-۱۲- طبقه‌بندی آفت‌کش­ها (Classification of pesticides)……………………………………۱۹
۱- ۱۲-۱- چرخه آفت‌کش­ها در محیط آبی……………………………………………………………….۱۹
۱-۱۲-۲- تقسیم‌بندی آفت‌کش­ها…………………………………………………………………………۲۰
۱-۱۲-۳- آفت‌کش­های ارگانوفسفره (O.P.Pesticides)…………………………………………۲۱
۱-۱۲-۴- علائم مشخصه تاثیرات سموم ارگانوفسفره (O.P)…………………………………..۲۱
۱-۱۲-۵- آفت‌کشهای ارگانوکلره…………………………………………………………………………۲۱
۱-۱۲-۶- آفت‌کش­هایی که ماده موثر آنها ارگانوفسفره‌ها هستند………………………………۲۲
۱-۱۲-۷- آفت‌کش­های ارگانوفسفره و اثرات آن بر روی ماهیان………………………………۲۲
۱-۱۳- انواع فرمولاسیون آفت‌کش­ها…………………………………………………………………….۲۳
۱-۱۴- سرنوشت زیست محیطی آفت‌کش­ها…………………………………………………………۲۳
۱-۱۵- تغییرات آفت‌کش­ها پس از ورود به منابع آبی………………………………………………..۲۴
۱-۱۶- نیمه عمر پایداری آفت‌کش…………………………………………………………………………….۲۴
۱-۱۷- انواع آلاینده‌های سمی……………………………………………………………………………..۲۴
۱-۱۸- تشخیص مسمومیت‌های ماهی………………………………………………………………….۲۵
۱-۱۸-۱- آزمایش­های هیدروبیولوژیکی (Hydrobiological examination)………………….۲۶
۱-۱۸-۲- آزمایش رسوبات کف (Examination of bottom sediments)……………………..۲۶
۱-۱۸-۳- آزمایش‌های هیدروشیمیایی (Hgdrochemical Examination)………………….۲۶
فصل دوم: سابقه و پیشینه تحقیق………………………………………………………………………..۲۸
۲-۱- سابقه و پیشینه تحقیق………………………………………………………………………….۲۹
فصل سوم: مواد و روش­ها…………………………………………………………………………………۳۵
۳-۱- محل اجرای طرح……………………………………………………………………………….۳۶
۳-۲- مواد مورد نیاز…………………………………………………………………………………………..۳۶
۳-۳-  ادیفنفوس………………………………………………………………………………………………..۳۷
۳-۴- روش کار…………………………………………………………………………………………………۳۸
۳-۴-۱- تعیین غلظت کشندگی LC50…………………………………………………………………..۳۸
۳-۴-۲- خون­گیری و نمونه­برداری………………………………………………………………………۳۹
۳-۴-۲-۱- روش خون­گیری به روش قطع ساقه دمی از ماهیان کوچک……………………۳۹
۳-۴-۲-۲- خون……………………………………………………………………………………………….۴۰
۳-۴-۳- آنالیز هماتولوژی…………………………………………………………………………………..۴۰
۳-۴-۴- آنالیزهای هماتولوژی و ایمنولوژی…………………………………………………………..۴۲
۳-۴-۴-۱- هماتوکریت (HCT)…………………………………………………………………………..۴۲
۳-۴-۴-۲- روش­های اندازه­گیری هماتوکریت………………………………………………………۴۳
۳-۴-۴-۳- تعیین هماتوکریت به روش میکرو  با لوله­های مویینه…………………………….۴۳
۳-۴-۴-۴- تعیین حجم متوسط گلبول قرمز خون (MCV)……………………………………..۴۴
۳-۴-۴-۵- تعیین هموگلوبین متوسط گلبول قرمز خون (MCH)……………………………..۴۴
۳-۴-۴-۶- تعیین غلظت متوسط هموگلوبین گلبول قرمز خون (MCHC)………………..۴۵
۳-۵- آنالیزهای هیستوپاتولوژی……………………………………………………………………………۴۵
۳-۶- تجزیه و تحلیل آماری………………………………………………………………………………..۴۸
فصل چهارم: نتایج…………………………………………………………………………………………….۵۰
۴-۱- تست سمیت حاد (Lethal)…………………………………………………………………..۵۱
۴-۱-۱- تعیین محدوده اثر سم ادیفنفوس (Range Finding Test)………………………….۵۱
۴-۱-۲- تعیین غلظت کشندگی LC50…………………………………………………………………..۵۱
۴-۲- اثرات سم ادیفنفوس بر فاکتورهای خونی ماهی کلمه…………………………………….۵۳
۴-۳- بررسی آسیب شناسی بافت آبشش………………………………………………………………۶۱
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………۶۳
۵-۱- تست سمیت حاد………………………………………………………………………………..۶۴
۵-۲- اثرات سم ادیفنفوس بر فاکتورهای خونی ماهی کلمه…………………………………….۶۶
۵-۳- اثرات سم ادیفنفوس بر بافت آبشش ماهی کلمه……………………………………………۷۰
۵-۴- پیشنهادات………………………………………………………………………………………………..۷۳
منابع………………………………………………………………………………………………………..۷۵
پیوست­ها………………………………………………………………………………………………….۸۴

 

 

 

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 937 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *