گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلودایان نامه بررسی حد کشندگی قارچ کش ادیفنفوس و تأثیرات آن بر روی فاکتورهای هماتولوژیک و هیستوپاتولوژیک بافت آبشش ماهی کلمه Rutilus rutilus caspicus * رهاپروژه


رهاپروژه

ادامه مطلب

دانلودایان نامه بررسی حد کشندگی قارچ کش ادیفنفوس و تأثیرات آن بر روی فاکتورهای هماتولوژیک و هیستوپاتولوژیک بافت آبشش ماهی کلمه Rutilus rutilus caspicus
۱۳۹۶-۰۶-۱۲
317 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلودایان نامه بررسی حد کشندگی قارچ کش ادیفنفوس و تأثیرات آن بر روی فاکتورهای هماتولوژیک و هیستوپاتولوژیک بافت آبشش ماهی کلمه Rutilus rutilus caspicus


تعداد صفحات ۸۴ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

 

بهم ریختن شرایط اکولوژیک دریای خزر در اثر آلودگی­های صنعتی، کشاورزی و
فاضلاب­های شهری، تولید نفت و گاز در سواحل و در اعماق دورتر از ساحل، فعالیت شرکت­های حمل و نقل دریایی و سایر حوادث باعث تغییر در تنوع زیستی و کاهش ذخایر ماهیان می­گردد.

این تحقیق که به مدت دو ماه جهت مشخص نمودن اثر سمیت حاد LC5096h سم قارچ­کش ادیفنفوس بر روی بچه ماهی کلمه انجام گرفت. تعدادی از بچه ماهیان کلمه که به وزن ۱٫۵-۳ گرمی رسیده بودند به داخل آکواریوم­ها انتقال داده شدند. آنگاه برای انجام آزمایشات تشخیص سمیت بچه ماهیان کلمه به درون آکواریوم­هایی به حجم ۲۰ لیتر رهاسازی شدند (۱۰ قطعه بچه ماهی ۱٫۵-۳ گرمی در هر آکواریوم). براساس روش (O.E.C.D) به منظور تعیینLC5096h این سم بر روی بچه ماهیان آزمایشی با تیمار و تکرارهای مختلف درنظر گرفته (۵ تیمار با ۳ تکرار) و در طول شبانه‌روز بطور مداوم حرکات و رفتار بچه ماهیان مورد بررسی قرار ‌گرفت. بعد از بدست آوردن LC50 سم ادیفنفوس، ماهی­های جدید را در ۵ تیمار و ۳ تکرار که تیمارها به ترتیب شامل ۰، ۲۵، ۵۰، ۷۵، ۱۰۰ درصد LC50 بودند قرار گرفتند و بعد از ۱۴ روز از ماهی­ها نمونه­ی خون و نمونه­ی آبشش گرفته شد.

بررسی نتایج مرگ و میر غلظت­های مختلف در زمان­های ۲۴، ۴۸، ۷۲ و ۹۶ ساعت بعد از شروع آزمایش نشان داد که با گذشت زمان تعداد مرگ و میر کاهش می­یابد و به جز زمان­های ۴۸ و ۷۲ ساعت، سایر زمان­ها اختلاف معنی­داری با یکدیگر داشتند (P<0.05) و بیشترین اختلاف بین زمان­های ۲۴ و ۹۶ ساعت مشاهده شد. بررسی غلظت کشنده ۱۰%، ۳۰%، ۵۰% و۷۰% نشان داد که با افزایش سم ادیفنفوس، درصد مرگ و میر جمعیت افزایش نشان می­یابد. نتایج نشان داد که LC5096 ساعت بعد از شروع آزمایش برابر ۳٫۰۷۵ ppm بود.

در انتهای آزمایش نسبت به خون­گیری و بررسی فاکتورهای خونی از قبیل گلبول قرمز، گلبول سفید، هماتوکریت و هموگلوبین اقدام شد. در خصوص بررسی میزان غلظت سم با مولفه‌های خون‌شناسیِ ماهی کُلمه می‌توان بیان داشت که با افزایش میزان سم میزان گلبول‌های سفید و نوتروفیل در خون افزایش معنی‌داری می‌یابد (P<0.01). اما با افزایش میزان سم، میزان گلبول‌های قرمز، هموگلوبین، هماتوکریت، MCHC و لنفوسیت در خون کاهش معنی‌داری میابد (P<0.01).

فهرست

عنوان                                                                                                                     صفحه

چکیده۱
فصل اول: کلیات          ………………………………………………………………………………………………..۳
۱-۱- مفدمه………………………………………………………………………………………………………۴
۱-۲- شناخت کلی از دریای خزر………………………………………………………………………..۶
۱-۳- ماهیان دریای خزر…………………………………………………………………………………….۷
۱-۳-۱- ماهیان حوزه جنوبی دریای خزر……………………………………………………………..۷
۱-۴- بیولوژی و زیستگاه کپورماهان…………………………………………………………………….۸
۱-۴-۱- بیولوژی و زیستگاه ماهی کلمه Rutilus rutilas caspicus ………………………..۹
۱-۵- اهمیت تحقیق بر روی ماهی مورد مطالعه……………………………………………………..۱۰
۱-۶- آلودگی‌های نفتی، فاضلاب‌های صنعتی و سموم کشاورزی……………………………..۱۱
۱-۷- مطالعات سم‌شناسی اکولوژیکی (Ecotoxicological Bioassay ) …………………..۱۲
۱-۸- اهداف اکوتوکسیکولوژی……………………………………………………………………………۱۳
۱-۹- مفاهیم اولیه اکوتوکسیکولوژی و تعیین آزمایش سمیت حاد……………………………۱۴
۱-۹-۱- مواد آلوده کننده (Cantaminants) …………………………………………………………۱۴
۱-۹-۲- آلاینده‌ها (Pollutants)           ………………………………………………………………………..۱۴
۱-۹-۳- ماده سمی (Toxicant)           ………………………………………………………………………..۱۴
۱-۹-۴- بزرگنمایی زیستی (Bioamplification) ………………………………………………….۱۴
۱–۹– ۵– پالایش زیستی (Biopurification) ……………………………………………………….۱۴
۱-۹-۶- قابلیت دسترسی زیستی (Bioavilability) ……………………………………………….۱۵
-۹-۷- تست عیارگیری حیاتی (Bioassay) …………………………………………………………۱۵
۱-۹-۸-  حداکثر غلظت مجاز(M.a.c)Maximum allowabl concentration ………………….۱۵
۱-۹-۹- آزمایش سمیت (Toxicity test)           ……………………………………………………………۱۵
۱-۹-۱۰- سمیت حاد (Acute toxicity) ……………………………………………………………..۱۵
۱-۹-۱۱- سیمت مزمن (Chronic toxicxt) …………………………………………………………۱۵
۱-۹-۱۲-غلظت کشنده (Lethal concentration) LC50………………………………………..۱۵
۱-۹-۱۳- شاهد (Control – blank)…………………………………………………………………….۱۶
۱-۹-۱۴- غلظت ظاهری یا غیرواقعی (Nominal concentration)………………………….۱۶
۱-۹-۱۵- غلظت مشاهده شده یا واقعی(Observed concentration)………………………۱۶
۱-۹-۱۶- حداقل غلظت موثر Lowest observed Effect Concentration (LOEC)…….۱۶
۱-۹-۱۷-  غلظت غیرموثر No observed Effect Concentration (NOEC)……………………..۱۶
۱-۱۰- روش کار برای مطالعات تاثیر آلاینده‌ها بر روی ماهیان………………………………….۱۶
۱-۱۱- آفت‌کش­ها……………………………………………………………………………………………..۱۷
۱-۱۲- طبقه‌بندی آفت‌کش­ها (Classification of pesticides)……………………………………۱۹
۱- ۱۲-۱- چرخه آفت‌کش­ها در محیط آبی……………………………………………………………….۱۹
۱-۱۲-۲- تقسیم‌بندی آفت‌کش­ها…………………………………………………………………………۲۰
۱-۱۲-۳- آفت‌کش­های ارگانوفسفره (O.P.Pesticides)…………………………………………۲۱
۱-۱۲-۴- علائم مشخصه تاثیرات سموم ارگانوفسفره (O.P)…………………………………..۲۱
۱-۱۲-۵- آفت‌کشهای ارگانوکلره…………………………………………………………………………۲۱
۱-۱۲-۶- آفت‌کش­هایی که ماده موثر آنها ارگانوفسفره‌ها هستند………………………………۲۲
۱-۱۲-۷- آفت‌کش­های ارگانوفسفره و اثرات آن بر روی ماهیان………………………………۲۲
۱-۱۳- انواع فرمولاسیون آفت‌کش­ها…………………………………………………………………….۲۳
۱-۱۴- سرنوشت زیست محیطی آفت‌کش­ها…………………………………………………………۲۳
۱-۱۵- تغییرات آفت‌کش­ها پس از ورود به منابع آبی………………………………………………..۲۴
۱-۱۶- نیمه عمر پایداری آفت‌کش…………………………………………………………………………….۲۴
۱-۱۷- انواع آلاینده‌های سمی……………………………………………………………………………..۲۴
۱-۱۸- تشخیص مسمومیت‌های ماهی………………………………………………………………….۲۵
۱-۱۸-۱- آزمایش­های هیدروبیولوژیکی (Hydrobiological examination)………………….۲۶
۱-۱۸-۲- آزمایش رسوبات کف (Examination of bottom sediments)……………………..۲۶
۱-۱۸-۳- آزمایش‌های هیدروشیمیایی (Hgdrochemical Examination)………………….۲۶
فصل دوم: سابقه و پیشینه تحقیق………………………………………………………………………..۲۸
۲-۱- سابقه و پیشینه تحقیق………………………………………………………………………….۲۹
فصل سوم: مواد و روش­ها…………………………………………………………………………………۳۵
۳-۱- محل اجرای طرح……………………………………………………………………………….۳۶
۳-۲- مواد مورد نیاز…………………………………………………………………………………………..۳۶
۳-۳-  ادیفنفوس………………………………………………………………………………………………..۳۷
۳-۴- روش کار…………………………………………………………………………………………………۳۸
۳-۴-۱- تعیین غلظت کشندگی LC50…………………………………………………………………..۳۸
۳-۴-۲- خون­گیری و نمونه­برداری………………………………………………………………………۳۹
۳-۴-۲-۱- روش خون­گیری به روش قطع ساقه دمی از ماهیان کوچک……………………۳۹
۳-۴-۲-۲- خون……………………………………………………………………………………………….۴۰
۳-۴-۳- آنالیز هماتولوژی…………………………………………………………………………………..۴۰
۳-۴-۴- آنالیزهای هماتولوژی و ایمنولوژی…………………………………………………………..۴۲
۳-۴-۴-۱- هماتوکریت (HCT)…………………………………………………………………………..۴۲
۳-۴-۴-۲- روش­های اندازه­گیری هماتوکریت………………………………………………………۴۳
۳-۴-۴-۳- تعیین هماتوکریت به روش میکرو  با لوله­های مویینه…………………………….۴۳
۳-۴-۴-۴- تعیین حجم متوسط گلبول قرمز خون (MCV)……………………………………..۴۴
۳-۴-۴-۵- تعیین هموگلوبین متوسط گلبول قرمز خون (MCH)……………………………..۴۴
۳-۴-۴-۶- تعیین غلظت متوسط هموگلوبین گلبول قرمز خون (MCHC)………………..۴۵
۳-۵- آنالیزهای هیستوپاتولوژی……………………………………………………………………………۴۵
۳-۶- تجزیه و تحلیل آماری………………………………………………………………………………..۴۸
فصل چهارم: نتایج…………………………………………………………………………………………….۵۰
۴-۱- تست سمیت حاد (Lethal)…………………………………………………………………..۵۱
۴-۱-۱- تعیین محدوده اثر سم ادیفنفوس (Range Finding Test)………………………….۵۱
۴-۱-۲- تعیین غلظت کشندگی LC50…………………………………………………………………..۵۱
۴-۲- اثرات سم ادیفنفوس بر فاکتورهای خونی ماهی کلمه…………………………………….۵۳
۴-۳- بررسی آسیب شناسی بافت آبشش………………………………………………………………۶۱
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………۶۳
۵-۱- تست سمیت حاد………………………………………………………………………………..۶۴
۵-۲- اثرات سم ادیفنفوس بر فاکتورهای خونی ماهی کلمه…………………………………….۶۶
۵-۳- اثرات سم ادیفنفوس بر بافت آبشش ماهی کلمه……………………………………………۷۰
۵-۴- پیشنهادات………………………………………………………………………………………………..۷۳
منابع………………………………………………………………………………………………………..۷۵
پیوست­ها………………………………………………………………………………………………….۸۴

 

 

 

 

 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 695 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *